Офис СОФИЯ

СОФИЯ ж.к. Младост 2, бл. 218, вх. А, офис 2
226 м²
218,671 лв
2016-10-24
Подписаната Ренета Милчева, Частен Съдебен Изпълнител, рег. №790, с район на действие СГС, обявявам на интересуващите се, че на основание чл.494, ал.2 ГПК във връзка с чл.487 от ГПК, по искане на взискателя БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ АД е насрочена нова ПУБЛИЧНА ПРОДАН с времетраене от 29.08.2016 г. до 29.09.2016 г. на следния недвижим имот, собственост на РЕЙКОН ООД C ЕИК 121186515, а именно: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор 68134.4091.121.2.2 /шест, осем, едно, три, четири, точка, четири, нула, девет, едно, точка, едно, две, едно, точка, две, точка, две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри , одобрени със Заповед РД – 18 -15/06.03.2009г. на изпълнителен директор на АГКК; адрес на имота: гр.София, район Младост, ж.к.Младост 2, бл.218 А, ет.1, обект офис 2, самостоятелния обект се намира в сграда №2, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.4091.121 /шест, осем, едно, три, четири, точка, четири, нула, девет, едно, точка, едно, две, едно/; предназначение на самостоятелния обект: за офис; брой нива на обекта: 1, с площ по скица 226 кв.м.; прилежащи части: мазе №2 /две/ с площ от 3.45 /три цяло четиридесет и пет квадратни метра/ и 4.61% /четири цяло шествдесет и един прицента/ идеални части от общите части на сградата; при съседи по скица: на същия етаж – самостоятелен обект с идентификатор 68134.121.2.3 /шест, осем, едно, три, четири, точка, четири, нула, девет, едно, точка, едно, две, едно, точка, две, точка, три/; самостоятелен обект с идентификатор 68134.121.2.1 /шест, осем, едно, три, четири, точка, четири, нула, девет, едно, точка, едно, две, едно, точка, две, точка, едно/; под обекта - самостоятелен обект с идентификатор 68134.121.2.26 /шест, осем, едно, три, четири, точка, четири, нула, девет, едно, точка, едно, две, едно, точка, две, точка, две, шест/; самостоятелен обект с идентификатор 68134.121.2.27 /шест, осем, едно, три, четири, точка, четири, нула, девет, едно, точка, едно, две, едно, точка, две, точка, две, седем/; самостоятелен обект с идентификатор 68134.121.2.28 /шест, осем, едно, три, четири, точка, четири, нула, девет, едно, точка, едно, две, едно, точка, две, точка, две, осем/; самостоятелен обект с идентификатор 68134.121.2.25 /шест, осем, едно, три, четири, точка, четири, нула, девет, едно, точка, едно, две, едно, точка, две, точка, две, пет/; самостоятелен обект с идентификатор 68134.121.2.43 /шест, осем, едно, три, четири, точка, четири, нула, девет, едно, точка, едно, две, едно, точка, две, точка, четири, три/; над обекта - самостоятелен обект с идентификатор 68134.121.2.5 /шест, осем, едно, три, четири, точка, четири, нула, девет, едно, точка, едно, две, едно, точка, две, точка, пет/; самостоятелен обект с идентификатор 68134.121.2.7 /шест, осем, едно, три, четири, точка, четири, нула, девет, едно, точка, едно, две, едно, точка, две, точка, седем/; самостоятелен обект с идентификатор 68134.121.2.6 /шест, осем, едно, три, четири, точка, четири, нула, девет, едно, точка, едно, две, едно, точка, две, точка, шест/; а по нотариален акт, обекта представлява - ОФИС №2 /две/, находящ се в гр.София, СО – район Младост, в жилищен комплекс „Младост“ в ЖИЛИЩНА СГРАДА /М+4+ жил. в подпокривното пространство/ с пицария в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №VIII – 2498 /осми за имот две хиляди четиристотин деветдесет и осем/ в квартал 10 /десети/ по плана на гр. София, местност „Младост 2 - /две/, съгласно Утвърден подробен устройствен план, влязъл в сила със Заповед №РД – 50-09-283/27.10.1989г., Заповед №РД – 09-50-172/30.03.2001г. и Заповед №РД – 06 – 307/26.09.2003год., целият с площ от 1276 /хиляда двеста седемдесет и шест/ кв.