Къща СОФИЯ

СОФИЯ кв. Орландовци, ул. Димитър Гущанов 10
63 м²
46,800 лв
2017-7-6
Подписаната Ренета Милчева, Частен Съдебен Изпълнител, рег. №790, с район на действие СГС, обявявам на интересуващите се, че на основание чл.494, ал.2 ГПК във връзка с чл.487 от ГПК, по искане на взискателя ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД е насрочена ПУБЛИЧНА ПРОДАН с времетраене от 07.07.2017 г. до 07.08.2017 г. на следния недвижим имот, собственост на длъжника Марин Атанасов Маринов и на ипотекарните длъжници Васила Балинова Атанасова и Димитър Атанасов Маринов, а именно: СЕВЕРОИЗТОЧНАТА ЧАСТ от ДВУЕТАЖНА СГРАДА-БЛИЗНАК, находяща се в гр. София, Столична община, Район “Средика”, на улица “Димитър Гущанов” /бивша ул. Винцети/, № 10 (десет), със застроена площ от 63,00 (шестдесет и три) кв.м, състояща се от: Първи етаж от - две стаи, кухня, входно антре, тераса, Втори етаж от - една холна стая, хол, антре, тераса и зимнични помещения под сградата, цялата заснета като сграда с идентификатор 68134.507.813.1 (шест, осем, едно, три, четири, точка, пет, нула, седем, точка, осем, едно, три, точка, едно), съгласно Скица на сграда по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-53/23.11.2011 г.; с адрес на сградата: гр. София, район „Сердика“, ул. „Димитър Гущанов“ № 10-а (десет, буква „а“); сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.507.813 (шест, осем, едно, три, четири, точка, пет, нула, седем, точка, осем, едно, три); застроена площ от 123 (сто двадесет и три) кв. м; брой етажи: 2 (два); предназначение: жилищна сграда – еднофамилна, заедно с ½ (една втора) идеална част от УПИ V-813 (пети отреден за имот с планоснимачен номер осемстотин и тринадесет), в квартал 159 (сто петдесет и девет), по плана на гр. София, местност Орландовци, с площ от 701 (седемстотин и един) кв.м, при съседи: улица, от две страни Аспарух Иванов Чучулайн и Лазар Димитров Вакантов, а при граници по скица: улица, УПИ VІ-1403 (шести, отреден за имот с планоснимачен номер хиляда четиристотин и три), УПИ VІІІ-1405 (осми, отреден за имот с планоснимачен номер хиляда четиристотин и пет), УПИ ІХ-812 (девети, отреден за имот с планоснимачен номер осемстотин и дванадесет), УПИ Х СГНС (десети, СГНС), УПИ ІV-814 (четвърти, отреден за имот с планоснимачен номер осемстотин и четиринадесет), заснет като поземлен имот с идентификатор 68134.507.813 (шест, осем, едно, три, четири, точка, пет, нула, седем, точка, осем, едно, три), съгласно Скица на поземлен имот по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-53/23.11.2011 г. на Изпълнителния директор на АГКК; адрес на поземления имот: гр. София, район „Сердика“, ул. „Димитър Гущанов“ № 10 (десет); площ: 705 (седемстотин и пет) кв. м; трайно предназначение на територията: урбанизирана; начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10м); стар идентификатор: няма; номер по предходен план: 813 (осемстотин и тринадесет), квартал: 159 (сто петдесет и девет), парцел: V (пети); при съседи поземлени имоти с идентификатори 68134.507.814 (шест, осем, едно, три, четири, точка, пет, нула, седем, точка, осем, едно, четири), 68134.507.1426 (шест, осем, едно, три, четири, точка, пет, нула, седем, точка, едно, четири, две, шест), 68134.507.812 (шест, осем, едно, три, четири, точка, пет, нула, седем, точка, осем, едно, две), 68134.507.1405 (шест, осем, едно, три, четири, точка, пет, нула, седем, точка, едно, четири, нула, пет), 68134.507.5032 (шест, осем, едно, три, четири, точка, пет, нула, седем, точка, пет, нула, три, две), 68134.507.1403 (шест, осем, едно, три, четири, точка, пет, нула, седем, точка, едно, четири, нула, три) Публичната продажба ще се произведе в сградата на СРС, в гр.