Тристаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ ул. Тунджа № 43, партер
117 м²
97,200 лв
2018-1-4
2/7 /две седми/ идеални части от ПАРТЕРНИЯТ АПАРТАМЕНТ от около 117 /сто и седемнадесет/ кв. м. площ, находящ се в гр. София, ул. Тунджа № 43 /четиридесет и три/, състоящ се от три стаи, хол, две антрета, кухня, баня, клозет, при съседи: от долу – мазета, от горе – апартамент на Цв. Томова, ул. Свиленица, ул. Тунджа и двор, заедно с таванско помещение, намиращо се в северозападната част на най-горния етаж /полуетаж/ при съседи: главното стълбище, от две страни- двор и бъдещото жилище на Спас Ангелов Ангелов и с едно западно мазе от към ул. Тунджа от около 17 /седемнадесет/ кв.м., при граници: ул. Тунджа, Цв. Томова, коридор и двор, който апартамент, съгласно схема № 15-325424-10.07.2017г. представлява самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.1001.743.1.1 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка хиляда и едно точка седемстотин четиридесет и три точка едно точка едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на град София, община Столична, област София (столица), одобрени със Заповед РД-18-108/13.12.2016г. на изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: град София, район Триадица, ул. Тунджа № 43, ет.1, ап.1, самостоятелния обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.1001.743, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ: 117.00 кв.м., прилежащи части: таванско помещение – 15 кв.м.; мазе – 17 кв.м., стар идентификатор: няма, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: няма, над обекта: 68134.1001.743.1.2, заедно с 21 439/100 /двадесет и едно цяло и четиристотин тридесет и девет хилядни върху сто/ от общите части на сградата до железобетонната плоча на таванския етаж и от мястото, върху което е изградена сградата, цялото от 274 /двеста седемдесет и четири/ кв.м., представляващо парцел VI-1 /шести планоснимачен първи/ от 377 /триста седемдесет и седми/ квартал, по плана на град София, м. Буката при съседи на мястото: ул. Тунджа, ул. Свиленица, Николай Дундаров и Тодор Добрев, което място, съгласно схема № 15-325418-10.07.2017г. представлява поземлен имот с идентификатор 68134.1001.743 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка хиляда и едно точка седемстотин четиридесет и три) по кадастралната карта и кадастралните регистри на град София, община Столична, област София (столица), одобрени със Заповед РД-18-108/13.12.2016г. на изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: град София, район Триадица, ул. Тунджа № 43, площ: 277 кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Високо застрояване (над 15m), стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 1, квартал: 377, парцел VI, съседи: 68134.1001.1046, 68134.1001.742, 68134.1001.738, 68134.1001.994. НАЧАЛНАТА ЦЕНА от която ще започне наддаването за идеалната част от имота е в размер на 97 200 лв. (деветдесет и седем хиляди и двеста лева). Всички желаещи да оглеждат имота, могат да сторят това всеки вторник и петък от 17.00 до 18.00 часа през времетраенето на публичната продан посочено по-горе. Купувачите могат да се явяват всеки работен ден и час в сградата на Софийски районен съд за да се запознаят с книжата за имота и да подават наддавателни предложения. Тежести и вписвания за имота: Възбрана в полза на взискателя по делото, вписана в Служба по вписванията гр.София том 18, акт № 102/2016г., дв.вх.рег. 64198/21.10.2016г.; Констативни актове – поправка, книга: Прехвърляния, том 111, акт № 100/2001г., дв.вх.рег. 32256/29.10.2001г., вписан в Служба по вписванията гр.София. Задатък за участие в публичната продан - 10 % от посочената по-горе начална цена се внася предварително по сметка с IBAN: BG72CECB97905072102600, BIC: CECBBGSF при „Централна кооперативна банка” АД с титуляр ЧСИ Росица Апостолова, по изп. д. № 20168480401276. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си в запечатан плик с квитанция за внесен задатък. Предложенията се подават в канцеларията на Софийски районен съд. На 13.02.2018г. в 10.30ч. в присъствието на явилите се наддавачи Частния съдебен изпълнител съставя протокол и обявява купувача /чл. 492 ГПК/.