м., при граници по скица: път, имот с планоснимачен №2659/ две хиляди шестстотин петдесет и девет/, имот с планоснимачен №2499 /две хиляди четиристотин деветдесет и девет/ и УПИ II /две/ - за Обществено и жилищно строителство и озеленяване, на 1 /първи/ жилищен етаж над магазини, с площ от 226 /двеста двадесет и шест/ квадратни метра, състоящ се от: антре, коридор, приемна, три офисни помещения, тоалетна с баня, тоалетна и тераса с площ от 110.00 /сто и десет/ кв.м., при съседи: север - двор, изток – двор, юг – апартамент №3 /три/, асансьорна шайба, коридор и апртамент №1 /едно/, запад – двор, заедно с мазе №2 /две/, находящо се на сутерен, с площ от 3.45 кв.м. /три цяло четиридесет и пет стотни квадратни метра/, при съседи: север – мазе №5, изток – коридор, юг – мазе №1, запад – подземни гаражи, заедно с 4.61% /четири цяло шестдесет и една стотни върху сто/ идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху урегулирания поземлен имот; Публичната продажба ще се произведе в сградата на СРС, в гр.София, бул. „Цар Борис ІІІ“ №54, п.к.1612, тел.: 8955300, 9526539, факс: 9516798. и приключва на основание чл.489, ал.5 от ГПК в края на работното време в последния ден. Началната цена, от която ще започне наддаването за имота, е 218 671.49 лв. (двеста и осемнадесет хиляди шестстотин седемдесет и едно лева и четиридесет и девет стотинки). Тежести за имота: 1. Договорна ипотека в полза на Банка Пиреос България АД, вписана в СВ – гр. София, акт № 163, том 41, дв. вх. Рег. №43573/18.06.2008г. за сумата от 97 742 евро.; 2. Договорна ипотека в полза на Банка Пиреос България АД, вписана в СВ – гр. София, акт № 162, том 41, дв. вх. Рег. №43573/18.06.2008г. за сумата от 115 000 евро.; 3. Възбрана в полза на на Банка Пиреос България АД, вписана в СВ – гр. София, акт № 150, том VIII, вх. рег. №26016/12.05.2015г. за сумата от 40 857.13 лв. 4. Възбрана в полза на на Банка Пиреос България АД по изп.д.№604/2015 по описа на ЧСИ Станимира Николова, вписана в СВ – гр. София, акт № 72, том XII, вх. Рег. №42618/17.07.2015г. за сумата от 619 242.19 лв. Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията на съда всеки присъствен ден, за да прегледат книжата/чл.488, ал.2 от ГПК/. Всички желаещи да прегледат имота, могат да сторят това след предварителна уговорка с пазача. За пазач на имота е назначен длъжника „Рейкон“ ООД, чрез Петър Атанасов, тел.: 0888516606 Задатъкът - 10 % върху началната цена на продавания имот за участие в проданта се внася предварително по сметка на Частен Съдебен Изпълнител Ренета Милчева - IBAN BG 43 PIRB 8050 1604 0134 21, BIC код PIRBBGSF по изпълнително дело № 20157900400502 (чл.489, ал.1 от ГПК). Взискателят не внася задатък, ако вземането надвишава неговия размер. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в канцеларията на районния съд, което се отразява във входящия регистър (чл.489, ал. 4 ГПК). Наддавачът може да направи повече наддавателни предложения. Всяко наддавателно предложение се прави отделно. Всички интересуващи се от имота следва да имат предвид ограничението по чл.185 ЗЗД, посочващо лимитативно лицата, които НЕ могат да бъдат купувачи на публична продан, нито пряко, нито чрез подставено лице! На 30.09.2016 г. в 9.00 часа в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявя купувача по реда на чл.492 от ГПК.
