Не е намерено нищо
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
София, ул. Струга
89 м²
133,500 лв
2017-6-16
О Б Я В Л Е Н И Е по изп. дело № 20168440402809 Подписаният Стоян Якимов, Частен съдебен изпълнител с район на действие Софийски градски съд, на основание чл. 487 и сл. от ГПК изнасям на ПУБЛИЧНА ПРОДАН следния недвижим имот, описан с протокол от 17.05.2017 г., собственост на Марийка Тонева - като наследник на Петър Илиев и Грозданка Илиева, а именно: АПАРТАМЕНТ № 19 /деветнадесет/, находящ се в град София, Столична община, район „Сердика“, улица „Струга“ № 40 /четиридесет/ на V /пети/ етаж в сградата на ЖСК „Робертино“, блок „А“, вход „Б“ /с адрес по удостоверение за данъчна оценка – ул. „Струга“ № 40 А /четиридесет „А“/, вход „Б“/, със застроена площ на апартамента от 89.44 кв.м. /осемдесет и девет цяло и четиридесет и четири стотни квадратни метра/, състоящ се от две стаи, дневна, кухня, баня, пералня, тоалетна, коридор, при граници /съседи/ на апартамента по доказателствен нотариален акт: стълбищна площадка, Иван и Екатерина Бобеви, Ана Милачкова Иванова, двор, заедно с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 19 /деветнадесет/ с обща площ от 4.82 кв.м. /четири цяло и осемдесет и две стотни квадратни метра/, при граници /съседи/: коридор, Атанас Иванов Вълканов, Иван и Екатерина Бобеви, двор, заедно с ТАВАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ № 7 /седем/ с площ от 11.70 кв.м /единадесет цяло и седемдесет стотни квадратни метра/, при граници /съседи/: двор, стълбище и коридор и Атанас Иванов Вълканов и заедно с 1,262 % /едно цяло двеста шестдесет и две хилядни върху сто/ идеални части от общите части на сградата и толкова идеални части от отстъпеното право на строеж върху държавно място, в което е построена сградата, съставляващо по доказателствен нотариален акт парцели I /първи/ и II /втори/ от квартал /седем/ нов по плана на град София, местност „Банишора“. Върху изнесения на публична продан имот има следните вписани тежести: Законна ипотека, учредена с акт № 299, том 04, дв. вх. рег № 22870 от 14.06.2004 г., новирана с акт № 198, том 20, дв. вх. рег. № 24646 от 27.05.2014 г. в полза на взискателя - „Обединена българска банка” АД; Договорна ипотека, учредена с акт № 172, том 012, дв. вх. рег. № 15878 от 12.04.2005 г. в полза на взискателя - „Обединена българска банка” АД; Договорна ипотека, учредена с акт № 173, том 012, дв. вх. рег. № 15879 от 12.04.2005 г. в полза на взискателя - „Обединена българска банка” АД; Договорна ипотека, учредена с акт № 171, том 024, дв. вг. рег. № 32948 от 06.06.2006г., новирана с акт № 98, том 27, дв. вх. рег. № 29086 от 19.05.2016 г. в полза на взискателя - „Обединена българска банка” АД; Договорна ипотека, учредена с акт № 198, том 079, дв. вх. рег. № 29086 от 19.05.2007 г. в полза на взискателя - „Обединена българска банка” АД; Възбрана, наложена с акт № 51, том 13, дв. вх. Рег. № 25386 от 20.06.2012 г.; Възбрана, наложена с акт № 84, том 18, дв. вх. рег. № 67574 от 18.11.2015 г.; Възбрана, наложена с акт № 239, том 1, дв. вх. рег № 2248 от 22.01.2016 г.; Възбрана, наложена с акт № 286, том 14, дв. вх. рег. № 52348 от 26.08.2016 г.; Възбрана, наложена с акт № 291, том 5, дв. вх. рег. № 14376 от 20.03.2017 г. ЦЕНАТА, ОТ КОЯТО ЗАПОЧВА ПРОДАНТА НА ИМОТА Е В РАЗМЕР НА 133 500.00 лв. /сто тридесет и три хиляди и петстостин/ лв. Проданта ще се проведе в канцеларията на Софийски районен съд, с адрес: гр. София, бул. “Цар Борис III” № 54, на 21.07.2017 г. в началото на работния ден, като започва на 20.06.2017 г. и завършва на 20.07.2017 г. - 17.00 часа. Недвижимият имот може да бъде преглеждан след предварителна уговорка по телефона. За пазач на имота е определена Снежанка Планинарска, тел. 0884083971, 02/8320663. Задатъкът в размер на 10 на сто от началната цена се внася предварително по сметка на Частен съдебен изпълнител Стоян Якимов, рег. № 844 по сметка ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД, BG27UBBS80025070472430, BIC КОД: UBBSBGSF, с титуляр ЧСИ Стоян Якимов по изп. дело № 20168440402809. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в канцеларията на Софийски районен съд, което се отразява във входящия регистър / при условията на чл. 489 ал. 4 и 5 от ГПК/. На 21.07.2017 г. в началото на работния ден в сградата на Софийски районен съд в гр. София, бул. “Цар Борис III” № 54 ще се състави протокол и ще бъде обявен купувач от частния съдебен изпълнител /чл. 492 ал. 1 ГПК/. Ако при обявяване на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък ще се пристъпи към устно наддаване със стъпка в размер на един задатък /чл. 492, ал. 2 от ГПК/. Дата: 02.06.2017 г. Частен съдебен изпълнител: ________________ гр. София /Ст. Якимов/
Ощеtargimot.com