Етаж от къща СОФИЯ

СОФИЯ кв. “Обеля”, ул. “5-та” № 15
113 м²
64,275 лв
2017-5-3
АПАРТАМЕНТ, заемащ целия трети етаж от триетажна жилищна сграда № 1, находяща се в гр. София, р-н “Връбница”, кв. “Обеля”, ул. “5-та” № 15, със застроена площ от 113 кв.м., състоящ се от: две стаи, дневна, кухня и сервизни помещения, ЗАЕДНО с 1/3 идеална част от северното мазе за парно котле, ЗАЕДНО с 1/2 идеална част от второто мазе под сградата /западното/, ЗАЕДНО с две тавански стаи – южната и източната до нея с обща светла площ от 33 кв. м., ЗАЕДНО с 1/3 идеална част от общите части на сградата, ЗАЕДНО със 714/1416 идеални части от място, цялото с площ от 1 416 кв.м.
Ощеtargimot.com

Етаж от къща СОФИЯ

СОФИЯ кв. “Обеля”, ул. “5-та” № 15
113 м²
77,340 лв
2017-1-26
АПАРТАМЕНТ, заемащ целия трети етаж от триетажна жилищна сграда № 1, находяща се в гр. София, р-н “Връбница”, кв. “Обеля”, ул. “5-та” № 15, със застроена площ от 113 кв.м., състоящ се от: две стаи, дневна, кухня и сервизни помещения, ЗАЕДНО с 1/3 идеална част от северното мазе за парно котле, ЗАЕДНО с 1/2 идеална част от второто мазе под сградата /западното/, ЗАЕДНО с две тавански стаи – южната и източната до нея с обща светла площ от 33 кв. м., ЗАЕДНО с 1/3 идеална част от общите части на сградата, ЗАЕДНО със 714/1416 идеални части от място, цялото с площ от 1 416 кв.м.
Ощеtargimot.com
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
София, ул. Обеля
1200 м²
99,300
Вчера в 00:54
Продавам УПИ в гр. София, кв. Обеля, ул. 14 /до бл. 4 и бл. 5/ Имотът е равен, с правилна форма. В близост е до всички комуникации: ток, вода, канализация. Подходящ за строителство на жилищна сграда или еднофамилна къща с търговски обект. Попада в зона за жилищно строителство с параметри: плътност-50 %; КИНТ - 1, 3; кота корниз - 10 м. Продава се и съседен ъглов имот с подобни параметри.
Ощеbazar.bg
545 м²
34,700
Вчера в 00:54
Продавам ПИ в гр. София, кв. Обеля, ул. 14 /до бл.4 и бл.5/ Имотът е равен, с правилна форма. Лице на асфалтирана улица - около 17 метра. В близост е до всички комуникации: ток, вода, канализация. Подходящ за строителство на жилищна сграда или еднофамилна къща с търговски обект. Попада в зона за жилищно строителство с параметри: плътност-50 %; КИНТ - 1,3; кота корниз - 10 м. В съседство се продават и други подобни имоти.
Ощеbazar.bg
33 м²
400 лв
2018-1-3
ЗА ОФИС, МАГАЗИН, ФРИЗЬОРСКИ И КОЗМЕТИЧЕН САЛОН, КУРИЕРСКА ФИРМА и др. ! 33 кв. м. на кота 0 в подблоковото пространство на кв. Обеля в гр. София. Тухлено строителство с разрешение за ползване за магазин от 2012 г. С 2. 30 м. витрина и Н- 3. 20 м. На теракота и латекс, с ОТДЕЛНО ДОПЪЛНИТЕЛНО ПОМЕЩЕНИЕ ЗА СКЛАД И ДР. НУЖДИ. За магазин, офис и др. Свободен за наемане. Климатик, ролетна щора, инсталация за СОТ, контролиран достъп в нов затворен комплекс, състоящ се от два напълно населени блока и непосредствена близост на трети блок. Комуникативно място с лице на улица до метрото. Голям трафик на автомобили и пешеходци и непосредствена близост до паркинга на Метростанция Обеля. С изграден санитарен възел, електро и В и К инсталация. Адрес - ул. Обелски Могили, бл. 136. Обявата е от собственик, без посредник.
Ощеbazar.bg

