Двустаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ гр.София, р-н Възраждане, ул. "Овче поле" № 109-113, ет.4, ап.19 - продава се на публична продан 1/2 идеална част от имота!
Подписаната частен съдебен изпълнител Ирина Митова-Кирезиева с рег. № 839 и с адрес на кантората: гр. София 1000, ул. „Г.С.Раковски” № 82, ет. 1 над партер, ап. № 3, ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 30.12.2016 г. до 30.01.2017 г. - края на работния ден-17,00 чс., ще се проведе в сградата на Софийски районен съд в гр. София, бул. „Цар Борис III” № 54, ПУБЛИЧНА ПРОДАН – втора по ред - на следния недвижим имот, собственост на Мариела Стефанова Иванова от гр.София, а именно: 1/2 (една втора) идеална част от следния недвижим имот: Апартамент № 19 (деветнадесет), находящ се в град София, Столична община, р-н Възраждане, ул. „Овче поле” № 109-113 (сто и девет - сто и тринадесет), на 4 (четвърти) етаж, на кота + 11,80 (плюс единадесет цяло и осемдесет стотни), със застроена площ от 61,07 (шестдесет и едно цяло и седем стотни) квадратни метра, състоящ се от: дневна с кухненски бокс, кабинет със склад, баня-тоалетна, входно антре и тераса, при съседи: стълбищен коридор и асансьорна клетка, двор, ул. „Овче поле” и апартамент № 20 (двадесет), ЗАЕДНО с 2,549 % (две цяло петстотин четиридесет и девет хилядни върху сто) идеални части от общите части на сградата и съответните идеални части от правото на строеж върху мястото, в което е построена сградата, съставляващо по документ за собственост: УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ VІІ-7,8 (седем, отреден за имоти с планоснимачни номера седем и осем, в квартал 176 (сто седемдесет и шест) по плана на гр.София, местността „Зона Б-4а – Западно направление”, при съседи на поземления имот: ул. „Овче поле”, УПИ VІІІ-9,10,11, УПИ ІV-4, V-5 и VІ-6, съгласно нотариален акт за продажба на право на строеж, вписан в служба по вписвания-гр.София като акт № 67, том 116 по описа за 2008 год., а по схема № 15-344980/15.07.2016г. на Служба по ГКК-гр.София представляващ: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 68134.301.566.1.19 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, триста и едно, точка, петстотин шестдесет и шест, точка, едно, точка, деветнадесет), по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-32/01.04.2016г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на имота: гр.София, Столична община, район „Възраждане“, ул. „Овче поле” № 109, ет.5, ап.19, който самостоятелен обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.301.566 , с предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 (едно), посочена в документа площ: няма данни, стар идентификатор: няма, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 68134.301.566.1.20, под обекта: 68134.301.566.1.15, 68134.301.566.1.14, 68134.301.566.1.13, над обекта: 68134.301.566.1.25, 68134.301.566.1.24. Тежести за имота: Длъжникът Мариела Стефанова Иванова притежава в обикновена съсобственост 1/2 идеална част от гореописания недв. имот, съгласно нотариален акт за продажба на право на строеж, вписан в служба по вписвания-гр.София като акт № 67, том 116 по описа за 2008 год. Жилищната сграда е въведена в експлоатация с Разрешение за ползване № ДК-07-С-111/29.05.2014г. на ДНСК. Върху недвижимия имот е наложена възбрана по настоящото изп.дело, вписана в Служба по вписванията-София като акт № 137, том 23 по описа за 2013 год. НАЧАЛНАТА ЦЕНА, от която ще започне наддаването е в размер на 33 090, 00 (тридесет и три хиляди и деветдесет) лева, представляваща 80% от началната цена по предходната публична продан на имота. Всички желаещи да оглеждат имота, могат да го сторят през времетраенето на публичната продан, посочено по-горе, след предварителна уговорка за оглед с обаждане след 19,00 чс. на тел. 0884 877 439 – Мариела Иванова. Купувачите могат да се явяват всеки работен ден и час на горепосочения адрес в сградата на на Софийски районен съд в гр. София, бул. „Цар Борис III” № 54, за да се запознаят с книжата за имота и да подават наддавателни предложения. Задатък за участие в публичната продан в размер на 10 % от посочената по-горе начална цена се внася предварително по сметка IBAN: BG31 SOMB 9130 1039 4258 03, bic: SOMB BGSF, „Общинска банка” АД с титуляр частен съдебен изпълнител Ирина Митова-Кирезиева. За всички превода на суми над 30 000 лева, съобразно Закона за мерките срещу изпиране на пари трябва да се подаде декларация, както следва: За физически лица - Декларация по чл. 4, ал.7 от ЗМИП за произход на средствата, За юридически лица – Декларация по чл.6, ал.2 ЗМИП за действителен собственик. Търгът ще се извърши по реда на чл. 488 – 501 от ГПК под формата на търг с тайно наддаване, който може да премине в търг с устно наддаване по реда на чл. 492, ал.2 от ГПК. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанцията за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в канцеларията на на Софийски районен съд в гр. София, бул. „Цар Борис III” № 54, което се отразява във входящия регистър. Направените предложения под началната цена, посочена по-горе, са недействителни. В публичната продан не могат да участват: длъжникът, неговият законен представител, лицата по чл. 185 от ЗЗД, длъжностните лица от канцеларията на районния съд, както и служителите на частния съдебен изпълнител. Постъпилите наддавателни предложения ще се отворят в присъствието на явилите се наддавачи на 31.01.2017 г. (вторник) в сградата на на Софийски районен съд в гр. София, бул. „Цар Борис III” № 54 в началото на работния ден – 09,00 чс. и ще бъде обявен купувач. При обявяването на купувача всеки от явилите се наддавачи може да предложи устно цена по-висока с размера на един задатък, като в този случай за купувач се обявява наддавачът предложил най-висока цена при устното наддаване. Обявеният за купувач е длъжен да внесе предложената от него цена в едноседмичен срок от приключването на проданта, като приспадне внесения задатък. В противен случай губи внесения от него задатък.
21.12.16 г., 20:03 targimot.com
61.0 м²
33 090,00 лв

Двустаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ улица Костенски водопад № 109
Недвижим имот, находящ се в град София, СО район, Триадица, в жилищна сграда, изградена в ГРУБ СТРОЕЖ в дворното място, обозначено съгласно действащия регулационен план, като УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ I-314,315 и 316/първи отреден за имоти с планоснимачни номера триста и петнадесетии триста и шестнадесети/, от квартал 10А /десет буква "А"/, по плана на град София, местността "Манастирски ливади - изток", целия с площ от 180.00 /хиляда осемстотин и седемдесет/ квадратни метра, при граници на поземления имот по документ за собственост и по скица: от север - УПИ II-322 /римско две тире триста двадесет и две/, от изток - имот с планоснимачен номер 317 /триста и седемнадесет/, от юг - улица "407-ма"/четиристотин и седма/, и от запад - улица в частта от осова точка 140 /сто и четиридесет/ до осова точка 104А /сто и четири буква "А"/, и представляващ: Апартамент №Б4/буква "Б", четири/, в жилищна сграда "Водопад", вход "Б", разположен на първи жилищен етаж на сградата, кота +3,40 /три цяло и четиридесет стотни/ метра, със застроена площ от 96,00 /деветдесет и шест/ квадратни метра, състоящ се от: входно антре, дневна с трапезария и кухненски бокс, спалня, баня с тоалетна, склад и тераса, при съседи на апартамента: от север - апартамент №В1 /буква "В", едно/, от изток - стълбище, стълбищна площадка и асансьор, от юг - асансьор, коридор и Апартамент Б3/буква "Б", три/ и от запад - двор, ЗАЕДНО с припадащите се, съгласно ценообразуване на сградата 3,915 % /три цяло деветстотин и петнадесет хиляди върху сто/ идеални части от общите части на вход "Б", равняващи се на 20,42 /двадесет цяло и четиридесет и две стотни квадратни метра и съответните идеални части от правото на строеж върху мястото, подробно описано по-горе.
26.11.16 г., 3:56 targimot.com
180.0 м²
142 800,00 лв