Ощеtargimot.com
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
София, 218
3 стаи
82 м²
350
2018-1-7
Частно лице /Собственик/ отдава дългосрочно 3-стаен, ГАЗИФИЦИРАН, изцяло обзаведен апартамент, след основен ремонт, в гр. София, кв. Карпузица /Княжево/, на бул. 'Цар Борис' III, N 218, в пет етажна нова тухлена кооперация. В непосредстена близост до спирка на трамваи N5 и N11 с изглед към булеварда, Витоша и Копитото, на 500 м. от бул. Никола Петков /Околовръстен път/. Жилището е с ново съвременно обзавеждане. Състои се от входно антре, дневна /трапезария + хол + кухненски бокс с тераса/, две спални, баня с тоалента, гардеробно помещение и сухо помещение /килер/. Изложение дневна - изток, спални-юг. Апартаментът е разположен на 2 етаж (над висок партерен етаж). Отоплението и топлата вода са на централна природна ГАЗ с котле, монтирано в жилището. Резервен вариант е неръждаем боилер на електрически ток. В хола е монтиран 40 инчов смарт телевизор Самсунг с включена кабелна телевизия и интернет. В непосредствена близост до кооперацията има супермаркет, ресторанти, кафе-сладкарници и център за преквалификация на учители към Софийки университет. В близост са разположени детски градини, средни училища и Нов български университет. Възможност за паркиране на автомобил пред кооперацията. ДЕПОЗИТ В РАЗМЕР НА ЕДИН МЕСЕЧЕН НАЕМ! Предпочитам семейство. Не желая домашни любимци (кучета и котки)! НЕ ПРЕДЛАГАМ КОМИСИОННА ЗА НАМИРАНЕ НА НАЕМАТЕЛИ!
Ощеbazar.bg

Парцел Златица

Златица гр.Златица, област София
1218 м²
6,800 лв
2017-10-19
Урегулиран поземлен имот с площ от 1 218 кв.м./хиляда двеста и осемнадесет квадратни метра/, който по дворищно-регулационния план на гр.Златица, област София, съставлява парцел VII-1035/седми за имот планоснимачен номер хиляда тридесет и пет/, в квартал 155/сто петдесет и пет/, при съседи: улица, п.VIII-1034, п.X-1034, п.II-1723, п.III-1035, п.IV-1035 и п.VI-1712. На основание чл.494 ал.2 ГПК определената начална цена на описания недвижим имот, от която да започне наддаването, е 6800 лв. /шест хиляди и осемстотин лева/.
Ощеtargimot.com
3 стаи
143 м²
950
2017-9-28
ESTE HOME AND SPA представлява комплекс от затворен тип, ситуиран върху 17 218 квадратни метра в квартал Изток. Комплексът предлага луксозно изградени жилища и изключително многообразие от удобства както за живеещите в него, така и за посетителите. Спокойствието и сигурността на живущите в комплекса ще бъдат осигурени чрез 24-часова охрана, видеонаблюдение и контрол на достъпа. СПА център На територията на комплекса ще бъде изграден най-големият и луксозен СПА център в София върху площ от 2500 квадратни метра. Той ще разполага със закрит плувен басейн, функционални помещения и зони за релакс. В комплекса Ви предлагаме 6 апартамента под наем, всички на високи етажи, с уникални гледки към Витоша и София Разпределение: Просторен хол с кухня, две спални, една баня с тоалетна, тераса. Предимства: тих, спокоен район изключително атрактивно местоположение голям вътрешен двор с атрактивно озеленяване и детски съоръжения луксозни довършителни работи изключителна гледка напълно обзаведен денонощна охрана в цената са включени поддръжка и охрана на входа и паркомясто цената е без ДДС интернет и кабелна телевизия
Ощеbazar.bg
71 м²
79,500 лв
2017-8-24
Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ СТОЯН ЯКИМОВ, рег. № 844 О Б Я В Л Е Н И Е по изп. дело № 20178440400688 Подписаният Стоян Якимов, Частен съдебен изпълнител с район на действие Софийски градски съд, на основание чл. 487 и сл. от ГПК изнасям на ПУБЛИЧНА ПРОДАН следния недвижим имот, описан с протокол от 11.07.2017.г., собственост на ЕВГЕНИЯ ИЛИЕВА МУТАВЧИЕВА, а именно: Апартамент №3(три), находящ се в гр. София, ж.к. Люлин, бл.1/218/805П (едно/двеста и осемнадесет/осемстотин и пет/буква „П“), вх. А, ет. 2(втори), състоящ се от две стаи и кухня, заедно с прилежащото му избено помещение №3, със застроена площ от 71,020 (седемдесет и едно цяло и две стотни) кв.м., заедно с 2.65% идеални части от общите части на сградата, както и от правото на строеж върху държавната земя, стара имотна партида №185352, вписан в Имотен регистър по персонална партида № 486620. Върху изнесения на публична продан имот има следните вписани тежести: Възбрана т. 1 акт № 296, том 7, дв. вх. рег. № 21711 от 19/04/2017 в полза на взискателя “ПЕТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ“АД. Възбрана т. 2 акт № 145, том 22, дв. вх. № 47353 от 02.10.2013г. в полза на взискателя-“ПЕТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ“АД. ЦЕНАТА, ОТ КОЯТО ЗАПОЧВА ПРОДАНТА НА ИМОТА Е В РАЗМЕР НА 79 500.00 лв. /седемдесет и девет хиляди и петстотин лева/. Проданта ще се проведе в канцеларията на Софийски районен съд, с адрес: гр. София, бул. “Цар Борис III” № 54, на 29.09.2017 г. в началото на работния ден, като започва на 28.08.2017 г. и завършва на 28.09.2017 г.- 17.00 часа. Недвижимият имот може да бъде преглеждан след предварителна уговорка с пазача на телефон 0878/ 57 42 57 в дните понеделник, сряда и петък от 17.00 часа до 19.00 часа. За пазач на имота е определен ЕВГЕНИЯ ИЛИЕВА МУТАВЧИЕВА Задатъкът в размер на 10 на сто от началната цена се внася предварително по сметка на Частен съдебен изпълнител Стоян Якимов, рег. № 844 по сметка УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, BG57UNCR70001520546988, BIC КОД: UNCRBGSF, с титуляр ЧСИ Стоян Якимов по изп. дело № 20178440400688. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в канцеларията на Софийски районен съд, което се отразява във входящия регистър / при условията на чл. 489 ал. 4 и 5 от ГПК/. На 29.09.2017 г. в началото на работния ден в сградата на Софийски районен съд в гр. София, бул. “Цар Борис III” № 54 ще се състави протокол и ще бъде обявен купувач от частния съдебен изпълнител /чл. 492 ал. 1 ГПК/. Ако при обявяване на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък ще се пристъпи към устно наддаване със стъпка в размер на един задатък /чл. 492, ал. 2 от ГПК/.
Ощеtargimot.com

Парцел Златица

Златица гр.Златица, област Софийска, ул.”Васил Друмев”
1218 м²
8,500 лв
2017-8-11
Урегулиран поземлен имот с площ от 1 218 кв.м./хиляда двеста и осемнадесет квадратни метра/, който по дворищно-регулационния план на гр.Златица, област София, съставлява парцел VII-1035/седми за имот планоснимачен номер хиляда тридесет и пет/, в квартал 155/сто петдесет и пет/, при съседи: улица, п.VIII-1034, п.X-1034, п.II-1723, п.III-1035, п.IV-1035 и п.VI-1712. На основание чл.485 ГПК определената начална цена на описания недвижим имот, от която да започне наддаването, е 8500 лв. /осем хиляди и петстотин лева/.