Парцел СОФИЯ

СОФИЯ ул. "Веселин Ханчев" № 11
17248 м²
1,443,960 лв
2017-12-6
Помощник – частен съдебен изпълнител Ирина Парапунова при Стоян Якимов, Частен съдебен изпълнител с район на действие Софийски градски съд, на основание чл. 487 и сл. от ГПК изнасям на ПУБЛИЧНА ПРОДАН следния недвижим имот, описан с протокол от 26.03.2015 г. собственост на ЕТ „Даниел, С- Даниел Капсъзов“, а именно: УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, съставляващ самостоятелен обект с идентификатор 68134.4355.233, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. София, община Столична, област София (столица), одобрени със Заповед № РД- 18- 54/30.08.2010 г. на Изпълнителния директор на АГКК, находящ се в гр. София, р-н „Люлин“, ул. „Веселин Ханчев“ № 11, с площ по кадастрална скица от 17 090 кв. м., а по документ за собственост от 17 247.63 кв. м., с трайно предназначение на територията- урбанизирана, с начин на трайно ползване- за друг вид производствен, складов обект, със стар идентификатор УПИ I- 1983 от кв. 6, по плана на гр. София, местност „СПЗ Модерно предградие“- Обеля при съседи по скица: ПИ с идентификатор 68134.4355.1767, 68134.4355.176, 68134.4355.175, 68134.4355.2361, 68134.4355.2052, 68134.4355.130, 68134.4355.172, 68134.4355.2221, 68134.4355.231, 68134.4355.2076, 68134.4355.2252, 68134.4355.2120, 68134.4355.86 и при съседи по документ за собственост: от север- улица- тупик и УПИ III- 1983, за произв. Складова дейност, от юг- улица, от запад- улица и от изток- УПИ II- 1754, ведно с построените в недвижимия имот сгради, а именно: Двуетажна сграда, ново строителство, с масивна конструкция, нанесена в кадастралната карта с идентификатори 68134.4355.233.1 и 68134.4355.233.2 (без строителни книжа), със застроена площ съответно от 143 кв.м. и 40 кв.м., както и едноетажна сграда с метална конструкция, нанесена в кадастрална карта с идентификатор 68134.4355.233.3, със застроена площ от 123 кв.м.(без строителни книжа). Върху изнесения на публична продан имот има следните вписани тежести: Договорна ипотека № 157, том № 10, вх. рег. № 19176 от 17.05.2011 г., Възбрана № 124, том 22, дв. вх. рег. № 46621/24.10.2012 г. и Възбрана № 197, том 4, дв. вх. рег. № 11837/10.03.2015 г. в полза на взискателя „Банка ДСК” ЕАД за сумата от 3 705 989.43 евро- главница, ведно със съответната лихва съгласно договор за ипотечен кредит от 04.07.2015 г.. Договор за наем акт № 211, т. 04, дв. вх. рег. № 17324/18.04.2013г. ЦЕНАТА, ОТ КОЯТО ЗАПОЧВА ПРОДАНТА НА ИМОТА Е В РАЗМЕР НА 1 443 960 лв. /един милион четиристотин четиридесет и три хиляди деветстотин и шестденсет/ лв.,с включен ДДС, който ДДС е в размер на 240 660 лв. /двеста и четиридесет хиляди шестстотин и шестдесет/ лв. Проданта ще се проведе в канцеларията на Софийски районен съд, с адрес: гр. София, бул. “Цар Борис III” № 54, на 09.01.2018 г. в началото на работния ден, като започва на 08.12.2017 г. и завършва на 08.01.2018 г.- 17.00 часа. Недвижимият имот може да бъде преглеждан, след предварителна уговорка на тел.: 0878/ 506 050. За пазач на имота е определен Даниел Великов Капсъзов. Задатъкът в размер на 10 на сто от началната цена се внася предварително по сметка на Частен съдебен изпълнител Стоян Якимов, рег. № 844 по сметка БАНКА ДСК ЕАД, BG41STSA93000020534252, BIC КОД: STSABGSF, с титуляр ЧСИ Стоян Якимов по изп. дело № 20158440400926. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Взискателят не внася задатък, ако вземането му надвишава неговия размер. Предложенията се подават в канцеларията на Софийски районен съд, което се отразява във входящия регистър / при условията на чл. 489 ал. 4 и 5 от ГПК/. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно до края на работното време в последния ден на проданта. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. На 09.01.2018 г. в началото на работния ден в сградата на Софийски районен съд в гр. София, бул. “Цар Борис III” № 54 ще се състави протокол и ще бъде обявен купувач от частния съдебен изпълнител /чл. 492 ал. 1 ГПК/. За купувач на имота се смята този наддавач, който е предложил най-висока цена. Ако най-високата цена е предложена от повече от един наддавач, купувачът се определя от съдебния изпълнител чрез жребий в присъствието на явилите се наддавачи. Ако при обявяване на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък ще се пристъпи към устно наддаване със стъпка в размер на един задатък /чл. 492, ал. 2 от ГПК/.
Ощеtargimot.com

