Офис СОФИЯ

СОФИЯ бул. Христо Смирненски № 72, ет.1, офис 3
401.0 м²
487 800 лв
2.06.17 г., 18:52
НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, находящи се в Многофункционална сграда: Жилищна сграда с 5 бр. апартаменти, помещения за 2 бр.магазини, офик на две нива с прилежащ вътрешен двор, подземен паркинт за 6 бр. коли и 2 бр. ателиета, находяща се в гр. София, СО район Лозенец, с административен адрес: бул. „Христо Смирненски” № 72 (седемдесет и две), въведена в експлоатация, съгласно Разрешение за ползване №325/ 27.06.2003 г. на Столична РДНСК, изградена в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХІV-537 (четиринадесети, отреден за имот с планоснимачен номер петстотин тридесет и седем) в квартал 131 (сто тридесет и едно) по плана на гр. София, местността “Лозенец”, при граници по скица: УПИ ХІІІ-538, УПИ ХІ-536, бул. “Христо Смирненски” и УПИ ХV-539, целият с площ съгласно скица от 432 кв.м. (четиристотин тридесет и два кв.м.), а според документ за собственост от 390 кв.м. (триста и деветдесет кв.м.), които имоти представляват: ОФИС № 3 /три/, на две нива, находящ се на партерен етаж на кота 0 /нула/ метра, и на първи етаж на кота +2.70 /плюс две цяло и седемдесет десети/ метра, с разгъната застроена площ от 400.99 /четиристотин цяло и деветдесет и девет стотни/ кв. м., състоящ се: първо ниво, находящо се на партерен етаж, със застроена площ от 208.48 /двеста и осем цяло и четиридесет и осем стотни/ квадратни метра, от приемна на офис, тоалетна, тераса - двор и вътрешно стълбище, при съседи на първо ниво: калкан, двор от две страни, вход за жилищна сграда с коридор и асансьор; на второ ниво, находящо се на първи етаж, със застроена площ от 192.51 /сто деветдесет и две цяло и петдесет и една стотни/ квадратни метра, състоящо се от преддверие, работно помещение, помещение за секретар, кабинет управител, заседателна зала, коридор, баня с тоалетна, тераса и два балкона, при съседи на второ ниво: калкан, стълбище, асансьор, калкан, двор от две страни, проход към жилищна сграда и бул.“Христо Смирненски”, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата и съответните идеални части от правото на строеж върху урегулирания поземлен имот, в който е построена сградата;
Още targimot.com

Магазин СОФИЯ

СОФИЯ бул. Христо Смирненски 72, магазин 2
70.0 м²
94 020 лв
2.06.17 г., 18:54
НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, находящи се в Многофункционална сграда: Жилищна сграда с 5 бр. апартаменти, помещения за 2 бр.магазини, офик на две нива с прилежащ вътрешен двор, подземен паркинт за 6 бр. коли и 2 бр. ателиета, находяща се в гр. София, СО район Лозенец, с административен адрес: бул. „Христо Смирненски” № 72 (седемдесет и две), въведена в експлоатация, съгласно Разрешение за ползване №325/ 27.06.2003 г. на Столична РДНСК, изградена в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХІV-537 (четиринадесети, отреден за имот с планоснимачен номер петстотин тридесет и седем) в квартал 131 (сто тридесет и едно) по плана на гр. София, местността “Лозенец”, при граници по скица: УПИ ХІІІ-538, УПИ ХІ-536, бул. “Христо Смирненски” и УПИ ХV-539, целият с площ съгласно скица от 432 кв.м. (четиристотин тридесет и два кв.м.), а според документ за собственост от 390 кв.м. (триста и деветдесет кв.м.), които имоти представляват: МАГАЗИН № 2 /две/, на две нива, находящ се в сутерена на кота –2.55 /минус две цяло и петдесет и пет стотни/ метра, и на партерен етаж на кота 0 /нула/ метра, с разгъната застроена площ от 69.61 /шестдесет и девет цяло и шестдесет и една стотни/ квадратни метра, състоящ се: на първо ниво, находящо се в сутерена, със застроена площ 24.95 /двадесет и четири цяло и деветдесет и пет стотни/ квадратни метра, от складово помещение и вътрешно стълбище, при съседи на първо ниво: калкан, склад на магазин №1 от две страни и бул.“Христо Смирненски”; второ ниво, находящо се на партерен етаж, със застроена площ 44.66 /четиридесет и четири цяло и шестдесет и шест стотни/ квадратни метра, от търговско помещение, тоалетна, тераса и вътрешно стълбище, при съседи на второ ниво: калкан, стълбищна клетка, магазин №1 и бул.“Христо Смирненски”, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата съответните идеални части от правото на строеж върху урегулирания поземлен имот, в който е построена сградата;
Още targimot.com