Ощеtargimot.com

Тристаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ ул. Тунджа № 43, партер
117 м²
108,000 лв
2017-10-9
2/7 /две седми/ идеални части от ПАРТЕРНИЯТ АПАРТАМЕНТ от около 117 /сто и седемнадесет/ кв. м. площ, находящ се в гр. София, ул. Тунджа № 43 /четиридесет и три/, състоящ се от три стаи, хол, две антрета, кухня, баня, клозет, при съседи: от долу – мазета, от горе – апартамент на Цв. Томова, ул. Свиленица, ул. Тунджа и двор, заедно с таванско помещение, намиращо се в северозападната част на най-горния етаж /полуетаж/ при съседи: главното стълбище, от две страни- двор и бъдещото жилище на Спас Ангелов Ангелов и с едно западно мазе от към ул. Тунджа от около 17 /седемнадесет/ кв.м., при граници: ул. Тунджа, Цв. Томова, коридор и двор, който апартамент, съгласно схема № 15-325424-10.07.2017г. представлява самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.1001.743.1.1 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка хиляда и едно точка седемстотин четиридесет и три точка едно точка едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на град София, община Столична, област София (столица), одобрени със Заповед РД-18-108/13.12.2016г. на изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: град София, район Триадица, ул. Тунджа № 43, ет.1, ап.1, самостоятелния обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.1001.743, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ: 117.00 кв.м., прилежащи части: таванско помещение – 15 кв.м.; мазе – 17 кв.м., стар идентификатор: няма, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: няма, над обекта: 68134.1001.743.1.2, заедно с 21 439/100 /двадесет и едно цяло и четиристотин тридесет и девет хилядни върху сто/ от общите части на сградата до железобетонната плоча на таванския етаж и от мястото, върху което е изградена сградата, цялото от 274 /двеста седемдесет и четири/ кв.м., представляващо парцел VI-1 /шести планоснимачен първи/ от 377 /триста седемдесет и седми/ квартал, по плана на град София, м. Буката при съседи на мястото: ул. Тунджа, ул. Свиленица, Николай Дундаров и Тодор Добрев, което място, съгласно схема № 15-325418-10.07.2017г. представлява поземлен имот с идентификатор 68134.1001.743 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка хиляда и едно точка седемстотин четиридесет и три) по кадастралната карта и кадастралните регистри на град София, община Столична, област София (столица), одобрени със Заповед РД-18-108/13.12.2016г. на изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: град София, район Триадица, ул. Тунджа № 43, площ: 277 кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Високо застрояване (над 15m), стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 1, квартал: 377, парцел VI, съседи: 68134.1001.1046, 68134.1001.742, 68134.1001.738, 68134.1001.994. НАЧАЛНАТА ЦЕНА от която ще започне наддаването за идеалната част от имота е в размер на 108 000 лв. (сто и осем хиляди лева). Всички желаещи да оглеждат имота, могат да сторят това всеки вторник и петък от 17.00 до 18.00 часа през времетраенето на публичната продан посочено по-горе. Купувачите могат да се явяват всеки работен ден и час в сградата на Софийски районен съд за да се запознаят с книжата за имота и да подават наддавателни предложения. Тежести и вписвания за имота: Възбрана в полза на взискателя по делото, вписана в Служба по вписванията гр.София том 18, акт № 102/2016г., дв.вх.рег. 64198/21.10.2016г.; Констативни актове – поправка, книга: Прехвърляния, том 111, акт № 100/2001г., дв.вх.рег. 32256/29.10.2001г., вписан в Служба по вписванията гр.София. Задатък за участие в публичната продан - 10 % от посочената по-горе начална цена се внася предварително по сметка с IBAN: BG72CECB97905072102600, BIC: CECBBGSF при „Централна кооперативна банка” АД с титуляр ЧСИ Росица Апостолова, по изп. д. № 20168480401276. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си в запечатан плик с квитанция за внесен задатък. Предложенията се подават в канцеларията на Софийски районен съд.
