Не е намерено нищо
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
София, 3011

Двустаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ ж.к.Надежда 1, бл.139, вх.Д, ет.2, ап.97
61 м²
39,520 лв
2018-1-4
1/2 /една втора/ идеална част от АПАРТАМЕНТ № 97 /деветдесет и седем/, находящ се в град София, Столична община, район „Надежда", жк „Надежда-I /първа/ част”, в жилищната сграда блок № 139 /сто тридесет и девет/, бивш блок № 6 /шест/, вход Д, на II /втория/ етаж, със застроена площ от 61,12 /шестдесет и един цяло и дванадесет стотни/ кв. м., състоящ се от една стая, дневна, кухня и други сервизни помещения, при съседи: стълбище, Лазар и Вера Симеонови, двор, ул. „Вела Пискова", заедно с прилежащите му: ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 4 /четири/, при съседи: коридор, Михаил и Йорданка Василеви и двор, както и 0,714% /нула цяло седемстотин и четиринадесет хилядна върху сто/ идеални части от общите части на сградата и съответните идеални части от правото на строеж върху дворното място - държавна земя, който апартамент, съгласно схема № 15-420018-25.08.2016г. на СГКК-гр.София, представлява самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.1386.2030.1.97 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, хиляда триста осемдесет и шест, точка, две хиляди и тридесет, точка, едно, точка, деветдесет и седем/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.София, общ. Столична, обл. София /столица/, одобрени със Заповед РД-18-48/12.10.2011г., адрес на имота: гр.София, район Надежда, ж.к. Надежда – 1ч., бл.139, вх.Д, ет.2, ап.97, самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.1386.2030, предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ: 58.12 кв.м., прилежащи части: мазе /3,0 кв.м./, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 68134.1386.2030.1.118, 68134.1386.2030.1.96, под обекта: 68134.1386.2030.1.94, над обекта: 68134.1386.2030.1.100, стар идентификатор: няма. НАЧАЛНАТА ЦЕНА от която ще започне наддаването за идеалната част от имота е в размер на 39 520 лева /тридесет и девет хиляди петстотин и двадесет лева/. Всички желаещи да оглеждат имота, могат да сторят това всеки вторник и петък от 17.00 до 18.00 часа през времетраенето на публичната продан посочено по-горе. Купувачите могат да се явяват всеки работен ден и час в сградата на Софийски районен съд за да се запознаят с книжата за имота и да подават наддавателни предложения. Тежести и вписвания за имота: Възбрана в полза на взискателя по делото, вписана в Служба по вписванията гр.София том 2, акт № 40/2016г., дв.вх.рег. 3011/27.01.2016г.; Възбрана, вписана в Служба по вписванията гр.София том 7, акт № 183/2011г., дв.вх.рег. 20511/26.05.2011г.; Договорна ипотека, вписана в Службата по вписвания-гр.София том 010, акт № 85/2003г., дв.вх.рег. 17692/30.05.2003г. за сумата от 30000 лева; Договор за цесия, вписан в Службата по вписвания-гр.София том 015, акт № 202/2004г., дв.вх.рег. 43411/12.10.2004г.. Задатък за участие в публичната продан - 10 % от посочената по-горе начална цена се внася предварително по сметка с IBAN: BG72CECB97905072102600, BIC: CECBBGSF при „Централна кооперативна банка” АД с титуляр ЧСИ Росица Апостолова, по изп. д. № 20168480400143. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си в запечатан плик с квитанция за внесен задатък. Предложенията се подават в канцеларията на Софийски районен съд. На 13.02.2018г. в 12.00ч. в присъствието на явилите се наддавачи Частния съдебен изпълнител съставя протокол и обявява купувача /чл. 492 ГПК/.
Ощеtargimot.com