Офис СОФИЯ

СОФИЯ гр. София, ул. "Камен Андреев" № 24, ет. 6
822 м²
720,000 лв
2017-10-25
Обособена част с административно предназначение , представляваща целия 6 /шести/ етаж, от административната сграда, находяща се в град София, Столична община, район „Възраждане”, в ж.к.”Зона Б-5-4”, на ул.”Камен Андреев” № 24 /двадесет и четири/ , състоящ се от 20 /двадесет/ офиса, 6 /шест/ тоалетни клетки с 2 /две/ преддверия и 2 /бани/, фоайе и коридор, със застроена площ от 821,80 /осемстотин двадесет и едно цяло и осемдесет стотни/ кв. метра, при съседи: изток – двор, запад – стълбище и двор, север – аварийна стълба и двор и от юг – двор, заедно с 10.1% /десет цяло и една десета върху сто/ идеални части от общите части на сградата, и заедно с толкова идеални части от правото на строеж върху мястото, върху което е построена сградата, съставляващо Урегулирам поземлен имот IV /четвърти/ - за административен комплекс, в квартал 335Б /триста тридесет и пет буква „Б”/, по плана на гр. София, местност „Пробив, бул.”П.Славейков”, с площ по графични данни от 5350 /пет хиляди и триста и петдесет/ кв. метра, при съседи по скица: улица „Камен Андреев”, УПИ III /трети/ - за озеленяване и УПИ V /пети/ за административен комплекс. Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление.
Ощеtargimot.com

Офис СОФИЯ

СОФИЯ гр. София, ул. "Камен Андреев" № 24
822 м²
720,000 лв
2017-7-19
Обособена част с административно предназначение , представляваща целия 6 /шести/ етаж, от административната сграда, находяща се в град София, Столична община, район „Възраждане”, в ж.к.”Зона Б-5-4”, на ул.”Камен Андреев” № 24 /двадесет и четири/ , състоящ се от 20 /двадесет/ офиса, 6 /шест/ тоалетни клетки с 2 /две/ преддверия и 2 /бани/, фоайе и коридор, със застроена площ от 821,80 /осемстотин двадесет и едно цяло и осемдесет стотни/ кв. метра, при съседи: изток – двор, запад – стълбище и двор, север – аварийна стълба и двор и от юг – двор, заедно с 10.1% /десет цяло и една десета върху сто/ идеални части от общите части на сградата, и заедно с толкова идеални части от правото на строеж върху мястото, върху което е построена сградата, съставляващо Урегулирам поземлен имот IV /четвърти/ - за административен комплекс, в квартал 335Б /триста тридесет и пет буква „Б”/, по плана на гр. София, местност „Пробив, бул.”П.Славейков”, с площ по графични данни от 5350 /пет хиляди и триста и петдесет/ кв. метра, при съседи по скица: улица „Камен Андреев”, УПИ III /трети/ - за озеленяване и УПИ V /пети/ за административен комплекс. Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление.
Ощеtargimot.com

Офис СОФИЯ

СОФИЯ гр. София, ул. "Камен Андреев" № 24
822 м²
900,000 лв
2017-5-2
Обособена част с административно предназначение , представляваща целия 6 /шести/ етаж, от административната сграда, находяща се в град София, Столична община, район „Възраждане”, в ж.к.”Зона Б-5-4”, на ул.”Камен Андреев” № 24 /двадесет и четири/ , състоящ се от 20 /двадесет/ офиса, 6 /шест/ тоалетни клетки с 2 /две/ преддверия и 2 /бани/, фоайе и коридор, със застроена площ от 821,80 /осемстотин двадесет и едно цяло и осемдесет стотни/ кв. метра, при съседи: изток – двор, запад – стълбище и двор, север – аварийна стълба и двор и от юг – двор, заедно с 10.1% /десет цяло и една десета върху сто/ идеални части от общите части на сградата, и заедно с толкова идеални части от правото на строеж върху мястото, върху което е построена сградата, съставляващо Урегулирам поземлен имот IV /четвърти/ - за административен комплекс, в квартал 335Б /триста тридесет и пет буква „Б”/, по плана на гр. София, местност „Пробив, бул.”П.Славейков”, с площ по графични данни от 5350 /пет хиляди и триста и петдесет/ кв. метра, при съседи по скица: улица „Камен Андреев”, УПИ III /трети/ - за озеленяване и УПИ V /пети/ за административен комплекс. Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление.
Ощеtargimot.com