Ощеtargimot.com
84 м²
400
2016-8-18
Днешното ни предложение включва необзаведен тристаен апартамент с топ локация на тиха и спокойна улица в центъра на София, в близост до УМБАЛ „Света Екатерина“, СБАЛАГ „ Майчин дом“, 22 СОУ „Георги Ст. Раковски“. Имотът е с площ от 84 кв.м. и включва мазе и таван, както и две тераси с гледка към уличката и заобикалящите сгради. Част е от тухлена сграда, строена през 1957 година. Имотът се предлага необзаведен и без ел. уреди, за да го завършите по ваш вкус. Отоплението е с ТЕЦ. Благодарение на комуникативната си локация, имотът предлага бърз достъп до разнообразие от удобства, услуги и институции, които са концентрирани в централната част на София. В близост до имота има автобусна спирка, градски транспорт и метростанция. Районът се характеризира още с наличие на аптека, банка, болница, детска градина, детска площадка, училище и църква. В допълнение, за комфорт и развлечение на ваше разположение наблизо ще намерите кафене, ресторант, спа център, спортен терен, фризьорски салон, химическо чистене, супермаркет/хипермаркет, търговски център и хранителен магазин, както и парк. Можем да организираме оглед на имота в удобно за вас време. За целта, свържете се с отговорния за офертата брокер и му кажете кога бихте искали да направите оглед. Ако харесате имота и решите да го наемете, ще имаме ангажимент да организираме среща с наемодателя, на която ще подготвим и ще предоставим за одобрение и подпис от двете страни на договор за наем и приемо-предавателен протокол за имота. Обичайната практика е да се предплати един наем за първия месец и да се остави гаранционен депозит при наемодателя в размер на един наем. Свържете се с отговорния брокер за този имот за по-подробна информация относно процедурата за наемане на имот. С нас можете не само да наемете имот, но и да се възползвате от редица допълнителни услуги. Можем да предложим застраховка на движимо и недвижимо имущество, застраховка живот, медицинско и автомобилно застраховане, строителни и ремонтни дейности, обзавеждане, юридически и счетоводни услуги и др.
Ощеbulgarianproperties.bg
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
София, Тунджа
80 м²
9,200
2017-10-25
За повече информация свържете се с нас и цитирайте референтния номер на имота. Моля, кажете, че сте видeли обявата в този сайт. Референтен номер: ST 63668 Тел: 0882 817 478, 02 425 68 40 Отговорен брокер: Стилиян Георгиев Представяме ви къща сред зеленина и чист въздух, подходяща за целогодишно живеене или лятна вила. Имотът е монолитен, на два етажа, с южно слънчево изложение. Към имота има монолитни пристройки и гараж на две нива. Разпределение Първи етаж: коридор трапезария Под бетон, дървена дограма. Втори етаж: коридор 2 спални дневна кухня баня с WC мокро помещение Гредоред, дървени прозорци. Дворът към къщата е с площ от 2 000 кв.м., като покрай южния край на двора тече малка рекичка Къщата се намира в близост до Свиленград и Тополовград област Хасково. Районът е населен, разположен в Южен Централен планински регион на България, в полупланински район в югоизточните склонове на Сакар планина в подножието на връх Дервишка могила. През селото протичат малките реки Чучурката (водеща началото си от подножието на Дервишка могила) и Габарската (водеща началото си от Сакар планина), смесващи се в северозападната част на селото и образуващи Студенската река от поречието на река Тунджа. Характеризира се с горещо лято и мека зима. Земята е плодорона, отглеждат се зърнени култури, тютюн, орехи, бадеми, лозя, сливи, слънчоглед, царевица, сусам, памук. Селото отстои на 28 км от североизточно от общинския център Свиленград, на 38 км от гр. Тополовград и на 97 км. източно от областния град Хасково. Разстояние по въздушен път до столицата София 267.447 км. Оглед на имота Можем да организираме оглед на имота в удобно за вас време. За целта, свържете се с отговорния за офертата брокер и му кажете кога бихте искали да направите оглед. Резервация на имота Имотът може да бъде резервиран и свален от продажба със заплащане на депозит, след което се прекратява провеждането на огледи с други купувачи и започва подготовка на документите за сключване на предварителен и окончателен договор. Свържете се с отговорния брокер за този имот за подробна информация относно процедурата на покупка и начините за плащане. Допълнителни услуги и следпродажбено обслужване Ние сме реномирана компания и ще бъдем с вас не само по време на покупката, но и след това, осигурявайки ви допълнителни услуги по ваше изискване с цел пълноценно и ...
Ощеbazar.bg

Промишлена сграда, 6200m 2 (продажба)

с.Гавраилово, област Сливен
720,000
2016-6-16
Предлагаме на Вашето внимание производствена база на около 15 км. западно от гр. Сливен. Районът е известен като център на Долината на прасковите, край него преминава р. Тунджа и ж.п. линията София - Сливен - Бургас. Производствената база е разположена върху терен с площ от 57654 кв. м., с възможност за маневриране на големи товарни автомобили. Общата застроена площ е 6200 кв. м. Сградите са в добро състояние, представляващи - административна част, производствени цехове, складове, столова и работилница. Имотът отговаря на всички условия, за да функционира като консервна или друга фабрика. Продажната цена е без включен ДДС.
Ощеofficespace.bg