Етаж от къща СОФИЯ

СОФИЯ ул. „Чавдар Мутафов“ 63
151.0 м²
216 000 лв
15.06.17 г., 18:42
Недвижим имот, находящ се в гр. София, Столична община, район Лозенец, ул. „Чавдар Мутафов“ 63 (шестдесет и три) (стара „452-ра”), а именно: Еднофамилна жилищна сграда с гаражи, със застроена площ от 150.80 кв.м., (сто и петдесет цяло и осемдесет стотни квадратни метра ), и ЕЗП от 385.10 кв.м., (триста осемдесет и пет цяло и десет стотни квадратни метра), състояща се от първо ниво, разположено на кота +0.00 (нула) м. с три гаража, два склада и санитарен възел: второ ниво, разположено на кота + 3.10 (плюс три цяло и десет стотни) м., с дневна с кухненски бокс, тоалетна и тераса; трето ниво, разположено на кота +5.90 кв.м. ( плюс пет цяло и деветдесет стотни) кв.м. с коридор, две спални, баня с тоалетна и две тераси, които три нива са свързани помежду си и вътрешно стълбище, при граници на сградата: калкан и от три страни двор, заедно с 31.519 % (тридесет и едно цяло петстотин и деветнадесет хилядни процента) идеални части от правото на собственост върху дворното място , върху което е построена сградата, съставляващо Урегулиран поземлен имот I-476 (първи, отреден за имот с планоснимачен номер четиристотин седемдесет и шест) от квартал 37 (тридесет и седми) по плана на град София, местност Витоша ВЕЦ- Симеоново, целият с площ от 1130 кв.м. (хиляда сто и тридесет квадратни метра) при граници: ул. Чавдар Мутафов, УПИ X-474 (десети, отреден за имот с планоснимачен номер четиристотин седемдесет и четири) , УПИ XII-452 (дванадесети , отреден за имот с планоснимачен номер четиристотин петдесет и две), УПИ XII- 1264 (дванадесети , отреден за имот с планоснимачен номер хиляда двеста шестдесет и четири), УПИ XIV-1090 (четиринадесети, отреден за имот с планоснимачен номер хиляда и деветдесет ), УПИ XV-1030 (петнадесети , отреден за имот с планоснимачен номер хиляда и тридесет), УПИ III-477 (трети, отреден за имот с планоснимачен номер четиристотин седемдесет и седем), който урегулиран поземлен имот е образуван от следните имоти, описани по документи за собственост: дворно място с площ от 635 (шестстотин тридесет и пет ) кв.м., съставляващо имот пл. Номер 476 (четиристотин седемдесет и шест) по плана на град София, местност Зоопарк, на ул. 452-ра (четиристотин петдесет и втора), при съседи: улица, Кръстан Манчев, Станко Петров Митов, ТКЗС и дворно място с площ от 500 (петстотин) кв.м., съставляващо имот пл. Номер 475- А (четиристотин седемдесет и пет, буква А), по плана на гр. София, м. Зоопарк, при граници: имот пл. номер 474 (четиристотин седемдесет и четири), имот пл. номер 452 (четиристотин петдесет и две), Руска Богданова Гацева, имот пл. номер 476 (четиристотин седемдесет и шест) и ул. 822 (осемстотин двадесет и две) стара ул. 452 (четиристотин петдесет и две). Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление.
Още targimot.com

Тристаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ гр. София, р-н "Лозенец", ул. Чавдар Мутафов № 22
87.0 м²
129 150 лв
2.06.17 г., 19:34
Недвижим имот, находящ се в гр. София, р-н Лозенец, ул. Чавдар Мутафов № 22, бл. 4, в триетажна жилищна сграда /бл. № 4/, със застроена площ от 438,90 /четиристотин тридесет и осем цяло и деветдесет стотни/ квадратни метра и разгъната застроена площ 1 974,24 /хиляда деветстотин седемдесет и четири цяло двадесет и четири стотни/ квадратни метра, находяща се в УПИ № II-635,1245,1564 /първи за имоти планоснимачни номера шестстотин тридесет и пет, хиляда двеста четиридесет и пет, хиляда петстотин шестдесет и четири/ от кв. 46-А /четиридесет и шест-А“/ по плана на гр. София, местността „Витоша-ВЕЦ-Симеоново“, целият с площ от 2 200,00 /две хиляди и двеста/ квадратни метра, при съседи по скица: УПИ III - 1245 /трети за имот планоснимачен номер хиляда двеста четиридесет и пет/, празно място, УПИ № I-635 /първи за имот планоснимачен номер шестстотин тридесет и пет/ и от две страни – улици, а именно: Апартамент № А 4.3.2 /буква „А“, четири-три-две/ на втори етаж, кота + 6,30 /шест цяло и тридесет стотни/ метра, със застроена площ от 87,17 /осемдесет и седем цяло и седемнадесет стотни/ кв. м., състоящ се от входно преддверие и коридор, две спални, дневна с кухня-трапезария, баня с тоалетна, тоалетна, склад и балкон, при съседи: апартамент № А 4.3.3, апартамент № А 4.3.1, стълбище и коридор, улица, отгоре – апартамент № А 4.4.2, отдолу – апартамент № А 4.2.2, заедно с избено помещение № М 4-6 /буква „М“ четири-шест/ със застроена площ от 3,60 /три цяло и шестдесет стотни/ кв. м. при съседи: избено помещение № М 4-7, избено помещение № М 4-5, паркомясто № Р 4-8, заедно с 2,929 % /две цяло деветстотин двадесет и девет хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 15,64 кв. м. и заедно с 1,38 /един цяло тридесет и осем стотни/ идеални части от горепосочения урегулиран поземлен имот. При извършения опис е установено, че гореописаният недвижим имот е обединен със съседния апартамент № А 4.3.1, който също е изнесен на публична продан по изпълнителното дело Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление.
Още targimot.com

Тристаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ гр. София, р-н "Лозенец", ул. Чавдар Мутафов № 22
86.0 м²
108 075 лв
2.06.17 г., 18:07
Недвижим имот, находящ се в гр. София, р-н Лозенец, ул. Чавдар Мутафов № 22, бл. 4, в триетажна жилищна сграда /бл. № 4/, със застроена площ от 438,90 /четиристотин тридесет и осем цяло и деветдесет стотни/ квадратни метра и разгъната застроена площ 1 974,24 /хиляда деветстотин седемдесет и четири цяло двадесет и четири стотни/ квадратни метра, находяща се в УПИ № II-635,1245,1564 /първи за имоти планоснимачни номера шестстотин тридесет и пет, хиляда двеста четиридесет и пет, хиляда петстотин шестдесет и четири/ от кв. 46-А /четиридесет и шест-А“/ по плана на гр. София, местността „Витоша-ВЕЦ-Симеоново“, целият с площ от 2 200,00 /две хиляди и двеста/ квадратни метра, при съседи по скица: УПИ III - 1245 /трети за имот планоснимачен номер хиляда двеста четиридесет и пет/, празно място, УПИ № I-635 /първи за имот планоснимачен номер шестстотин тридесет и пет/ и от две страни – улици, а именно: Апартамент № А 4.3.1 /буква „А“, четири-три-едно/ на втори етаж, кота + 6,30 /шест цяло и тридесет стотни/ метра, със застроена площ от 86,24 /осемдесет и шест цяло двадесет и четири стотни/ кв. м., състоящ се от две спални, дневна с кухня-трапезария, балкон и коридор, при съседи: от изток – апартамент № А 4.3.2 /буква „А“, четири-три-две/, от юг – стълбище, от запад – двор, от север – калкан, заедно с избено помещение № М 4-5 /буква „М“ четири-пет/ със застроена площ от 3,61 /три цяло шестдесет и една стотни/ кв. м., заедно с 3,91 % /три цяло деветдесет и една хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 16,13 кв. м. и заедно с 1,11 /едно цяло и единадесет стотни/ идеални части от горепосочения урегулиран поземлен имот. При извършения опис е установено, че гореописаният недвижим имот е обединен със съседния апартамент № А 4.3.2, който също е изнесен на публична продан по изпълнителното дело. Върху продажната цена на имота ще се дължи внасяне на данък добавена стойност, съгласно разпоредбата на чл. 45, ал. 7 от ЗДДС. Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление.
Още targimot.com

Тристаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ гр. София, р-н "Лозенец", ул. Чавдар Мутафов № 22
87.0 м²
129 150 лв
9.05.17 г., 23:07
Недвижим имот, находящ се в гр. София, р-н Лозенец, ул. Чавдар Мутафов № 22, бл. 4, в триетажна жилищна сграда /бл. № 4/, със застроена площ от 438,90 /четиристотин тридесет и осем цяло и деветдесет стотни/ квадратни метра и разгъната застроена площ 1 974,24 /хиляда деветстотин седемдесет и четири цяло двадесет и четири стотни/ квадратни метра, находяща се в УПИ № II-635,1245,1564 /първи за имоти планоснимачни номера шестстотин тридесет и пет, хиляда двеста четиридесет и пет, хиляда петстотин шестдесет и четири/ от кв. 46-А /четиридесет и шест-А“/ по плана на гр. София, местността „Витоша-ВЕЦ-Симеоново“, целият с площ от 2 200,00 /две хиляди и двеста/ квадратни метра, при съседи по скица: УПИ III - 1245 /трети за имот планоснимачен номер хиляда двеста четиридесет и пет/, празно място, УПИ № I-635 /първи за имот планоснимачен номер шестстотин тридесет и пет/ и от две страни – улици, а именно: Апартамент № А 4.3.2 /буква „А“, четири-три-две/ на втори етаж, кота + 6,30 /шест цяло и тридесет стотни/ метра, със застроена площ от 87,17 /осемдесет и седем цяло и седемнадесет стотни/ кв. м., състоящ се от входно преддверие и коридор, две спални, дневна с кухня-трапезария, баня с тоалетна, тоалетна, склад и балкон, при съседи: апартамент № А 4.3.3, апартамент № А 4.3.1, стълбище и коридор, улица, отгоре – апартамент № А 4.4.2, отдолу – апартамент № А 4.2.2, заедно с избено помещение № М 4-6 /буква „М“ четири-шест/ със застроена площ от 3,60 /три цяло и шестдесет стотни/ кв. м. при съседи: избено помещение № М 4-7, избено помещение № М 4-5, паркомясто № Р 4-8, заедно с 2,929 % /две цяло деветстотин двадесет и девет хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 15,64 кв. м. и заедно с 1,38 /един цяло тридесет и осем стотни/ идеални части от горепосочения урегулиран поземлен имот. При извършения опис е установено, че гореописаният недвижим имот е обединен със съседния апартамент № А 4.3.1, който не е обект на принудително изпълнение.
Още targimot.com

