Двустаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ гр. София, ж.к. "Сухата река", блок 109, вх. Б, ап. 43
АПАРТАМЕНТ № 43, на седми етаж, състоящ се от една стая, хол, кухня и други сервизни помещения, с площ от 73.41 кв. м., с административен адрес:гр. София, р-н „Подуяне“, жк „Сухата река“, блок № 109, вх. Б и съответните идеални части от общите части на сградата и правото на строеж върху дворното място, допуснат до делба между съделителите Боряна Любчова Султанова и Васил Любчов Сушев при квоти от по ½ /една втора/ ид. част за всеки един от тях.
24.04.17 г., 19:58 targimot.com
73.0 м²
69 000 лв

Парцел СОФИЯ

СОФИЯ ул. Полковник Стайно Бачийски/Фили № 109
урегулиран поземлен имот, находящ се в гр. София, Столнчна община, Район „Витоша“, ул. „Полковник Стайно Бачийски/Фили“ № 109, съставляващ УПИ № Х-499, 500 /десети, отреден за имоти с планосиимачни номера - четиристотин деветдесет и девет и петстотин/ от квартал № 25 /двадест и пет/, по плана на град София, местност ,,бул. „Цар Борис III“ целия с площ по акт за собственост от 1 135 кв.м. /хиляда сто тридесет и пет квадратни метра/, като имот с пл. № 499 /четиристотин деветдесет и девет/ с идентификатор 68134.1896.499, който в действащия регулационен план с част от УПИ № X-499, 500 /десети, отреден за имоти с планоснимачни номера - четиристотин деветдесет и девет и петстотин/ е идентичен с УПИ XXIV-4 /двадесет и четвърти, отреден за имот с планоснимачен номер – четири/ в кв. 75 /седемдесет и пети/ от стария регулационен план на град София, местност „Княжево-II“, а имот с пл. № 500 /петстотин/ с идентификатор 68134.1896.500, който в действащия регулационен план също е част от УПИ № X-499,500 /десети, отреден за имоти с планоснимачни номера - четиристотин деветдесет и девет и петстотин/ е идентичен с УПИ № VIII-4 /осми, oтреден за имoт с планоснимачен номер – четири/ в кв. 75 /седемдесет и пет/ от стария регулационен план на град София, местност „Княжево-II“, като със Заповед № РД-50-02 от 11.01.2007 год. е извършено изменение на регулационния план по имотните граници на имота с пл. № 499 /четиристотин деветдесет и девет/, който измерен графнчно е с площ 565 кв.м. /петстотин шестдесет и пет квадратни метра/ и на имот с пл. № 500 /петстотин/, който измерен графично е с площ от 570 кв.м /петстотин и седемдесет квадратни метра/ с цел премахване на сметките по регулация, при съседи на целия УПИ № Х-499,500 по документи за собственост: улица „Филип Георгиев“, Тотка Гочева Дончева, Борис Георгиев Лазаров, Рангел Петров Рангелов и празно общинско място, и при граници съгласно актуална скица № 94-В-153 от 21.02.2007 год. на СО, Район „Витоша“: улица, УПИ № XI-293 /единадесети, отреден за имот с планоснимачен номер - двеста деветдесет и три/, УПИ № XXVII-278 /двадесет и седми, отреден за имот с планоснимачен номер - двеста седемдесет и осми/, УПИ XXVIII-279 /двадесет и осми, отреден за имот е планоснимачен номер - двеста седемдесет и девет/, УПИ № ХХIX- 280 /двадесет и девет, отреден за имот с планоснимачен номер - двеста и осемдесет/, УПИ № IX-292а /девети, отреден за имот с планоснимачен номер - двеста деветдесет и две, буква „а“) и № XXXVII /тридесет и седми) - отреден за трафопост и КОО, а съгласно скица
28.03.17 г., 18:12 targimot.com
1135.0 м²
106 500 лв

Двустаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ ул. Костенски Водопад № 109
Недвижим имот, находящ се в град София, СО район, Триадица, в жилищна сграда, изградена в ГРУБ СТРОЕЖ в дворното място, обозначено съгласно действащия регулационен план, като УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ I-314,315 и 316/първи отреден за имоти с планоснимачни номера триста и петнадесети триста и шестнадесети/, от квартал 10А /десет буква "А"/, по плана на град София, местността "Манастирски ливади - изток", целия с площ от 180.00 /хиляда осемстотин и седемдесет/ квадратни метра, при граници на поземления имот по документ за собственост и по скица: от север - УПИ II-322 /римско две тире триста двадесет и две/, от изток - имот с планоснимачен номер 317 /триста и седемнадесет/, от юг - улица "407-ма"/четиристотин и седма/, и от запад - улица в частта от осова точка 140 /сто и четиридесет/ до осова точка 104А /сто и четири буква "А"/, и представляващ: Апартамент №Б4/буква "Б", четири/, в жилищна сграда "Водопад", вход "Б", разположен на първи жилищен етаж на сградата, кота +3,40 /три цяло и четиридесет стотни/ метра, със застроена площ от 96,00 /деветдесет и шест/ квадратни метра, състоящ се от: входно антре, дневна с трапезария и кухненски бокс, спалня, баня с тоалетна, склад и тераса, при съседи на апартамента: от север - апартамент №В1 /буква "В", едно/, от изток - стълбище, стълбищна площадка и асансьор, от юг - асансьор, коридор и Апартамент Б3/буква "Б", три/ и от запад - двор, ЗАЕДНО с припадащите се, съгласно ценообразуване на сградата 3,915 % /три цяло деветстотин и петнадесет хиляди върху сто/ идеални части от общите части на вход "Б", равняващи се на 20,42 /двадесет цяло и четиридесет и две стотни квадратни метра и съответните идеални части от правото на строеж върху мястото, подробно описано по-горе.
21.03.17 г., 19:17 targimot.com
96.0 м²
142 800 лв

Двустаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ улица Костенски водопад № 109
Недвижим имот, находящ се в град София, СО район, Триадица, в жилищна сграда, изградена в ГРУБ СТРОЕЖ в дворното място, обозначено съгласно действащия регулационен план, като УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ I-314,315 и 316/първи отреден за имоти с планоснимачни номера триста и петнадесети и триста и шестнадесети/, от квартал 10А /десет буква "А"/, по плана на град София, местността "Манастирски ливади - изток", целия с площ от 180.00 /хиляда осемстотин и седемдесет/ квадратни метра, при граници на поземления имот по документ за собственост и по скица: от север - УПИ II-322 /римско две тире триста двадесет и две/, от изток - имот с планоснимачен номер 317 /триста и седемнадесет/, от юг - улица "407-ма"/четиристотин и седма/, и от запад - улица в частта от осова точка 140 /сто и четиридесет/ до осова точка 104А /сто и четири буква "А"/, и представляващ: Апартамент №Б4/буква "Б", четири/, в жилищна сграда "Водопад", вход "Б", разположен на първи жилищен етаж на сградата, кота +3,40 /три цяло и четиридесет стотни/ метра, със застроена площ от 96,00 /деветдесет и шест/ квадратни метра, състоящ се от: входно антре, дневна с трапезария и кухненски бокс, спалня, баня с тоалетна, склад и тераса, при съседи на апартамента: от север - апартамент №В1 /буква "В", едно/, от изток - стълбище, стълбищна площадка и асансьор, от юг - асансьор, коридор и Апартамент Б3/буква "Б", три/ и от запад - двор, ЗАЕДНО с припадащите се, съгласно ценообразуване на сградата 3,915 % /три цяло деветстотин и петнадесет хиляди върху сто/ идеални части от общите части на вход "Б", равняващи се на 20,42 /двадесет цяло и четиридесет и две стотни квадратни метра и съответните идеални части от правото на строеж върху мястото, подробно описано по-горе.
25.01.17 г., 18:31 targimot.com
96.0 м²
178 500 лв

Двустаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ гр.София, р-н Възраждане, ул. "Овче поле" № 109-113, ет.4, ап.19 - продава се на публична продан 1/2 идеална част от имота!
Подписаната частен съдебен изпълнител Ирина Митова-Кирезиева с рег. № 839 и с адрес на кантората: гр. София 1000, ул. „Г.С.Раковски” № 82, ет. 1 над партер, ап. № 3, ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 30.12.2016 г. до 30.01.2017 г. - края на работния ден-17,00 чс., ще се проведе в сградата на Софийски районен съд в гр. София, бул. „Цар Борис III” № 54, ПУБЛИЧНА ПРОДАН – втора по ред - на следния недвижим имот, собственост на Мариела Стефанова Иванова от гр.София, а именно: 1/2 (една втора) идеална част от следния недвижим имот: Апартамент № 19 (деветнадесет), находящ се в град София, Столична община, р-н Възраждане, ул. „Овче поле” № 109-113 (сто и девет - сто и тринадесет), на 4 (четвърти) етаж, на кота + 11,80 (плюс единадесет цяло и осемдесет стотни), със застроена площ от 61,07 (шестдесет и едно цяло и седем стотни) квадратни метра, състоящ се от: дневна с кухненски бокс, кабинет със склад, баня-тоалетна, входно антре и тераса, при съседи: стълбищен коридор и асансьорна клетка, двор, ул. „Овче поле” и апартамент № 20 (двадесет), ЗАЕДНО с 2,549 % (две цяло петстотин четиридесет и девет хилядни върху сто) идеални части от общите части на сградата и съответните идеални части от правото на строеж върху мястото, в което е построена сградата, съставляващо по документ за собственост: УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ VІІ-7,8 (седем, отреден за имоти с планоснимачни номера седем и осем, в квартал 176 (сто седемдесет и шест) по плана на гр.София, местността „Зона Б-4а – Западно направление”, при съседи на поземления имот: ул. „Овче поле”, УПИ VІІІ-9,10,11, УПИ ІV-4, V-5 и VІ-6, съгласно нотариален акт за продажба на право на строеж, вписан в служба по вписвания-гр.София като акт № 67, том 116 по описа за 2008 год., а по схема № 15-344980/15.07.2016г. на Служба по ГКК-гр.София представляващ: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 68134.301.566.1.19 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, триста и едно, точка, петстотин шестдесет и шест, точка, едно, точка, деветнадесет), по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-32/01.04.2016г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на имота: гр.София, Столична община, район „Възраждане“, ул. „Овче поле” № 109, ет.5, ап.19, който самостоятелен обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.301.566 , с предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 (едно), посочена в документа площ: няма данни, стар идентификатор: няма, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 68134.301.566.1.20, под обекта: 68134.301.566.1.15, 68134.301.566.1.14, 68134.301.566.1.13, над обекта: 68134.301.566.1.25, 68134.301.566.1.24. Тежести за имота: Длъжникът Мариела Стефанова Иванова притежава в обикновена съсобственост 1/2 идеална част от гореописания недв. имот, съгласно нотариален акт за продажба на право на строеж, вписан в служба по вписвания-гр.София като акт № 67, том 116 по описа за 2008 год. Жилищната сграда е въведена в експлоатация с Разрешение за ползване № ДК-07-С-111/29.05.2014г. на ДНСК. Върху недвижимия имот е наложена възбрана по настоящото изп.дело, вписана в Служба по вписванията-София като акт № 137, том 23 по описа за 2013 год. НАЧАЛНАТА ЦЕНА, от която ще започне наддаването е в размер на 33 090, 00 (тридесет и три хиляди и деветдесет) лева, представляваща 80% от началната цена по предходната публична продан на имота. Всички желаещи да оглеждат имота, могат да го сторят през времетраенето на публичната продан, посочено по-горе, след предварителна уговорка за оглед с обаждане след 19,00 чс. на тел. 0884 877 439 – Мариела Иванова. Купувачите могат да се явяват всеки работен ден и час на горепосочения адрес в сградата на на Софийски районен съд в гр. София, бул. „Цар Борис III” № 54, за да се запознаят с книжата за имота и да подават наддавателни предложения. Задатък за участие в публичната продан в размер на 10 % от посочената по-горе начална цена се внася предварително по сметка IBAN: BG31 SOMB 9130 1039 4258 03, bic: SOMB BGSF, „Общинска банка” АД с титуляр частен съдебен изпълнител Ирина Митова-Кирезиева. За всички превода на суми над 30 000 лева, съобразно Закона за мерките срещу изпиране на пари трябва да се подаде декларация, както следва: За физически лица - Декларация по чл. 4, ал.7 от ЗМИП за произход на средствата, За юридически лица – Декларация по чл.6, ал.2 ЗМИП за действителен собственик. Търгът ще се извърши по реда на чл. 488 – 501 от ГПК под формата на търг с тайно наддаване, който може да премине в търг с устно наддаване по реда на чл. 492, ал.2 от ГПК. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанцията за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в канцеларията на на Софийски районен съд в гр. София, бул. „Цар Борис III” № 54, което се отразява във входящия регистър. Направените предложения под началната цена, посочена по-горе, са недействителни. В публичната продан не могат да участват: длъжникът, неговият законен представител, лицата по чл. 185 от ЗЗД, длъжностните лица от канцеларията на районния съд, както и служителите на частния съдебен изпълнител. Постъпилите наддавателни предложения ще се отворят в присъствието на явилите се наддавачи на 31.01.2017 г. (вторник) в сградата на на Софийски районен съд в гр. София, бул. „Цар Борис III” № 54 в началото на работния ден – 09,00 чс. и ще бъде обявен купувач. При обявяването на купувача всеки от явилите се наддавачи може да предложи устно цена по-висока с размера на един задатък, като в този случай за купувач се обявява наддавачът предложил най-висока цена при устното наддаване. Обявеният за купувач е длъжен да внесе предложената от него цена в едноседмичен срок от приключването на проданта, като приспадне внесения задатък. В противен случай губи внесения от него задатък.
21.12.16 г., 20:03 targimot.com
61.0 м²
33 090 лв

Двустаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ улица Костенски водопад № 109
Недвижим имот, находящ се в град София, СО район, Триадица, в жилищна сграда, изградена в ГРУБ СТРОЕЖ в дворното място, обозначено съгласно действащия регулационен план, като УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ I-314,315 и 316/първи отреден за имоти с планоснимачни номера триста и петнадесетии триста и шестнадесети/, от квартал 10А /десет буква "А"/, по плана на град София, местността "Манастирски ливади - изток", целия с площ от 180.00 /хиляда осемстотин и седемдесет/ квадратни метра, при граници на поземления имот по документ за собственост и по скица: от север - УПИ II-322 /римско две тире триста двадесет и две/, от изток - имот с планоснимачен номер 317 /триста и седемнадесет/, от юг - улица "407-ма"/четиристотин и седма/, и от запад - улица в частта от осова точка 140 /сто и четиридесет/ до осова точка 104А /сто и четири буква "А"/, и представляващ: Апартамент №Б4/буква "Б", четири/, в жилищна сграда "Водопад", вход "Б", разположен на първи жилищен етаж на сградата, кота +3,40 /три цяло и четиридесет стотни/ метра, със застроена площ от 96,00 /деветдесет и шест/ квадратни метра, състоящ се от: входно антре, дневна с трапезария и кухненски бокс, спалня, баня с тоалетна, склад и тераса, при съседи на апартамента: от север - апартамент №В1 /буква "В", едно/, от изток - стълбище, стълбищна площадка и асансьор, от юг - асансьор, коридор и Апартамент Б3/буква "Б", три/ и от запад - двор, ЗАЕДНО с припадащите се, съгласно ценообразуване на сградата 3,915 % /три цяло деветстотин и петнадесет хиляди върху сто/ идеални части от общите части на вход "Б", равняващи се на 20,42 /двадесет цяло и четиридесет и две стотни квадратни метра и съответните идеални части от правото на строеж върху мястото, подробно описано по-горе.
26.11.16 г., 3:56 targimot.com
180.0 м²
142 800 лв

Офис СОФИЯ

СОФИЯ ул. "Венко Наков" №6, бл.129А
двадесет и една стотни/ от новопостроената жилищна сграда, построена в Урегулиран поземлен имот VI – 108, 109, 110 и 111 ... (двадесет и шести, буква А) по плана на гр, София, р-н „Подуяне“, местността. ж.к. „Хаджи Димитър“., одобрен със заповед ... (едно), находяща се в гр. София, СО, р-н „Подуяне“, с административен адрес: ж.к. „Хаджи Димитър“, ул. „Венко Наков
21.04.17 г., 18:35 targimot.com
3420.0 м²
107 803 лв

