Двустаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ ж.к. Люлин 8, ул. „3011“ № 3, ет. 1, ап. 3
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА, с идентификатор 68134.4358.96.1.3 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, четири хиляди триста петдесет и осем, точка, деветдесет и шест, точка, едно, три) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. София, общ. Столична, обл. София (столица), одобрени със Заповед РД-18-14/06.03.2009 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АГКК, с адрес на имота: гр. София, район „Люлин“, ж.к.. „Люлин 8“, ул. „3011“ № 3, ет. 1, ап. 3, който самостоятелен обект се намира в сграда № 1, разполоположена в поземлен имот с идентификатор 68134.4358.96; предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент; брой нива на обекта: 1; посочена в документа площ: 55.97 кв.м.; съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 68134.4358.96.1.1, 68134.4358.96.1.4; под обекта: 68134.4358.96.1.35, 68134.4358.96.1.36, 68134.4358.96.1.37, 68134.4358.96.1.31, 68134.4358.96.1.32; над обекта: 68134.4358.96.1.7; прилежащи части: мазе № 4, с площ 4,09 кв.м и 3.001% ид. ч. от общите части на сградата, заедно с 3 % ид. ч. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 68134.4358.96 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, четири хиляди триста петдесет и осем, точка, деветдесет и шест), по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. София, общ. Столична, обл. София град, одобрени със Заповед РД-18-14/06.03.2009 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АГКК; адрес на поземления имот: гр. София, район „Люлин“, ж.к.. „Люлин 8“, ул. „3011“ № 3; площ: 482 кв. м.; трайно предназначение на територията: урбанизирана; начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м); номер по предходен план: 29, квартал: 34Б, парцел: VI; съседи: 68134.4358.78, 68134.4358.95, 68134.4358.82, 68134.4358.81; 68134.4358.97, които имоти, съгласно описание по нотариални актове съставляват недвижим имот, находящ се в сграда, изградена се в урегулиран поземлен имот в гр. София, р-н ,,Люлин“, улица № 3011, с площ от 475 (четиристотин седемдесет и пет) кв. метра, съставляващ по скица парцел № VI-29 (шест, отреден за имот планоснимачен номер двадесет и девет), от квартал № 34 Б (тридесет и четири, буква ,,Б“) по плана на гр. София, в местност ,,Люлин VIII (осми) микрорайон“, одобрен със Заповед № РД-50-09-609/1993 г., при съседи по скица: улица, парцел № VII-28, парцел № X-27, парцел № XI-30 и парцел № V-32, а именно: АПАРТАМЕНТ № 3 (три) на I (първи) жилищен етаж, с обща застроена площ от 55,97 (петдесет и пет цяло и деветдесет и седем стотни) кв. метра, състоящ се от спалня, хол, кухненски бокс, баня – тоалетна, антре, тераса при съседи: апартамент № 4 (четири), апартамент № 1 (едно), коридор към апартаменти и двор, заедно с МАЗЕ № 4 (четири), с площ от 4,09 (четири цяло и девет стотни) кв. м, при съседи мазе № 3 (три), мазе № 5 (пет), коридор и двор, заедно с 3,001% (три цяло и една хилядни върху сто) идеални части, равняващи се на 12,29 (дванадесет цяло и двадесет и девет стотни) кв.метра от общите части на сградата и заедно с 3 % (три върху сто) идеални части от правото на собственост върху урегулирания поземлен имот, описан подробно по-горе.
24.10.16 г., 14:54 targimot.com
56.0 м²
60 000,00 лв
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Имоти в град София 3011