Продава 3-СТАЕН, град София, Витоша

град София, Витоша ул. Чавдар Мутафов
3 стаи
156.0 м²
159 000 €
14.03.17 г., 8:30
Предлагам за продажба луксозен и стилен тристаен апартамент (със статус на ателие), разположен на две нива в най-престижната част на квартала, с удобен достъп от бул. Симеоновско шосе. Имотът впечатлява, както с отлично изпълнените довършителни работи и обзавеждане (по дизайнерски проект) така и с прекрасната си панорама към планината - с изцяло южно изложение! Сградата е много качествено построена (строителство от 2008-ма година) ситуирана в тиха зона с много зеленина, с бърза връзка към центъра на града и с удобен достъп от Околовръстен път. Общите части са представителни. Има модерен хидравличен асансьор от висок клас. Апартаментът е разположен на последния 6-ти етаж в сградата. Разпределението е изключително функционално и удобно. Когато влезете на на първото ниво, задължително ще ви направи впечатление светлата и просторна дневна зона, функционално обединена с кухненски бокс и трапезария, както и панорамната южна тераса. Тук има и тоалетна за гости.
Още imot.bg

Панорамен мезонет в кв. Витоша

Област София гр. София кв. "Витоша" ул. Чавдар Мутафов
156.0 м²
169 000 €
13.02.17 г., 1:55
Тристаен мезонет с красиви гледки към планината в кв. „Витоша” до Столичния Зооопарк. Имотът е с Разрешение за ползване от 2008г. Сградата разполага с асансьор и поддържани общи части. Районът предоставя спокойна жилищна атмосфера. За минути се стига до централните части. Основните пътни артерии са ул. „Чавдар Мутафов”, ул. „Тодор Кожухаров”, бул. „Симеоновско шосе”, който комуникира удобно с бул. „Г.М. Димитров”. Отоплението в имота е на ток, чрез ел. конвектори. Жилището заема шести от общо шестетажната сграда. Изложението е изцяло южно. До момента жилището не е обитавано, предоставя се със следните довършителни работи: • стени: латекс и тапети • подови настилки: -дневна и детска стая: ламинат -кухненски бокс: гранитогрес -родителска спалня: мокет • ПВЦ дограма • напълно оборудвани санитарни помещения на теракота и фаянс, санитария Ideal Standart Имотът е просторен и светъл. Състои се от: • входно преддверие • голяма дневна с трапезария и обособен кухненски бокс с панорамен изглед • тоалетна • родителска спалня • детска стая • тераси Апартаментът е стилно обзаведен и оборудван. На разположение на бъдещите собственици ще останат: • мека кожена мебел с ниска маса • маса за хранене с шест стола • етажерки • ТВ шкаф • оборудван кухненски бокс: -барплот -вградени електроуреди: фурна „Gorenje”; керамични котлони „Gorenje”; хладилник; съдомиялна машина • двойно легло • гардероб • нощни шкафчета • обзавеждане за детска стая: етажерки; бюро със стол; легло; гардероб • щори • осветителни тела Мезонетът се намира на тихо място в сграда с осигурени търговски услуги на партерно ниво. В непосредствена близост се простира озеленената част на Зоопарка и Ловния парк. Кварталът граничи със „Студентски град”, квартал „Дианабад” се намира на минути разстояние. Районът разполага със жилищни комплекси от затворен тип. Можем да организираме оглед на имота в удобно за вас време. За целта, свържете се с отговорния за офертата брокер и му кажете кога бихте искали да направите оглед. Имотът може да бъде резервиран и свален от продажба със заплащане на депозит, след което се прекратява провеждането на огледи с други купувачи и започва подготовка на документите за сключване на предварителен и окончателен договор. Свържете се с отговорния брокер за този имот за подробна информация относно процедурата на покупка и начините за плащане. Ние сме реномирана компания и ще бъдем с вас не само по време на покупката, но и след това, осигурявайки ви допълнителни услуги по ваше изискване с цел пълноценно и безпроблемно ползване на новозакупения имот. Услугите, които можем да предложим, включват получаване на одобрение за ипотечен кредит, застраховка на движимо и недвижимо имущество, застраховка живот, медицинско и автомобилно застраховане, строителни и ремонтни дейности, обзавеждане, юридически и счетоводни услуги и др.
Още bulgarianproperties.bg

Продава 2-СТАЕН, град София, Витоша

град София, Витоша ул. Чавдар Мутафов
2 стаи
110.0 м²
82 400 €
19.01.17 г., 12:11
НОВ, СВЕТЪЛ, С ПАРКОМЯСТО с добра локация, лесен достъп както до бул. Симеоновско шосе, така и до бул. Черни връх и Мол Парадайс. Сградата е с предстоящ акт 16, добри общи части. Етаж 4 от 5. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ: ЗП- 80 кв. м. Г- образен хол с обособен кухненски бокс, стая, баня с тоалетна, входно антре, голяма тераса обикаляща цялото жилище. ОТОПЛЕНИЕ: ЛО на газово котле. ПОДОВИ НАСТИЛКИ: Дневна, стая- трислоен паркет, коридор и кухненска част- гранитогрес, баня- много луксозна с душкабина на фаянс и теракота. Кухненският бокс е напълно оборудван с мебели и техника. Стаята е с добри размери и обзаведена. Жилището е след ремонт, в отлично състояние. ИЗЛОЖЕНИЕ: ЮЗ- ЮИ. Апартамента разполага с мазе около 4 кв. м. , подземно паркомясто около 15 кв. м. включен в цената. ЗА ПОВЕЧЕ ПОДРОБНОСТИ И ОГЛЕДИ: 0896686266, Оферта А1617
Още imot.bg

Тристаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ гр. София, р-н "Лозенец", ул. Чавдар Мутафов № 22
105.0 м²
113 000 лв
22.12.16 г., 15:56
Недвижим имот, находящ се в гр. София, СО, район „Лозенец“, ул. „Чавдар Мутафов“ № 22, бл. 2, в триетажна жилищна сграда /бл. № 2/, със застроена площ от 236,67 /двеста тридесет и шест цяло шестдесет и седем стотни/ квадратни метра и разгъната застроена площ 1 148,99 /хиляда сто четиридесет и осем цяло деветдесет и девет стотни/ квадратни метра, находяща се в УПИ № II-635,1245,1564 /първи за имоти планоснимачни номера шестстотин тридесет и пет, хиляда двеста четиридесет и пет, хиляда петстотин шестдесет и четири/ от кв. 46-А /четиридесет и шест-А“/ по плана на гр. София, местността „Витоша-ВЕЦ-Симеоново“, целият с площ от 2 200,00 /две хиляди и двеста/ квадратни метра, при съседи по скица: УПИ III - 1245 /трети за имот планоснимачен номер хиляда двеста четиридесет и пет/, празно място, УПИ № I-635 /първи за имот планоснимачен номер шестстотин тридесет и пет/ и от две страни – улици, а именно: Апартамент № 2.4.1, находящ се в гр. София, СО, р-н „Лозенец“, ул. „Чавдар Мутафов“ № 22, бл. 2 на трети етаж, на кота + 8,05 метра с чиста площ от 105,24 кв. м., състоящ се от: антре/коридор, две спални, кухня, дневна с трапезария, тоалетна, баня с тоалетна, два балкона и склад, при съседи: Апартамент № 2.4.2, стълбище, вътрешен двор, калкан на бл. 1, коридор и улица, заедно с избено помещение № М 2-10, находящ се на кота – 6,30 м. с площ от 3,75 кв. м., при съседи: мазе № М 2-27, коридор на гореописания урегулиран поземлен имот, заедно с 12,02 % идеални части от общите части на сградата и заедно с 1,67 % идеални части от гореописания поземлен имот. Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление.
Още targimot.com

Разработено заведение с компания за спортни залагания в кв. Витоша

Област София гр. София кв. "Витоша" ул. Чавдар Мутафов
80.0 м²
100 000 €
20.10.16 г., 10:24
Отлична възможност за инвестиция или развитие на собствен бизнес в кв. Витоша, в комуникативен район. Предлагаме за продажба напълно оборудвано и разработено заведение на компания за спортни залагания. Имотът 80 кв.м. се намира на на партерно ниво, състои се от: • търговско помещение • санитарен възел • кухня Заведението е част от нова тухлена сграда (2011 година). Настилката в помещението е гранитогрес. Стените са боядисани в латекс, поставена е алуминиева дограма. Напълно оборудвано с всички мебели и електроуреди видими на снимките. Ниски сметки за електроенергия, всички уреди и осветителни тела са енергоспестяващи. Имотът е готов за започване на работа веднага. В квадратурата на заведението влиза и съседно помещение с размер от 19 кв.м., подходящо за магазин офис и др. Чудесна възможност за отдаване под наем. Възможно е и присъединяване. Имотът се намира в спокоен и същевременно комуникативен район, в близост до главни пътни артерии, обграден от зеленина. Витоша е един от най-предпочитаните квартали за живеене, застроен е предимно с еднофамилни къщи и луксозни комплекси от затворен тип и кооперации. В близост са разположени кварталите Студентски град, Дианабад и Изгрев. Достъпът до центъра на София е удобен и бърз. Можем да организираме оглед на имота в удобно за вас време. За целта, свържете се с отговорния за офертата брокер и му кажете кога бихте искали да направите оглед. Имотът може да бъде резервиран и свален от продажба със заплащане на депозит, след което се прекратява провеждането на огледи с други купувачи и започва подготовка на документите за сключване на предварителен и окончателен договор. Свържете се с отговорния брокер за този имот за подробна информация относно процедурата на покупка и начините за плащане. Ние сме реномирана компания и ще бъдем с вас не само по време на покупката, но и след това, осигурявайки ви допълнителни услуги по ваше изискване с цел пълноценно и безпроблемно ползване на новозакупения имот. Услугите, които можем да предложим, включват получаване на одобрение за ипотечен кредит, застраховка на движимо и недвижимо имущество, застраховка живот, медицинско и автомобилно застраховане, строителни и ремонтни дейности, обзавеждане, юридически и счетоводни услуги и др.
Още bulgarianproperties.bg