Парцел СОФИЯ

СОФИЯ ул. Полковник Стайно Бачийски/Фили № 109
урегулиран поземлен имот, находящ се в гр. София, Столнчна община, Район „Витоша“, ул. „Полковник Стайно Бачийски/Фили“ № 109, съставляващ УПИ № Х-499, 500 /десети, отреден за имоти с планосиимачни номера - четиристотин деветдесет и девет и петстотин/ от квартал № 25 /двадест и пет/, по плана на град София, местност ,,бул. „Цар Борис III“ целия с площ по акт за собственост от 1 135 кв.м. /хиляда сто тридесет и пет квадратни метра/, като имот с пл. № 499 /четиристотин деветдесет и девет/ с идентификатор 68134.1896.499, който в действащия регулационен план с част от УПИ № X-499, 500 /десети, отреден за имоти с планоснимачни номера - четиристотин деветдесет и девет и петстотин/ е идентичен с УПИ XXIV-4 /двадесет и четвърти, отреден за имот с планоснимачен номер – четири/ в кв. 75 /седемдесет и пети/ от стария регулационен план на град София, местност „Княжево-II“, а имот с пл. № 500 /петстотин/ с идентификатор 68134.1896.500, който в действащия регулационен план също е част от УПИ № X-499,500 /десети, отреден за имоти с планоснимачни номера - четиристотин деветдесет и девет и петстотин/ е идентичен с УПИ № VIII-4 /осми, oтреден за имoт с планоснимачен номер – четири/ в кв. 75 /седемдесет и пет/ от стария регулационен план на град София, местност „Княжево-II“, като със Заповед № РД-50-02 от 11.01.2007 год. е извършено изменение на регулационния план по имотните граници на имота с пл. № 499 /четиристотин деветдесет и девет/, който измерен графнчно е с площ 565 кв.м. /петстотин шестдесет и пет квадратни метра/ и на имот с пл. № 500 /петстотин/, който измерен графично е с площ от 570 кв.м /петстотин и седемдесет квадратни метра/ с цел премахване на сметките по регулация, при съседи на целия УПИ № Х-499,500 по документи за собственост: улица „Филип Георгиев“, Тотка Гочева Дончева, Борис Георгиев Лазаров, Рангел Петров Рангелов и празно общинско място, и при граници съгласно актуална скица № 94-В-153 от 21.02.2007 год. на СО, Район „Витоша“: улица, УПИ № XI-293 /единадесети, отреден за имот с планоснимачен номер - двеста деветдесет и три/, УПИ № XXVII-278 /двадесет и седми, отреден за имот с планоснимачен номер - двеста седемдесет и осми/, УПИ XXVIII-279 /двадесет и осми, отреден за имот е планоснимачен номер - двеста седемдесет и девет/, УПИ № ХХIX- 280 /двадесет и девет, отреден за имот с планоснимачен номер - двеста и осемдесет/, УПИ № IX-292а /девети, отреден за имот с планоснимачен номер - двеста деветдесет и две, буква „а“) и № XXXVII /тридесет и седми) - отреден за трафопост и КОО, а съгласно скица № 15-29526/22.01.2016г. съседи: 68134.1896.500, 68134.1896.279, 68134.1896.278, 68134.1896.498, 68134.1896.856.
14.11.16 г., 19:22 targimot.com
1135.0 м²
87 900,00 лв
ОТЛИЧНА ИНВЕСТИЦИЯ! Продавам нов тристаен апартамент в кв. "Студентски град". Намира се на ул. „Акад. Стефан Младенов“, в близост до УНСС и НСА „Васил Левски“. Сградата е с модерна визия, отличена за сграда на годината, с разрешение за ползване от 2015 г. Жилището включва антре (8 кв.м), дневна с кухненски бокс (около 40 кв.м), две спални (около 15 и 16 кв.м), баня с тоалетна и самостоятелна тоалетна. От терасата (8.5 кв.м) се разкрива красива гледка към Витоша планина. Апартаментът е топъл, вътрешен, с южно изложение. Предава се на шпакловка и замазка. Към имота има и подземнo паркомясто на цена 12000 евро.
1.11.16 г., 13:33 mirela.bg
109.0 м²
92 000,00 €

Двустаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ гр.София, р-н Възраждане, ул. "Овче поле" № 109-113, ет.4, ап.19 - продава се на публична продан 1/2 идеална част от имота!
Подписаната частен съдебен изпълнител Ирина Митова-Кирезиева с рег. № 839 и с адрес на кантората: гр. София 1000, ул. „Г.С.Раковски” № 82, ет. 1 над партер, ап. № 3, ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 21.10.2016 г. до 21.11.2016 г. - края на работния ден-17,00 чс., ще се проведе в сградата на Софийски районен съд в гр. София, бул. „Цар Борис III” № 54, ПУБЛИЧНА ПРОДАН – първа по ред - на следния недвижим имот, собственост на Мариела Стефанова Иванова от гр.София, а именно: 1/2 (една втора) идеална част от следния недвижим имот: Апартамент № 19 (деветнадесет), находящ се в град София, Столична община, р-н Възраждане, ул. „Овче поле” № 109-113 (сто и девет - сто и тринадесет), на 4 (четвърти) етаж, на кота + 11,80 (плюс единадесет цяло и осемдесет стотни), със застроена площ от 61,07 (шестдесет и едно цяло и седем стотни) квадратни метра, състоящ се от: дневна с кухненски бокс, кабинет със склад, баня-тоалетна, входно антре и тераса, при съседи: стълбищен коридор и асансьорна клетка, двор, ул. „Овче поле” и апартамент № 20 (двадесет), ЗАЕДНО с 2,549 % (две цяло петстотин четиридесет и девет хилядни върху сто) идеални части от общите части на сградата и съответните идеални части от правото на строеж върху мястото, в което е построена сградата, съставляващо по документ за собственост: УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ VІІ-7,8 (седем, отреден за имоти с планоснимачни номера седем и осем, в квартал 176 (сто седемдесет и шест) по плана на гр.София, местността „Зона Б-4а – Западно направление”, при съседи на поземления имот: ул. „Овче поле”, УПИ VІІІ-9,10,11, УПИ ІV-4, V-5 и VІ-6, съгласно нотариален акт за продажба на право на строеж, вписан в служба по вписвания-гр.София като акт № 67, том 116 по описа за 2008 год., а по схема № 15-344980/15.07.2016г. на Служба по ГКК-гр.София представляващ: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 68134.301.566.1.19 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, триста и едно, точка, петстотин шестдесет и шест, точка, едно, точка, деветнадесет), по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-32/01.04.2016г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на имота: гр.София, Столична община, район „Възраждане“, ул. „Овче поле” № 109, ет.5, ап.19, който самостоятелен обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.301.566 , с предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 (едно), посочена в документа площ: няма данни, стар идентификатор: няма, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 68134.301.566.1.20, под обекта: 68134.301.566.1.15, 68134.301.566.1.14, 68134.301.566.1.13, над обекта: 68134.301.566.1.25, 68134.301.566.1.24. Тежести за имота: Длъжникът Мариела Стефанова Иванова притежава в обикновена съсобственост 1/2 идеална част от гореописания недв. имот, съгласно нотариален акт за продажба на право на строеж, вписан в служба по вписвания-гр.София като акт № 67, том 116 по описа за 2008 год. Жилищната сграда е въведена в експлоатация с Разрешение за ползване № ДК-07-С-111/29.05.2014г. на ДНСК. Върху недвижимия имот е наложена възбрана по настоящото изп.дело, вписана в Служба по вписванията-София като акт № 137, том 23 по описа за 2013 год. НАЧАЛНАТА ЦЕНА, от която ще започне наддаването е в размер на 41 362, 50 (четиридесет и една хиляди триста шестдесет и два лева и петдесет стотинки) лева, представляваща 75% от пазарната стойност на имота. Всички желаещи да оглеждат имота, могат да го сторят през времетраенето на публичната продан, посочено по-горе, след предварителна уговорка за оглед с обаждане след 19,00 чс. на тел. 0884 877 439 – Мариела Иванова. Купувачите могат да се явяват всеки работен ден и час на горепосочения адрес в сградата на на Софийски районен съд в гр. София, бул. „Цар Борис III” № 54, за да се запознаят с книжата за имота и да подават наддавателни предложения. Задатък за участие в публичната продан в размер на 10 % от посочената по-горе начална цена се внася предварително по сметка IBAN: BG31 SOMB 9130 1039 4258 03, bic: SOMB BGSF, „Общинска банка” АД с титуляр частен съдебен изпълнител Ирина Митова-Кирезиева. За всички превода на суми над 30 000 лева, съобразно Закона за мерките срещу изпиране на пари трябва да се подаде декларация, както следва: За физически лица - Декларация по чл. 4, ал.7 от ЗМИП за произход на средствата, За юридически лица – Декларация по чл.6, ал.2 ЗМИП за действителен собственик. Търгът ще се извърши по реда на чл. 488 – 501 от ГПК под формата на търг с тайно наддаване, който може да премине в търг с устно наддаване по реда на чл. 492, ал.2 от ГПК. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанцията за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в канцеларията на на Софийски районен съд в гр. София, бул. „Цар Борис III” № 54, което се отразява във входящия регистър. Направените предложения под началната цена, посочена по-горе, са недействителни. В публичната продан не могат да участват: длъжникът, неговият законен представител, лицата по чл. 185 от ЗЗД, длъжностните лица от канцеларията на районния съд, както и служителите на частния съдебен изпълнител. Постъпилите наддавателни предложения ще се отворят в присъствието на явилите се наддавачи на 22.11.2016 г. (вторник) в сградата на на Софийски районен съд в гр. София, бул. „Цар Борис III” № 54 в началото на работния ден – 09,00 чс. и ще бъде обявен купувач. При обявяването на купувача всеки от явилите се наддавачи може да предложи устно цена по-висока с размера на един задатък, като в този случай за купувач се обявява наддавачът предложил най-висока цена при устното наддаване. Обявеният за купувач е длъжен да внесе предложената от него цена в едноседмичен срок от приключването на проданта, като приспадне внесения задатък. В противен случай губи внесения от него задатък.
24.10.16 г., 14:53 targimot.com
61.0 м²
41 362,00 лв
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Имоти в град София 109
състои от 99 апартамента, 1 кафене, 4 магазина, 2 офиса, с 109 броя подземни и външни парко места. Във всяка сграда ще ... : Затворен комплекс в София; Три сгради в Благоевград; Седем сгради до ключ в Банско; Три жилищни сгради ...
20.01.17 г., 15:24 bazar.bg
2 стаи
58.0 м²
53 970,00 €