Ощеtargimot.com
160 м²
35,000 лв
2017-8-17
Населеното място, в което се намира продавания имот отстои на 14,6 км от Габрово, на 33 км от Велико Търново, на 218 км от София и на 255 км от Варна. Намира се на 460 m надморска височина. Едно прекрасно място както за целогодишно обитаване, така и за почивка през уикенда или ваканцията. Имотът представлява дворно облагородено място от 890 кв.м., заедно с построената в него КЪЩА от 1930 година. Къщата разполага с три избени помещения на първи етаж и шест самостоятелни стаи,килер и санитарен възел на втори етаж. Запазен е автентичния вид на сградата- покрива е с плочи, каменнни зидове, паянтова конструкция., дувари от реден камък. Разгъната застроена площ на къщата 160 кв.м.. Допълнителни селскостопански постройки от по 28 кв.м., механа с пещ. Изложението-изток -юг. Продава се и съседният имот от 500 кв.м. с извор в него. Прекрасно място за почивка!
Ощеbazar.bg
904 м²
350,000
2017-7-21
За повече информация свържете се с нас и цитирайте референтния номер на имота. Моля, кажете, че сте видeли обявата в този сайт. Референтен номер: Sof 51569 Тел: 0882 817 555, 02/9 11 55 Отговорен брокер: Стефка Славчева Продава се разработен семеен хотел-категория три звезди, с многобройни посетители и постоянни клиенти. Дворът е 682 кв.м. и сграда с РЗП-904 кв.м. разгъната на три нива. Легловата база е за 24човека. Хотелът разполага с шест двойни стаи и три апартамента. Всяка от стаите е с телевизор, локално парно, топла вода и собствен санитарен възел. Локален интернет. Имотът се продава с цялото обзавеждане и оборудване. Ресторантът е две звезди с капацитет от 70 бр. места във вътрешния салон, който е с камина и превръща зимните вечери в незабравимо изживяване, плюс 30 бр. места на терасата. Разпределение подземно ниво-124 кв.м.; първо ниво-117 кв.м. оборудвана кухня; второ ниво-315 кв.м. ресторант; трето ниво-253 кв.м. фоайе и тавански етаж-218 кв.м. Хотелът разполага с паркинг за гостите на хотела. Местоположение В района сериозно се залага на селския туризъм. Има маркирани екопътеки и туристически маршрути. Селото е на 39 км. от гр. София, 9 км. от гр. Сливница, 12 км. от гр. Брезник. В с. Гургулят има много исторически забележителности и възможност за любопитните да изследват пещера Пеклюк и останките от древната крепост. Има удобна автобусна връзка с гр. Сливница. От селото се върви на изток и за около 30 минути се стига до крепостта. Оглед на имота Можем да организираме оглед на имота в удобно за вас време. За целта, свържете се с отговорния за офертата брокер и му кажете кога бихте искали да направите оглед. Резервация на имота Имотът може да бъде резервиран и свален от продажба със заплащане на депозит, след което се прекратява провеждането на огледи с други купувачи и започва подготовка на документите за сключване на предварителен и окончателен договор. Свържете се с отговорния брокер за този имот за подробна информация относно процедурата на покупка и начините за плащане. Допълнителни услуги и следпродажбено обслужване Ние сме реномирана компания и ще бъдем с вас не само по време на покупката, но и след това, осигурявайки ви допълнителни услуги по ваше изискване с цел пълноценно и безпроблемно ползване на новозакупения имот. Услугите, които можем да предложим, включват ...