Офис СОФИЯ

СОФИЯ гр. София, р-н Лозенец, ул. Чавдар Мутафов № 22, бл. 5
53.0 м²
52 000 лв
24.10.16 г., 13:51
Недвижими имоти, находящи се в гр. София, р-н Лозенец, ул. Чавдар Мутафов № 22, бл. 5, в триетажна жилищна сграда /бл. № 5/, със застроена площ от 241,03 /двеста четиридесет и един цяло нула три стотни/ квадратни метра и разгъната застроена площ 1 138,38 /хиляда сто тридесет и осем цяло тридесет и осем стотни/ квадратни метра, находяща се в УПИ № II-635,1245,1564 /първи за имоти планоснимачни номера шестстотин тридесет и пет, хиляда двеста четиридесет и пет, хиляда петстотин шестдесет и четири/ от кв. 46-А /четиридесет и шест-А“/ по плана на гр. София, местността „Витоша-ВЕЦ-Симеоново“, целият с площ от 2 200,00 /две хиляди и двеста/ квадратни метра, при съседи по скица: УПИ III - 1245 /трети за имот планоснимачен номер хиляда двеста четиридесет и пет/, празно място, УПИ № I-635 /първи за имот планоснимачен номер шестстотин тридесет и пет/ и от две страни – улици, а именно: Офис № 5.1 /пет точка едно/, на партерен етаж на от горепосочената сграда, с площ съгласно таблица за площообразуване от 53,47 /петдесет и три цяло четиридесет и седем стотни/ квадратни метра, от които чиста площ от 43,47 /четиридесет и три цяло четиридесет и седем стотни/ квадратни метра, при съседи на имота по архитектурните проекти: от изток – калкан, от юг – улица, от запад – вход и от север – двор , заедно с припадащите се 4,55 % /четири цяло петдесет и пет стотни/ идеални части от общите части на сградата и заедно с 0,69 % /нула цяло шестдесет и девет/ идеални части от урегулирания поземлен имот, върху който е построена сградата; Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление.
Още targimot.com

Офис СОФИЯ

СОФИЯ гр. София, р-н Лозенец, ул. Чавдар Мутафов № 22, бл. 4
131.0 м²
163 000 лв
24.10.16 г., 13:56
Недвижими имоти, находящи се в гр. София, р-н Лозенец, ул. Чавдар Мутафов № 22, бл. 4, в триетажна жилищна сграда /бл. № 4/, със застроена площ от 438,90 /четиристотин тридесет и осем цяло и деветдесет стотни/ квадратни метра и разгъната застроена площ 1 974,24 /хиляда деветстотин седемдесет и четири цяло двадесет и четири стотни/ квадратни метра, находяща се в УПИ № II-635,1245,1564 /първи за имоти планоснимачни номера шестстотин тридесет и пет, хиляда двеста четиридесет и пет, хиляда петстотин шестдесет и четири/ от кв. 46-А /четиридесет и шест-А“/ по плана на гр. София, местността „Витоша-ВЕЦ-Симеоново“, целият с площ от 2 200,00 /две хиляди и двеста/ квадратни метра, при съседи по скица: УПИ III - 1245 /трети за имот планоснимачен номер хиляда двеста четиридесет и пет/, празно място, УПИ № I-635 /първи за имот планоснимачен номер шестстотин тридесет и пет/ и от две страни – улици, а именно: Офис № 4.4 /четири точка четири/, на партерен етаж на от горепосочената сграда, с площ съгласно таблица за площообразуване от 130,53 /сто и тридесет цяло петдесет и три стотни/ квадратни метра, от които чиста площ от 106,12 /сто и шест цяло и дванадесет стотни/ квадратни метра, заедно с тераса с площ от 39,50 /тридесет и девет цяло и петдесет стотни/ квадратни метра, заедно с прилежащо Складово помещение № 2-23 с площ от 4,33 /четири цяло тридесет и три/ кв. м., при съседи на имота: от изток – офис 4.3, от юг – улица, от запад – калкан и от север – двор, заедно с припадащите се 5,92 % /пет цяло деветдесет и две стотни/ идеални части от общите части на сградата и заедно с 1,68 % /едно цяло шестдесет и осем стотни/ идеални части от урегулирания поземлен имот, върху който е построена сградата; Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление.
Още targimot.com

Многостаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ гр. София, р-н Лозенец, ул. Чавдар Мутафов № 22, бл. 4
150.0 м²
209 000 лв
24.10.16 г., 14:33
Недвижими имоти, находящи се в гр. София, р-н Лозенец, ул. Чавдар Мутафов № 22, бл. 4, в триетажна жилищна сграда /бл. № 4/, със застроена площ от 438,90 /четиристотин тридесет и осем цяло и деветдесет стотни/ квадратни метра и разгъната застроена площ 1 974,24 /хиляда деветстотин седемдесет и четири цяло двадесет и четири стотни/ квадратни метра, находяща се в УПИ № II-635,1245,1564 /първи за имоти планоснимачни номера шестстотин тридесет и пет, хиляда двеста четиридесет и пет, хиляда петстотин шестдесет и четири/ от кв. 46-А /четиридесет и шест-А“/ по плана на гр. София, местността „Витоша-ВЕЦ-Симеоново“, целият с площ от 2 200,00 /две хиляди и двеста/ квадратни метра, при съседи по скица: УПИ III - 1245 /трети за имот планоснимачен номер хиляда двеста четиридесет и пет/, празно място, УПИ № I-635 /първи за имот планоснимачен номер шестстотин тридесет и пет/ и от две страни – улици, а именно: Апартамент № 4.5.1 /четири точка пет точка едно/, на четвърти етаж от горепосочената сграда, с площ съгласно таблица за площообразуване от 149,59 /сто четиридесет и девет цяло петдесет и девет стотни/ квадратни метра, от които чиста площ от 121,62 /сто двадесет и един цяло и шестдесет и две стотни/ квадратни метра, състоящ се от дневна с кухненски бокс, три стаи, тераса и сервизни помещения, при съседи на имота: от изток – улица „Чавдар Мутафов“, от юг – апартамент 4.5.2, от запад – двор и от север – калкан, заедно с припадащите се 6,78 % /шест цяло седемдесет и осем стотни/ идеални части от общите части на сградата и заедно с 1,93 % /едно цяло деветдесет и три стотни/ идеални части от урегулирания поземлен имот; Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление.
Още targimot.com

Многостаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ гр. София, р-н Лозенец, ул. Чавдар Мутафов № 22, бл. 4
150.0 м²
209 000 лв
24.10.16 г., 14:31
Недвижими имоти, находящи се в гр. София, р-н Лозенец, ул. Чавдар Мутафов № 22, бл. 4, в триетажна жилищна сграда /бл. № 4/, със застроена площ от 438,90 /четиристотин тридесет и осем цяло и деветдесет стотни/ квадратни метра и разгъната застроена площ 1 974,24 /хиляда деветстотин седемдесет и четири цяло двадесет и четири стотни/ квадратни метра, находяща се в УПИ № II-635,1245,1564 /първи за имоти планоснимачни номера шестстотин тридесет и пет, хиляда двеста четиридесет и пет, хиляда петстотин шестдесет и четири/ от кв. 46-А /четиридесет и шест-А“/ по плана на гр. София, местността „Витоша-ВЕЦ-Симеоново“, целият с площ от 2 200,00 /две хиляди и двеста/ квадратни метра, при съседи по скица: УПИ III - 1245 /трети за имот планоснимачен номер хиляда двеста четиридесет и пет/, празно място, УПИ № I-635 /първи за имот планоснимачен номер шестстотин тридесет и пет/ и от две страни – улици, а именно: Апартамент № 4.5.1 /четири точка пет точка едно/, на четвърти етаж от горепосочената сграда, с площ съгласно таблица за площообразуване от 149,59 /сто четиридесет и девет цяло петдесет и девет стотни/ квадратни метра, от които чиста площ от 121,62 /сто двадесет и един цяло и шестдесет и две стотни/ квадратни метра, състоящ се от дневна с кухненски бокс, три стаи, тераса и сервизни помещения, при съседи на имота: от изток – улица „Чавдар Мутафов“, от юг – апартамент 4.5.2, от запад – двор и от север – калкан, заедно с припадащите се 6,78 % /шест цяло седемдесет и осем стотни/ идеални части от общите части на сградата и заедно с 1,93 % /едно цяло деветдесет и три стотни/ идеални части от урегулирания поземлен имот; Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление.
Още targimot.com

Едностаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ гр. София, р-н Лозенец, ул. Чавдар Мутафов № 22, бл. 3
80.0 м²
96 000 лв
24.10.16 г., 14:41
Недвижими имоти, находящи се в гр. София, р-н Лозенец, ул. Чавдар Мутафов № 22, бл. 3, в триетажна жилищна сграда /бл. № 3/, със застроена площ от 790,90 /седемстотин и деветдесет/ квадратни метра и разгъната застроена площ 3 302,67 /три хиляди триста и две цяло шестдесет и седем стотни/ квадратни метра, находяща се в УПИ № II-635,1245,1564 /първи за имоти планоснимачни номера шестстотин тридесет и пет, хиляда двеста четиридесет и пет, хиляда петстотин шестдесет и четири/ от кв. 46-А /четиридесет и шест-А“/ по плана на гр. София, местността „Витоша-ВЕЦ-Симеоново“, целият с площ от 2 200,00 /две хиляди и двеста/ квадратни метра, при съседи по скица: УПИ III - 1245 /трети за имот планоснимачен номер хиляда двеста четиридесет и пет/, празно място, УПИ № I-635 /първи за имот планоснимачен номер шестстотин тридесет и пет/ и от две страни – улици, а именно: Апартамент № 3.1.2 /три точка едно точка две/, на партерен етаж от горепосочената сграда, с площ съгласно таблица за площообразуване от 56,38 /петдесет и шест цяло тридесет и осем стотни/ квадратни метра, от които чиста площ от 45,85 /четиридесет и пет цяло осемдесет и пет стотни/ квадратни метра, заедно с приземна тераса с площ от 24,05 /двадесет и четири цяло и пет стотни/ квадратни метра, заедно с прилежащо Складово помещение № М 3-2, с площ от 4,04 /четири цяло нула четири/ кв. метра, при съседи на имота по архитектурните проекти: от изток – офис № 3.1, от юг – коридор, от запад – апартамент № А 3.2.1 и от север – двор, заедно с припадащите се 1,71 % /едно цяло седемдесет и една стотни/ идеални части от общите части на сградата и заедно с 0,73 % /нула цяло седемдесет и три стотни/ идеални части от урегулирания поземлен имот, върху който е построена сградата. Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление.
Още targimot.com

