Офис СОФИЯ

СОФИЯ ж.к. Младост 2, бл. 218, вх. А, офис 2
Подписаната Ренета Милчева, Частен Съдебен Изпълнител, рег. №790, с район на действие СГС, обявявам на интересуващите се, че на основание чл.494, ал.2 ГПК във връзка с чл.487 от ГПК, по искане на взискателя БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ АД е насрочена нова ПУБЛИЧНА ПРОДАН с времетраене от 29.08.2016 г. до 29.09.2016 г. на следния недвижим имот, собственост на РЕЙКОН ООД C ЕИК 121186515, а именно: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор 68134.4091.121.2.2 /шест, осем, едно, три, четири, точка, четири, нула, девет, едно, точка, едно, две, едно, точка, две, точка, две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри , одобрени със Заповед РД – 18 -15/06.03.2009г. на изпълнителен директор на АГКК; адрес на имота: гр.София, район Младост, ж.к.Младост 2, бл.218 А, ет.1, обект офис 2, самостоятелния обект се намира в сграда №2, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.4091.121 /шест, осем, едно, три, четири, точка, четири, нула, девет, едно, точка, едно, две, едно/; предназначение на самостоятелния обект: за офис; брой нива на обекта: 1, с площ по скица 226 кв.м.; прилежащи части: мазе №2 /две/ с площ от 3.45 /три цяло четиридесет и пет квадратни метра/ и 4.61% /четири цяло шествдесет и един прицента/ идеални части от общите части на сградата; при съседи по скица: на същия етаж – самостоятелен обект с идентификатор 68134.121.2.3 /шест, осем, едно, три, четири, точка, четири, нула, девет, едно, точка, едно, две, едно, точка, две, точка, три/; самостоятелен обект с идентификатор 68134.121.2.1 /шест, осем, едно, три, четири, точка, четири, нула, девет, едно, точка, едно, две, едно, точка, две, точка, едно/; под обекта - самостоятелен обект с идентификатор 68134.121.2.26 /шест, осем, едно, три, четири, точка, четири, нула, девет, едно, точка, едно, две, едно, точка, две, точка, две, шест/; самостоятелен обект с идентификатор 68134.121.2.27 /шест, осем, едно, три, четири, точка, четири, нула, девет, едно, точка, едно, две, едно, точка, две, точка, две, седем/; самостоятелен обект с идентификатор 68134.121.2.28 /шест, осем, едно, три, четири, точка, четири, нула, девет, едно, точка, едно, две, едно, точка, две, точка, две, осем/; самостоятелен обект с идентификатор 68134.121.2.25 /шест, осем, едно, три, четири, точка, четири, нула, девет, едно, точка, едно, две, едно, точка, две, точка, две, пет/; самостоятелен обект с идентификатор 68134.121.2.43 /шест, осем, едно, три, четири, точка, четири, нула, девет, едно, точка, едно, две, едно, точка, две, точка, четири, три/; над обекта - самостоятелен обект с идентификатор 68134.121.2.5 /шест, осем, едно, три, четири, точка, четири, нула, девет, едно, точка, едно, две, едно, точка, две, точка, пет/; самостоятелен обект с идентификатор 68134.121.2.7 /шест, осем, едно, три, четири, точка, четири, нула, девет, едно, точка, едно, две, едно, точка, две, точка, седем/; самостоятелен обект с идентификатор 68134.121.2.6 /шест, осем, едно, три, четири, точка, четири, нула, девет, едно, точка, едно, две, едно, точка, две, точка, шест/; а по нотариален акт, обекта представлява - ОФИС №2 /две/, находящ се в гр.София, СО – район Младост, в жилищен комплекс „Младост“ в ЖИЛИЩНА СГРАДА /М+4+ жил. в подпокривното пространство/ с пицария в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №VIII – 2498 /осми за имот две хиляди четиристотин деветдесет и осем/ в квартал 10 /десети/ по плана на гр. София, местност „Младост 2 - /две/, съгласно Утвърден подробен устройствен план, влязъл в сила със Заповед №РД – 50-09-283/27.10.1989г., Заповед №РД – 09-50-172/30.03.2001г. и Заповед №РД – 06 – 307/26.09.2003год., целият с площ от 1276 /хиляда двеста седемдесет и шест/ кв.