Ощеbazar.bg

Двустаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ бул. "Петко Ю. Тодоров" , бл. 2, вх. А, ет. 7, ап. 14
76 м²
117,000 лв
2017-6-22
О Б Я В Л Е Н И Е по изп. дело № 20148440401272 Подписаната Ирина Парапунова, помощник- частен съдебен изпълнител, при Стоян Якимов, Частен съдебен изпълнител с район на действие Софийски градски съд, на основание чл. 487 и сл. от ГПК изнасям на ПУБЛИЧНА ПРОДАН следния недвижим имот, описан с протокол от 03.06.2014 г., собственост на Милена Венциславова Митова- Мехмед, а именно: АПАРТАМЕНТ № 14 /четиринадесет/, находящ се в гр. София, община Столична, район Тр.иадица, жк. „Стрелбище”, бул. „Петко Ю. Тодоров” /бивша бул. „Младежки проход”/, в жилищната сграда – блок № 2 /две/, вх. А, /буква „А”/, на VІІ /седми/ етаж, със застроена площ от 76,16 /седемдесет и шест цяло и шестнадесет/ кв.м., състоящ се от две стаи, хол, кухня и други сервизни помещения, при граници и съседи: стълбище, апартамент, събственост на Никола Петров Бешков, двор, апартамент, собственост на Надежда и Васил Чукуранови, бул. „Петко Ю. Тодоров” /бул. „Младежки проход”/, заедно с принадлежащите: ЗИМНИЧНО ПОМЕЩЕНИЕ, без посочен номер по нотариален акт, с площ от 4,00 /четири/ кв.м., при граници и съседи: коридор, бул. „Петко Ю. Тодоров” / бул. „Младежки проход”, мазе, сбственост на Тодорка и Иван Младенови и двор, както и 0,898 % /нула цяло осемстотин деветдесет и осем хилядни върху сто/ идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху държавна земя, представляваща терена на комплекса, находяща се в местността „Стрелбище”, по плана на гр.София. Върху изнесения на публична продан имот има следните вписани тежести: Договорна ипотека акт № 31, том 19, дело № 19158/2010 г., Възбрана № 199, том 14, дв. Вх .рег. № 35448/18.07.2014 г. и възбрана т. 9 акт № 218 вх. № 15851 от 09.05.2014 г. в полза на взискателя -„Банка ДСК” ЕАД за сумата от 29664.04 лв.- главница, ведно със съответната лихва съгласно договор за кредит от 20.07.2010 г.. ЦЕНАТА, ОТ КОЯТО ЗАПОЧВА ПРОДАНТА НА ИМОТА Е В РАЗМЕР НА 117 000 лв. /сто и седемнадесет хиляди/ лв. Проданта ще се проведе в канцеларията на Софийски районен съд, с адрес: гр. София, бул. “Цар Борис III” № 54, на 27.07.2017 г. в началото на работния ден, като започва на 26.06.2017 г. и завършва на 26.07.2017 г.- 17.00 часа. Недвижимият имот може да бъде преглеждан понеделник, сряда и петък от 17.00 часа до 19.00 часа, след предварителна уговорка на тел.: 0879/ 054 833. За пазач на имота е определен Шенол Енвер Мехмед. Задатъкът в размер на 10 на сто от началната цена се внася предварително по сметка на Частен съдебен изпълнител Стоян Якимов, рег. № 844 по сметка БАНКА ДСК ЕАД, BG41STSA93000020534252, BIC КОД: STSABGSF, с титуляр ЧСИ Стоян Якимов по изп. дело № 20148440401272. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в канцеларията на Софийски районен съд, което се отразява във входящия регистър / при условията на чл. 489 ал. 4 и 5 от ГПК/. На 27.07.2017 г. в началото на работния ден в сградата на Софийски районен съд в гр. София, бул. “Цар Борис III” № 54 ще се състави протокол и ще бъде обявен купувач от частния съдебен изпълнител /чл. 492 ал. 1 ГПК/. Ако при обявяване на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък ще се пристъпи към устно наддаване със стъпка в размер на един задатък /чл. 492, ал. 2 от ГПК/.
