Магазин СОФИЯ

СОФИЯ ул. Димитър Хаджикоцев № 110, тел. 0888 601 440-адв. Борислав Георгиев
31.0 м²
48 060 лв
21.07.17 г., 19:23
магазин № 3 /три/, находящ се на партерния етаж в сграда с административен адрес в гр. София, СО - район „Триадица“, квартал „Южен парк“, блок № 3 /три/, стар адрес: ул. „Димитър Хаджикоцев“ № 110 /сто и дест/, състоящ се от търговско помещение и сервизно помещение, със застроена площ от 31,20 /тридесет и едно цяло и двадесет стотни/ квадратни метра, при граници на магазина: магазин № 4 /четири/, магазин № 5 /пет/, магазин № 2 /две/, коридор, улица, магазин № 5 /пет/, асансьорна шахта, заедно с припадащите му се 2,52 % /две цяло и петдесет и две стотни върху сто/ идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, изчислени в квадратни метри 5,69 /пет цяло и шестдесет и девет стотни/ квадратни метра, или обща площ с идеалните части 36,89 /тридесет и шест цяло и осемдесет и девет стотни/ квадратни метра, и толкова идеални части от правото на строеж върху урегулирания поземлен имот, върху който е построена сградата, съставляващ УПИ III-29 /парцел трети, отреден за имот с планоснимачен номер двадесет и девет/ от квартал 2 /втори/ по плана на гр. София, местността „Жилищна група - „Южен парк““, с площ по нотариален акт от 512 /петстотин и дванадесет/ квадратни метра, а по скица от 391 /триста деветдесет и един/ квадратни метра, находящ се в гр. София, СО - район „Триадица“, при граници: ул. „Славище“, ул. „Димитър Хаджикоцев“, УПИ II-30 /парцел втори, отреден за имот с планоснимачен номер тридесет/, УПИ I-26, 27, 28, 31 и общински без номер /парцел първи, отреден за имоти с планоснимачни номера двадесет и шест, двадесет и седем, двадесет и осем, и тридесет и едно, и общински без номер/.
Още targimot.com

Магазин СОФИЯ

СОФИЯ ул. Димитър Хаджикоцев № 110, тел. 0888 601 440 - адв. Борислав Георгиев
23.0 м²
34 650 лв
21.07.17 г., 19:24
магазин № 2 /две/, находящ се на партерния етаж в жилищна сграда с административен адрес в гр. София, СО - район „Триадица“, кв. „Южен парк“, блок № 3 /три/, стар адрес: ул. „Димитър Хаджикоцев“ № 110 /сто и десет/, със застроена площ от 22,52 /двадесет и две цяло и петдесет и две стотни/ квадратни метра, състоящ се от: магазинно помещение и сервизно помещение, при граници на магазина: улица „Славище“, вход-фоайе, магазин № 3 /три/, входящ коридор, заедно с припадащите му се 1,82 % /едно цяло и осемдесет и две стотни върху сто/ идеални части от общите части на сградата и толкова идеални части от правото на строеж върху урегулирания поземлен имот, в който е построена сградата, съставляващ УПИ III-29 /парцел трети, отреден за имот с планоснимачен номер двадесет и девет/ от квартал 2 /втори/ по плана на гр. София, местността „Жилищна група - „Южен парк““, с площ съгласно доказателствен акт от 512 /петстотин и дванадесет/ квадратни метра, и с площ по скица от 391 /триста деветдесет и един/ квадратни метра, при граници: ул. „Славище“, ул. „Димитър Хаджикоцев“, УПИ II-30 /парцел втори, отреден за имот с планоснимачен номер тридесет/, УПИ I-26, 27, 28, 31 и общински без номер /парцел първи, отреден за имоти с планоснимачни номера двадесет и шест, двадесет и седем, двадесет и осем, и тридесет и едно, и общински без номер/.
Още targimot.com

