Двустаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ гр. София, ул. "ВОЙВОДИНА МОГИЛА" 53Б, ЕТ. 7
О Б Я В Л Е Н И Е по изп. дело № 20168440400908 Подписаната Ирина Парапунова, Помощник- Частен съдебен изпълнител при ЧСИ Стоян Якимов, с район на действие Софийски градски съд, на основание чл. 487 и сл. от ГПК изнасям на ПУБЛИЧНА ПРОДАН следния недвижим имот, описан с протокол от 12.05.2016 г. собственост на Димитър Огнянов Петков, а именно: Самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 68134.1896.825.1.23, с адрес на имота: гр. София, район „Витоша“, ул. „Войводина могила“ № 53Б, ет. 7, апартамент № 23, с предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, без посочена площ по кадастрална схема, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж- няма, под обекта- имоти с идентификатори № 68134.1896.825.1.21, № 68134.1896.825.1.20 и № 68134.1896.825.1.22, над обекта- няма, находящ се в сграда № 1, разположена в поземлен имот, с идентификатор № 68134.1896.825, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. София, одобрени със Заповед № РД- 18-69/14.12.2010 г. на Изпълнителния директор на АГКК, а съгласно документи за собственост и одобрен архитектурен проект АПАРТАМЕНТ № 23Б, разположен на 7- ми етаж, на кота + 16.85 м. на жилищната сграда, находяща се в гр. София, СО, район „Витоша“, с административен адрес: ул. „Войводина могила“ № 53Б /бивш блок „Б“/, със застроена площ от 209.49 кв. м., състоящ се от: антре, дневна с кухненски бокс, две стаи, коридор, баня с тоалетна и тераси, при граници: коридор, асансьорна шахта и от три страни двор, заедно с 5,9086 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 31.60 кв. м. и съответните идеални части от правото на строеж върху имота, върху който е построена сградата, представляващ УПИ XII- 338, от квартал 81, по плана на гр. София, местността жк „Карпузица“, целия с площ от 1600 кв. м., находящ се в гр. София, ул. „Войводина могила“ № 53, при съседи: ул. „Войводина могила“, УПИ XIII- 339, УПИ V- 340, УПИ XIV- 337, УПИ VI- 336, УПИ IX- 333 и УПИ XI- 332. Върху изнесения на публична продан имот има следните вписани тежести: Договорна ипотека № 163, том № 17, вх. рег. № 32960/29.07.2011 г. и Възбрана № 267, том № V, вх. рег. № 17668/2016 г. в полза на взискателя „Банка ДСК” ЕАД за сумата от 102355.56 евро- главница, ведно със съответната лихва съгласно договор за ипотечен кредит от 28.07.2011 г.. ЦЕНАТА, ОТ КОЯТО ЗАПОЧВА ПРОДАНТА НА ИМОТА Е В РАЗМЕР НА 236 000.00 лв. /двеста тридесет и шест хиляди лева/. Проданта ще се проведе в канцеларията на Софийски районен съд, с адрес: гр. София, бул.“Цар Борис ІІІ” № 54, на 17.01.2017 г. в началото на работния ден, като започва на 16.12.2016 г. и завършва на 16.01.2017 г.- 17.00 часа. Недвижимият имот може да бъде преглеждан след предварителна уговорка на тел.: 0887/ 600 262. За пазач на имота е определен Евгений Красимиров Евгениев. Задатъкът в размер на 10 на сто от началната цена се внася предварително по сметка на Частен съдебен изпълнител Стоян Якимов, рег. № 844 по сметка IBAN BG41STSA93000020534252, BIC STSABGSF при „Банка ДСК” ЕАД, ФЦ "Батенберг"по изп. дело № 20168440400908. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в канцеларията на Софийски районен съд, което се отразява във входящия регистър / при условията на чл. 489 ал. 4 и 5 от ГПК/. На 17.01.2017 г. в началото на работния ден в сградата на Софийски районен съд в бул. “Цар Борис ІІІ” № 54 ще се състави протокол и ще бъде обявен купувач от частния съдебен изпълнител /чл. 492 ал. 1 ГПК/. Ако при обявяване на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък ще се пристъпи към устно наддаване със стъпка в размер на един задатък /чл. 492, ал. 2 от ГПК/.
14.12.16 г., 21:32 targimot.com
209.0 м²
236 000,00 лв

Двустаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ гр. София, ул. "ВОЙВОДИНА МОГИЛА" 53А, ЕТ. 7
О Б Я В Л Е Н И Е по изп. дело № 20168440400909 Подписаната Ирина Парапунова, Помощник- Частен съдебен изпълнител при ЧСИ Стоян Якимов, с район на действие Софийски градски съд, на основание чл. 487 и сл. от ГПК изнасям на ПУБЛИЧНА ПРОДАН следния недвижим имот, описан с протокол от 12.05.2016 г. собственост на Никола Козмасов Емануилов, а именно: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА, с идентификатор 68134.1896.825.2.24, с адрес на имота: гр. София, р-н „Витоша“, ул. „Войводина могила“ № 53А, ет. 7, апартамент № 24, с предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, без посочена площ по кадастрална схема, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж- няма, под обекта- имоти с идентификатори № 68134.1896.825.2.22, № 68134.1896.825.2.21 и № 68134.1896.825.2.23, над обетка- няма, находящ се в сграда № 2, разположена в поземлен имот с идентификатор № 68134.1896.825, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. София, одобрени със Заповед РД- 18- 69/14.12.2010 г. на Изпълнителния директор на АГКК, а съгласно документ за собственост и одобрен архитектурен проект АПАРТАМЕНТ № 24А, разположена на 7- ми етаж, на кота + 16,85 метра на жилищната сграда, находяща се в гр. София, СО, район „Витоша“, с административен адрес: ул. „Войводина могила“ № 53А /бивш блок А/, със застроена площ от 209.49 кв. м., състоящ се от: антре, дневна с кухненски бокс, две стаи, баня с тоалетна, коридор и тераси, при граници: стълбище, асансьорна шахта и от три страни двор, заедно с 5.9086 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 31.60 кв. м. и съответните идеални части от правото на строеж върху имота, върху който е построена сградата, представляващ УПИ XII- 338, от квартал 81, по плана на гр. София, местността жк „Карпузица“, целият с площ от 1600 кв. м., находящ се в гр. София, ул. „Войводина могила“ № 53, при съседи: улица „Войводина могила“, УПИ XIII- 339, УПИ V- 340, УПИ XIV- 337, УПИ VI- 336, УПИ IX- 333 и УПИ XI- 332. Върху изнесения на публична продан имот има следните вписани тежести: Договорна ипотека № 188, том № 17, дело № 17646/2011 г. и Възбрана № 257, том № V от вх. рег. № 17669 в полза на взискателя „Банка ДСК” ЕАД за сумата от 111 665.52 евро- главница, ведно със съответната лихва съгласно договор за ипотечен кредит от 28.07.2011 г.. ЦЕНАТА, ОТ КОЯТО ЗАПОЧВА ПРОДАНТА НА ИМОТА Е В РАЗМЕР НА 222 000.00 лв. /двеста двадесет и две хиляди лева/. Проданта ще се проведе в канцеларията на Софийски районен съд, с адрес: гр. София, бул. “Цар Борис ІІІ” № 54, на 17.01.2017 г. в началото на работния ден, като започва на 16.12.2016 г. и завършва на 16.01.2017 г.- 17.00 часа. Недвижимият имот може да бъде преглеждан след предварителна уговорка на тел: 0887/ 600 262. За пазач на имота е определен Евгений Красимиров Евгениев. Задатъкът в размер на 10 на сто от началната цена се внася предварително по сметка на Частен съдебен изпълнител Стоян Якимов, рег. № 844 по сметка IBAN BG41STSA93000020534252, BIC STSABGSF при „Банка ДСК” ЕАД, ФЦ "Батенберг"по изп. дело № 20168440400909. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в канцеларията на Софийски районен съд, което се отразява във входящия регистър / при условията на чл. 489 ал. 4 и 5 от ГПК/. На 17.01.2016 г. в началото на работния ден в сградата на Софийски районен съд в бул. “Цар Борис ІІІ” № 54 ще се състави протокол и ще бъде обявен купувач от частния съдебен изпълнител /чл. 492 ал. 1 ГПК/. Ако при обявяване на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък ще се пристъпи към устно наддаване със стъпка в размер на един задатък /чл. 492, ал. 2 от ГПК/.
14.12.16 г., 21:31 targimot.com
209.0 м²
222 000,00 лв

Двустаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ ул. Войводина могила № 50А
Предишни търгове на този имот
19.11.16 г., 0:07 targimot.com
52.0 м²
39 247,00 лв

Двустаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ ул. Войводина могила № 50А
Предишни търгове на този имот
19.11.16 г., 0:06 targimot.com
59.0 м²
42 975,00 лв

Многостаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ район Овча купел, ул. Войводина могила
Предишни търгове на този имот
18.11.16 г., 21:27 targimot.com
74.0 м²
54 585,00 лв

