Офис СОФИЯ

СОФИЯ бул. Христо Смирненски № 72, ет.1, офис 3
НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, находящи се в Многофункционална сграда: Жилищна сграда с 5 бр. апартаменти, помещения за 2 бр.магазини, офик на две нива с прилежащ вътрешен двор, подземен паркинт за 6 бр. коли и 2 бр. ателиета, находяща се в гр. София, СО район Лозенец, с административен адрес: бул. „Христо Смирненски” № 72 (седемдесет и две), въведена в експлоатация, съгласно Разрешение за ползване №325/ 27.06.2003 г. на Столична РДНСК, изградена в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХІV-537 (четиринадесети, отреден за имот с планоснимачен номер петстотин тридесет и седем) в квартал 131 (сто тридесет и едно) по плана на гр. София, местността “Лозенец”, при граници по скица: УПИ ХІІІ-538, УПИ ХІ-536, бул. “Христо Смирненски” и УПИ ХV-539, целият с площ съгласно скица от 432 кв.м. (четиристотин тридесет и два кв.м.), а според документ за собственост от 390 кв.м. (триста и деветдесет кв.м.), които имоти представляват: ОФИС № 3 /три/, на две нива, находящ се на партерен етаж на кота 0 /нула/ метра, и на първи етаж на кота +2.70 /плюс две цяло и седемдесет десети/ метра, с разгъната застроена площ от 400.99 /четиристотин цяло и деветдесет и девет стотни/ кв. м., състоящ се: първо ниво, находящо се на партерен етаж, със застроена площ от 208.48 /двеста и осем цяло и четиридесет и осем стотни/ квадратни метра, от приемна на офис, тоалетна, тераса - двор и вътрешно стълбище, при съседи на първо ниво: калкан, двор от две страни, вход за жилищна сграда с коридор и асансьор; на второ ниво, находящо се на първи етаж, със застроена площ от 192.51 /сто деветдесет и две цяло и петдесет и една стотни/ квадратни метра, състоящо се от преддверие, работно помещение, помещение за секретар, кабинет управител, заседателна зала, коридор, баня с тоалетна, тераса и два балкона, при съседи на второ ниво: калкан, стълбище, асансьор, калкан, двор от две страни, проход към жилищна сграда и бул.“Христо Смирненски”, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата и съответните идеални части от правото на строеж върху урегулирания поземлен имот, в който е построена сградата;
22.11.16 г., 22:57 targimot.com
401.0 м²
759 825,00 лв

Магазин СОФИЯ

СОФИЯ бул. Христо Смирненски 72, магазин 1
НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, находящи се в Многофункционална сграда: Жилищна сграда с 5 бр. апартаменти, помещения за 2 бр.магазини, офик на две нива с прилежащ вътрешен двор, подземен паркинт за 6 бр. коли и 2 бр. ателиета, находяща се в гр. София, СО район Лозенец, с административен адрес: бул. „Христо Смирненски” № 72 (седемдесет и две), въведена в експлоатация, съгласно Разрешение за ползване №325/ 27.06.2003 г. на Столична РДНСК, изградена в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХІV-537 (четиринадесети, отреден за имот с планоснимачен номер петстотин тридесет и седем) в квартал 131 (сто тридесет и едно) по плана на гр. София, местността “Лозенец”, при граници по скица: УПИ ХІІІ-538, УПИ ХІ-536, бул. “Христо Смирненски” и УПИ ХV-539, целият с площ съгласно скица от 432 кв.м. (четиристотин тридесет и два кв.м.), а според документ за собственост от 390 кв.м. (триста и деветдесет кв.м.), които имоти представляват: 1.) МАГАЗИН № 1 /едно/, на две нива, находящ се в сутерена на кота –2.55 /минус две цяло и петдесет и пет стотни/ метра, и на партерен етаж на кота +-0.00 /нула/ метра, с разгъната застроена площ от 98.27 /деветдесет и осем цяло и двадесет и седем стотни/ квадратни метра, състоящ се: на първо ниво, находящо се в сутерена, със застроена площ от 39.02 /тридесет и девет цяло и две стотни/ квадратни метра, от складово помещение, тоалетна и вътрешна стълба, при съседи на първо ниво: склад на магазин №2 от две страни, стълбищна клетка, калкан, избено помещение №6, избено помещение №5, избено помещение №4, гараж №1, абонатна станция, проход за жилищна сграда и бул.“Христо Смирненски”; на второ ниво, находящо се на партерен етаж, със застроена площ 59.25 /петдесет и девет цяло и двадесет и пет стотни/ квадратни метра, от търговско помещение, тераса и вътрешно стълбище, при съседи на второ ниво: магазин №2, стълбищна клетка, помещение за главно ел. табло, портиерна, двор и проход за жилищна сграда и бул.“Христо Смирненски”, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата и съответните идеални части от правото на строеж върху урегулирания поземлен имот, в който е построена сградата;
22.11.16 г., 19:59 targimot.com
98.0 м²
200 700,00 лв

Едностаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ ж.к. Христо Смирненски , ул. Слатинска, бл. 35, вх. Г, ет. 2
Подписаната Ренета Милчева, Частен Съдебен Изпълнител, рег. №790, с район на действие СГС, обявявам на интересуващите се, че на основание чл.348 от ГПК във вр. чл.487от ГПК се изнася на ПЪРВА ПО РЕД ПУБЛИЧНА ПРОДАН с времетраене от 05.09.2016 г. до 05.10.2016 г. на следния недвижим имот, собственост на съделителите Петя Петрова Матеева, Иван Петров Терзиев и Грета Николаева Дерменджиева, като наследник на Николай Христов Дерменджиев, при квоти: 1/6 ид. част за Петя Петрова Матеева, 1/6 ид. част за Иван Петров Терзиев и 4/6 ид. части Грета Николаева Дерменджиева, а именно: Апартамент № 68 (шестдесет и осем), находящ се в град София, ж.к. "Христо Смирненски", ул. "Слатинска", блок 35 (тридесет и пет), вход Г, етаж 2 (втори), със застроена площ от 46,38 (четиридесет и шест цяло и тридесет и осем стотни) кв. метра, състоящ се от стая, кухня и сервизни помещения, при съседи: паркинг, стълбище, апартамент на Мутафчиеви, сем. Камарийски, заедно с прилежащото му избено помещение №2 (две), с площ от 3,65 (три цяло и шестдесет и пет стотни) кв. метра, при съседи: сервизно помещение, мазе на Комарийски и стълбище, заедно с припадащите му се 2,971/100 ид. части от сградата и от правото на строеж върху държавна земя, находяща се в кв. 211 (двеста и единадесет), к.н. 649 от кадастралния план на гр. София от 1975 г. Публичната продажба ще се произведе в сградата на СРС, в гр.София, бул. „Цар Борис ІІІ“ №54, п.к.1612, тел.: 8955300, 9526539, факс: 9516798. и приключва на основание чл.489, ал.5 от ГПК в края на работното време в последния ден. Началната цена, от която ще започне наддаването за имота, е 63750.00 лв. (шестдесет и три хиляди седемстотин и петдесет лева). Същата представлява 75% от пазарната цена на имота. Тежести за имота: Възбрана по настоящото изпълнително дело, вписана в СВ-гр. София, дв.вх.рег.№50040/15.08.2016г. за сумата от 16 980,53 лв.; Възбрана, в полза на Петя Матеева по изпълнително дело № 20138380400816 по описа на ЧСИ Милен Бъзински, висана в СВ-гр.София, акт № 240, том 3, дв.вх.рег.№4989/13.02.2013 г. за сумата от 11734.11лв.; Искова молба, вписана в СВ-гр.София, акт № 172, том 005, дв.вх.рег.№85920/07.12.2006 г. Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията на съда всеки присъствен ден, за да прегледат книжата/чл.488, ал.2 от ГПК/. Всички желаещи да прегледат имота, могат да сторят това всяка събота от 12:00 часа до 13:00 часа. За пазач на имота е назначен Петя Петрова Матеева, тел.: 0889 789 226. Задатъкът - 10 % върху началната цена на продавания имот за участие в проданта се внася предварително по сметка на Частен Съдебен Изпълнител Ренета Милчева - IBAN BG21 CECB 9790 1066 0623 00, BIC код CECBBGSF по изпълнително дело № 20167900401206 (чл.489, ал.1 от ГПК). Взискателят не внася задатък, ако вземането надвишава неговия размер. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в канцеларията на районния съд, което се отразява във входящия регистър (чл.489, ал. 4 ГПК). Наддавачът може да направи повече наддавателни предложения. Всяко наддавателно предложение се прави отделно. Всички интересуващи се от имота следва да имат предвид ограничението по чл.185 ЗЗД, посочващо лимитативно лицата, които НЕ могат да бъдат купувачи на публична продан, нито пряко, нито чрез подставено лице! На 06.10.2016 г. в 9.00 часа в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявя купувача по реда на чл.492 от ГПК.
24.10.16 г., 14:45 targimot.com
46.0 м²
63 750,00 лв
Предлагам под наем едностаен апартамент близо до пл. Журналист и ул. Кръстьо Сарафов. Метростанция "Стадион Васил Левски" е на около 800 метра. Върху площ от 55 кв. м са разположени дневна с кухня-бокс, преход към спалня и баня с тоалетна. Апартаментът се предлага обзаведен. Има монтиран климатик.
24.10.16 г., 13:35 mirela.bg
55.0 м²
300,00 €