Магазин СОФИЯ

СОФИЯ ул. Димитър Хаджикоцев № 110, тел. 0888 601 440 - адв. Борислав Георгиев
31.0 м²
60 699 лв
2.06.17 г., 17:07
магазин № 3 /три/, находящ се на партерния етаж в сграда с административен адрес в гр. София, СО - район „Триадица“, квартал „Южен парк“, блок № 3 /три/, стар адрес: ул. „Димитър Хаджикоцев“ № 110 /сто и дест/, състоящ се от търговско помещение и сервизно помещение, със застроена площ от 31,20 /тридесет и едно цяло и двадесет стотни/ квадратни метра, при граници на магазина: магазин № 4 /четири/, магазин № 5 /пет/, магазин № 2 /две/, коридор, улица, магазин № 5 /пет/, асансьорна шахта, заедно с припадащите му се 2,52 % /две цяло и петдесет и две стотни върху сто/ идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, изчислени в квадратни метри 5,69 /пет цяло и шестдесет и девет стотни/ квадратни метра, или обща площ с идеалните части 36,89 /тридесет и шест цяло и осемдесет и девет стотни/ квадратни метра, и толкова идеални части от правото на строеж върху урегулирания поземлен имот, върху който е построена сградата, съставляващ УПИ III-29 /парцел трети, отреден за имот с планоснимачен номер двадесет и девет/ от квартал 2 /втори/ по плана на гр. София, местността „Жилищна група - „Южен парк““, с площ по нотариален акт от 512 /петстотин и дванадесет/ квадратни метра, а по скица от 391 /триста деветдесет и един/ квадратни метра, находящ се в гр. София, СО - район „Триадица“, при граници: ул. „Славище“, ул. „Димитър Хаджикоцев“, УПИ II-30 /парцел втори, отреден за имот с планоснимачен номер тридесет/, УПИ I-26, 27, 28, 31 и общински без номер /парцел първи, отреден за имоти с планоснимачни номера двадесет и шест, двадесет и седем, двадесет и осем, и тридесет и едно, и общински без номер/.
Още targimot.com

Магазин СОФИЯ

СОФИЯ ул. Димитър Хаджикоцев № 110, тел. 0888 601 440-адв. Борислав Георгиев
23.0 м²
43 812 лв
2.06.17 г., 18:55
магазин № 2 /две/, находящ се на партерния етаж в жилищна сграда с административен адрес в гр. София, СО - район „Триадица“, кв. „Южен парк“, блок № 3 /три/, стар адрес: ул. „Димитър Хаджикоцев“ № 110 /сто и десет/, със застроена площ от 22,52 /двадесет и две цяло и петдесет и две стотни/ квадратни метра, състоящ се от: магазинно помещение и сервизно помещение, при граници на магазина: улица „Славище“, вход-фоайе, магазин № 3 /три/, входящ коридор, заедно с припадащите му се 1,82 % /едно цяло и осемдесет и две стотни върху сто/ идеални части от общите части на сградата и толкова идеални части от правото на строеж върху урегулирания поземлен имот, в който е построена сградата, съставляващ УПИ III-29 /парцел трети, отреден за имот с планоснимачен номер двадесет и девет/ от квартал 2 /втори/ по плана на гр. София, местността „Жилищна група - „Южен парк““, с площ съгласно доказателствен акт от 512 /петстотин и дванадесет/ квадратни метра, и с площ по скица от 391 /триста деветдесет и един/ квадратни метра, при граници: ул. „Славище“, ул. „Димитър Хаджикоцев“, УПИ II-30 /парцел втори, отреден за имот с планоснимачен номер тридесет/, УПИ I-26, 27, 28, 31 и общински без номер /парцел първи, отреден за имоти с планоснимачни номера двадесет и шест, двадесет и седем, двадесет и осем, и тридесет и едно, и общински без номер/.
Още targimot.com