Тристаен, 86m 2 (продажба)

жк. Слатина, София
София, както и 23 СОУ „Фредерик Жолио-Кюри“, 157 ГИЧЕ „Сесар Вайехо“, също така и 148-ОУ „Л. Милетич“ и 109 ОУ „Христо Смирненски“. Зала „Фестивална“. Оферта №553 В.Н. ... АНЕТИ ИМОТИ продава тристаен апартамент в София, кв.Слатина с площ 86 м2, етаж 9 от 20 етажна сграда. Цена € 76 750 ... кв.м. „Слатина“ е квартал на София намиращ се в близост между кв. „Гео Милев“, кв. „Редута“, кв. „Христо Ботев“. В
19.01.17 г., 15:15 homes.bg
86.0 м²
76 650,00 €

Двустаен, 58m 2 (продажба)

кв. Малинова Долина, София Клиентски център
състои от 99 апартамента, 1 кафене, 4 магазина, 2 офиса, с 109 броя подземни и външни парко места. Във всяка сграда ще има ... . Реализирани проекти: Затворен комплекс в София; Три сгради в Благоевград; Седем сгради до ключ в Банско; Три жилищни
18.01.17 г., 4:14 homes.bg
58.0 м²
53 970,00 €

Тристаен, 160m 2 (продажба)