Имот с топ локация, простор и естествена светлина

Област София гр. София кв. "Лозенец" ул. Христо Смирненски
Предлагаме ексклузивно на вашето внимание тристаен апартамент с висококачествени довършителни работи и стилни интериорни решения. Апартаментът е изцяло луксозно реновиран и обзаведен и разполага с прекрасен аранжиран вътрешен двор. Отоплението е на централен ТЕЦ. Изложението на апартамента е юг/изток/запад като гледката е към парка. Имотът е подходящ за инвестиция и с потенциал за развитие. 1. Комуникативна локация 2. Светли и просторни помещения 3. Гледка към парка 4. Разполага с големи 3 мазета и таван 5. Прекрасен аранжиран вътрешен двор Изключително подходящ за дългосрочно отдаване под наем. Старата част на квартал Лозенец съчетава тишина и спокойствие, с лесен и бърз достъп до центъра на столицата и до Витоша планина. Имотът е в близост до площад Журналист, Районен съд, пазар, Римска стена, ВИАЗ, Технически Университет. Можем да организираме оглед на имота в удобно за вас време. За целта, свържете се с отговорния за офертата брокер и му кажете кога бихте искали да направите оглед. Имотът може да бъде резервиран и свален от продажба със заплащане на депозит, след което се прекратява провеждането на огледи с други купувачи и започва подготовка на документите за сключване на предварителен и окончателен договор. Свържете се с отговорния брокер за този имот за подробна информация относно процедурата на покупка и начините за плащане. Ние сме реномирана компания и ще бъдем с вас не само по време на покупката, но и след това, осигурявайки ви допълнителни услуги по ваше изискване с цел пълноценно и безпроблемно ползване на новозакупения имот. Услугите, които можем да предложим, включват получаване на одобрение за ипотечен кредит, застраховка на движимо и недвижимо имущество, застраховка живот, медицинско и автомобилно застраховане, строителни и ремонтни дейности, обзавеждане, юридически и счетоводни услуги и др.
16.08.16 г., 4:12 bulgarianproperties.bg
120.0 м²
180 000,00 €