Ощеtargimot.com

Офис СОФИЯ

СОФИЯ ул. "Момин кладенец" № 5
44 м²
90,000 лв
2017-6-15
Ирина Парапунова, Помощник- Частен съдебен изпълнител, при Стоян Якимов, Частен съдебен изпълнител с район на действие Софийски градски съд, на основание чл. 487 и сл. от ГПК изнасям на ПУБЛИЧНА ПРОДАН следния недвижим имот, описан описан с протокол от 11.09.2013г., собственост на ЕТ „Румен Вътков“, - II а именно: ПРОЕКТАНТСКО – ИЗЛОЖБЕНА ЗАЛА с площ от 44.04 кв. м. /четиридесет и четири цяло и четири стотни/, находяща се в сутерена на жилищната сграда в гр. София, р-н „Лозенец”, на ул. „Момин кладенец” № 5 /пет/, при съседи: коридор, от две страни двор и мазе № 10 и коридор, заедно с 3.87 % /три цяло и осемдесет и седем стотни върху стро / ид. части от общите части на сградата и заедно с цялото ДВОРНО МЯСТО от 280 /двеста и осемдесет/ кв. м., съставляващо урегулиран поземлен имот Х-217 /десети за имот планоснимачен номер двеста и седемнадесети/ от кв. 74 /седемдесет и четири/ по плана на местността „Лозенец” – София, при съседи, съгласно скица: улица, УПИ ІХ-221, ХVІІ-219, ХVІ-218 и ХІ за имот № 47; Върху изнесения на публична продан имот има следните вписани тежести: Договорна ипотека акт № 40, том 67, вх. рег. № 593268/2007 г. и Възбрана т. ХІХ, акт № 121, дв. вх. № 40723 от 22.08.2013 г. в полза на взискателя -„Уникредит Булбанк” АД за сумата от 1 000 000 лева кредит, ведно със съответната лихва, съгласно Договор за кредит от 12.10.2007г. ЦЕНАТА, ОТ КОЯТО ЗАПОЧВА ПРОДАНТА НА ИМОТА Е В РАЗМЕР НА 90 000.00 лв. /деветдесет хиляди лева/. Проданта ще се проведе в канцеларията на Софийски районен съд, с адрес: гр. София, бул. “Цар Борис III” № 54, на 20.07.2017 г. в началото на работния ден, като започва на 19.06.2017 г. и завършва на 19.07.2017 г.- 17.00 часа. Недвижимият имот може да бъде преглеждан понеделник, сряда и петък от 17.00 часа до 19.00 часа, след предварителна уговорка на тел.: 0887/ 513 210. За пазач на имота е определен Румен Вътков Вътков. Задатъкът в размер на 10 на сто от началната цена се внася предварително по сметка на Частен съдебен изпълнител Стоян Якимов, рег. № 844 по сметка УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, BG57UNCR70001520546988, BIC КОД: UNCRBGSF, с титуляр ЧСИ Стоян Якимов по изп. дело № 20138440403103. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в канцеларията на Софийски районен съд, което се отразява във входящия регистър / при условията на чл. 489 ал. 4 и 5 от ГПК/. На 20.07.2017 г. в началото на работния ден в сградата на Софийски районен съд в гр. София, бул. “Цар Борис III” № 54 ще се състави протокол и ще бъде обявен купувач от частния съдебен изпълнител /чл. 492 ал. 1 ГПК/. Ако при обявяване на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък ще се пристъпи към устно наддаване със стъпка в размер на един задатък /чл. 492, ал. 2 от ГПК/.
Ощеtargimot.com

Парцел Златица

Златица гр.Златица, област Софийска, ул.”Васил Друмев”
1218 м²
8,000 лв
2017-6-7
Урегулиран поземлен имот с площ от 1 218 кв.м./хиляда двеста и осемнадесет квадратни метра/, който по дворищно-регулационния план на гр.Златица, област София, съставлява парцел VII-1035/седми за имот планоснимачен номер хиляда тридесет и пет/, в квартал 155/сто петдесет и пет/, при съседи: улица, п.VIII-1034, п.X-1034, п.II-1723, п.III-1035, п.IV-1035 и п.VI-1712. На основание чл.494 ал.2 ГПК определената начална цена на описания недвижим имот, от която да започне наддаването, е 8000 лв. /осем хиляди лева/.
Ощеtargimot.com