Обзаведен апартамент на бул. Цариградско шосе

Област София гр. София кв. "Полигона" бул. Цариградско шосе
Вид на имота: 4 стаен апартамент Размер: 109 кв.м. Двор: Няма прилежащ двор; Локация: кв. Полигона, бул. Цариградско ... шосе, в близост до зала Арена Армеец София, Хотел Плиска, парк Борисовата градина, както и спирки на градски транспорт
21.04.17 г., 15:21 bulgarianproperties.bg
109.0 м²
145 000 €

Парцел СОФИЯ

СОФИЯ гр. София, район Триадица, жк "Манастирски ливади" между блокове 87 и 88
7/48 ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ДВОРНО МЯСТО, находящо се в гр. София, район „Триадица“, ж.к. „Манастирски ливади“, цялото с площ ... площ от 3074 /три хиляди седемдесет и четири/ кв.м, попадащ в квартал 19 /деветнадесет/, по плана на гр. София ... А и ПИ № 117, и при съседи на УПИ: улица, УПИ VIII – 968, улица УПИ – XVII-109 и ПИ № 114.
26.04.17 г., 20:55 targimot.com
1120.0 м²
12 500 лв

Многостаен, 109m 2 (продажба)

жк. Полигона, София Клиентски център
апартамент Размер: 109 кв.м. Двор: Няма прилежащ двор; Локация: кв. Полигона, бул. Цариградско шосе, в близост до зала ... Арена Армеец София, Хотел Плиска, парк Борисовата градина, както и спирки на градски транспорт; Сграда: Добре поддържани
22.04.17 г., 4:30 homes.bg
109.0 м²
145 000 €

Магазин СОФИЯ

СОФИЯ жк. "Овча купел", бл.245, вх.Б
двадесет и една стотни/ от новопостроената жилищна сграда, построена в Урегулиран поземлен имот VI – 108, 109, 110 и 111 ... (двадесет и шести, буква А) по плана на гр, София, р-н „Подуяне“, местността. ж.к. „Хаджи Димитър“., одобрен със заповед № РД ... (едно), находяща се в гр. София, СО, р-н „Подуяне“, с административен адрес: ж.к. „Хаджи Димитър“, ул. „Венко Наков“ № 6
21.04.17 г., 20:00 targimot.com
201.0 м²
210 707 лв

Двустаен, 71m 2 (продажба)

жк. Зона Б18, София
ARCO REAL ESTATE предлага апартаменти с квадратура от 65 м2 до 109 м2 в новострояща се жилищна сграда с отлично ... местоположение в близост до центъра. Наблизо се намират: МОЛ „София“, метростанция, градинката “Св. Николай” и парк “Света
7.04.17 г., 4:30 homes.bg
71.0 м²
61 920 €

Офис СОФИЯ

СОФИЯ ул. "Васил Левсли" №2
: ПЪРВИ ЕТАЖ на пететажна административна сграда със сутерен, находяща се в гр. София, Столична община, район Средец, ул ... /четиристотин седемдесет и първи/, местност „Центъра“, по плана на гр. София от 1989г., при съседи: ул. “Васил Левски“, УПИ VI ... продан имот има следните вписани тежести: Договорна ипотека акт № 109, том 10, дело № 9988/2010 г., Възбрана № 130, том 3
8.04.17 г., 6:32 targimot.com
146.0 м²
507 237 лв

Офис СОФИЯ

СОФИЯ бул. "Христо Ботев", ул. "Клокотница"
: ПЪРВИ ЕТАЖ на пететажна административна сграда със сутерен, находяща се в гр. София, Столична община, район Средец, ул ... /четиристотин седемдесет и първи/, местност „Центъра“, по плана на гр. София от 1989г., при съседи: ул. “Васил Левски“, УПИ VI ... продан имот има следните вписани тежести: Договорна ипотека акт № 109, том 10, дело № 9988/2010 г., Възбрана № 130, том 3
8.04.17 г., 6:31 targimot.com
521.0 м²
955 066 лв