жк. Лозенец, София
Томпсън" в квартал Лозенец, София. Районът се характеризира с ниско строителство, което е предимство за мезонета, от който ... с две спални и чиста разгърната площ от 109 кв. метра. Функционално, входът е решен от първото ниво, който ни отвежда в
17.01.17 г., 18:24 homes.bg
160.0 м²
135 000,00 €
4 кв.м. Слатина е квартал на София намиращ се в близост между кв. Гео Милев, кв. Редута, кв. Христо Ботев. В близост до ... квартала са гара Подуяне, Летище София. В кв. Слатина се намира Висше транспортно училище Тодор Каблешков София, както ... и 23 СОУ, 157 ГИЧЕ Сесар Вайехо, също така и 148-ОУ Л. Милетич и 109 ОУ Христо Смирненски. Зала Фестивална. За
13.01.17 г., 18:16 bazar.bg
3 стаи
86.0 м²
76 750,00 €
София. Имотът е разположен в масивна сграда от 40-те години с действащ асансьор, локализираща се на ул. "Цар Симеон ... ". Жилището има три спални и обща площ от 117 кв. метра, като чистата застроена площ е 109 кв. метра. Разположено е на 4-ти етаж
13.01.17 г., 16:55 homes.bg
117.0 м²
106 000,00 €

Парцел СОФИЯ

СОФИЯ район Лозенец, м. "ВЕЦ Симеоново"
Симеоново“, с планоснимачен номер 1400, попадащ в кв. 106, 108-А, 109 и 119-Б, по плана на гр. София, м. „Витоша ВЕЦ ... ПУБЛИЧНА ПРОДАН с времетраене от 16.01.2017г. до 16.02.2017г. на следния недвижим имот находящ се в гр. София, местност „Витоша ... “, собственост на КАППА БГ ЕООД, а именно: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в гр. София, Столична община, район „Лозенец“, м. „Витоша ВЕЦ
13.01.17 г., 6:23 targimot.com
8791.0 м²
2 291 100,00 лв

Парцел СОФИЯ

СОФИЯ бул. Сливница № 132Б
находящ се е гр. София, Столична община- Район “Люлин ", на бул. "Сливница” № 132Б /сто тридесет и две “Б”/, стар адрес: ул ... “А”/ по плана на гр. София, местността бул. "Сливница" , част от който поземлен имот попада в урегулиран поземлен имот II ... двадесет и четири/, нанесен в кадастрален лист 171 /сто седемдесет и първи/ по кадастралния план на гр. София
11.01.17 г., 18:28 targimot.com
500.0 м²
150 000,00 лв

Тристаен, 141m 2 (продажба)

кв. Княжево, София
591977; Продава Тристаен Апартамент София - Княжево 86000 € Тристаен апартамент пред акт 16. Обща площ: 109 кв.м
11.01.17 г., 4:25 homes.bg
141.0 м²
86 000,00 €

Двустаен, 69m 2 (продажба)