София, бул. „Цар Борис ІІІ“ №54, п.к.1612, тел.: 8955300, 9526539, факс: 9516798. и приключва на основание чл.489, ал.5 от ГПК в края на работното време в последния ден. Началната цена, от която ще започне наддаването за имота, е 46800.00 лв. (четиридесет и шест хиляди и осемстотин лева). Същата представлява 80% от началната цена по предходната публична продан. Тежести за имота: 1. Възбрана в полза на “Софийска вода“ АД по изпълнително дело № 20138630402279 по описа на ЧСИ Сия Халаджова, вписана в СВ – гр. София, акт № 257, том 7, дв.вх.рег.№25425/04.05.2016 г. за сумата от 2762,54лв. (наложена за 4/6 ид.части от сградата); 2. Договорна ипотека в полза на „Обединена българска банка“ АД, вписана в СВ – гр. София, акт № 117, том 043, дв.вх.рег. № 56780/04.11.2005 г., подновена с акт за Новиране на договорна ипотека, вписан в СВ – гр. София, акт № 220, том 55, дв.вх.рег.№63785/02.11.2015 г. за сумата от 26 588,15 лв.; 3. Възбрана в полза на „Банка Пиреос България“ АД, по изпълнително дело № 20137860402018 по описа на ЧСИ Миладин Миладинов, вписана в СВ – гр. София, акт № 113, том 26, дв.вх.рег.№57106/18.11.2013 г. за сумата от 2 048,19 лв.; 4. Възбрана в полза на „Юробанк България“ АД, по изпълнително дело № 20107880400309 по описа на ЧСИ Мирослав Колев, вписана в СВ – гр.София, акт № 286, том 19, дв.вх.рег.№53154/02.12.2011 г. за сумата от 32 061,88 лв.; 5. Възбрана по настоящото изпълнително дело, в полза на „Обединена българска банка“ АД, вписана в СВ – гр. София, акт № 129, том 21, дв.вх.рег.№54197/26.11.2010 г. за сумата от 32 888,48 лв. Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията на съда всеки присъствен ден, за да прегледат книжата/чл.488, ал.2 от ГПК/. Всички желаещи да прегледат имота, могат да сторят това всеки понеделник, сряда и петък от 17 до 19 часа. За пазач на имота е назначен Марин Атанасов Маринов, тел:0882014466; 0893271542. Задатъкът - 10 % върху началната цена на продавания имот за участие в проданта се внася предварително по сметка на Частен Съдебен Изпълнител Ренета Милчева - IBAN BG 41 UBBS 8002 5030 5999 40, BIC код UBBSBGSF по изпълнително дело № 20107900401797 (чл.489, ал.1 от ГПК). Взискателят не внася задатък, ако вземането надвишава неговия размер. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в канцеларията на районния съд, което се отразява във входящия регистър (чл.489, ал. 4 ГПК). Наддавачът може да направи повече наддавателни предложения. Всяко наддавателно предложение се прави отделно. Всички интересуващи се от имота следва да имат предвид ограничението по чл.185 ЗЗД, посочващо лимитативно лицата, които НЕ могат да бъдат купувачи на публична продан, нито пряко, нито чрез подставено лице! На 08.08.2017 г. в 9.00 часа в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявя купувача по реда на чл.492 от ГПК.