Луксозна еднофамилна къща под наем

България, Област София, гр. София, кв. Бояна, ул. Улица Голяма могила, Киноцентър "Бояна"
Стилно обзаведена еднофамилна къща в квартал „Бояна”, на ъгъла на улиците „Бяла могила” и „Детски мир”. Районът е престижен, тих и спокоен. Застроен е предимно с луксозни комплекси от затворен тип и къщи с красиви дворове. В близост се намира Киноцентър „Бояна”, улиците „Кумата” и „Градина”, както и Околовръстен път, който осигурява удобен достъп до множество важни точки в столицата. Къщата е построена през 2008 година и разполага с асфалтов достъп и връзка с централната канализация за района. Отоплението е на газ, посредством котле. Имотът се състои от три етажа и 980 кв.м. красиво озеленено дворно място. Изложението е север/юг- с прекрасни панорамни гледки към града и планина Витоша. Характеризира се с качествени довършителни работи: • стени- латекс • подови настилки- масивен дъбов паркет от „Foresttrade”; италиански гранитогрес • немска PVC дограма „Gealan” • врати „Ergon” • монтирано котле „Vaillant” • алуминиеви радиатори • изцяло оборудвани бани с тоалетни- испански и италиански фаянс и теракота; санитария „Roca” и „Vidima Ideal” Разпределението по нива е следното: • гараж за две коли • перално помещение • помещение за фитнес • помещение за сауна • баня с тоалетна • котелно помещение • входно антре • дневна с трапезария и кухненски бокс • тоалетна за гости • кабинет • тераса • обособени са два мезонета, като всеки разполага с- емпоре, баня с тоалетна, тераса, спалня с тераса На разположение на бъдещите наематели ще бъде пълно обзавеждане и модерно оборудване, което осигурява приятна и комфортна жилищна атмосфера: • италианска вградена кухня от „House Systems” • електроуреди- фурна „Bosch”, перална машина със сушилня „Electrolux”, керамични котлони, миялна машина, микровълнова фурна, хладилник „Daewoo”, абсорбатор „Flame” • маса за хранене от масив от магазин „House Systems” • осем стола от „Martineli” • LCD телевизор „Samsung” 50’’ • дървени щори от „Infresa” • осветителни тела от „Martineli” • ниска маса от масив и бюро от „IKEA” • мека мебел • гардероб и бюро от „Yoko” • легло, гардероб и бюро от „Neoset” Къщата се намира в един от най-престижните и предпочитани за живеене райони. Поради близостта си до планина Витоша районът осигурява свеж въздух, спокойна атмосфера и красиви гледки, които отдавна са се превърнали в предпочитани предимства при избора на жилище. Същевременно достъпът до центъра на града е удобен и бърз, благодарение на разположените в близост Околовръстен път и булевард „България”. Всички снимки, текстове, видео клипове, графични материали и банери, поместени на страниците на нашия сайт, са фирмена собственост или принадлежат на нашите партньори, и са защитени по закона за авторското право на Република България. Всяко неправомерно използване на снимки, текстове, видео клипове и други материали от трети лица ще бъде предмет на незабавен съдебен иск от страна на носителите на авторските права. Информацията, публикувана на сайта е с рекламна и информационна цел. Направили сме всичко възможно, за да предоставим максимално точна информация, но е възможно да са допуснати грешки. За достоверна и вярна се счита информацията, предоставена лично в офисите на ЛУКС ИМОТИ и "Бългериан Пропертис" ООД!
1.04.16 г., 12:22 luximoti.bg
517.0 м²
1 800,00 €
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Имоти в град София ул. Могила
кала Ди-актуални оферти, атрактивни цени! Къщата се намира на ул. Голяма могила. На асфалтов път, с фантастичен изглед ... към София, който ще се запази и за в бъдеще, тъй като всички съседни имоти вече са застроени. Двор-890 кв. м. С градска
10.11.16 г., 4:18 bazar.bg
200.0 м²
220 000,00 €
антрета, тераса. Има още три прилежащи помещения към къщата, както и гараж с камина, намира на ул. Голяма могила. На асфалтов ... път е и е с фантастичен изглед към София. Двор-890 кв. м. С градска канализация е и газификация.СГРАДА: Масивна тухлена ... Киноцентъра на улица Голяма могила . Нискоетажно околно застрояване . Бърз достъп до центъра на града по бул
28.08.16 г., 18:25 address.bg
200.0 м²
210 000,00 €

Къща

България София-град гр. София Бояна
Наво, модерна къща в кв.Бояна, строена 2011г. Намира се на тихо място, ул. Голяма могила,асфалтов целогодишен достъп ... част и трапезария. Цялата дневна част е с панорамни прозорци към София и Витоша планина. От хола се излиза директно на ... двора; Кабинет/или спалня за гости/ с изглед към цяла София; баня и тоалетна. ПЪРВИ ЕТАЖ: Една самостоятелна спалня с
1.08.16 г., 18:03 domaza.bg
360 000,00 €

Парцел, 2000m 2 (продажба)

кв. Бояна, София
Регулация, Ток, Вода.Киноцентър ІІІ , в местност Тричкова могила, на продължението на ул. Йордан Бакалов, до ... . Лице към улицата 50м.. страхотна панорама към Витоша и София, имота се състои от два парцела по 1 дка., попадат в зона ОЗ1
15.07.16 г., 21:35 officespace.bg
500 000,00 €

Парцел, 2000m 2 (продажба)

кв. Бояна, София Мая Георгиева
Регулация, Ток, Вода.Киноцентър ІІІ , в местност Тричкова могила, на продължението на ул. Йордан Бакалов, до ... . Лице към улицата 50м.. страхотна панорама към Витоша и София, имота се състои от два парцела по 1 дка., попадат в зона ОЗ1
7.05.16 г., 12:47 homes.bg
2000.0 м²
500 000,00 €
"Цар Борис III" и околовръстен път. Отопление газ. Адрес: ул. "Войводина могила" 53 Б. ivan mutafchiev обл. София / град София 0988930997 Запитване Печат
29.04.16 г., 18:19 imoti.bg
86.0 м²
100 000,00 €