жк. Полигона, София Офис консултант
АГЕНЦИЯ СОФИЯ ВИ ПРЕДЛАГА НОВА СГРАДА ПРЕД АКТ 15 НА МЕТРИ ОТ МОЛ И МЕГА ПАРКА. Сградата предлага избор на двустайни ... апартаменти от 67 до 86 кв.м. и тристайни от 109 до 133 кв.м. на различни етажи. Жилищата се предават на шпакловка и
6.01.17 г., 13:49 homes.bg
69.0 м²
51 750,00 €
Аристократичен имот в сърцето на Стара София. Имотът е разположен в масивна сграда от 40-те години с действащ асансьор ... е 109 кв. метра. Разположено е на 4-ти етаж от общо пет, с панорамна гледка на юг към Витоша планина и на север към
5.01.17 г., 13:36 homes.bg
117.0 м²
106 000,00 €
, с удобни комуникации. Площта на апартамента е 120 кв.м. Цената е 109 800 евро и се намира на втори етаж. Състои се от ... супермаркет, химическо чистене, банка, аптека, кафене, ресторант, както и спирки на градския транспорт. Центъра на гр. София е
4.01.17 г., 11:56 magazinera.bg
3 стаи
120.0 м²
109 800,00 €
ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ В НОВОСТРОЯЩА СЕ СГРАДА ЗА ПРОДАЖБА В СОФИЯ, кв. РЕДУТА ПЛОЩ: 64.38 кв.м. ИЗЛОЖЕНИЕ: Югоизток ... . Сградите се намират непосредствено до 109 ОУ Христо Смирненски , Редутски парк, бензиностания OMW, в близост до хипер ... изпратете запитване по e-mail -> *** Разгледайте всички наши предложения за продажба на апартаменти в София на www.delta3.bg
15.12.16 г., 20:24 bazar.bg
2 стаи
64.0 м²
52 148,00 €
ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ В НОВОСТРОЯЩА СЕ СГРАДА ЗА ПРОДАЖБА В СОФИЯ, кв. РЕДУТА ПЛОЩ: 64.91 кв.м. ИЗЛОЖЕНИЕ: Североизток ... до 109 ОУ Христо Смирненски , Редутски парк, бензиностания OMW, в близост до хипер маркет LIDL, спортна зала Унивесиада ... -> *** Разгледайте всички наши предложения за продажба на апартаменти в София на www.delta3.bg
15.12.16 г., 20:23 bazar.bg
2 стаи
64.0 м²
44 788,00 €
МЕТРА ОТ МЕТРОСТАНЦИЯ И НА 400 МЕТРА ОТ МОЛ СОФИЯ. Апартаментът е ситуиран на 2 от 6 жилищен етаж в нов тухлен блок от ... 2009 година с чиста жилищна площ от 90 кв.м; 109 кв.м с общи части. ЛОКАЦИЯ И КОМУНИКАЦИЯ: Апартаментът се намира на ул
1.12.16 г., 19:00 bazar.bg
3 стаи
109.0 м²
150 000,00 €

Тристаен, 119m 2 (продажба)

кв. Редута, София Димитър Кулов
ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ В НОВОСТРОЯЩА СЕ СГРАДА ЗА ПРОДАЖБА В СОФИЯ, КВАРТАЛ РЕДУТА ПЛОЩ: 119.14 кв.м. ИЗЛОЖЕНИЕ: Югоизток ... ) Новостроящи се жилищни сгради с общо междублоково пространсвто. Сградите се намират непосредствено до 109 ОУ „Христо ... всички наши предложения за продажба на апартаменти в София на www.delta3.bg
30.11.16 г., 19:31 homes.bg
119.0 м²
82 207,00 €

Тристаен, 124m 2 (продажба)

кв. Редута, София Димитър Кулов
ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ В НОВОСТРОЯЩА СЕ СГРАДА ЗА ПРОДАЖБА В СОФИЯ, КВАРТАЛ РЕДУТА ПЛОЩ: 124.22 кв.м. ИЗЛОЖЕНИЕ: Югоизток ... ) Новостроящи се жилищни сгради с общо междублоково пространсвто. Сградите се намират непосредствено до 109 ОУ „Христо ... всички наши предложения за продажба на апартаменти в София на www.delta3.bg
30.11.16 г., 19:31 homes.bg
124.0 м²
86 954,00 €

Тристаен, 128m 2 (продажба)

жк. Слатина, София Димитър Кулов
ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ В НОВОСТРОЯЩА СЕ СГРАДА ЗА ПРОДАЖБА В СОФИЯ, КВАРТАЛ РЕДУТА ПЛОЩ: 128.65 кв.м. ИЗЛОЖЕНИЕ ... 109 ОУ „Христо Смирненски“, Редутски парк, бензиностания OMW, в близост до хипер маркет LIDL, спортна зала Унивесиада, 54 ... -> *** Разгледайте всички наши предложения за продажба на апартаменти в София на www.delta3.bg
30.11.16 г., 18:30 homes.bg
128.0 м²
88 768,00 €

Тристаен, 121m 2 (продажба)