Парцел СОФИЯ

СОФИЯ ул. „Веселин Ханчев“ № 1,
2977 м²
250,500 лв
2017-9-12
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в град София, Столична община, район "Люлин", ул. “Обелско шосе” № 11 /единадесет/, който имот съгласно удостоверение с изх. № 94-00388/23.02.2015 г. на ГИС София, има следния настоящ адрес: гр. София, район „Люлин – Столична община“, ул. „Веселин Ханчев“ № 1, целият с площ 2976.59 /две хиляди деветстотин седемдесет и шест цяло и петдесет и девет стотни/ квадратни метра, а по скица с площ от 2970 /две хиляди деветстотин и седемдесет/ кв. м, съставляващ съгласно Заповед № РД-09-50-331 от 17.07.2000 г. на главния архитект на град София парцел I-1983 /първи, отреден за имот планоснимачен номер хиляда деветстотин осемдесет и три/, отреден за производствени и обслужващи дейности, в квартал 8 /осем/, местността “Складово-производствена зона “Модерно предградие – Обеля“ по регулационния план на град София, при граници: улица, улица, парцел II-1983 /втори, отреден за имот планоснимачен номер хиляда деветстотин осемдесет и три/, от същия квартал, отреден за производствени и обслужващи дейности, който съгласно кадастрална скица, представлява поземлен имот с идентификатор № 68134.4355.2217 /шест, осем, едно, три, четири, точка, четири, три, пет, пет, точка, две, две, едно, седем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-54/30.08.2010 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: гр. София, п.к. 1000, ул. „Веселин Ханчев“, район „Люлин“ № 1, с площ: 2998 /две хиляди деветстотин деветдесет и осем/ кв. м, с трайно предназначение на теритоирята: урбанизирана, с начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складово обект, с начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект, с номер по предходен план: 1983, квартал: 8, парцел: I, при съседи: имот с идентификатор № 68134.4355.88, имот с идентификатор № 68134.4355.172, имот с идентификатор № 68134.4355.2109, имот с идентификатор № 68134.4355.90, имот с идентификатор № 68134.4355.89, имот с идентификатор № 68134.4355.2427, имот с идентификатор № 68134.4355.2426, заедно с построената в него ЕДНОЕТАЖНА СГРАДА за канцелария на временна отоплителна централа, със застроена площ 64.00 /шестдесет и четири квадратни метра/, която съгласно кадастрална скица, представлява имот с идентификатор № 68134.4355.2217.2 /шест, осем, едно, три, четири, точка, четири, три, пет, пет, точка, две, две, едно, седем, точка, две/ по кадастралната карта и кадастралната регистри, одобрени със Заповед РД-18-54/30.08.2010 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на сградата: гр. София, п.к. 1000, ул. „Веселин Ханчев“, район „Люлин“ № 1, която сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор № 68134.4355.2217, със застроена площ: 57 /петдесет и седем/ кв. м, с брой етажи: 1 /един/, с предназначение: промишлена сграда, както и всички находящи се в урегулирания поземлен имот подобрения и приращения, като с Протокол за опис на недвижим имот от 30.01.2014 г. е установено наличието на втора сграда в гореописания недвижим имот, която съгласно кадастрална скица представлява имот с идентификатор № 68134.4355.2217.1 /шест, осем, едно, три, четири, точка, четири, три, пет, пет, две, две, едно, седем, точка, eдно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-54/30.08.2010 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на сградата: гр. София, п.. 1000, ул. „Веселин Ханчев“, район „Люлин“ № 1, която сграда е разположена в поземлен имот с идентификатор № 68134.4355.217, със застроена площ: 118 кв м /сто и осемнадесет квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, с предназначение: складова база, склад, за която сграда липсват строителни книжа за узаконяване.
Ощеtargimot.com
99,300
2017-7-4
Продавам УПИ в гр. София, кв. Обеля, ул. 14 /до бл. 4 и бл. 5/ Имотът е равен, с правилна форма. В близост е до всички комуникации: ток, вода, канализация. Подходящ за строителство на жилищна сграда или еднофамилна къща с търговски обект. Попада в зона за жилищно строителство с параметри: плътност-50 %; КИНТ - 1, 3; кота корниз - 10 м. Продава се и съседен ъглов имот с подобни параметри.
Ощеofficespace.bg
92,200
2017-7-4
Продавам УПИ в гр. София, кв. Обеля, ул. 14 /до бл. 4 и бл. 5/ Имотът е ъглов. В близост е до всички комуникации: ток, вода, канализация. Подходящ за строителство на жилищна сграда или еднофамилна къща с търговски обект. Попада в зона за жилищно строителство с параметри: плътност-50 %; КИНТ - 1, 3; кота корниз - 10 м. Продава се и съседен имот с подобни параметри.
Ощеofficespace.bg

