Къща СОФИЯ

СОФИЯ ул. Суходолска № 36 А, тел. 0898 552 727-Александър Александров
143 м²
92,800 лв
2017-12-13
поземлен имот № 290 /двестаи деветдесет/ от квартал V /пет/ по плана на гр. София, местност ж.к. "Факултета", ул. „Суходолска“ № 36 А, с площ по графични данни от 729 /седемстотин двадесет и девет/ кв. метра и с площ по документ за собственост от 700 /седемстотин/ кв. метра, при граници по документ за собственост: улица, Илинка и Георги Абаджиеви, Тодор Матеев и наследници на Ангелачкови, за който поземлен имот, съгласно действащия регулационен план, одобрен с Решение № 25 по Протокол 24 от 30.03.2001г. на СОС и Заповед № РД-09-50-101 от 12.03.2003г. е отреден урегулиран поземлен имот № VI-290 /шести, отреден за имот планоснимачен номер двеста и деветдесет/ от кв. 5 /пет/ по плана на гр. София, местност ж.к. "Факултета", целият с площ по графични данни от 768 /седемстотин шестдесет и осем/ кв. метра, при граници на урегулирания поземлен имот по скица: улица "Суходолска", урегулиран поземлен имот № V-288 /пети, отреден за имот планоснимачен номер двеста осемдесет и осем/, урегулиран поземлен имот № IV-449 /четвърти, отреден за имот планоснимачен номер четиристотин деветдесет и девет/, урегулиран поземлен имот № III-289 /трети, отреден за имот планоснимачен номер двеста осемдесет и девет/ и урегулиран поземлен имот № VII-291 /седми, отреден за имот планоснимачен номер двеста деветдесет и едно/, заедно с построената в имота едноетажна жилищна сграда, застроена на площ от 142,58 /сто четиридесет и две цяло и петдесет и осем стотни/ кв. метра, състояща се от пет стаи, дневна, кухня, баня и антре, с външна тоалетна, ведно с две стопански постройки-тухлена барака от 19,60 /деветнадесет цяло и шестдесет стотни/ кв. метра и тухлена барака от 18 /осемнадесет/ кв. метра
Ощеtargimot.com

Двустаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ ж.к.Западен парк, ул. Суходолска № 2, бл.35, ет.1, ап.5
53 м²
56,160 лв
2017-2-17
НЕДВИЖИМ ИМОТ, представляващ АПАРТАМЕНТ №5 /пет/, находящ се в гр. София, СО, Район Красна Поляна, с административен адрес: ж.к. Западен Парк, ул. Суходолска №2 /две/, в жилищната сграда на блок 35/тридесет и пети/, във вход 1 –ви /първи/, на етаж 2 ри, състоящо се от: две стаи, вестибюл, кухня, баня – клозет, антре, със застроена площ от 53.09 /петдесет и три цяло и девет стотни/ кв. м. и със застроен обем от 220,68 /двадесет цяло и шестдесет и осем стотни/ кубични метра, при съседи: изток – двор, запад – коридор, север – двор, юг – апартамент №6, отгоре – апартамент № 9, отдолу – апартамент № 1, заедно с прилежащото към жилището МАЗЕ №5, с полезна площ от 5.17 /пет цяло и седемнадесет стотни/ при съседи: изток – двор, запад – коридор, север – мазе 4, юг. – коридор, заедно с припадащите се 8.409 % /осем цяло четиристотин и девет хилядни върху сто/ идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху урегулирания поземлен имот, в който е построена сградата – държавна земя, отреден за жилищно строителство, а съгласно скица: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 68134.1105.39.11.5 /шест, осем, едно, три, четири, точка, едно, едно, нула, пет, точка, три, девет, точка, едно, едно, точка, пет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-50/02.11.2011 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на имота: гр. София, район ,,Красна Поляна’’, ж.к. ,,Западен парк’’, ул. ,,Суходолска’’ № 2, бл.35, вх.1, ет.2, ап.5, самостоятелният обект се намира в сграда 11, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.1105.39, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ: 53.09 кв. м., ниво 1, при съседи: на същия етаж: 68134.1105.39.11.6, под обекта 68134.1105.39.11.1, над обекта 68134.1105.39.11.9.
Ощеtargimot.com

Къща СОФИЯ

СОФИЯ ул. „Суходолска” № 165
90 м²
51,000 лв
2017-1-12
Поземлен имот с площ от 400 /четиристотин/ кв.м., по нотариален акт, а по скица 405 /четиристотин/ кв.м., съставляващ имот планоснимачен номер 49 /четиридесет и девет/ от кв. 8 /осми/ по плана на гр. София местността „Факултета” идентичен с имот планоснимачен номер 49 /четиридесет и девет/, нанесен в кадастрален лист 354, заснет през 1981г. по плана на гр. София м. „Барите 2” /втора част/, при съседи по нотариален акт: улица”Суходолска”, наследници на Анна Пулева, Бонка Листенкова, улица и Николай Стойчев, заедно с построената в него МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 50 /петдесет/ кв.м., състояща се от две стаи, кухня, баня - тоалетна, антре, тераса и мазе под кухнята, заедно с пристройката към жилищната сграда със застроена площ от 40 /четиридесет/ кв.м., състояща се от две спални, антре баня и тоалетна. Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление.
Ощеtargimot.com

Двустаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ ж.к. “3ападен парк”, ул. “Суходолска”, бл. 129
62 м²
57,975 лв
2016-11-22
АПАРТАМЕНТ № 4, находящ се в гр. София, р-н “Красна поляна“, ж.к. “3ападен парк”, ул. “Суходолска”, бл. 129, вх. 1, ет. 1, състоящ се от две стаи, кухня и обслужващи помещения, със застроена площ от 61,82 кв.метра, заедно с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ без номер, с полезна площ от 12,75 кв.метра и ТАВАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ без номер, с полезна площ от 6,84 кв.метра
Ощеtargimot.com

Едностаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ ул. Суходолска-2, блок 49
47 м²
53,000 лв
2016-11-19
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 68134.1105.11.10.2 /шест осем едно три четири, точка, едно едно нула пет, точка, едно едно, точка, едно нула, точка, две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. София, община Столична, обл. София, одобрени със Заповед № РД-18-50/02.11.2011 г. на ИД на АГКК, находящ се в сграда № 10 /десет/ по кадастралната схема, представляващ АПАРТАМЕНТ №2 /две/, на 1 /първи/ етаж, с административен адрес гр. София, Столична община, р-н Красна поляна, ж.к. Западен парк, ул. Суходолска-2 /две/, блок 49 /четиридесет и девет/, вх. 1 /едно/ по кадастралната схема, а по документ за собственост - вход "А", със застроена площ от 46,73 кв.м. /четиридесет и шест цяло и седемдесет и три стотни квадратни метра/, състоящ се от стая, дневна - хол, кухна, антре, баня - тоалентна, при съседи по документ за собственост: изток - апартамент №9, запад - апартамент №1, север - зелена площ; юг - зелена площ; отгоре - апартамент №4, отдолу - мазета, и при съседи по кадастрална схема: на същия етаж: 68134.1105.11.10.9, 68134.1105.11.10.1, под обекта - няма, над обекта: 68134.1105.11.104; заедно с МАЗЕ №2 /ДВЕ/ с площ от 6.12 кв.м. /шест цяло и дванадесет стотни квадратни метра/, при граници: изток - зелена площ, запад - държавни маза, север - шахта, юг - зелена площ, ЗАЕДНО с 4.571 % /четири цяло петстотин седемдесет и една хилядни върху сто/ идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, в което е построена сградата, съставляващо поземлен имот с идентификатор 68134.1105.11 /шест осем едно три четири, точка, едно едно нула пет, точка, едно едно/.
Ощеtargimot.com

Къща СОФИЯ

СОФИЯ гр. София, ул. "Суходолска" № 165
90 м²
56,000 лв
2016-10-24
Поземлен имот с площ от 400 /четиристотин/ кв.м., по нотариален акт, а по скица 405 /четиристотин/ кв.м., съставляващ имот планоснимачен номер 49 /четиридесет и девет/ от кв. 8 /осми/ по плана на гр. София местността „Факултета” идентичен с имот планоснимачен номер 49 /четиридесет и девет/, нанесен в кадастрален лист 354, заснет през 1981г. по плана на гр. София м. „Барите 2” /втора част/, при съседи по нотариален акт: улица”Суходолска”, наследници на Анна Пулева, Бонка Листенкова, улица и Николай Стойчев, заедно с построената в него МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 50 /петдесет/ кв.м., състояща се от две стаи, кухня, баня - тоалетна, антре, тераса и мазе под кухнята, заедно с пристройката към жилищната сграда със застроена площ от 40 /четиридесет/ кв.м., състояща се от две спални, антре баня и тоалетна. Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление.
Ощеtargimot.com

Парцел СОФИЯ

СОФИЯ гр. София, ул. "Суходолска" № 167
440 м²
13,600 лв
2016-10-24
Поземлен имот с площ от 440 /четиристотин и четиридесет/ кв.м. съставляващ имот планоснимачен номер 50 /петдесет/ от кв. 8 /осми/ по плана на гр. София местността „Факултета” идентичен с имот планоснимачен номер 50 / петдесет /, нанесен в кадастрален лист 354, заснет през 1981г. по плана на гр. София м. „Барите 2” /втора част/, находящо се в гр. София ул. „Суходолска” № 167, при съседи: Бончо Колев, Георги Кичев, Анка Сейкова и улица. Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление.
Ощеtargimot.com
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
София, ул. Суходолска
2339 м²
81,865
2017-10-2
ПРЕКРАСЕН ИЗГОДЕН РАВЕН РЕГУЛИРАН ПАРЦЕЛ - УПИ на ул. 'Оралица', между река Суходолска и Владайска река, с лице 27м, отреден за офиси, автосервиз и складове, с плътност 50%, кинт 1,5 и озеленяване 35%; в зона с нови офис и сладови сгради, на 1км от центъра на кв. Бенковски, на 1,8 км. от новата магистрала, на 5,5км от паметника 'Левски' и 'Лъвов мост'. Възможно е построяването на сграда с максимална застроена площ 1160кв. м без ограничение на височината. Ток и вода има по улицата. Зоната в ОГП на София е смесена производствена устройствена зона. При желание на купувачите изготвяме и одобряваме проектите и осъществяваме авторски и инвеститорски контрол за построяването на сградата. Оказваме съдействие за кредитиране на строителството при изгодни лихви. За повече информация се обадете на арх. Валери Йотов. Ще се радваме да отговорим на Вашите въпроси и да Ви поканим на оглед - тел. 0889477411, 0889477477, 024447714
Ощеbazar.bg