жк. Слатина, София Димитър Кулов
ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ В НОВОСТРОЯЩА СЕ СГРАДА ЗА ПРОДАЖБА В СОФИЯ, КВАРТАЛ РЕДУТА ПЛОЩ: 121.04 кв.м. ИЗЛОЖЕНИЕ ... пространсто. Сградите се намират непосредствено до 109 ОУ „Христо Смирненски“, Редутски парк, бензиностания OMW, в близост до ... , позвънете пак или изпратете запитване по e-mail -> *** Разгледайте всички наши предложения за продажба на апартаменти в София на www.delta3.bg
30.11.16 г., 18:29 homes.bg
121.0 м²
95 622,00 €

Тристаен, 106m 2 (продажба)

жк. Слатина, София Димитър Кулов
ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ В НОВОСТРОЯЩА СЕ СГРАДА ЗА ПРОДАЖБА В СОФИЯ, КВАРТАЛ РЕДУТА ПЛОЩ: 106.28 кв.м. ИЗЛОЖЕНИЕ: Югозапад ... междублоково пространсто. Сградите се намират непосредствено до 109 ОУ „Христо Смирненски“, Редутски парк, бензиностания OMW, в ... отговоря, моля, позвънете пак или изпратете запитване по e-mail -> *** Разгледайте всички наши предложения за продажба на апартаменти в София на www.delta3.bg
30.11.16 г., 18:29 homes.bg
106.0 м²
84 751,00 €

Двустаен, 60m 2 (продажба)

жк. Слатина, София Димитър Кулов
ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ В НОВОСТРОЯЩА СЕ СГРАДА ЗА ПРОДАЖБА В СОФИЯ, КВАРТАЛ РЕДУТА ПЛОЩ: 60.72 кв.м. ИЗЛОЖЕНИЕ: Югоизток ... пространсвто. Сградите се намират непосредствено до 109 ОУ „Христо Смирненски“, Редутски парк, бензиностания OMW, в близост до ... , позвънете пак или изпратете запитване по e-mail -> *** Разгледайте всички наши предложения за продажба на апартаменти в София на www.delta3.bg
30.11.16 г., 18:28 homes.bg
60.0 м²
49 790,00 €

Двустаен, 64m 2 (продажба)

жк. Слатина, София Димитър Кулов
ДВУСТАЕН В НОВОСТРОЯЩА СЕ СГРАДА ЗА ПРОДАЖБА В СОФИЯ, КВАРТАЛ РЕДУТА ПЛОЩ: 64.38 кв.м. ИЗЛОЖЕНИЕ: Югоизток, Северизток ... се намират непосредствено до 109 ОУ „Христо Смирненски“, Редутски парк, бензиностания OMW, в близост до хипер маркет ... изпратете запитване по e-mail -> *** Разгледайте всички наши предложения за продажба на апартаменти в София на www.delta3.bg
30.11.16 г., 18:28 homes.bg
64.0 м²
52 148,00 €

Двустаен, 92m 2 (продажба)

жк. Слатина, София Димитър Кулов
ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ В НОВОСТРОЯЩА СЕ СГРАДА ЗА ПРОДАЖБА В СОФИЯ, КВАРТАЛ РЕДУТА ПЛОЩ: 92.95 кв.м. ИЗЛОЖЕНИЕ ... непосредствено до 109 ОУ „Христо Смирненски“, Редутски парк, бензиностания OMW, в близост до хипер маркет LIDL, спортна зала ... по e-mail -> *** Разгледайте всички наши предложения за продажба на апартаменти в София на www.delta3.bg
30.11.16 г., 17:30 homes.bg
92.0 м²
65 065,00 €

Двустаен, 64m 2 (продажба)

жк. Слатина, София Димитър Кулов
ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ В НОВОСТРОЯЩА СЕ СГРАДА ЗА ПРОДАЖБА В СОФИЯ, КВАРТАЛ РЕДУТА ПЛОЩ: 64.91 кв.м. ИЗЛОЖЕНИЕ ... непосредствено до 109 ОУ „Христо Смирненски“, Редутски парк, бензиностания OMW, в близост до хипер маркет LIDL, спортна зала ... по e-mail -> *** Разгледайте всички наши предложения за продажба на апартаменти в София на www.delta3.bg
30.11.16 г., 17:30 homes.bg
64.0 м²
44 788,00 €