Парцел СОФИЯ

СОФИЯ ул. "Веселин Ханчев" №11
17090 м²
1,852,352 лв
2017-4-21
О Б Я В Л Е Н И Е по изп. дело № 20158440400926 Ирина Парапунова, Помощник – Частен съдебен изпълнител при Стоян Якимов, Частен съдебен изпълнител с район на действие Софийски градски съд, на основание чл. 487 и сл. от ГПК изнасям на ПУБЛИЧНА ПРОДАН следния недвижим имот, описан описан с протокол от 26.03.2015 г. собственост на ЕТ „Даниел, С- Даниел Капсъзов“, а именно: УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, съставляващ самостоятелен обект с идентификатор 68134.4355.233, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. София, община Столична, област София (столица), одобрени със Заповед № РД- 18- 54/30.08.2010 г. на Изпълнителния директор на АГКК, находящ се в гр. София, р-н „Люлин“, ул. „Веселин Ханчев“ № 11, с площ по кадастрална скица от 17 090 кв. м., а по документ за собственост от 17 247.63 кв. м., с трайно предназначение на територията- урбанизирана, с начин на трайно ползване- за друг вид производствен, складов обект, със стар идентификатор УПИ I- 1983 от кв. 6, по плана на гр. София, местност „СПЗ Модерно предградие“- Обеля при съседи по скица: ПИ с идентификатор 68134.4355.1767, 68134.4355.176, 68134.4355.175, 68134.4355.2361, 68134.4355.2052, 68134.4355.130, 68134.4355.172, 68134.4355.2221, 68134.4355.231, 68134.4355.2076, 68134.4355.2252, 68134.4355.2120, 68134.4355.86 и при съседи по документ за собственост: от север- улица- тупик и УПИ III- 1983, за произв. Складова дейност, от юг- улица, от запад- улица и от изток- УПИ II- 1754 Върху изнесения на публична продан имот има следните вписани тежести: Договорна ипотека № 157, том № 10, вх. рег. № 19176 от 17.05.2011 г., Възбрана № 124, том 22, дв. вх. рег. № 46621/24.10.2012 г. и Възбрана № 197, том 4, дв. вх. рег. № 11837/10.03.2015 г. в полза на взискателя „Банка ДСК” ЕАД за сумата от 3 705 989.43 евро- главница, ведно със съответната лихва съгласно договор за ипотечен кредит от 04.07.2015 г.. Договор за наем акт № 211, т. 04, дв. вх. рег. № 17324/18.04.2013г. ЦЕНАТА, ОТ КОЯТО ЗАПОЧВА ПРОДАНТА НА ИМОТА Е В РАЗМЕР НА 1 852 352.23 лв. /един милион осемстотин петдесет и две хиляди триста петдесет и два лева и двадесет и три стотинки/, с включен ДДС, който ДДС е в размер на 317 252.23 лв. /триста и седемнадесет хиляди двеста петдесет и два лева и двадесет и три стотинки/. БЕТОНОВА ЦЕНТРАЛА O.QUOGNI- C, с две линии за едновременно товарене, намираща се в Поземлен имот с идентификатор 68134.4355.233, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. София, местност „СЗП Модерно предградие“- Обеля; Върху изнесената на публична продан движима вещ има следните вписани тежести: Договор за учредяване на залог върху движими вещи и материални активи по реда на ЗОЗ от 04.10.2007 г. в полза на взискателя „Банка ДСК” ЕАД за сумата от 3 705 989.43 евро- главница. ЦЕНАТА, ОТ КОЯТО ЗАПОЧВА ПРОДАНТА НА ИМОТА Е В РАЗМЕР НА 51 765.28 лв. /петдесет и една хиляди седемстотин шестдесет и пет лева и двадесет и осем стотинки/, с включен ДДС, който ДДС е в размер на 8 981.28 лв. /осем хиляди деветстотин осемдесет и един лева и двадесет и осем стотинки/. Проданта ще се проведе в канцеларията на Софийски районен съд, с адрес: гр. София, бул. “Цар Борис III” № 54, на 26.05.2017.г. в началото на работния ден, като започва на 25.04.2017 г. и завършва на 25.05.2017 г.- 17.00 часа. Недвижимият имот може да бъде преглеждан понеделник, сряда и петък от 17.00 часа до 19.00 часа. За пазач на имота е определен „Стронг- ЕС“ ООД, чрез Владимир Богданов Найденов- като представител. Задатъкът в размер на 10 на сто от началната цена се внася предварително по сметка на Частен съдебен изпълнител Стоян Якимов, рег. № 844 по сметка БАНКА ДСК ЕАД, BG41STSA93000020534252, BIC КОД: STSABGSF, с титуляр ЧСИ Стоян Якимов по изп. дело № 20158440400926. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в канцеларията на Софийски районен съд, което се отразява във входящия регистър / при условията на чл. 489 ал. 4 и 5 от ГПК/. На 26.05.2017 г. в началото на работния ден в сградата на Софийски районен съд в гр. София, бул. “Цар Борис III” № 54 ще се състави протокол и ще бъде обявен купувач от частния съдебен изпълнител /чл. 492 ал. 1 ГПК/. Ако при обявяване на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък ще се пристъпи към устно наддаване със стъпка в размер на един задатък /чл. 492, ал. 2 от ГПК/.
Ощеtargimot.com

