Многостаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ ул. Княз Борис I, № 195-201
Подписаната Ренета Милчева, Частен Съдебен Изпълнител, рег. №790, с район на действие СГС, обявявам на интересуващите се, че на основание чл.487 от ГПК, по искане на взискателя БАНКА ДСК ЕАД е насрочена ПУБЛИЧНА ПРОДАН с времетраене от 22.10.2016 г. до 22.11.2016 г. на следния недвижим имот, собственост на Радостин Тихомиров Лалов и Николай Тихомиров Лалов, а именно: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 68134.513.254.1.42 /шест, осем, едно, три, четири, точка, пет, едно, три, точка, две, пет, четири, точка, едно, точка, четири, две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД – 18- 53/23.11.2011г. На изпълнителен директор на АГКК, адрес на имота: гр.София, район Сердика, ул.Княз Борис I, №201, вх.Б, ет.3, ап.42, самостоятелният обект се намира в сграда №1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.513.254 /шест, осем, едно, три, четири, точка, пет, едно, три, точка, две, пет, четири/; предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент; брой нива на обекта: 1/едно/; с площ от 116.77 /сто и шестнадесет цяло и седемдесет и седем стотни/ кв.м.; прилежащи части: мазе 42/четиридесет и две/ с площ от 5.61 /пет цяло и шестдесет и една стотни/ кв.м. и заедно с 1.408% /едно цяло четиристотин и осем хилядни върху сто/ идеални части; съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж - самостоятелен обект с идентификатор 68134.513.254.1.41 /шест, осем, едно, три, четири, точка, пет, едно, три, точка, две, пет, четири, точка, едно, точка, четири, едно/, самостоятелен обект с идентификатор 68134.513.254.1.43 /шест, осем, едно, три, четири, точка, пет, едно, три, точка, две, пет, четири, точка, едно, точка, четири, три/, под обекта - самостоятелен обект с идентификатор 68134.513.254.1.38 /шест, осем, едно, три, четири, точка, пет, едно, три, точка, две, пет, четири, точка, едно, точка, три, осем/, над обекта - самостоятелен обект с идентификатор 68134.513.254.1.46 /шест, осем, едно, три, четири, точка, пет, едно, три, точка, две, пет, четири, точка, едно, точка, четири, шест/, а по описание по нотариален акт, имота представлява - АПАРТАМЕНТ №42 /четиридесет и две/, находящ се в осем етажна жилищна сграда на кота + 8.50 на трети жилищен етаж във вход „Б“, в гр.София, район „Сердика“, ул.Княз Борис I”№195-201 /сто деветдесет и пет – двеста и едно/, със застроена площ от 116.77 /сто и шестнадесет цяло и седемдесет и седем стотни/ кв.м., състоящ се от входно антре, мокро помещение, тоалетна, баня с тоалетна, дневна с трапезария и кухненски бокс, две спални, дрешник и два балкона, при граници: улица, апартамент №43 /четиридесет и три/, коридор, апартамент №41 /четиридесет и едно/, калкан, заедно с принадлежащо: МАЗЕ №42 /четиридесет и две/ с площ от 5.61 /пет цяло и шестдесет и една стотни/ кв.м. при граници: мазе № 41 /четиридесет и едно/, коридор, мазе №43 /четиридесет и три/, мазе №50 /петдесет/ и заедно с 1.408% /едно цяло четиристотин и осем хилядни върху сто/ идеални части от общите части на сградата и 1.996% /едно цяло деветстотин деветдесет и шест хилядни върху сто/ идеални части от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, в който е построена сградата, означен по скица като парцел XI – 12, 13, 15, 16 /единадесети, отреден за имоти с планоснимачни номера дванадесет, тринадесет, петнадесет и шестнадесет/ в кв.77 а /седемдесет и седем а/ по плана на местност ЦГЧ „Зона В 16“, гр.София, ул.“Княз Борис I” №195 -201 /сто деветдесет и пет – двеста и едно/ с площ от 1852 /хиляда осемстотин петдесет и два /кв.м., при съседи по скица: ул.“Княз Борис I”, УПИ XIII-19, УПИ XV – 20, УПИ XVI – 22,21, УПИ IX – 3, УПИ VII -4, УПИ V -55, УПИ X – 10, УПИ XIX – 11; Публичната продажба ще се произведе в сградата на СРС, в гр.София, бул. „Цар Борис ІІІ“ №54, п.к.1612, тел.: 8955300, 9526539, факс: 9516798. и приключва на основание чл.489, ал.5 от ГПК в края на работното време в последния ден. Началната цена, от която ще започне наддаването за имота, е 210 000.00 лв. (двеста и десет хиляди лева). Същата представлява 75% от пазарната цена на имота. Тежести за имота: 1.Договорна ипотека в полза на „Банка ДСК“ ЕАД, вписана в СВ – гр. София, акт № 30, том 4, дв. вх. Рег. № 4581/05.02.2008г. за сумата от 177 500 лв.; 2. Възбрана по настоящото изпълнително дело в полза на Банка ДСК ЕАД, вписана в СВ – гр. София, акт № 215, том XII, дв.вх. рег. № 44060/21.07.2016г. за сумата от 242 998. 25 лв.; Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията на съда всеки присъствен ден, за да прегледат книжата/чл.488, ал.2 от ГПК/. Всички желаещи да прегледат имота, могат да сторят това всеки понеделник, сряда и петък от 17 до 19 часа. За пазач на имота е назначен Тихомир Лалов, тел.:0888840265; Задатъкът - 10 % върху началната цена на продавания имот за участие в проданта се внася предварително по сметка на Частен Съдебен Изпълнител Ренета Милчева - IBAN BG 04 STSA 9300 0018 3930 61, BIC код STSABGSF по изпълнително дело № 20167900401125 (чл.489, ал.1 от ГПК). Взискателят не внася задатък, ако вземането надвишава неговия размер. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в канцеларията на районния съд, което се отразява във входящия регистър (чл.489, ал. 4 ГПК). Наддавачът може да направи повече наддавателни предложения. Всяко наддавателно предложение се прави отделно. Всички интересуващи се от имота следва да имат предвид ограничението по чл.185 ЗЗД, посочващо лимитативно лицата, които НЕ могат да бъдат купувачи на публична продан, нито пряко, нито чрез подставено лице! На 23.11.2016 г. в 9.00 часа в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявя купувача по реда на чл.492 от ГПК.
24.10.16 г., 14:36 targimot.com
117.0 м²
210 000,00 лв
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Имоти в град София 201
116,77 кв.м. и адм.адрес - град София,ул. Княз Борис 197-201 Вх.1 Ет.3 Ап.42.За огледи по време на проданта, след предварителна уговорка с ЧСИ.
16.01.17 г., 16:59 bazar.bg
3 стаи
117.0 м²
171 617,00 лв