Етаж от къща СОФИЯ

СОФИЯ гр. София, район Сердика, кв. "Орландовци", ул. "Войвода" (бивша ул. "Народна победа") № 7
Жилище, заемащо ЦЕЛИЯ ПЪРВИ ЕТАЖ от двуетажната жилищна сграда, находяща се в град София, Столична община, район ... София, местност „Централни гробища”, при граници на имота: от изток – имот с планоснимачен номер 488 (четиристотин ... собственост – нотариален акт за продажба на недвижим имот, вписан в Служба по вписвания-гр.София под № 109, том 49 по
12.04.17 г., 3:18 targimot.com
100.0 м²
61 020 лв
ремонтиран от фирма Изола Петров. Има гаранция от 10 години! Намира се в комуникативен район на град София - кв. Гео Милев ... : 109 кв.м. Съдействие за финансиране покупката на имота с кредит. При сделка НЕ СЕ ДЪЛЖИ комисионна от купувача. При
11.04.17 г., 11:12 alo.bg
109.0 м²
75 600 €

Офис СОФИЯ

СОФИЯ бул. "Христо Ботев", ул. "Клокотница"
: ПЪРВИ ЕТАЖ на пететажна административна сграда със сутерен, находяща се в гр. София, Столична община, район Средец, ул ... /четиристотин седемдесет и първи/, местност „Центъра“, по плана на гр. София от 1989г., при съседи: ул. “Васил Левски“, УПИ VI ... продан имот има следните вписани тежести: Договорна ипотека акт № 109, том 10, дело № 9988/2010 г., Възбрана № 130, том 3
8.04.17 г., 6:31 targimot.com
521.0 м²
756 031 лв

Офис СОФИЯ

СОФИЯ бул. "Христо Ботев", ул. "Клокотница"
: ПЪРВИ ЕТАЖ на пететажна административна сграда със сутерен, находяща се в гр. София, Столична община, район Средец, ул ... /четиристотин седемдесет и първи/, местност „Центъра“, по плана на гр. София от 1989г., при съседи: ул. “Васил Левски“, УПИ VI ... продан имот има следните вписани тежести: Договорна ипотека акт № 109, том 10, дело № 9988/2010 г., Възбрана № 130, том 3
8.04.17 г., 6:32 targimot.com
218.0 м²
308 622 лв

Двустаен, 77m 2 (продажба)

кв. Малинова Долина, София
и се състои от 99 апартамента, 1 кафене, 4 магазина, 2 офиса, с 109 броя подземни и външни парко места. Във всяка сграда ... хидравличен асансьор във всяка сграда. Външна изолация на стените 10см. Отоплението е – ТЕЦ София. Перфектно качество на
31.03.17 г., 4:21 homes.bg
77.0 м²
61 700 €

Парцел СОФИЯ

СОФИЯ бул. "Сливница" №132 Б
Цветанов Дановски, а именно: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ находящ се е гр. София, Столична община- Район “Люлин ", на бул. "Сливница ... двадесет и четири/ от квартал 61 А /шестдесет и едно “А”/ по плана на гр. София, местността бул. "Сливница" , част от който ... първи/ по кадастралния план на гр. София, местността бул. "Баба Парашкева", при съседи по нотариален акт: улица Баба
5.04.17 г., 3:49 targimot.com
585.0 м²
120 000 лв

Тристаен, 127m 2 (продажба)

кв. Симеоново, София
592387; Продава Тристаен Апартамент София - Симеоново 140000 € Тристаен апартамент в нова жилищна сграда с Акт 16 ... апартамента - 109 кв м. В цената е включено паркомясто. Жилището се предлага на шпакловка и замазка. Обявата е само за клиенти на агенцията! Ориентир: ул. Света Мария Магдалина
24.03.17 г., 23:27 homes.bg
127.0 м²
140 000 €

Тристаен, 109m 2 (продажба)

жк. Красно Село, София
ново строителство, град София, Красно село, 109 кв.м, 2-ри ет. от 7, ТЕЦ. Обзаведен. Цена 113 хил. Евро. За контакти: Илия Иванов - 0876270863 ivanov@interbuildestate@com
5.04.17 г., 10:15 homes.bg
109.0 м²
113 000 €