Двустаен апартамент до площад Журналист в кв. Лозенец

Област София гр. София кв. "Лозенец" бул. Христо Смирненски
Вид на имота: Двустаен Апартамент, Партер Размер на имота: 70 кв.м. (чиста площ 55.5 кв.м., oбщи части 14 кв. м.) Разпределение: коридор, вестибюл, две стаи, едната с кухненски бокс, баня с тоалетна Изложение: североизточно изложение Довършителни работи: дървена дограма. Подово покритие - теракот Мебели: необзаведен Отопление: ТЕЦ, климатици Гараж: НЕ Такса поддръжка: 10 лв. Предимства на района: Комуникативно място до Борисовата Градина и площад Журналист. Цена на сайта: 48 000евро (без ДДС). Можем да организираме оглед на имота в удобно за вас време. За целта, свържете се с отговорния за офертата брокер и му кажете кога бихте искали да направите оглед. Имотът може да бъде резервиран и свален от продажба със заплащане на депозит, след което се прекратява провеждането на огледи с други купувачи и започва подготовка на документите за сключване на предварителен и окончателен договор. Свържете се с отговорния брокер за този имот за подробна информация относно процедурата на покупка и начините за плащане. Ние сме реномирана компания и ще бъдем с вас не само по време на покупката, но и след това, осигурявайки ви допълнителни услуги по ваше изискване с цел пълноценно и безпроблемно ползване на новозакупения имот. Услугите, които можем да предложим, включват получаване на одобрение за ипотечен кредит, застраховка на движимо и недвижимо имущество, застраховка живот, медицинско и автомобилно застраховане, строителни и ремонтни дейности, обзавеждане, юридически и счетоводни услуги и др.
25.03.16 г., 13:24 bulgarianproperties.bg
70.0 м²
48 000,00 €
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Имоти в град София Смирненски

Тристаен, 86m 2 (продажба)

жк. Слатина, София
София, както и 23 СОУ „Фредерик Жолио-Кюри“, 157 ГИЧЕ „Сесар Вайехо“, също така и 148-ОУ „Л. Милетич“ и 109 ОУ „Христо Смирненски“. Зала „Фестивална“. Оферта №553 В.Н. ... АНЕТИ ИМОТИ продава тристаен апартамент в София, кв.Слатина с площ 86 м2, етаж 9 от 20 етажна сграда. Цена € 76 750 ... кв.м. „Слатина“ е квартал на София намиращ се в близост между кв. „Гео Милев“, кв. „Редута“, кв. „Христо Ботев“. В
19.01.17 г., 15:15 homes.bg
86.0 м²
76 650,00 €
4 кв.м. Слатина е квартал на София намиращ се в близост между кв. Гео Милев, кв. Редута, кв. Христо Ботев. В близост до ... квартала са гара Подуяне, Летище София. В кв. Слатина се намира Висше транспортно училище Тодор Каблешков София, както ... и 23 СОУ, 157 ГИЧЕ Сесар Вайехо, също така и 148-ОУ Л. Милетич и 109 ОУ Христо Смирненски. Зала Фестивална. За
13.01.17 г., 18:16 bazar.bg
3 стаи
86.0 м²
76 750,00 €
Предлагам под наем голямо помещение на кота 0 с площ от 225 кв.м. на бул. Христо Смирненски, в близост до пл. Журналист ... местоположение в един от най-хубавите жилищни квартали на София, лесният достъп до обекта както с обществен транспорт, така и с
11.01.17 г., 7:09 bazar.bg
225.0 м²
1 350,00 €
. Апартамента е на изключително комуникативно място в непосредствена близост до ул. Граф Игнатиев и центъра на София, 20-тина мин ... от Летище София, 11 мин пеша или 3 - 4 мин с кола от НДК. В близост до стадион Васил Левски , включително обновения парк ... Борисова градина , езерото Ариана . Точно до УАСГ и бул. Христо Смирненски , но едновременно с това е на тиха уличка с
10.01.17 г., 14:54 bazar.bg
3 стаи
71.0 м²
550,00 €
. на МРБ-София в РЗП, одорбен със Заповед №628/24.06.1985 г. но ОНС-Враца,урегулиран в УПИ ІХ от кв.75А по плана на града ... , с административен адрес:улица „Христо Смирненски” №7, при граници и съседи:отляво-ап.26, отдясно-ап.10, отгоре-ап.30
9.01.17 г., 18:28 targimot.com
68.0 м²
10 650,00 лв

Тристаен, 71m 2 (под наем)