м., при граници по скица: път, имот с планоснимачен №2659/ две хиляди шестстотин петдесет и девет/, имот с планоснимачен №2499 /две хиляди четиристотин деветдесет и девет/ и УПИ II /две/ - за Обществено и жилищно строителство и озеленяване, на 1 /първи/ жилищен етаж над магазини, с площ от 226 /двеста двадесет и шест/ квадратни метра, състоящ се от: антре, коридор, приемна, три офисни помещения, тоалетна с баня, тоалетна и тераса с площ от 110.00 /сто и десет/ кв.м., при съседи: север - двор, изток – двор, юг – апартамент №3 /три/, асансьорна шайба, коридор и апртамент №1 /едно/, запад – двор, заедно с мазе №2 /две/, находящо се на сутерен, с площ от 3.45 кв.м. /три цяло четиридесет и пет стотни квадратни метра/, при съседи: север – мазе №5, изток – коридор, юг – мазе №1, запад – подземни гаражи, заедно с 4.61% /четири цяло шестдесет и една стотни върху сто/ идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху урегулирания поземлен имот; Публичната продажба ще се произведе в сградата на СРС, в гр.София, бул. „Цар Борис ІІІ“ №54, п.к.1612, тел.: 8955300, 9526539, факс: 9516798. и приключва на основание чл.489, ал.5 от ГПК в края на работното време в последния ден. Началната цена, от която ще започне наддаването за имота, е 218 671.49 лв. (двеста и осемнадесет хиляди шестстотин седемдесет и едно лева и четиридесет и девет стотинки). Тежести за имота: 1. Договорна ипотека в полза на Банка Пиреос България АД, вписана в СВ – гр. София, акт № 163, том 41, дв. вх. Рег. №43573/18.06.2008г. за сумата от 97 742 евро.; 2. Договорна ипотека в полза на Банка Пиреос България АД, вписана в СВ – гр. София, акт № 162, том 41, дв. вх. Рег. №43573/18.06.2008г. за сумата от 115 000 евро.; 3. Възбрана в полза на на Банка Пиреос България АД, вписана в СВ – гр. София, акт № 150, том VIII, вх. рег. №26016/12.05.2015г. за сумата от 40 857.13 лв. 4. Възбрана в полза на на Банка Пиреос България АД по изп.д.№604/2015 по описа на ЧСИ Станимира Николова, вписана в СВ – гр. София, акт № 72, том XII, вх. Рег. №42618/17.07.2015г. за сумата от 619 242.19 лв. Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията на съда всеки присъствен ден, за да прегледат книжата/чл.488, ал.2 от ГПК/. Всички желаещи да прегледат имота, могат да сторят това след предварителна уговорка с пазача. За пазач на имота е назначен длъжника „Рейкон“ ООД, чрез Петър Атанасов, тел.: 0888516606 Задатъкът - 10 % върху началната цена на продавания имот за участие в проданта се внася предварително по сметка на Частен Съдебен Изпълнител Ренета Милчева - IBAN BG 43 PIRB 8050 1604 0134 21, BIC код PIRBBGSF по изпълнително дело № 20157900400502 (чл.489, ал.1 от ГПК). Взискателят не внася задатък, ако вземането надвишава неговия размер. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в канцеларията на районния съд, което се отразява във входящия регистър (чл.489, ал. 4 ГПК). Наддавачът може да направи повече наддавателни предложения. Всяко наддавателно предложение се прави отделно. Всички интересуващи се от имота следва да имат предвид ограничението по чл.185 ЗЗД, посочващо лимитативно лицата, които НЕ могат да бъдат купувачи на публична продан, нито пряко, нито чрез подставено лице! На 30.09.2016 г. в 9.00 часа в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявя купувача по реда на чл.492 от ГПК.
24.10.16 г., 13:52 targimot.com
226.0 м²
218 671 лв
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Имоти в град София 218
Паркомясто Портиер/Охрана ESTE HOME AND SPA представлява комплекс от затворен тип, ситуиран върху 17 218 квадратни ... луксозен СПА център в София върху площ от 2500 квадратни метра. Той ще разполага със закрит плувен басейн, функционални ... към Витоша и София Разпределение: Просторен хол с кухня, две спални, една баня с тоалетна, тераса. Предимства: тих
22.04.17 г., 3:39 homes.bg
120.0 м²
1 100 €
етаж-218 кв.м. Хотелът разполага с паркинг за гостите на хотела. Местоположение В района сериозно се залага на селския ... туризъм. Има маркирани екопътеки и туристически маршрути. Селото е на 39 км. от гр. София, 9 км. от гр. Сливница, 12 км
20.04.17 г., 13:02 bazar.bg
904.0 м²
350 000 €