Парцел, 14079m 2 (продажба)

с.Игнатиево, общ. Аксаково
Парцел с лице на асфалтов път - старият път за София - ГП 4.Параметри на парцела: лице 70 м и дълбочина 201 мПотенциал ... горният десен ъгъл.Тече процедура по изготвяне на пътната връзка - вход - изход в парцела от старият път за София - ГП4
8.01.17 г., 19:12 homes.bg
14079.0 м²
211 185,00 €
Парцел с лице на асфалтов път - старият път за София - ГП 4.Параметри на парцела: лице 70 м и дълбочина 201 мПотенциал ... горният десен ъгъл.Тече процедура по изготвяне на пътната връзка - вход - изход в парцела от старият път за София - ГП4
7.01.17 г., 23:21 officespace.bg
211 185,00 €

Парцел Владая

Владая с. Владая, в.з.Приплат, ул. Перуника
. Столична, обл. София (столица). По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобренин със Заповед № РД-18-1/03.01.2011г ... ; номер по предходен план: 5(201), квартал: 4; парцел: XII. Съседи: 11394.1792.202; 11394.1792.212; 11394.1792.200; 11394.1792.209; 11394.1792.208, 1134.1792.207.
15.12.16 г., 21:36 targimot.com
510.0 м²
35 003,00 лв