Ощеtargimot.com

Етаж от къща СОФИЯ

СОФИЯ ул. Димитър Гущанов № 10
63 м²
46,800 лв
2017-6-2
Подписаната Ренета Милчева, Частен Съдебен Изпълнител, рег. №790, с район на действие СГС, обявявам на интересуващите се, че на основание чл.494, ал.2 ГПК във връзка с чл.487 от ГПК, по искане на взискателя ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД е насрочена ПУБЛИЧНА ПРОДАН с времетраене от 27.05.2017 г. до 27.06.2017 г. на следния недвижим имот, собственост на длъжника Марин Атанасов Маринов и на ипотекарните длъжници Васила Балинова Атанасова и Димитър Атанасов Маринов, а именно: СЕВЕРОИЗТОЧНАТА ЧАСТ от ДВУЕТАЖНА СГРАДА-БЛИЗНАК, находяща се в гр. София, Столична община, Район “Средика”, на улица “Димитър Гущанов” /бивша ул. Винцети/, № 10 (десет), със застроена площ от 63,00 (шестдесет и три) кв.м, състояща се от: Първи етаж от - две стаи, кухня, входно антре, тераса, Втори етаж от - една холна стая, хол, антре, тераса и зимнични помещения под сградата, цялата заснета като сграда с идентификатор 68134.507.813.1 (шест, осем, едно, три, четири, точка, пет, нула, седем, точка, осем, едно, три, точка, едно), съгласно Скица на сграда по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-53/23.11.2011 г.; с адрес на сградата: гр. София, район „Сердика“, ул. „Димитър Гущанов“ № 10-а (десет, буква „а“); сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.507.813 (шест, осем, едно, три, четири, точка, пет, нула, седем, точка, осем, едно, три); застроена площ от 123 (сто двадесет и три) кв. м; брой етажи: 2 (два); предназначение: жилищна сграда – еднофамилна, заедно с ½ (една втора) идеална част от УПИ V-813 (пети отреден за имот с планоснимачен номер осемстотин и тринадесет), в квартал 159 (сто петдесет и девет), по плана на гр. София, местност Орландовци, с площ от 701 (седемстотин и един) кв.м, при съседи: улица, от две страни Аспарух Иванов Чучулайн и Лазар Димитров Вакантов, а при граници по скица: улица, УПИ VІ-1403 (шести, отреден за имот с планоснимачен номер хиляда четиристотин и три), УПИ VІІІ-1405 (осми, отреден за имот с планоснимачен номер хиляда четиристотин и пет), УПИ ІХ-812 (девети, отреден за имот с планоснимачен номер осемстотин и дванадесет), УПИ Х СГНС (десети, СГНС), УПИ ІV-814 (четвърти, отреден за имот с планоснимачен номер осемстотин и четиринадесет), заснет като поземлен имот с идентификатор 68134.507.813 (шест, осем, едно, три, четири, точка, пет, нула, седем, точка, осем, едно, три), съгласно Скица на поземлен имот по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-53/23.11.2011 г. на Изпълнителния директор на АГКК; адрес на поземления имот: гр. София, район „Сердика“, ул. „Димитър Гущанов“ № 10 (десет); площ: 705 (седемстотин и пет) кв. м; трайно предназначение на територията: урбанизирана; начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10м); стар идентификатор: няма; номер по предходен план: 813 (осемстотин и тринадесет), квартал: 159 (сто петдесет и девет), парцел: V (пети); при съседи поземлени имоти с идентификатори 68134.507.814 (шест, осем, едно, три, четири, точка, пет, нула, седем, точка, осем, едно, четири), 68134.507.1426 (шест, осем, едно, три, четири, точка, пет, нула, седем, точка, едно, четири, две, шест), 68134.507.812 (шест, осем, едно, три, четири, точка, пет, нула, седем, точка, осем, едно, две), 68134.507.1405 (шест, осем, едно, три, четири, точка, пет, нула, седем, точка, едно, четири, нула, пет), 68134.507.5032 (шест, осем, едно, три, четири, точка, пет, нула, седем, точка, пет, нула, три, две), 68134.507.1403 (шест, осем, едно, три, четири, точка, пет, нула, седем, точка, едно, четири, нула, три) Публичната продажба ще се произведе в сградата на СРС, в гр.София, бул. „Цар Борис ІІІ“ №54, п.к.1612, тел.: 8955300, 9526539, факс: 9516798. и приключва на основание чл.489, ал.5 от ГПК в края на работното време в последния ден. Началната цена, от която ще започне наддаването за имота, е 46800.00 лв. (четиридесет и шест хиляди и осемстотин лева). Същата представлява 80% от началната цена по предходната публична продан. Тежести за имота: 1. Възбрана в полза на “Софийска вода“ АД по изпълнително дело № 20138630402279 по описа на ЧСИ Сия Халаджова, вписана в СВ – гр. София, акт № 257, том 7, дв.вх.рег.№25425/04.05.2016 г. за сумата от 2762,54лв. (наложена за 4/6 ид.