Офис СОФИЯ

СОФИЯ ул. "Васил Левсли" №2
: ПЪРВИ ЕТАЖ на пететажна административна сграда със сутерен, находяща се в гр. София, Столична община, район Средец, ул ... /четиристотин седемдесет и първи/, местност „Центъра“, по плана на гр. София от 1989г., при съседи: ул. “Васил Левски“, УПИ VI ... седеметажна административна сграда в гр. София. Столична община, район Сердика, ул. „Клокотница“ №29 /двадесет и девет
8.04.17 г., 6:32 targimot.com
146.0 м²
507 237 лв

Офис СОФИЯ

СОФИЯ бул. "Христо Ботев", ул. "Клокотница"
: ПЪРВИ ЕТАЖ на пететажна административна сграда със сутерен, находяща се в гр. София, Столична община, район Средец, ул ... /четиристотин седемдесет и първи/, местност „Центъра“, по плана на гр. София от 1989г., при съседи: ул. “Васил Левски“, УПИ VI ... седеметажна административна сграда в гр. София. Столична община, район Сердика, ул. „Клокотница“ №29 /двадесет и девет
8.04.17 г., 6:31 targimot.com
521.0 м²
955 066 лв

Офис СОФИЯ

СОФИЯ бул. "Христо Ботев", ул. "Клокотница"
: ПЪРВИ ЕТАЖ на пететажна административна сграда със сутерен, находяща се в гр. София, Столична община, район Средец, ул ... /четиристотин седемдесет и първи/, местност „Центъра“, по плана на гр. София от 1989г., при съседи: ул. “Васил Левски“, УПИ VI ... седеметажна административна сграда в гр. София. Столична община, район Сердика, ул. „Клокотница“ №29 /двадесет и девет
8.04.17 г., 6:31 targimot.com
521.0 м²
756 031 лв

Офис СОФИЯ

СОФИЯ бул. "Христо Ботев", ул. "Клокотница"
: ПЪРВИ ЕТАЖ на пететажна административна сграда със сутерен, находяща се в гр. София, Столична община, район Средец, ул ... /четиристотин седемдесет и първи/, местност „Центъра“, по плана на гр. София от 1989г., при съседи: ул. “Васил Левски“, УПИ VI ... седеметажна административна сграда в гр. София. Столична община, район Сердика, ул. „Клокотница“ №29 /двадесет и девет
8.04.17 г., 6:32 targimot.com
218.0 м²
308 622 лв
: Западно тяло на шести надпартерен етаж на сградата находяща се на ,л. Клокотница 29, с площ от 218 кв.м. СРОК ЗА ОГЛЕД И ... СРС с адрес: гр. София, бул. Цар Борис III 54 ЗА ДОПЪЛНИТЕНА ИНФОРМАЦИЯ И СПРАВКИ-в кантората на ЧСИ/ДСИ ЧСИ Стоян Якимов
4.04.17 г., 22:59 bazar.bg
218.0 м²
308 623 лв

Тристаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ бул."Александър Стамболийски" №96
парцел I, кв.218, местност Центъра, гр. София. Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление. ... АПАРТАМЕНТ № 4, на първи етаж, вход "А", в сградата на бул."Александър Стамболийски" №96 в гр. София, състоящ се от три
23.02.17 г., 19:23 targimot.com
77.0 м²
105 лв

Тристаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ жк Надежда 1, бл. 119, ет. 4
, а именно: АПАРАТМЕНТ №16 /шестнадесет/, находящ се в град София, община Столична, ж.к.“Надежда“, в жилищна сграда ... №119 /сто и деветнадесет/, находящ се в град София, община Столична, ж.к. „Надежда“; Публичната продажба ще се произведе ... - гр.София, том №5, акт 218, дв.вх.№9906/10.03.2014г. за сума в размер на 142 314.49 лв; 3. Върху имота е вписана възбрана в
13.01.17 г., 17:40 targimot.com
95.0 м²
89 772 лв

Тристаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ ул. Прага № 9
СВ – гр. София, том VII, акт 218, дв. вх. №15105/03.04.2014г. за сума в размер на 78 461.82 лв; 4. Възбрана в полза на ... и три/ по плана на град София, местността „Буката“, заедно с ТАВАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ, при съседи: Тодор и Елена Чорлеви ... квартал 363 /триста шестдесет и три/, по плана на град София, местността „ГГЦ -Г – 6-II част“, с площ 307.50 /триста и
22.12.16 г., 12:56 targimot.com
108.0 м²
151 149 лв
ДИРЕКТНО ОТ ИНВЕСТИТОРА! С АКТ 14! София Лъкшъри Резиденс е жилищна сграда, поставяща нов стандарт в най-високия клас ... недвижими имоти. Ситуирана в една от най-престижните зони на град София районът около бившия хотел Кемпински Зографски ... спални, дрешник, две бани, тоалетна за гости и два балкона. Застроена площ 218 кв.м + 30 кв.м. общи части. Възможност за
1.12.16 г., 18:13 bazar.bg
4 стаи
248.0 м²
525 000 €
етаж-218 кв.м. Хотелът разполага с паркинг за гостите на хотела. Местоположение В района сериозно се залага на селския ... туризъм. Има маркирани екопътеки и туристически маршрути. Селото е на 39 км. от гр. София, 9 км. от гр. Сливница, 12 км
25.11.16 г., 9:02 bazar.bg
904.0 м²
350 000 €