Магазин СОФИЯ

СОФИЯ ул. Димитър Хаджикоцев № 110
31.0 м²
75 874 лв
27.03.17 г., 20:34
магазин № 3 /три/, находящ се на партерния етаж в сграда с административен адрес в гр. София, СО - район „Триадица“, квартал „Южен парк“, блок № 3 /три/, стар адрес: ул. „Димитър Хаджикоцев“ № 110 /сто и дест/, състоящ се от търговско помещение и сервизно помещение, със застроена площ от 31,20 /тридесет и едно цяло и двадесет стотни/ квадратни метра, при граници на магазина: магазин № 4 /четири/, магазин № 5 /пет/, магазин № 2 /две/, коридор, улица, магазин № 5 /пет/, асансьорна шахта, заедно с припадащите му се 2,52 % /две цяло и петдесет и две стотни върху сто/ идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, изчислени в квадратни метри 5,69 /пет цяло и шестдесет и девет стотни/ квадратни метра, или обща площ с идеалните части 36,89 /тридесет и шест цяло и осемдесет и девет стотни/ квадратни метра, и толкова идеални части от правото на строеж върху урегулирания поземлен имот, върху който е построена сградата, съставляващ УПИ III-29 /парцел трети, отреден за имот с планоснимачен номер двадесет и девет/ от квартал 2 /втори/ по плана на гр. София, местността „Жилищна група - „Южен парк““, с площ по нотариален акт от 512 /петстотин и дванадесет/ квадратни метра, а по скица от 391 /триста деветдесет и един/ квадратни метра, находящ се в гр. София, СО - район „Триадица“, при граници: ул. „Славище“, ул. „Димитър Хаджикоцев“, УПИ II-30 /парцел втори, отреден за имот с планоснимачен номер тридесет/, УПИ I-26, 27, 28, 31 и общински без номер /парцел първи, отреден за имоти с планоснимачни номера двадесет и шест, двадесет и седем, двадесет и осем, и тридесет и едно, и общински без номер/.
Още targimot.com

Магазин СОФИЯ

СОФИЯ ул. Димитър Хаджикоцев № 110
23.0 м²
54 766 лв
27.03.17 г., 20:31
магазин № 2 /две/, находящ се на партерния етаж в жилищна сграда с административен адрес в гр. София, СО - район „Триадица“, кв. „Южен парк“, блок № 3 /три/, стар адрес: ул. „Димитър Хаджикоцев“ № 110 /сто и десет/, със застроена площ от 22,52 /двадесет и две цяло и петдесет и две стотни/ квадратни метра, състоящ се от: магазинно помещение и сервизно помещение, при граници на магазина: улица „Славище“, вход-фоайе, магазин № 3 /три/, входящ коридор, заедно с припадащите му се 1,82 % /едно цяло и осемдесет и две стотни върху сто/ идеални части от общите части на сградата и толкова идеални части от правото на строеж върху урегулирания поземлен имот, в който е построена сградата, съставляващ УПИ III-29 /парцел трети, отреден за имот с планоснимачен номер двадесет и девет/ от квартал 2 /втори/ по плана на гр. София, местността „Жилищна група - „Южен парк““, с площ съгласно доказателствен акт от 512 /петстотин и дванадесет/ квадратни метра, и с площ по скица от 391 /триста деветдесет и един/ квадратни метра, при граници: ул. „Славище“, ул. „Димитър Хаджикоцев“, УПИ II-30 /парцел втори, отреден за имот с планоснимачен номер тридесет/, УПИ I-26, 27, 28, 31 и общински без номер /парцел първи, отреден за имоти с планоснимачни номера двадесет и шест, двадесет и седем, двадесет и осем, и тридесет и едно, и общински без номер/.
Още targimot.com
110.0 м²
62 000 €
17.02.17 г., 14:13
Продавам тристаен апартамент в района на бул. Ал. С. Пушкин и бул. Никола Петков - на границата между кварталите Бояна и Бъкстон. Районът е с отлични транспортни комуникации и добре изградена инфраструктура. Имотът заема самостоятелно целият трети етаж от масивна къща, построена през 70-те години. Къщата разполага със собствен ограден двор, в който има места за паркиране. Апартаментът е с благоприятно югоизточно изложение. Състои се от кухня, дневна, две спални, баня с тоалетна и голям балкон с хубава гледка към Витоша. Има прилежащи мазе и идеални части от парцела. Нуждае се от ремонт. Отоплението е локално, с камина.
Още mirela.bg

Под наем 3-СТАЕН, град София, Център, 110 кв. м, Ето какво е важно да знаете, ако искате да наемете този имот с МИРЕЛА