Офис СОФИЯ

СОФИЯ ул. Камен Андреев № 24, ет. 6
822 м²
890,612 лв
2016-10-27
Подписаната Ренета Милчева, Частен Съдебен Изпълнител, рег. №790, с район на действие СГС, обявявам на интересуващите се, че на основание чл.494, ал.2 ГПК във връзка с чл.487 от ГПК, по искане на взискателя ЕЛИКОН ООД е насрочена ПУБЛИЧНА ПРОДАН с времетраене от 28.10.2016 г. до 28.11.2016 г. на следния недвижим имот, собственост на ГАЗСТРОЙМОНТАЖ АД C ЕИК 832048840, а именно: обособена част с административно предназначение, находяща се в девететажна административна сграда в град София, Столична община - район "Възраждане", ж.к. Зона Б-5-4/"Б" тире пет тире четири/, ул. "Камен Андреев" № 24 /двадесет и четири/, представляваща целия 6 /шести/ етаж, със застроена площ от 821,80 /осемстотин двадесет и едно цяло и осемдесет стотни/ кв.м., състоящ се от 20 /двадесет/ офиса, 6 /шест/ тоалетни клетки с 2 /две/ предверия и 2 /две/ бани, фоайе, 1 /един/ коридор, при съседи: от изток - двор, от запад - стълбище и двор, от север - аварийна стълба и двор, от юг - двор, заедно с 10.1 % /десет цяло и една десета върху сто/ ид. части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, цялото с площ от около 5114.30 /пет хиляди сто и четиринадесет цяло и тридесет стотни/ кв.м., находящо се в гр. София, Зона Б - 5 - 4 /"Б" тире пет тире четири/, местност "Баталова воденица", кв. 382 I /триста осемдесет и две първи/ при съседи: изток - ул. Камен Андреев, запад - Предприятие за сладкарски изделия "Христо Ников", север - Транспортно предприятие "Аутоспектър" и юг - фирма "Монтаж на инсталации и уреди"; Публичната продажба ще се произведе в сградата на СРС, в гр.София, бул. „Цар Борис ІІІ“ №54, п.к.1612, тел.: 8955300, 9526539, факс: 9516798. и приключва на основание чл.489, ал.5 от ГПК в края на работното време в последния ден. Началната цена, от която ще започне наддаването за имота, е 890 612.67 лв. (осемстотин и деветдесет хиляди шестстотин и дванадесет лева и шестдесет и седем стотинки) с ДДС. Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията на съда всеки присъствен ден, за да прегледат книжата/чл.488, ал.2 от ГПК/. Всички желаещи да прегледат имота, могат да сторят това всеки понеделник, сряда и петък от 17 до 19 часа. За пазач на имота е назначен Кирил Иванов Кирилов, тел.: 0888232013. Върху имота има следните тежести: Възбрана, вписана в СВ – София, акт 31 , том 14 , дв.вх.рег. № 49009/11.08.2016г. Възбрана, вписана в СВ – София, акт 85, том 8, дв.вх.рег. №26951/12.05.2016г. Възбрана, вписана в СВ – София, акт 4, том 7, дв.вх.рег. № 22580/21.04.2016г. в полза на взискателя по настоящото изпълнително дело. Възбрана, вписана в СВ – София, акт 285, том 14, дв.вх.