Парцел СОФИЯ

СОФИЯ Столична община, район „Овча купел“, булевард „Овча купел“ № 89
ДВОРНО МЯСТО (ПОЗЕМЛЕН ИМОТ), находящо се в град София, област София – град, Столична община, район „Овча купел ... квартал 221 „А” (двеста двадесет и едно буква „А”) по плана на град София, местността „Овча купел”, при граници на ... – гр. София, представлява поземлен имот с идентификатор 68134.4335.64 ( шест, осем едно, три, четири, точка, четири, три
9.12.16 г., 18:56 targimot.com
10000.0 м²
1 862 812,00 лв
СПИРКА И ПАЗАР. Имотът се намира на 15км. от София в кв.Курило- Нови Искър, много хубав и облагороден район с добри ... оградата на къщата. За контакти Захари Кръстев 02/4218401 (вътр. 201), 0886/516622. Професионално съдействие от ИМОТИ ДОВЕРИЕ
7.12.16 г., 17:09 bazar.bg
80.0 м²
42 500,00 €
ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ ДО СОФИЯ!!! Състои се от: 1 Ниво 3 стаи, кухня, баня и тоалетна. 2 ро Ниво подпокривно пространстово ... достъп. АКЦЕНТИ СЛЪНЧЕВ ИМОТ, ТИХО И СПОКОЙНО МЯСТО ЗА ЖИВЕЕНЕ!!! За контакти: Захари Кръстев - 02/4218401 (вътр. 201
28.11.16 г., 20:05 bazar.bg
100.0 м²
39 900,00 €
с. Емона м - с Хаврадис 20 201 кв. м трета категория, пасище мера 300 м с панорама море Имота не попада в зона А ... , на приблизително 15км от Слънчев бряг, на около 80 км от Варна и на около 450 км от София. Имота се продава и на 4 равни
27.11.16 г., 0:18 grad.bg
445 000,00 €
шестнадесет/, находящ се в гр. София, в.з. „Драгалевци І /първа/ част, Ботаническа градина”, бивша местност „Голяма могила ... НА 201 300.00 лв. /двеста и една хиляди и триста/ лв. Проданта ще се проведе в канцеларията на Софийски районен съд, с ... адрес: гр. София, бул. “Цар Борис III” № 54, на 23.12.2016 г. в началото на работния ден, като започва на 22.11.2016 г. и
22.11.16 г., 6:02 targimot.com
967.0 м²
201 300,00 лв

Къща СОФИЯ

СОФИЯ кв. "Овча купел", ул. "Месечинка" № 5. За сградата няма строителни книжа и разрешене за ползване
, принадлежащ на Мартин Койчев Койчев от гр. София, а именно: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 68134.4335.932 (шестдесет и осем ... по настоящото изп.дело, вписана в Служба по вписвания-София като акт № 261, том 8 по описа за 2014 г. НАЧАЛНАТА ЦЕНА, от ... която ще започне наддаването е в размер на 201 000,00 (двеста и една хиляди) лева, представляваща 75% от актуализираната
16.11.16 г., 1:12 targimot.com
537.0 м²
201 000,00 лв
с.Заноге се намира на 60 км от град София , асфалтов път , целогодишно проходим.Чистота и природа . Парцел е с площ от ... 5500 кв.м. Стопански двор. В имота има : -склад -201 кв.м. -сеновал-131кв.м.Трифазен ток ,вода.
21.10.16 г., 19:06 bazar.bg
200.0 м²
55 000,00 лв
този сайт. Референтен номер: Bo 201 Тел: 0882 817 460, 02 425 68 22 Отговорен брокер: Стефан Абанозов Предлагаме на вашето ... просторен имот на един час път от столицата София (60 км и на 66 км от международното летище), на 17 км от популярния
12.10.16 г., 16:37 bazar.bg
105.0 м²
55 000,00 €
МАЛОМЕРЕН ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ НА МНОГО КОМУНИКАТИВНО МЯСТО В ЦЕНТРАЛНАТА ЧАСТ НА СОФИЯ! Намира се на 3-ти етаж в 6 ... ; самостоятелна спалня; баня с тоалетна; без балкон. ПОДОВИ НАСТИЛКИ: теракота/паркет. ОТОПЛЕНИЕ: ТЕЦ. ИЗЛОЖЕНИЕ: Юг; ЗА ПОВЕЧЕ ПОДРОБНОСТИ И ОГЛЕДИ: 0896 686 201; Оферта: 8593.
12.10.16 г., 13:14 bazar.bg
2 стаи
48.0 м²
59 800,00 €
този сайт. Референтен номер: Bo 201 Тел: 0882 817 460, 02 425 68 22 Отговорен брокер: Стефан Абанозов Предлагаме на вашето ... просторен имот на един час път от столицата София (60 км и на 66 км от международното летище), на 17 км от популярния
25.03.16 г., 16:36 bazar.bg
105.0 м²
55 000,00 €
разположено в живописна планинска котловина, на 15 км от Габрово, 45 км от В. Търново, 201 км от София и на 255 км от Варна
25.03.16 г., 13:38 icbproperties.com
6 стаи
372.0 м²
430 000,00 €
подножието на хълма "Царевец". Предлаганата оферта е със застроена площ от 201 кв.м., състояща се от търговска зала, кухня ... от София и на 106 км югозападно от Русе. Сърцето на Велико Търново е започнало да пулсира около 13 век пр.н.е., когато
14.03.16 г., 19:56 officespace.bg
150 000,00 €