части от сградата); 2. Договорна ипотека в полза на „Обединена българска банка“ АД, вписана в СВ – гр. София, акт № 117, том 043, дв.вх.рег. № 56780/04.11.2005 г., подновена с акт за Новиране на договорна ипотека, вписан в СВ – гр. София, акт № 220, том 55, дв.вх.рег.№63785/02.11.2015 г. за сумата от 26 588,15 лв.; 3. Възбрана в полза на „Банка Пиреос България“ АД, по изпълнително дело № 20137860402018 по описа на ЧСИ Миладин Миладинов, вписана в СВ – гр. София, акт № 113, том 26, дв.вх.рег.№57106/18.11.2013 г. за сумата от 2 048,19 лв.; 4. Възбрана в полза на „Юробанк България“ АД, по изпълнително дело № 20107880400309 по описа на ЧСИ Мирослав Колев, вписана в СВ – гр.София, акт № 286, том 19, дв.вх.рег.№53154/02.12.2011 г. за сумата от 32 061,88 лв.; 5. Възбрана по настоящото изпълнително дело, в полза на „Обединена българска банка“ АД, вписана в СВ – гр. София, акт № 129, том 21, дв.вх.рег.№54197/26.11.2010 г. за сумата от 32 888,48 лв. Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията на съда всеки присъствен ден, за да прегледат книжата/чл.488, ал.2 от ГПК/. Всички желаещи да прегледат имота, могат да сторят това всеки понеделник, сряда и петък от 17 до 19 часа. За пазач на имота е назначен Марин Атанасов Маринов, тел:0882014466; 0893271542. Задатъкът - 10 % върху началната цена на продавания имот за участие в проданта се внася предварително по сметка на Частен Съдебен Изпълнител Ренета Милчева - IBAN BG 41 UBBS 8002 5030 5999 40, BIC код UBBSBGSF по изпълнително дело № 20107900401797 (чл.489, ал.1 от ГПК). Взискателят не внася задатък, ако вземането надвишава неговия размер. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в канцеларията на районния съд, което се отразява във входящия регистър (чл.489, ал. 4 ГПК). Наддавачът може да направи повече наддавателни предложения. Всяко наддавателно предложение се прави отделно. Всички интересуващи се от имота следва да имат предвид ограничението по чл.185 ЗЗД, посочващо лимитативно лицата, които НЕ могат да бъдат купувачи на публична продан, нито пряко, нито чрез подставено лице! На 28.06.2017 г. в 9.00 часа в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявя купувача по реда на чл.492 от ГПК.
Ощеtargimot.com

Етаж от къща СОФИЯ

СОФИЯ кв. Орландовци, ул. Димитър Гущанов № 10
63 м²
58,500 лв
2017-2-7
Подписаната Ренета Милчева, Частен Съдебен Изпълнител, рег. №790, с район на действие СГС, обявявам на интересуващите се, че на основание чл.494, ал.2 ГПК във връзка с чл.487 от ГПК, по искане на взискателя ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД е насрочена ПУБЛИЧНА ПРОДАН с времетраене от 06.02.2017 г. до 06.03.2017 г. на следния недвижим имот, собственост на длъжника Марин Атанасов Маринов и на ипотекарните длъжници Васила Балинова Атанасова и Димитър Атанасов Маринов, а именно: СЕВЕРОИЗТОЧНАТА ЧАСТ от ДВУЕТАЖНА СГРАДА-БЛИЗНАК, находяща се в гр. София, Столична община, Район “Средика”, на улица “Димитър Гущанов” /бивша ул. Винцети/, № 10 (десет), със застроена площ от 63,00 (шестдесет и три) кв.м, състояща се от: Първи етаж от - две стаи, кухня, входно антре, тераса, Втори етаж от - една холна стая, хол, антре, тераса и зимнични помещения под сградата, цялата заснета като сграда с идентификатор 68134.507.813.1 (шест, осем, едно, три, четири, точка, пет, нула, седем, точка, осем, едно, три, точка, едно), съгласно Скица на сграда по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-53/23.11.2011 г.; с адрес на сградата: гр. София, район „Сердика“, ул. „Димитър Гущанов“ № 10-а (десет, буква „а“); сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.507.813 (шест, осем, едно, три, четири, точка, пет, нула, седем, точка, осем, едно, три); застроена площ от 123 (сто двадесет и три) кв. м; брой етажи: 2 (два); предназначение: жилищна сграда – еднофамилна, заедно с ½ (една втора) идеална част от УПИ V-813 (пети отреден за имот с планоснимачен номер осемстотин и тринадесет), в квартал 159 (сто петдесет и девет), по плана на гр. София, местност Орландовци, с площ от 701 (седемстотин и един) кв.