Парцел СОФИЯ

СОФИЯ ул. „Банско Шосе“ №30
487 м²
84,000 лв
2016-10-24
Поземлен имот с идентификатор 68134.4414.43 /шест, осем, едно, три, четири, точка, четири, четири, едно, четири, точка, четири, три/, находящ се в гр.София, кв.Република, ул. „Банско Шосе“ №30 (тридесет), с планоснимачен номер 43(четиридесет и три) попадащ в кадастрален лист 150(сто и педесет), м. Мильово Ханче, с площ по скица 487 (чеитристотин осемдесет и седем)кв.м., а по документ за собстбеност 500 (петстотин) кв.м., при съседи, по скица: имот с планоснимачен номер 51, имот с планоснимачен номер52, имот с планоснимачен номер 44, имот с планоснимачен номер 42, улица „Шосе за Банкя“, а по документ за собственост при съседи: Стоян Спасов, Годе Дойчев, път София-Банкя и Тона Милева, ведно с находящите се в имота Двуетажна жилищна сграда с идентификатор 68134.4414.43.1 /шест, осем, едно, три, четири, точка, четири, четири, едно, четири, точка, четири, три, точка, едно/, с разгърната застроена площ по документ за собственост от 140(сто и четиридесет) кв.м. и стопанска постройка с идентификатор 68134.4414.43.2 /шест, осем, едно, три, четири, точка, четири, четири, едно, четири, точка, четири, три, точка, две/ с разгърната застроена площ по документ за собственост от 16 (шестнадесет) кв.м.
Ощеtargimot.com
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
София, ул. Банско шосе