Парцел СОФИЯ

СОФИЯ ул. "Баба Парашкева" №146
Цветанов Дановски, а именно: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ находящ се е гр. София, Столична община- Район “Люлин ", на бул. "Сливница ... двадесет и четири/ от квартал 61 А /шестдесет и едно “А”/ по плана на гр. София, местността бул. "Сливница" , част от който ... първи/ по кадастралния план на гр. София, местността бул. "Баба Парашкева", при съседи по нотариален акт: улица Баба
31.03.17 г., 18:13 targimot.com
585.0 м²
120 000 лв

Тристаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ ул. Миджур № 9
метра, която сграда е построена върху дворното място, находящо се в град София, улица "Миджур" № 9 (девет), цялото с площ ... град София, Местност "Лозенец ІІІ (трета) част", при граници на имота по скица: улица "Миджур", улица "Янко Софийски ... строеж 410/23.07.2002 г. на Главния архитект на София. Публичната продажба ще се произведе в сградата на СРС, в гр.София
16.03.17 г., 20:43 targimot.com
132.0 м²
74 250 лв

Къща ИХТИМАН

ИХТИМАН гр.Ихтиман, област Софийска, ул.“Гьончо Белев“№9
, находящ се в гр. Ихтиман, ул.“Гьончо Белев“ №9 (девет), община Ихтиман, област София, представляващ УПИ (парцел) VI-999 ... . На основание чл.485 ГПК определената начална цена на описания имот, от която да започне наддаването, е 109 250 лв. /сто
15.03.17 г., 18:52 targimot.com
312.0 м²
109 250 лв

Двустаен, 75m 2 (продажба)

Студентски Град, София Ксения Николаева
– ТЕЦ София. Перфектно качество на строителството с използвани най-модерни технологии и материали при изграждането ... 109 броя подземни и външни парко места. Във всяка сграда ще има охрана с рецепция за по-голяма сигурност на живущите в
14.03.17 г., 11:18 homes.bg
75.0 м²
56 000 €

Многостаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ ул. "Дунав" № 58
плана на гр. София, заедно с 5.54 /пет цяло и петдесет и четири стотни/ върху сто идеални части от правото на строеж ... , четири, едно, точка, едно, точка, деветнадесет/. Публичната продажба ще се произведе в сградата на СРС, в гр. София, бул ... . Договорна ипотека в полза на Банка ДСК ЕАД, вписана в АВ – гр.София, том №5, акт №109, вх.рег.№11201/23.03.2012г. за сумата в
17.03.17 г., 17:07 targimot.com
100.0 м²
180 000 лв

Къща СОФИЯ

СОФИЯ ул. "2" № 42
адрес на поземления имот: гр. София, р-н „Кремоковци“, ул. „2“ № 42, с площ, съгласно скицао т 935.00 кв. м., трайно ... четиристотин и пет/ от квартал 89 /осемдесет и девет/, по плана на гр. София, район „Кремиковци“, кв. „Враждебна“, с площ от 960 ... ПРОДАНТА НА ИМОТА Е В РАЗМЕР НА 109 440.00 лв. /сто и девет хиляди четиристотин и четиридесет лева/. Проданта ще се проведе
24.02.17 г., 13:56 targimot.com
62.0 м²
109 440 лв

Многостаен, 135m 2 (продажба)

кв. Редута, София Димитър Кулов
МНОГОСТАЕН АПАРТАМЕНТ ЗА ПРОДАЖБА В СОФИЯ, кв. Редута ПЛОЩ: 135.07 кв.м. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: Чиста площ: 118.90 ... номера: 72, 11, 9. В близост се намира " 109 ОУ Христо Смирненски ", " Детска градина 155 Веселина " , също и храм ... -> *** Разгледайте всички наши предложения за продажба на апартаменти в София на www.delta3.bg
6.03.17 г., 15:43 homes.bg
135.0 м²
135 070 €
МНОГОСТАЕН АПАРТАМЕНТ ЗА ПРОДАЖБА В СОФИЯ, кв. Редута ПЛОЩ: 136.88кв.м. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: Чиста площ: 119.90 ... : 72, 11, 9. В близост се намира ' 109 ОУ Христо Смирненски ', ' Детска градина 155 Веселина ' , също и храм ' Света ... -> *** Разгледайте всички наши предложения за продажба на апартаменти в София на www.delta3.bg
6.03.17 г., 18:03 bazar.bg
137.0 м²
135 880 €