м, при съседи: улица, от две страни Аспарух Иванов Чучулайн и Лазар Димитров Вакантов, а при граници по скица: улица, УПИ VІ-1403 (шести, отреден за имот с планоснимачен номер хиляда четиристотин и три), УПИ VІІІ-1405 (осми, отреден за имот с планоснимачен номер хиляда четиристотин и пет), УПИ ІХ-812 (девети, отреден за имот с планоснимачен номер осемстотин и дванадесет), УПИ Х СГНС (десети, СГНС), УПИ ІV-814 (четвърти, отреден за имот с планоснимачен номер осемстотин и четиринадесет), заснет като поземлен имот с идентификатор 68134.507.813 (шест, осем, едно, три, четири, точка, пет, нула, седем, точка, осем, едно, три), съгласно Скица на поземлен имот по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-53/23.11.2011 г. на Изпълнителния директор на АГКК; адрес на поземления имот: гр. София, район „Сердика“, ул. „Димитър Гущанов“ № 10 (десет); площ: 705 (седемстотин и пет) кв. м; трайно предназначение на територията: урбанизирана; начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10м); стар идентификатор: няма; номер по предходен план: 813 (осемстотин и тринадесет), квартал: 159 (сто петдесет и девет), парцел: V (пети); при съседи поземлени имоти с идентификатори 68134.507.814 (шест, осем, едно, три, четири, точка, пет, нула, седем, точка, осем, едно, четири), 68134.507.1426 (шест, осем, едно, три, четири, точка, пет, нула, седем, точка, едно, четири, две, шест), 68134.507.812 (шест, осем, едно, три, четири, точка, пет, нула, седем, точка, осем, едно, две), 68134.507.1405 (шест, осем, едно, три, четири, точка, пет, нула, седем, точка, едно, четири, нула, пет), 68134.507.5032 (шест, осем, едно, три, четири, точка, пет, нула, седем, точка, пет, нула, три, две), 68134.507.1403 (шест, осем, едно, три, четири, точка, пет, нула, седем, точка, едно, четири, нула, три) Публичната продажба ще се произведе в сградата на СРС, в гр.София, бул. „Цар Борис ІІІ“ №54, п.к.1612, тел.: 8955300, 9526539, факс: 9516798. и приключва на основание чл.489, ал.5 от ГПК в края на работното време в последния ден. Началната цена, от която ще започне наддаването за имота, е 58500.00 лв. (петдесет и осем хиляди и петстотин лева). Същата представлява новата начална цена за имота. Тежести за имота: 1. Възбрана в полза на “Софийска вода“ АД по изпълнително дело № 20138630402279 по описа на ЧСИ Сия Халаджова, вписана в СВ – гр. София, акт № 257, том 7, дв.вх.рег.№25425/04.05.2016 г. за сумата от 2762,54лв. (наложена за 4/6 ид.части от сградата); 2. Договорна ипотека в полза на „Обединена българска банка“ АД, вписана в СВ – гр. София, акт № 117, том 043, дв.вх.рег. № 56780/04.11.2005 г., подновена с акт за Новиране на договорна ипотека, вписан в СВ – гр. София, акт № 220, том 55, дв.вх.рег.№63785/02.11.2015 г. за сумата от 26 588,15 лв.; 3. Възбрана в полза на „Банка Пиреос България“ АД, по изпълнително дело № 20137860402018 по описа на ЧСИ Миладин Миладинов, вписана в СВ – гр. София, акт № 113, том 26, дв.вх.рег.№57106/18.11.2013 г. за сумата от 2 048,19 лв.; 4. Възбрана в полза на „Юробанк България“ АД, по изпълнително дело № 20107880400309 по описа на ЧСИ Мирослав Колев, вписана в СВ – гр.София, акт № 286, том 19, дв.вх.рег.№53154/02.12.2011 г. за сумата от 32 061,88 лв.; 5. Възбрана по настоящото изпълнително дело, в полза на „Обединена българска банка“ АД, вписана в СВ – гр. София, акт № 129, том 21, дв.вх.рег.№54197/26.11.2010 г. за сумата от 32 888,48 лв. Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията на съда всеки присъствен ден, за да прегледат книжата/чл.488, ал.2 от ГПК/. Всички желаещи да прегледат имота, могат да сторят това всеки понеделник, сряда и петък от 17 до 19 часа. За пазач на имота е назначен Марин Атанасов Маринов, тел:0882014466; 0893271542. Задатъкът - 10 % върху началната цена на продавания имот за участие в проданта се внася предварително по сметка на Частен Съдебен Изпълнител Ренета Милчева - IBAN BG 41 UBBS 8002 5030 5999 40, BIC код UBBSBGSF по изпълнително дело № 20107900401797 (чл.489, ал.1 от ГПК). Взискателят не внася задатък, ако вземането надвишава неговия размер. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в канцеларията на районния съд, което се отразява във входящия регистър (чл.489, ал. 4 ГПК). Наддавачът може да направи повече наддавателни предложения. Всяко наддавателно предложение се прави отделно. Всички интересуващи се от имота следва да имат предвид ограничението по чл.185 ЗЗД, посочващо лимитативно лицата, които НЕ могат да бъдат купувачи на публична продан, нито пряко, нито чрез подставено лице! На 07.03.2017 г. в 9.00 часа в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявя купувача по реда на чл.492 от ГПК.