Хотел / Мотел

България София-град гр. София
.; първо ниво-117 кв.м. оборудвана кухня; второ ниво-315 кв.м. ресторант; трето ниво-253 кв.м. фоайе и тавански етаж-218 кв.м ... екопътеки и туристически маршрути. Селото е на 39 км. от гр. София, 9 км. от гр. Сливница, 12 км. от гр. Брезник. В с
28.10.16 г., 16:31 domaza.bg
10 стаи
350 000 €
ниво-117 кв.м. оборудвана кухня; второ ниво-315 кв.м. ресторант; трето ниво-253 кв.м. фоайе и тавански етаж-218 кв.м ... екопътеки и туристически маршрути. Селото е на 39 км. от гр. София, 9 км. от гр. Сливница, 12 км. от гр. Брезник. В с. Гургулят
28.10.16 г., 16:09 officespace.bg
350 000 €

Тристаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ ул. Прага № 9
София, местността „Буката“, заедно с ТАВАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ, при съседи: Тодор и Елена Чорлеви, калкан на улица „Прага“ № 7 ... три/, по плана на град София, местността „ГГЦ -Г – 6-II част“, с площ 307.50 /триста и седем цяло и петдесет стотни ... България“ ООД, вписана при СВ – гр. София, том XVII, акт 18, дв. вх. №30948/20.07.2011г. за сума в размер на 100 000 лв
24.10.16 г., 13:36 targimot.com
108.0 м²
151 149 лв

Тристаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ ул. Прага № 9
София, местността „Буката“, заедно с ТАВАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ, при съседи: Тодор и Елена Чорлеви, калкан на улица „Прага“ № 7 ... три/, по плана на град София, местността „ГГЦ -Г – 6-II част“, с площ 307.50 /триста и седем цяло и петдесет стотни ... България“ ООД, вписана при СВ – гр. София, том XVII, акт 18, дв. вх. №30948/20.07.2011г. за сума в размер на 100 000 лв
24.10.16 г., 13:31 targimot.com
108.0 м²
151 149 лв
тавански етаж-218 кв.м. Хотелът разполага с паркинг за гостите на хотела. В района сериозно се залага на селския туризъм ... . Има маркирани екопътеки и туристически маршрути. Селото е на 39 км. от гр. София, 9 км. от гр. Сливница, 12 км. от гр
28.10.16 г., 17:38 bulgarianproperties.bg
904.0 м²
350 000 €
тавански етаж-218 кв.м. Хотелът разполага с паркинг за гостите на хотела. В района сериозно се залага на селския туризъм ... . Има маркирани екопътеки и туристически маршрути. Селото е на 39 км. от гр. София, 9 км. от гр. Сливница, 12 км. от гр
16.09.16 г., 10:22 bulgarianproperties.bg
904.0 м²
350 000 €

Анделесте - щастието ви протяга ръка

България, Област Варна, в района на гр. Варна
София, Добрич, Варна и Албена. Освен с автобус можете да се придвижите и с такси и частен минибус, лодка или воден ... купите къщата и в напълно завършен вид на цена 218 000 Евро. • Подово покритие – теракота, плочки, ламиниран паркет
28.03.16 г., 18:57 luximoti.bg
3 стаи
196.0 м²
148 000 €

Продава Къща в Житен

София и област София-град Житен 123 12
Независим брокер Рая Петрова продава къща в с.Житен Къщата е нова, от 2013 г., Рзп 218 кв.м., Зп 143 кв.м., Упи 615 ... се отоплява за между 150 и 300 лева на месец. Информация за Житен. Част е от Столична община, води се към София и има ... запазена екосреда. Мястото е идеално за постоянно живеене. Реално се намира на 6 км от околовръстното и на 15 км. от идеалния център на София.
31.03.16 г., 10:19 555.bg
5 стаи
218.0 м²
185 250 лв
ОПИСАНИЕ НА ИМОТА: Предлагаме Ви апартаменти в кв.Люлин център в град София. Жилищата са в нова 5-етажна сграда ... Евро апартамент №9 с обща площ от 95.8м² на цена от 62 218 Евро АП. №10 /първо + второ ниво/ с обща площ от 109.3кв.м. на цена от 71012 Евро
25.03.16 г., 15:03 icbproperties.com
74.0 м²
48 633 €