Парцел СОФИЯ

СОФИЯ ул."Веселин Ханчев" №11
17248 м²
2,315,289 лв
2017-2-7
Ирина Парапунова, Помощник – Частен съдебен изпълнител при Стоян Якимов, Частен съдебен изпълнител с район на действие Софийски градски съд, на основание чл. 487 и сл. от ГПК изнасям на ПУБЛИЧНА ПРОДАН следния недвижим имот, описан описан с протокол от 26.03.2015 г. собственост на ЕТ „Даниел, С- Даниел Капсъзов“, а именно: УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, съставляващ самостоятелен обект с идентификатор 68134.4355.233, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. София, община Столична, област София (столица), одобрени със Заповед № РД- 18- 54/30.08.2010 г. на Изпълнителния директор на АГКК, находящ се в гр. София, р-н „Люлин“, ул. „Веселин Ханчев“ № 11, с площ по кадастрална скица от 17 090 кв. м., а по документ за собственост от 17 247.63 кв. м., с трайно предназначение на територията- урбанизирана, с начин на трайно ползване- за друг вид производствен, складов обект, със стар идентификатор УПИ I- 1983 от кв. 6, по плана на гр. София, местност „СПЗ Модерно предградие“- Обеля при съседи по скица: ПИ с идентификатор 68134.4355.1767, 68134.4355.176, 68134.4355.175, 68134.4355.2361, 68134.4355.2052, 68134.4355.130, 68134.4355.172, 68134.4355.2221, 68134.4355.231, 68134.4355.2076, 68134.4355.2252, 68134.4355.2120, 68134.4355.86 и при съседи по документ за собственост: от север- улица- тупик и УПИ III- 1983, за произв. Складова дейност, от юг- улица, от запад- улица и от изток- УПИ II- 1754 Върху изнесения на публична продан имот има следните вписани тежести: Договорна ипотека № 157, том № 10, вх. рег. № 19176 от 17.05.2011 г., Възбрана № 124, том 22, дв. вх. рег. № 46621/24.10.2012 г. и Възбрана № 197, том 4, дв. вх. рег. № 11837/10.03.2015 г. в полза на взискателя „Банка ДСК” ЕАД за сумата от 3 705 989.43 евро- главница, ведно със съответната лихва съгласно договор за ипотечен кредит от 04.07.2015 г.. Договор за наем акт № 211, т. 04, дв. вх. рег. № 17324/18.04.2013г. ЦЕНАТА, ОТ КОЯТО ЗАПОЧВА ПРОДАНТА НА ИМОТА Е В РАЗМЕР НА 2 315 289.50лв. /два милиона триста и петнадесет хиляди двеста осемдесет и девет лева и петдесет стотинки/, с включен ДДС, който ДДС е в размер на 396 414.50 лв. /триста деветдесет и шест хиляди четиристотин и четиринадесет лева и петдесет стотинки/. БЕТОНОВА ЦЕНТРАЛА O.QUOGNI- C, с две линии за едновременно товарене, намираща се в Поземлен имот с