Ощеtargimot.com

Къща СОФИЯ

СОФИЯ ул. Димитър Гущанов № 10
63 м²
58,500 лв
2016-10-26
Подписаната Ренета Милчева, Частен Съдебен Изпълнител, рег. №790, с район на действие СГС, обявявам на интересуващите се, че на основание чл.494, ал.2 ГПК във връзка с чл.487 от ГПК, по искане на взискателя ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД е насрочена ПУБЛИЧНА ПРОДАН с времетраене от 28.10.2016 г. до 28.11.2016 г. на следния недвижим имот, собственост на длъжника Марин Атанасов Маринов и на ипотекарните длъжници Васила Балинова Атанасова и Димитър Атанасов Маринов, а именно: СЕВЕРОИЗТОЧНАТА ЧАСТ от ДВУЕТАЖНА СГРАДА-БЛИЗНАК, находяща се в гр. София, Столична община, Район “Средика”, на улица “Димитър Гущанов” /бивша ул. Винцети/, № 10 (десет), със застроена площ от 63,00 (шестдесет и три) кв.м, състояща се от: Първи етаж от - две стаи, кухня, входно антре, тераса, Втори етаж от - една холна стая, хол, антре, тераса и зимнични помещения под сградата, цялата заснета като сграда с идентификатор 68134.507.813.1 (шест, осем, едно, три, четири, точка, пет, нула, седем, точка, осем, едно, три, точка, едно), съгласно Скица на сграда по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-53/23.11.2011 г.; с адрес на сградата: гр. София, район „Сердика“, ул. „Димитър Гущанов“ № 10-а (десет, буква „а“); сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.507.813 (шест, осем, едно, три, четири, точка, пет, нула, седем, точка, осем, едно, три); застроена площ от 123 (сто двадесет и три) кв. м; брой етажи: 2 (два); предназначение: жилищна сграда – еднофамилна, заедно с ½ (една втора) идеална част от УПИ V-813 (пети отреден за имот с планоснимачен номер осемстотин и тринадесет), в квартал 159 (сто петдесет и девет), по плана на гр. София, местност Орландовци, с площ от 701 (седемстотин и един) кв.м, при съседи: улица, от две страни Аспарух Иванов Чучулайн и Лазар Димитров Вакантов, а при граници по скица: улица, УПИ VІ-1403 (шести, отреден за имот с планоснимачен номер хиляда четиристотин и три), УПИ VІІІ-1405 (осми, отреден за имот с планоснимачен номер хиляда четиристотин и пет), УПИ ІХ-812 (девети, отреден за имот с планоснимачен номер осемстотин и дванадесет), УПИ Х СГНС (десети, СГНС), УПИ ІV-814 (четвърти, отреден за имот с планоснимачен номер осемстотин и четиринадесет), заснет като поземлен имот с идентификатор 68134.507.813 (шест, осем, едно, три, четири, точка, пет, нула, седем, точка, осем, едно, три), съгласно Скица на поземлен имот по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-53/23.11.2011 г. на Изпълнителния директор на АГКК; адрес на поземления имот: гр. София, район „Сердика“, ул. „Димитър Гущанов“ № 10 (десет); площ: 705 (седемстотин и пет) кв. м; трайно предназначение на територията: урбанизирана; начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10м); стар идентификатор: няма; номер по предходен план: 813 (осемстотин и тринадесет), квартал: 159 (сто петдесет и девет), парцел: V (пети); при съседи поземлени имоти с идентификатори 68134.507.814 (шест, осем, едно, три, четири, точка, пет, нула, седем, точка, осем, едно, четири), 68134.507.1426 (шест, осем, едно, три, четири, точка, пет, нула, седем, точка, едно, четири, две, шест), 68134.507.812 (шест, осем, едно, три, четири, точка, пет, нула, седем, точка, осем, едно, две), 68134.507.1405 (шест, осем, едно, три, четири, точка, пет, нула, седем, точка, едно, четири, нула, пет), 68134.507.5032 (шест, осем, едно, три, четири, точка, пет, нула, седем, точка, пет, нула, три, две), 68134.507.1403 (шест, осем, едно, три, четири, точка, пет, нула, седем, точка, едно, четири, нула, три) Публичната продажба ще се произведе в сградата на СРС, в гр.