Офис СОФИЯ

СОФИЯ улица 3004
ОФИС № 3 /три/, в степен на завършеност „груб строеж“, находящ се на партерен етаж, кота +0.15м /плюс нула цяло и петнадесет стотни метра/ на Жилищната сграда с подземни гаражи, магазини, офиси, ателиета и зъболекарски кабинет, построена в подробно описания по- долу поземлен имот, със застроена площ на офиса- 73.50 кв.м. /седемдесет и три цяло и петдесет стотни квадратни метра/, състоящ се от приемна зала, зала за отдих, тоалетна с умивалня, при съседи: зъболекарски кабинет и от три страни двор, заедно с 4.684% /четири цяло шестстотин осемдесет и четири хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 12.11 кв.м. /дванадесет цяло и единадесет стотни квадратни метра/, заедно с 3.764% /три цяло седемстотин шестдесет и четири хилядни процента/ идеални части от правото на строеж върху поземления имот, върху който е построена сградата, като гореописаният офис не е нанесен като самостоятелен обект в карастралната карта, но се намира в Сграда с идентификатор 68134.4358.83.2 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка четири хиляди триста петдесет и осем точка осемдесет и три точка две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.София, Столична община, Област София град, одобрени със Заповед № РД-18-14/06.03.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на сградата- гр. София, Район Люлин, ж.к. Люлин 8 /осем/, ул. „ 3004“ /три хиляди и четвърта/ № 8 /осем/, построена върху Поземлен имот с идентификатор 68134.4358.83 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка четири хиляди триста петдесет и осем точка осемдесет и три/, с площ на поземления имот по кадастрални данни от 641 кв.м. /шестстотин четиридесет и един квадратни метра/, с трайно предназначение на територията- Урбанизирана, с начин на трайно ползване- Ниско застрояване /до 10м/, стар идентификатор- няма, номер по предходен план- 31 /тридесет и едно/, квартал 34Б /тридесет и четири буква Б/, при съседни поземлени имоти с идентификатори: 68134.4358.93, 68134.4358.84, 68134.4358.87, 68134.4358.82, 68134.4358.95, 68134.4358.84.
24.10.16 г., 13:56 targimot.com
74.0 м²
76 704,00 лв
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Имоти в град София 3004
на сградата- гр. София, Район Люлин, ж.к. Люлин 8 /осем/, ул. „ 3004“ /три хиляди и четвърта/ № 8 /осем/, построена върху ... , Столична община, Област София град, одобрени със Заповед № РД-18-14/06.03.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес
25.11.16 г., 21:59 targimot.com
74.0 м²
76 000,00 лв