рег. №53570/14.09.2015г. в полза на ЕЛИТКОМ 95 ЕАД с ЕИК 121054073 по изп. дело № 20158510402588 по описа нс ЧСИ Мариян Петков, рег. №851. Възбрана, вписана в СВ – София, акт 48, том 22, дв.вх.рег. № 60518/26.11.2014г. по изпълнително дело № 20148390400337 по описа на ЧСИ Ирина Митова – Кирезиева, рег.№ 839 в полза на Банка ДСК ЕАД. Възбрана, вписана в СВ – София, акт 3, том 18, дв.вх.рег. №45804/15.09.2014г. по изпълнително дело № 20148410406310 по описа на ЧСИ Неделчо Митев, рег. № 841 в полза на Димитър Кръстев Димитров. Възбрана, вписана в СВ – София, акт 209, том 15, дв.вх.рег. №38093/01.08.2014г. по изпълнително дело № 20148380406866 по описа на ЧСИ Милен Бъзински, рег. № 838, в полза на Бончо Цонев Колев, ЕГН 6410061462. Възбрана, вписана в СВ – София, акт 256, том 7, дв.вх.рег. №15663/07.04.2014г. по изпълнително дело № 20148400400364 по описа на ЧСИ Мария Цачева, рег. № 840, в полза на Българска банка за развитие АД. Възбрана, вписана в СВ – София, акт 150, том 28, дв.вх.рег. №63845/17.12.2013г. по изпълнително дело № 20138380408694 по описа на ЧСИ Милен Бъзински, рег. № 838, в полза на Дирекция Приходи и администриране на МДТ. Възбрана, вписана в СВ – София, акт 143, том 7, дв.вх.рег. №12319/30.03.2012г. по изпълнително дело №20118470400978 по описа на ЧСИ Никола Попов, рех. № 847р в полза на Б.М.С. Инженеринг ООД, ЕИК 130088893. Договорна ипотека, вписана в СВ – София, акт 123, том 5, дв.вх.рег. № 9651/18.03.2011г. в полза на ТБ Алианц България АД. Договорна ипотека, вписана в СВ – София, акт 26, том 45, дв.вх.рег. № 46934/27.06.2008г. в полза на ТБ Алианц България АД. Договорна ипотека, вписана в СВ – София, акт 95, том 26, дв.вх.рег. № 31251/16.05.2007г. в полза на ТБ Алианц България АД. Договорна ипотека, вписана в СВ – София, акт 196, том 8, дв.вх.рег. № 10634/02.03.2007г. в полза на Юробанк България АД. Задатъкът - 10 % върху началната цена на продавания имот за участие в проданта се внася предварително по сметка на Частен Съдебен Изпълнител Ренета Милчева -Частен Съдебен Изпълнител Ренета Милчева - IBAN BG21 CECB 9790 1066 0623 00, BIC код CECBBGSF по изпълнително дело № 20147900401406 (чл.489, ал.1 от ГПК). Взискателят не внася задатък, ако вземането надвишава неговия размер. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в канцеларията на районния съд, което се отразява във входящия регистър (чл.489, ал. 4 ГПК). Наддавачът може да направи повече наддавателни предложения. Всяко наддавателно предложение се прави отделно. Всички интересуващи се от имота следва да имат предвид ограничението по чл.185 ЗЗД, посочващо лимитативно лицата, които НЕ могат да бъдат купувачи на публична продан, нито пряко, нито чрез подставено лице! На 29.11.2016 г. в 9.00 часа в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявя купувача по реда на чл.492 от ГПК.
Ощеtargimot.com