жк. Лозенец, София Corta Consult Ltd.
. Апартамента е на изключително комуникативно място в непосредствена близост до ул. Граф Игнатиев и центъра на София, 20-тина мин ... от Летище София, 11 мин пеша или 3 - 4 мин с кола от НДК. В близост до стадион Васил Левски , включително обновения парк ... Борисова градина , езерото Ариана . Точно до УАСГ и бул. Христо Смирненски , но едновременно с това е на тиха уличка с
16.12.16 г., 16:55 homes.bg
71.0 м²
550,00 €
ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ В НОВОСТРОЯЩА СЕ СГРАДА ЗА ПРОДАЖБА В СОФИЯ, кв. РЕДУТА ПЛОЩ: 64.38 кв.м. ИЗЛОЖЕНИЕ: Югоизток ... . Сградите се намират непосредствено до 109 ОУ Христо Смирненски , Редутски парк, бензиностания OMW, в близост до хипер ... изпратете запитване по e-mail -> *** Разгледайте всички наши предложения за продажба на апартаменти в София на www.delta3.bg
15.12.16 г., 20:24 bazar.bg
2 стаи
64.0 м²
52 148,00 €
ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ В НОВОСТРОЯЩА СЕ СГРАДА ЗА ПРОДАЖБА В СОФИЯ, кв. РЕДУТА ПЛОЩ: 64.91 кв.м. ИЗЛОЖЕНИЕ: Североизток ... до 109 ОУ Христо Смирненски , Редутски парк, бензиностания OMW, в близост до хипер маркет LIDL, спортна зала Унивесиада ... -> *** Разгледайте всички наши предложения за продажба на апартаменти в София на www.delta3.bg
15.12.16 г., 20:23 bazar.bg
2 стаи
64.0 м²
44 788,00 €

Тристаен, 119m 2 (продажба)

кв. Редута, София Димитър Кулов
ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ В НОВОСТРОЯЩА СЕ СГРАДА ЗА ПРОДАЖБА В СОФИЯ, КВАРТАЛ РЕДУТА ПЛОЩ: 119.14 кв.м. ИЗЛОЖЕНИЕ: Югоизток ... Смирненски“, Редутски парк, бензиностания OMW, в близост до хипер маркет LIDL, спортна зала Унивесиада, 54 ОДЗ „Сбъдната ... всички наши предложения за продажба на апартаменти в София на www.delta3.bg
30.11.16 г., 19:31 homes.bg
119.0 м²
82 207,00 €

Тристаен, 124m 2 (продажба)

кв. Редута, София Димитър Кулов
ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ В НОВОСТРОЯЩА СЕ СГРАДА ЗА ПРОДАЖБА В СОФИЯ, КВАРТАЛ РЕДУТА ПЛОЩ: 124.22 кв.м. ИЗЛОЖЕНИЕ: Югоизток ... Смирненски“, Редутски парк, бензиностания OMW, в близост до хипер маркет LIDL, спортна зала Унивесиада, 54 ОДЗ „Сбъдната ... всички наши предложения за продажба на апартаменти в София на www.delta3.bg
30.11.16 г., 19:31 homes.bg
124.0 м²
86 954,00 €

Тристаен, 128m 2 (продажба)

жк. Слатина, София Димитър Кулов
ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ В НОВОСТРОЯЩА СЕ СГРАДА ЗА ПРОДАЖБА В СОФИЯ, КВАРТАЛ РЕДУТА ПЛОЩ: 128.65 кв.м. ИЗЛОЖЕНИЕ ... 109 ОУ „Христо Смирненски“, Редутски парк, бензиностания OMW, в близост до хипер маркет LIDL, спортна зала Унивесиада, 54 ... -> *** Разгледайте всички наши предложения за продажба на апартаменти в София на www.delta3.bg
30.11.16 г., 18:30 homes.bg
128.0 м²
88 768,00 €

Тристаен, 121m 2 (продажба)

жк. Слатина, София Димитър Кулов
ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ В НОВОСТРОЯЩА СЕ СГРАДА ЗА ПРОДАЖБА В СОФИЯ, КВАРТАЛ РЕДУТА ПЛОЩ: 121.04 кв.м. ИЗЛОЖЕНИЕ ... пространсто. Сградите се намират непосредствено до 109 ОУ „Христо Смирненски“, Редутски парк, бензиностания OMW, в близост до ... , позвънете пак или изпратете запитване по e-mail -> *** Разгледайте всички наши предложения за продажба на апартаменти в София на www.delta3.bg
30.11.16 г., 18:29 homes.bg
121.0 м²
95 622,00 €