до бул. Александър Стамболийски, бул. Тодор Александров и ул. Димитър Петков.
110.0 м²
2 300 €
28.10.16 г., 16:05
Предлагам премиум клас тристаен апартамент в центъра на града. Намира се на тиха улица в близост до бул. Александър Стамболийски, бул. Тодор Александров и Mall of Sofia. Сградата е от 2007-ма година. Апартаментът е с ултрамодерно обзавеждане. Разпределението включва просторна дневна зона, обединена с кухня и трапезария (площ около 50 кв. м) родителска спалня с гардеробно помещение, втора самостоятелна спалня, две бани с душ кабини и тоалетни. Има балкон с достъп от дневната. На разположение съм за подробности по презентацията на имота.
Още mirela.bg

Под наем офис, град София, ж.к. Младост 1А, 110 кв. м, Ето какво е важно да знаете, ако искате да наемете този имот с МИРЕЛА

ключово място, в близост до двата основни булеварда - бул. Александър Малинов и бул. Андрей Сахаров.
110.0 м²
500 €
24.10.16 г., 13:28
Предлагам под наем обзаведен офис на много ключово място в ж.к. Младост. Сградата е нова, разположена на около 250 м от най-близката метростанция в района и има добра видимост от двата основни булеварда - бул. Александър Малинов и бул. Андрей Сахаров. Не на последно място като предимство на района е и удобната връзка до Летище София. Имотът е със статут на магазин, има собствена витрина и самостоятелен вход. Няма лице към булеварда. Състои се от едно голямо търговско помещение, офисна част и светъл склад със самостоятелен подход и връзка с останалите помещения. Санитарният възел е общ на етажа. Има възможност за наемане на 5 паркоместа в подземния паркинг на сградата за сумата от 200 евро на месец. Посочените цени са без ДДС.
Още mirela.bg
110.0 м²
5 €
24.10.16 г., 14:08
ОФИС И СКЛАД В ЕДНО! Предлагам под наем офис площи в бизнес сграда на бул. "Цариградско шосе" до бул. Брюксел. ЦЕНИ: 10 лв. кв. м без ДДС с вкл. такса за поддръжка. Сградата разполага с рецепция, лоби, охраняем паркинг, денонощна охрана и видеонаблюдение, структурно окабеляване, поддръжка. Офисите са с различни квадратури - от 22 до 400 кв. м и са разположени на от 3-ти до 7-ми етаж в сградата. Площта, изложението и етажа се определят според изискванията на наемателя - имаме гъвкави възможности, вкл. и за извършване на ремонти по желание на клиента. Предлагаме също и складови площи в същата сграда с квадратури от 25 до 400 кв. м на различните етажи- цени по договаряне. Има възможност за наемане на паркоместа.
Още mirela.bg
3 стаи
132.0 м²
105 000 €
19.07.17 г., 6:36
жилищна площ 110, 40 кв, изба 6,05 кв.м. и общи части 15,82 кв.м. или общо : 132,27 кв.м., с югозападно изложение ... . Търново се намира на 220 км североизточно от София и на 106 км югозападно от Русе. В града се намира вторият по големина университетски център в ...