Офис СОФИЯ

СОФИЯ гр. София, р-н Лозенец, ул. Чавдар Мутафов № 22, бл. 4
206.0 м²
210 000 лв
24.10.16 г., 13:58
Недвижими имоти, находящи се в гр. София, р-н Лозенец, ул. Чавдар Мутафов № 22, бл. 4, в триетажна жилищна сграда /бл. № 4/, със застроена площ от 438,90 /четиристотин тридесет и осем цяло и деветдесет стотни/ квадратни метра и разгъната застроена площ 1 974,24 /хиляда деветстотин седемдесет и четири цяло двадесет и четири стотни/ квадратни метра, находяща се в УПИ № II-635,1245,1564 /първи за имоти планоснимачни номера шестстотин тридесет и пет, хиляда двеста четиридесет и пет, хиляда петстотин шестдесет и четири/ от кв. 46-А /четиридесет и шест-А“/ по плана на гр. София, местността „Витоша-ВЕЦ-Симеоново“, целият с площ от 2 200,00 /две хиляди и двеста/ квадратни метра, при съседи по скица: УПИ III - 1245 /трети за имот планоснимачен номер хиляда двеста четиридесет и пет/, празно място, УПИ № I-635 /първи за имот планоснимачен номер шестстотин тридесет и пет/ и от две страни – улици, а именно: Офис № 4.3 /четири точка три/, на партерен етаж на от горепосочената сграда, с площ съгласно таблица за площообразуване от 205,56 /двеста и пет цяло петдесет и шест стотни/ квадратни метра, от които чиста площ от 167,12 /сто шестдесет и седем цяло и дванадесет стотни/ квадратни метра, заедно с прилежащо Складово помещение № 2-20 с площ от 7,40 /седем цяло и четиридесет/ кв. м., при съседи на имота по архитектурните проекти: от изток – ул. „Чавдар Мутафов“, от юг – офис № 4.1, от запад – улица и от север – коридор, заедно с припадащите се 9,32 % /девет цяло тридесет и две стотни/ идеални части от общите части на сградата и заедно с 2,65 % /две цяло шестдесет и пет стотни/ идеални части от урегулирания поземлен имот, върху който е построена сградата; Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление.
Още targimot.com

Многостаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ гр. София, р-н Лозенец, ул. Чавдар Мутафов № 22, бл. 6
140.0 м²
216 000 лв
24.10.16 г., 14:33
Недвижими имоти, находящи се в гр. София, р-н Лозенец, ул. Чавдар Мутафов № 22, бл. 6, в триетажна жилищна сграда /бл. № 6/, със застроена площ от 115,66 /сто и петнадесет цяло шестдесет и шест стотни/ квадратни метра и разгъната застроена площ 368,74 /триста шестдесет и осем цяло седемдесет и четири стотни/ квадратни метра, находяща се в УПИ, находящ се в гр. София, район „Лозенец“, съставляващ УПИ III-1245 /трети за имот пласнимачен номер хиляда двеста четиридесет и пет/ от кв. 46 А /четиридесет и шест буква „А“/ по плана на гр. София, местността „Витоша ВЕЦ-Симеоново“, целият с площ от 301 /триста и един/ кв. метра, при съседи по скица: улица, празно място и от две страни УПИ II – 635,1245,1564, а именно: Апартамент № А.6.2.1 /шест точка две едно точка едно/, на първи етаж от горепосочената жилищна сграда, с площ съгласно таблица за площообразуване от 140,09 /сто и четиридесет цяло и девет стотни/ квадратни метра, от които чиста площ от 108,44 /сто и осем цяло четиридесет и четири стотни/ квадратни метра, състоящ се от дневна с кухненски бокс с две тераси, три стаи и сервизни помещения, при съседи на имота по архитектурните проекти: от изток – стълбищна клетка, от юг – ул. „Могилата“, от запад – двор и от север - двор , заедно с 27,82 % /двадесет и седем цяло осемдесет и две стотни/ идеални части от общите части на сградата и толкова идеални части от урегулирания поземлен имот, върху който е построена сградата. Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление.
Още targimot.com

Магазин в кв. Витоша

Област София гр. София кв. "Витоша" ул. Чавдар Мутафов
19.0 м²
210 €
29.09.16 г., 10:23
Предлагаме Ви помещение в кв.Витоша. Имотът се намира недалеч от зоологическата градина и Ловен парк, както и бул. „Симеоновско шосе”. Кварталът е с предимно нови сгради, много комуникативен и същевременно спокоен. Помещението е разположено на партерно ниво в нова сграда от 2011г. Имотът гледа към улицата и много зеленина. Изложението е изток. Имотът е с площ от 19кв.м., които са разпределени в: • Просторно помещение с прозорец-витрина • Тоалетна с умивалник Настилката в помещението е гранитогрес. Стените са боядисани в латекс, поставена е алуминиева дограма. Голямата витрина прави помещението светло и привлекателно погледнато отвън. Така изградено, то е изключително подходящо за офис, кантора, магазин и др. Имотът се намира в спокоен и същевременно комуникативен район, в близост до главни пътни артерии, обграден от зеленина. Витоша е един от най-предпочитаните квартали за живеене, застроен е предимно с еднофамилни къщи и луксозни комплекси от затворен тип и кооперации. В близост са разположени кварталите Студентски град, Дианабад и Изгрев. Достъпът до центъра на София е удобен и бърз. Можем да организираме оглед на имота в удобно за вас време. За целта, свържете се с отговорния за офертата брокер и му кажете кога бихте искали да направите оглед. Ако харесате имота и решите да го наемете, ще имаме ангажимент да организираме среща с наемодателя, на която ще подготвим и ще предоставим за одобрение и подпис от двете страни на договор за наем и приемо-предавателен протокол за имота. Обичайната практика е да се предплати един наем за първия месец и да се остави гаранционен депозит при наемодателя в размер на един наем. Свържете се с отговорния брокер за този имот за по-подробна информация относно процедурата за наемане на имот. С нас можете не само да наемете имот, но и да се възползвате от редица допълнителни услуги. Можем да предложим застраховка на движимо и недвижимо имущество, застраховка живот, медицинско и автомобилно застраховане, строителни и ремонтни дейности, обзавеждане, юридически и счетоводни услуги и др.
Още bulgarianproperties.bg