София, бул. „Цар Борис ІІІ“ №54, п.к.1612, тел.: 8955300, 9526539, факс: 9516798. и приключва на основание чл.489, ал.5 от ГПК в края на работното време в последния ден. Началната цена, от която ще започне наддаването за имота, е 58500.00 лв. (петдесет и осем хиляди и петстотин лева). Същата представлява новата начална цена за имота. Тежести за имота: 1. Възбрана в полза на “Софийска вода“ АД по изпълнително дело № 20138630402279 по описа на ЧСИ Сия Халаджова, вписана в СВ – гр. София, акт № 257, том 7, дв.вх.рег.№25425/04.05.2016 г. за сумата от 2762,54лв. (наложена за 4/6 ид.части от сградата); 2. Договорна ипотека в полза на „Обединена българска банка“ АД, вписана в СВ – гр. София, акт № 117, том 043, дв.вх.рег. № 56780/04.11.2005 г., подновена с акт за Новиране на договорна ипотека, вписан в СВ – гр. София, акт № 220, том 55, дв.вх.рег.№63785/02.11.2015 г. за сумата от 26 588,15 лв.; 3. Възбрана в полза на „Банка Пиреос България“ АД, по изпълнително дело № 20137860402018 по описа на ЧСИ Миладин Миладинов, вписана в СВ – гр. София, акт № 113, том 26, дв.вх.рег.№57106/18.11.2013 г. за сумата от 2 048,19 лв.; 4. Възбрана в полза на „Юробанк България“ АД, по изпълнително дело № 20107880400309 по описа на ЧСИ Мирослав Колев, вписана в СВ – гр.София, акт № 286, том 19, дв.вх.рег.№53154/02.12.2011 г. за сумата от 32 061,88 лв.; 5. Възбрана по настоящото изпълнително дело, в полза на „Обединена българска банка“ АД, вписана в СВ – гр. София, акт № 129, том 21, дв.вх.рег.№54197/26.11.2010 г. за сумата от 32 888,48 лв. Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията на съда всеки присъствен ден, за да прегледат книжата/чл.488, ал.2 от ГПК/. Всички желаещи да прегледат имота, могат да сторят това всеки понеделник, сряда и петък от 17 до 19 часа. За пазач на имота е назначен Марин Атанасов Маринов, тел:0882014466; 0893271542. Задатъкът - 10 % върху началната цена на продавания имот за участие в проданта се внася предварително по сметка на Частен Съдебен Изпълнител Ренета Милчева - IBAN BG 41 UBBS 8002 5030 5999 40, BIC код UBBSBGSF по изпълнително дело № 20107900401797 (чл.489, ал.1 от ГПК). Взискателят не внася задатък, ако вземането надвишава неговия размер. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в канцеларията на районния съд, което се отразява във входящия регистър (чл.489, ал. 4 ГПК). Наддавачът може да направи повече наддавателни предложения. Всяко наддавателно предложение се прави отделно. Всички интересуващи се от имота следва да имат предвид ограничението по чл.185 ЗЗД, посочващо лимитативно лицата, които НЕ могат да бъдат купувачи на публична продан, нито пряко, нито чрез подставено лице! На 29.11.2016 г. в 9.00 часа в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявя купувача по реда на чл.492 от ГПК.
Ощеtargimot.com
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
София, ул. Димитър Гущанов