Тристаен, 106m 2 (продажба)

жк. Слатина, София Димитър Кулов
ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ В НОВОСТРОЯЩА СЕ СГРАДА ЗА ПРОДАЖБА В СОФИЯ, КВАРТАЛ РЕДУТА ПЛОЩ: 106.28 кв.м. ИЗЛОЖЕНИЕ: Югозапад ... междублоково пространсто. Сградите се намират непосредствено до 109 ОУ „Христо Смирненски“, Редутски парк, бензиностания OMW, в ... отговоря, моля, позвънете пак или изпратете запитване по e-mail -> *** Разгледайте всички наши предложения за продажба на апартаменти в София на www.delta3.bg
30.11.16 г., 18:29 homes.bg
106.0 м²
84 751,00 €

Двустаен, 60m 2 (продажба)

жк. Слатина, София Димитър Кулов
ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ В НОВОСТРОЯЩА СЕ СГРАДА ЗА ПРОДАЖБА В СОФИЯ, КВАРТАЛ РЕДУТА ПЛОЩ: 60.72 кв.м. ИЗЛОЖЕНИЕ: Югоизток ... пространсвто. Сградите се намират непосредствено до 109 ОУ „Христо Смирненски“, Редутски парк, бензиностания OMW, в близост до ... , позвънете пак или изпратете запитване по e-mail -> *** Разгледайте всички наши предложения за продажба на апартаменти в София на www.delta3.bg
30.11.16 г., 18:28 homes.bg
60.0 м²
49 790,00 €

Двустаен, 64m 2 (продажба)

жк. Слатина, София Димитър Кулов
ДВУСТАЕН В НОВОСТРОЯЩА СЕ СГРАДА ЗА ПРОДАЖБА В СОФИЯ, КВАРТАЛ РЕДУТА ПЛОЩ: 64.38 кв.м. ИЗЛОЖЕНИЕ: Югоизток, Северизток ... се намират непосредствено до 109 ОУ „Христо Смирненски“, Редутски парк, бензиностания OMW, в близост до хипер маркет ... изпратете запитване по e-mail -> *** Разгледайте всички наши предложения за продажба на апартаменти в София на www.delta3.bg
30.11.16 г., 18:28 homes.bg
64.0 м²
52 148,00 €

Двустаен, 92m 2 (продажба)

жк. Слатина, София Димитър Кулов
ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ В НОВОСТРОЯЩА СЕ СГРАДА ЗА ПРОДАЖБА В СОФИЯ, КВАРТАЛ РЕДУТА ПЛОЩ: 92.95 кв.м. ИЗЛОЖЕНИЕ ... непосредствено до 109 ОУ „Христо Смирненски“, Редутски парк, бензиностания OMW, в близост до хипер маркет LIDL, спортна зала ... по e-mail -> *** Разгледайте всички наши предложения за продажба на апартаменти в София на www.delta3.bg
30.11.16 г., 17:30 homes.bg
92.0 м²
65 065,00 €

Двустаен, 64m 2 (продажба)

жк. Слатина, София Димитър Кулов
ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ В НОВОСТРОЯЩА СЕ СГРАДА ЗА ПРОДАЖБА В СОФИЯ, КВАРТАЛ РЕДУТА ПЛОЩ: 64.91 кв.м. ИЗЛОЖЕНИЕ ... непосредствено до 109 ОУ „Христо Смирненски“, Редутски парк, бензиностания OMW, в близост до хипер маркет LIDL, спортна зала ... по e-mail -> *** Разгледайте всички наши предложения за продажба на апартаменти в София на www.delta3.bg
30.11.16 г., 17:30 homes.bg
64.0 м²
44 788,00 €

Тристаен, 112m 2 (продажба)