Двустаен апартамент с източно изложение, до Зоопарка

Област София гр. София кв. "Витоша" ул. Чавдар Мутафов
75.66 м²
400 €
13.07.16 г., 9:38
Имаме удоволствието да Ви представим напълно обзаведен апартамент с една спалня, готов за настаняване. Удобство и практичност характеризират изцяло двустайния апартамент, стил и уют допринасят за комфорта на наемателите. На тихо и същевременно комуникативно местоположение, до Зоопарка, жилището разполага с просторно антре, спалня, дневна с кухненски бокс, баня с тоалетна и тераса. Пред жилищната кооперация се намира паркинг за свободно паркиране. Районът е безопасен и предпочитан за живеене. На близо се намира супермаркет "Фантастико", Британското училище, детски градини, резиденции и посолства. Можем да организираме оглед на имота в удобно за вас време. За целта, свържете се с отговорния за офертата брокер и му кажете кога бихте искали да направите оглед. Ако харесате имота и решите да го наемете, ще имаме ангажимент да организираме среща с наемодателя, на която ще подготвим и ще предоставим за одобрение и подпис от двете страни на договор за наем и приемо-предавателен протокол за имота. Обичайната практика е да се предплати един наем за първия месец и да се остави гаранционен депозит при наемодателя в размер на един наем. Свържете се с отговорния брокер за този имот за по-подробна информация относно процедурата за наемане на имот. С нас можете не само да наемете имот, но и да се възползвате от редица допълнителни услуги. Можем да предложим застраховка на движимо и недвижимо имущество, застраховка живот, медицинско и автомобилно застраховане, строителни и ремонтни дейности, обзавеждане, юридически и счетоводни услуги и др.
Още bulgarianproperties.bg
500 лв
19.07.17 г., 7:41
. 12. Мутафов, Чавдар. Марионетки . София: Паскалев, 1920. 13. Мутафов, Чавдар. Дилетант . София: Стрелец, 1926. 14 ... , Христо Смирненски, Никола Вапцаров, Гео Милев, Чавдар Мутафов, Ламар, Светослав Минков, Стилян Чилингиров, Димитър ... : 1. Каталог на изложбата на югославското дружество "Облик" в София (вж. снимката) 2. Каменовъ, Борисъ. Стихия . София
Още bazar.bg
20.0 м²
480 лв
Днес в 17:01
ЕРА Академика дава под наем помещение на ул. Чавдар Мутафов в кв. Витоша, гр. София. Имотът е с квадратура 20 кв. м
Още bazar.bg
3 стаи
122.0 м²
119 900 €
2.03.17 г., 16:35
на ул. Чавдар Мутафов и ул. Могилата. Имота е разположен на 1-ви над висок партер етаж, в нова тухлена сграда с АКТ 16 от ... райони в София - кв. Витоша, същевременно много близо до мол Парадайз, Симеоновско шосе, 10-15 минути пешеходно разстояние
Още bazar.bg
2 стаи
71.0 м²
60 000 €
4.02.17 г., 8:09
10 000 EUR. Сградата ще бъде разположена на ул. Чавдар Мутафов в квартал Витоша, в непосредствена близост до бул ... , луксозни общи части. Инвеститор и строител е коректна фирма с няколко построени жилищни сгради в град София. Гъвкава
Още bazar.bg

Апартамент

България София-град гр. София Витоша
3 стаи
95 000 €
1.08.16 г., 17:06
две спални в кв. „Витоша“ на ул. „Чавдар Мутафов“ до Столичния Зоопарк. Инфраструктурата непрестанно се подобрява ... намират бул. „Симеоновско шосе“, бул. „Г.М Димитров“, посредством които достъпът до централна София, както и до престижните
Още domaza.bg

Комфортен апартамент в кв. "Витоша"

Област София гр. София кв. "Витоша" до Софийски зоопарк
87.0 м²
95 000 €
25.03.16 г., 13:18
Уютен апартамент с две спални в кв. „Витоша“ на ул. „Чавдар Мутафов“ до Столичния Зоопарк. Инфраструктурата непрестанно ... непосредствена близост се намират бул. „Симеоновско шосе“, бул. „Г.М Димитров“, посредством които достъпът до централна София
Още bulgarianproperties.bg