Още bazar.bg
110.0 м²
90 000 €
20.07.17 г., 8:56
Стартайм продава просторен апартамент 110 кв. м. , разположен в един от елитните квартали на София, с прекрасна
Още bazar.bg
3 стаи
110.0 м²
125 000 €
22.07.17 г., 0:59
квартали на София , в близост до бул. 'Александър Пушкин', Резиденция 'Бояна', ресторант 'Чепишев' и парка на Историческия ... спалня - ЮГ, кухня и втората спалня-северозапад. Чиста застроена площ 110 кв.м. Надземен гараж включен в цената
Още bazar.bg
2 стаи
66.0 м²
29 950 €
22.07.17 г., 11:33
този сайт. Референтен номер: Bo 110 Тел: 0882 817 460, 02 425 68 22 Отговорен брокер: Стефан Абанозов Чудесен двустаен ... и на 60 км от София. Апартаментът се намира на първи етаж в луксозния затворен комплекс Игъл Рок , в красиво планинско
Още bazar.bg
3 стаи
132.0 м²
105 000 €
18.07.17 г., 22:50
жилищна площ 110, 40 кв, изба 6,05 кв.м. и общи части 15,82 кв.м. или общо : 132,27 кв.м., с югозападно изложение ... . Търново се намира на 220 км североизточно от София и на 106 км югозападно от Русе. В града се намира вторият по големина университетски център в ...
Още bazar.bg
3 стаи
110.0 м²
109 000 €
20.07.17 г., 23:55
, коридор и тераса.Към жилището принадлежи и гараж с големина от 15 кв.м. Общо РЗП с общите части и гаражът е 110 кв.м ... търновските хълмове. Търново се намира на 220 км североизточно от София и на 106 км югозападно от Русе. В града се намира
Още bazar.bg
3 стаи
95.0 м²
66 806 €
20.07.17 г., 8:56
ПВЦ дограма входна врата Възможност за разсрочено плащане. Жилищен район Люлин е най-големият в София с над 110 000 ... . Люлин 10 е най-източната част от всички райони на големия квартал Люлин, разположена най-близо до центъра на София
Още bazar.bg
4 стаи
128.0 м²
1 024 €
18.07.17 г., 22:10
София и 12 км от центъра на столицата. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ: 110 кв.м застроена площ; входно антре; спалня със собствена баня с
Още bazar.bg
110.0 м²
17 000 €
22.07.17 г., 13:47
Първи изцяло реновиран самостоятелен етаж 110 кв.м. от двуетажна тухлена къща,с нов покрив,абсолютно независим ... столица - Велико Търново,по пътя за София,като се вижда от дясната му страна. Селото е средно голямо, население около 600
Още bazar.bg
3 лв
19.07.17 г., 5:07
!!! За количества , БЕЗПЛАТНА доставка за София област ! 1. ПРОФЕСИОНАЛНИ ТЕЖЕСТИ с олимпийски размер Ф50 • Предлагат се ... - 110 лв 6. ЩАНГИ СЪС ФИКСИРАНА ТЕЖЕСТ : КРИВИ И ПРАВИ сет от 10 , 15 , 20 , 25 , 30 , 35 , 40 , 45 , 50 кг - 2200.00 лв ... Всичко може да се види и договори на място в склад гр. София ! dambel, dumbel, dumbeli, lost, lostove, giri, tejesti dumbel gira lost fitnes dumbeli dymbel tejesti disk
Още bazar.bg