Офис СОФИЯ

СОФИЯ ул. Камен Андреев № 24
822 м²
988,505 лв
2016-10-24
Подписаната Ренета Милчева, Частен Съдебен Изпълнител, рег. №790, с район на действие СГС, обявявам на интересуващите се, че на основание чл.494, ал.2 ГПК във връзка с чл.487 от ГПК, по искане на взискателя ЕЛИКОН ООД е насрочена ПУБЛИЧНА ПРОДАН с времетраене от 26.08.2016 г. до 26.09.2016 г. на следния недвижим имот, собственост на ГАЗСТРОЙМОНТАЖ АД C ЕИК 832048840, а именно: обособена част с административно предназначение, находяща се в девететажна административна сграда в град София, Столична община - район "Възраждане", ж.к. Зона Б-5-4/"Б" тире пет тире четири/, ул. "Камен Андреев" № 24 /двадесет и четири/, представляваща целия 6 /шести/ етаж, със застроена площ от 821,80 /осемстотин двадесет и едно цяло и осемдесет стотни/ кв.м., състоящ се от 20 /двадесет/ офиса, 6 /шест/ тоалетни клетки с 2 /две/ предверия и 2 /две/ бани, фоайе, 1 /един/ коридор, при съседи: от изток - двор, от запад - стълбище и двор, от север - аварийна стълба и двор, от юг - двор, заедно с 10.1 % /десет цяло и една десета върху сто/ ид. части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, цялото с площ от около 5114.30 /пет хиляди сто и четиринадесет цяло и тридесет стотни/ кв.м., находящо се в гр. София, Зона Б - 5 - 4 /"Б" тире пет тире четири/, местност "Баталова воденица", кв. 382 I /триста осемдесет и две първи/ при съседи: изток - ул. Камен Андреев, запад - Предприятие за сладкарски изделия "Христо Ников", север - Транспортно предприятие "Аутоспектър" и юг - фирма "Монтаж на инсталации и уреди"; Публичната продажба ще се произведе в сградата на СРС, в гр.София, бул. „Цар Борис ІІІ“ №54, п.к.1612, тел.: 8955300, 9526539, факс: 9516798. и приключва на основание чл.489, ал.5 от ГПК в края на работното време в последния ден. Началната цена, от която ще започне наддаването за имота, е 988 505.04 лв. с ДДС (деветстотин осемдесет и осем хиляди петстотин и пет лева и четири стотинки). Същата представлява 80% от началната цена по първата публична продан. Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията на съда всеки присъствен ден, за да прегледат книжата/чл.488, ал.2 от ГПК/. Всички желаещи да прегледат имота, могат да сторят това всеки понеделник, сряда и петък от 17 до 19 часа. За пазач на имота е назначен Кирил Иванов Кирилов, тел.: 0888232013. Върху имота има следните тежести: Възбрана, вписана в СВ – София, акт 85, том 8, дв.вх.рег. №26951/12.05.2016г. в полза на взискателя по настоящото изпълнително дело. Възбрана, вписана в СВ – София, акт 4, том 7, дв.вх.рег. № 22580/21.04.2016г. в полза на взискателя по настоящото изпълнително дело. Възбрана, вписана в СВ – София, акт 285, том 14, дв.вх.рег. №53570/14.09.2015г. в полза на ЕЛИТКОМ 95 ЕАД с ЕИК 121054073 по изп. дело № 20158510402588 по описа нс ЧСИ Мариян Петков, рег. №851. Възбрана, вписана в СВ – София, акт 48, том 22, дв.вх.рег. № 60518/26.11.2014г. по изпълнително дело № 20148390400337 по описа на ЧСИ Ирина Митова – Кирезиева, рег.№ 839 в полза на Банка ДСК ЕАД. Възбрана, вписана в СВ – София, акт 3, том 18, дв.вх.рег. №45804/15.09.2014г. по изпълнително дело № 20148410406310 по описа на ЧСИ Неделчо Митев, рег. № 841 в полза на Димитър Кръстев Димитров. Възбрана, вписана в СВ – София, акт 209, том 15, дв.вх.рег. №38093/01.08.2014г. по изпълнително дело № 20148380406866 по описа на ЧСИ Милен Бъзински, рег. № 838, в полза на Бончо Цонев Колев, ЕГН 6410061462. Възбрана, вписана в СВ – София, акт 256, том 7, дв.вх.рег. №15663/07.04.2014г. по изпълнително дело № 20148400400364 по описа на ЧСИ Мария Цачева, рег. № 840, в полза на Българска банка за развитие АД. Възбрана, вписана в СВ – София, акт 150, том 28, дв.вх.рег. №63845/17.12.2013г. по изпълнително дело № 20138380408694 по описа на ЧСИ Милен Бъзински, рег. № 838, в полза на Дирекция Приходи и администриране на МДТ. Възбрана, вписана в СВ – София, акт 143, том 7, дв.вх.рег. №12319/30.03.2012г. по изпълнително дело №20118470400978 по описа на ЧСИ Никола Попов, рех. № 847р в полза на Б.М.С. Инженеринг ООД, ЕИК 130088893. Договорна ипотека, вписана в СВ – София, акт 123, том 5, дв.вх.рег. № 9651/18.03.2011г. в полза на ТБ Алианц България АД. Договорна ипотека, вписана в СВ – София, акт 26, том 45, дв.вх.рег. № 46934/27.06.2008г. в полза на ТБ Алианц България АД. Договорна ипотека, вписана в СВ – София, акт 95, том 26, дв.вх.рег. № 31251/16.05.2007г. в полза на ТБ Алианц България АД. Договорна ипотека, вписана в СВ – София, акт 196, том 8, дв.вх.рег. № 10634/02.03.2007г. в полза на Юробанк България АД. Задатъкът - 10 % върху началната цена на продавания имот за участие в проданта се внася предварително по сметка на Частен Съдебен Изпълнител Ренета Милчева -Частен Съдебен Изпълнител Ренета Милчева - IBAN BG21 CECB 9790 1066 0623 00, BIC код CECBBGSF по изпълнително дело № 20147900401406 (чл.489, ал.1 от ГПК). Взискателят не внася задатък, ако вземането надвишава неговия размер. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в канцеларията на районния съд, което се отразява във входящия регистър (чл.489, ал. 4 ГПК). Наддавачът може да направи повече наддавателни предложения. Всяко наддавателно предложение се прави отделно. Всички интересуващи се от имота следва да имат предвид ограничението по чл.185 ЗЗД, посочващо лимитативно лицата, които НЕ могат да бъдат купувачи на публична продан, нито пряко, нито чрез подставено лице! На 27.09.2016 г. в 9.00 часа в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявя купувача по реда на чл.492 от ГПК.
Ощеtargimot.com
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
София, ул. Камен Андреев