идентификатор 68134.4355.233, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. София, местност „СЗП Модерно предградие“- Обеля; Върху изнесената на публична продан движима вещ има следните вписани тежести: Договор за учредяване на залог върху движими вещи и материални активи по реда на ЗОЗ от 04.10.2007 г. в полза на взискателя „Банка ДСК” ЕАД за сумата от 3 705 989.43 евро- главница. ЦЕНАТА, ОТ КОЯТО ЗАПОЧВА ПРОДАНТА НА ИМОТА Е В РАЗМЕР НА 64 706.60 лв. /шестдесет и четири хиляди седемстотин и шест лева и шестдесет стотинки/, с включен ДДС, който ДДС е в размер на 11 226.60 лв. /единадесет хиляди двеста двадесет и шест лева и шестдесет стотинки/. Проданта ще се проведе в канцеларията на Софийски районен съд, с адрес: гр. София, бул. “Цар Борис III” № 54, на 09.03.2017.г. в началото на работния ден, като започва на 08.02.2017 г. и завършва на 08.03.2017 г.- 17.00 часа. Недвижимият имот може да бъде преглеждан понеделник, сряда и петък от 17.00 часа до 19.00 часа. За пазач на имота е определен „Стронг- ЕС“ ООД, чрез Владимир Богданов Найденов- като представител. Задатъкът в размер на 10 на сто от началната цена се внася предварително по сметка на Частен съдебен изпълнител Стоян Якимов, рег. № 844 по сметка БАНКА ДСК ЕАД, BG41STSA93000020534252, BIC КОД: STSABGSF, с титуляр ЧСИ Стоян Якимов по изп. дело № 20158440400926. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в канцеларията на Софийски районен съд, което се отразява във входящия регистър / при условията на чл. 489 ал. 4 и 5 от ГПК/. На 09.03.2017 г. в началото на работния ден в сградата на Софийски районен съд в гр. София, бул. “Цар Борис III” № 54 ще се състави протокол и ще бъде обявен купувач от частния съдебен изпълнител /чл. 492 ал. 1 ГПК/. Ако при обявяване на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък ще се пристъпи към устно наддаване със стъпка в размер на един задатък /чл. 492, ал. 2 от ГПК/.
Ощеtargimot.com
45,000
2016-12-24
Предлага ме Ви равен парцел УПИ, подходящ за застрояване на къща за целогодищно живеене до десет метра. Имаме готови документи. Лице 23 метра дълбочина 41 метра. До там има градски транспорт, автобус номер 150 прави връзка с метростанция Обеля. СГРАДА: МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: Намира се на ул."Божур в село Волуяк.В съседство къщи. ПРЕДИМСТВА: Близо до София, на добра цена. Обади се СЕГА и цитирай този код 292387
Ощеofficespace.bg