жк. Слатина, София Димитър Кулов
ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ В НОВОСТРОЯЩА СЕ СГРАДА ЗА ПРОДАЖБА В СОФИЯ, КВАРТАЛ РЕДУТА ПЛОЩ: 112.02 кв.м. ИЗЛОЖЕНИЕ ... непосредствено до 109 ОУ „Христо Смирненски“, Редутски парк, бензиностания OMW, в близост до хипер маркет LIDL, спортна зала ... по e-mail -> *** Разгледайте всички наши предложения за продажба на апартаменти в София на www.delta3.bg
30.11.16 г., 16:29 homes.bg
112.0 м²
81 745,00 €

Тристаен, 113m 2 (продажба)

жк. Слатина, София Димитър Кулов
ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ В НОВОСТРОЯЩА СЕ СГРАДА ЗА ПРОДАЖБА В СОФИЯ, КВАРТАЛ РЕДУТА ПЛОЩ: 126.82 кв.м. ИЗЛОЖЕНИЕ ... непосредствено до 109 ОУ „Христо Смирненски“, Редутски парк, бензиностания OMW, в близост до хипер маркет LIDL, спортна зала ... по e-mail -> *** Разгледайте всички наши предложения за продажба на апартаменти в София на www.delta3.bg
30.11.16 г., 16:29 homes.bg
113.0 м²
81 576,00 €

Тристаен, 126m 2 (продажба)

жк. Славия, София Димитър Кулов
ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ В НОВОСТРОЯЩА СЕ СГРАДА ЗА ПРОДАЖБА В СОФИЯ, КВАРТАЛ РЕДУТА ПЛОЩ: 126.82 кв.м. ИЗЛОЖЕНИЕ ... намират непосредствено до 109 ОУ „Христо Смирненски“, Редутски парк, бензиностания OMW, в близост до хипер маркет LIDL ... запитване по e-mail -> *** Разгледайте всички наши предложения за продажба на апартаменти в София на www.delta3.bg
30.11.16 г., 16:28 homes.bg
126.0 м²
92 579,00 €

Тристаен, 124m 2 (продажба)

жк. Слатина, София Димитър Кулов
ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ В НОВОСТРОЯЩА СЕ СГРАДА ЗА ПРОДАЖБА В СОФИЯ, КВАРТАЛ РЕДУТА ПЛОЩ: 124.89 кв.м. ИЗЛОЖЕНИЕ ... намират непосредствено до 109 ОУ „Христо Смирненски“, Редутски парк, бензиностания OMW, в близост до хипер маркет LIDL ... запитване по e-mail -> *** Разгледайте всички наши предложения за продажба на апартаменти в София на www.delta3.bg
30.11.16 г., 16:27 homes.bg
124.0 м²
93 668,00 €

Едностаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ ул. Света гора № 6
ЕДНОСТАЕН СУТЕРЕНЕН АПАРТАМЕНТ, находящ се в жилищна сграда в гр. София, ул. „Света гора“ № 6 /шест/, състоящ се от ... / по плана на гр. София, местност „Лозенец“ III /трета/ част, целият с площ 755 /седемстотин петдесет и пет/ кв.м, при ... , картография и кадастър София“ за територията на район „Лозенец“, Столична община няма одобрени кадастрална карта и кадастрални
30.11.16 г., 2:18 targimot.com
42.0 м²
38 100,00 лв
. на МРБ-София в РЗП, одорбен със Заповед №628/24.06.1985 г. но ОНС-Враца,урегулиран в УПИ ІХ от кв.75А по плана на града ... , с административен адрес:улица „Христо Смирненски” №7, при граници и съседи:отляво-ап.26, отдясно-ап.10, отгоре-ап.30
31.10.16 г., 15:09 targimot.com
68.0 м²
10 920,00 лв

Магазин СОФИЯ

СОФИЯ блок № 47
, север - паркинг, юг - улица. С удостоверение изх. № 94-00-4035/18.12.2013г. на „ГИС – София“ ЕООД имотът има следния настоящ адрес: град София, ж.к. „Христо Смирненски“, до блок 47. ... МАГАЗИН за бои, стъкла, железария, находящ се в град София, Столична община, район „Слатина“, жк „Слатина“, до блок ... на сградата и от правото на строеж, находящ се в квартал 44 /четиридесет и четири/ по регулационния план на град София
24.10.16 г., 14:19 targimot.com
72.0 м²
74 640,00 лв