Продава, 3-стаен Апартамент, 102 кв.м.

София (град), м. Кръстова вада
3 стаи
16.0 м²
92 360 €
17.07.17 г., 12:03
метростанция Витоша, в един от най-младите и бързо развиващи се квартали на София. Проект се отличава с модерна архитектура и ... функционални вътрешни разпределения. Предлаганите жилища са с площ: 47 кв.м, 60 кв.м, 97 кв.м, 110 кв.м и 103 кв.м. Общото
Още arcoreal.bg

Къща Панчарево

Панчарево в.з "Калфин дол"
1130.0 м²
400 800 лв
13.07.17 г., 18:40
кадастрален план на село Бистрица - София, местността „Калугерица съседи по нотариален акт: Славчо Малинов Тодоров, Радко ... , том 12, дв. вх. рег. № 15438/08.04.2005 г., Договорна ипотека № 110, том 1, дв. вх. рег. № 876/19.01.2006 г., Поправка ... ще се проведе в канцеларията на Софийски районен съд, с адрес: гр. София, бул. “Цар Борис III” № 54, на 18.08.2017 г. в
Още targimot.com
1035.0 м²
600 000 €
19.07.17 г., 2:17
. Антоново и от магистралата София-Варна, и на 50 км. от гр. Велико Търново и гр.Търговище. Селцето е изключително спокойно, с ... , стените и част от мебелите. В близост до къщите е и една от двете механи с площ от около 110 кв. м., която е закрита и
Още bazar.bg
280.0 м²
78 000 €
22.07.17 г., 4:42
ЕТАЖ (площ 110 кв.м.)- хол с кухненски бокс и излаз на голям балкон (около 12 кв.м.), 2 спални с излаз на втори голям ... балкон (около 8 кв.м.), детска стая и баня с тоалетна. 4-ТИ ЕТАЖ - също с площ 110 кв.м. и разпределение подобно на третия ... РАЗВИТА ИНФРАСТРУКТУРА САМО НА 11 КМ ОТ ЦЕНТЪРА НА СОФИЯ - ДВА АВТОБУСА ДО СОФИЯ - 21/22 И 23, МАРШРУТКА 46; 5. В БЛИЗОСТ
Още bazar.bg
1800.0 м²
450 000 €
18.07.17 г., 20:25
; Камериерска стая; Офис; Голяма конферентна зала; Ресторант тип Механа на две нива, капацитет 110 места, три сепарета ... граничи със Стара планина, а на юг навлиза в Средна гора. 2. Разположено е на 3 км. южно от Главен път 1-6 (София - Бургас), осигуряващ пряк достъп до столицата и други ...
Още bazar.bg
9630.0 м²
96 300 €
20.07.17 г., 23:32
ФОКС ИСТЕЙТС Ви предлага УПИ с площ 9630 кв.м. находящ се до детелината за Пазарджик със 110 м. лице на автомагистрала ... Тракия посока Пловдив от страната на с.Сарая,местност Кърски ливади на 90км. от София,10км. от Пазарджик,34км.от Пловдив
Още bazar.bg
4 стаи
110.0 м²
125 000 €
22.07.17 г., 0:59
квартали на София , в близост до бул. 'Александър Пушкин', Резиденция 'Бояна', ресторант 'Чепишев' и парка на Историческия ... спалня - ЮГ, кухня и втората спалня-северозапад. Чиста застроена площ 110 кв.м. Надземен гараж включен в цената
Още bazar.bg
300 000 лв
15.07.17 г., 22:05
София, В радиус на селото от около 50 км никога не е имало налични промишлени предприятия, изхвърлящи вредни емисии в ... / с отделен нотариален акт/ 110 кв. м, Етаж + таванска стая с багажно отделение. Санирана, локално парно на дърва
Още obiavite.com
1 000 лв
18.07.17 г., 22:21
нови атевета с цена под 4000лв и да не са китайски. ВНИМАНИЕ! ! ! 110-125 -150-200-250кубикови АТЕВЕТА се продават от ... закупите ЯПОНСКО качество АТЕВЕТА ЗАПОВЯДАЙТЕ при НАС В ГОЛЕМИЯ ПАРКИНГ НА СТОКОВ БАЗАР-ИЛИЯНЦИ СОФИЯ. Цените започват от
Още bazar.bg
110.0 м²
46 000 €
21.07.17 г., 20:36
предложим на Вашето внимание ЕТАЖ от къща с топ локация в центъра на старата столица Велико Търново. Имотът е с РЗП 110 ... . Търново се намира на 220 км североизточно от София и на 106 км югозападно от Русе. В града се намира вторият по големина
Още bazar.bg
3 стаи
145.0 м²
750 €
20.07.17 г., 8:37
, пътнически асансьор Schindler, портиер. Месечната такса поддръжка на общи части и охрана е 110 евро. Апартаментът се намира в ... дългосрочнo настаняване в центъра на София (минимален срок за наемане 6 месеца). Посочените цени са без ДДС. Оглед на имота
Още bazar.bg
100.0 м²
5 800 €
19.07.17 г., 2:10
като бокс за кухня. На второто ниво се намират две спални и една по-малка стая. В двора има стопански постройки над 110 ... туризъм или релакс. Селотo се намира на 2 км от първокласен път София-Варна. Оглед на имота Можем да организираме оглед на
Още bazar.bg
1800.0 м²
450 000 €
22.07.17 г., 5:17
; Камериерска стая; Офис; Голяма конферентна зала; Ресторант тип Механа на две нива, капацитет 110 места, три сепарета ... граничи със Стара планина, а на юг навлиза в Средна гора. 2. Разположено е на 3 км. южно от Главен път 1-6 (София - Бургас), осигуряващ пряк достъп до столицата и други ...
Още bazar.bg
1 стая
41.0 м²
19 950 €
22.07.17 г., 6:54
градче се намира в Югозападна България - на 160 км от София, 110 км от Пловдив и на 55 км от Блгагоевград. Апарт-хотел
Още bazar.bg