Магазин СОФИЯ

СОФИЯ бул. Христо Смирненски 72, магазин 1
98.0 м²
132 720 лв
2.06.17 г., 18:54
НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, находящи се в Многофункционална сграда: Жилищна сграда с 5 бр. апартаменти, помещения за 2 бр.магазини, офик на две нива с прилежащ вътрешен двор, подземен паркинт за 6 бр. коли и 2 бр. ателиета, находяща се в гр. София, СО район Лозенец, с административен адрес: бул. „Христо Смирненски” № 72 (седемдесет и две), въведена в експлоатация, съгласно Разрешение за ползване №325/ 27.06.2003 г. на Столична РДНСК, изградена в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХІV-537 (четиринадесети, отреден за имот с планоснимачен номер петстотин тридесет и седем) в квартал 131 (сто тридесет и едно) по плана на гр. София, местността “Лозенец”, при граници по скица: УПИ ХІІІ-538, УПИ ХІ-536, бул. “Христо Смирненски” и УПИ ХV-539, целият с площ съгласно скица от 432 кв.м. (четиристотин тридесет и два кв.м.), а според документ за собственост от 390 кв.м. (триста и деветдесет кв.м.), които имоти представляват: 1.) МАГАЗИН № 1 /едно/, на две нива, находящ се в сутерена на кота –2.55 /минус две цяло и петдесет и пет стотни/ метра, и на партерен етаж на кота +-0.00 /нула/ метра, с разгъната застроена площ от 98.27 /деветдесет и осем цяло и двадесет и седем стотни/ квадратни метра, състоящ се: на първо ниво, находящо се в сутерена, със застроена площ от 39.02 /тридесет и девет цяло и две стотни/ квадратни метра, от складово помещение, тоалетна и вътрешна стълба, при съседи на първо ниво: склад на магазин №2 от две страни, стълбищна клетка, калкан, избено помещение №6, избено помещение №5, избено помещение №4, гараж №1, абонатна станция, проход за жилищна сграда и бул.“Христо Смирненски”; на второ ниво, находящо се на партерен етаж, със застроена площ 59.25 /петдесет и девет цяло и двадесет и пет стотни/ квадратни метра, от търговско помещение, тераса и вътрешно стълбище, при съседи на второ ниво: магазин №2, стълбищна клетка, помещение за главно ел. табло, портиерна, двор и проход за жилищна сграда и бул.“Христо Смирненски”, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата и съответните идеални части от правото на строеж върху урегулирания поземлен имот, в който е построена сградата;
Още targimot.com

Магазин СОФИЯ

СОФИЯ бул. Христо Смирненски 72, магазин 2
70.0 м²
117 525 лв
24.03.17 г., 19:23
НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, находящи се в Многофункционална сграда: Жилищна сграда с 5 бр. апартаменти, помещения за 2 бр.магазини, офик на две нива с прилежащ вътрешен двор, подземен паркинт за 6 бр. коли и 2 бр. ателиета, находяща се в гр. София, СО район Лозенец, с административен адрес: бул. „Христо Смирненски” № 72 (седемдесет и две), въведена в експлоатация, съгласно Разрешение за ползване №325/ 27.06.2003 г. на Столична РДНСК, изградена в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХІV-537 (четиринадесети, отреден за имот с планоснимачен номер петстотин тридесет и седем) в квартал 131 (сто тридесет и едно) по плана на гр. София, местността “Лозенец”, при граници по скица: УПИ ХІІІ-538, УПИ ХІ-536, бул. “Христо Смирненски” и УПИ ХV-539, целият с площ съгласно скица от 432 кв.м. (четиристотин тридесет и два кв.м.), а според документ за собственост от 390 кв.м. (триста и деветдесет кв.м.), които имоти представляват: МАГАЗИН № 2 /две/, на две нива, находящ се в сутерена на кота –2.55 /минус две цяло и петдесет и пет стотни/ метра, и на партерен етаж на кота 0 /нула/ метра, с разгъната застроена площ от 69.61 /шестдесет и девет цяло и шестдесет и една стотни/ квадратни метра, състоящ се: на първо ниво, находящо се в сутерена, със застроена площ 24.95 /двадесет и четири цяло и деветдесет и пет стотни/ квадратни метра, от складово помещение и вътрешно стълбище, при съседи на първо ниво: калкан, склад на магазин №1 от две страни и бул.“Христо Смирненски”; второ ниво, находящо се на партерен етаж, със застроена площ 44.66 /четиридесет и четири цяло и шестдесет и шест стотни/ квадратни метра, от търговско помещение, тоалетна, тераса и вътрешно стълбище, при съседи на второ ниво: калкан, стълбищна клетка, магазин №1 и бул.“Христо Смирненски”, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата съответните идеални части от правото на строеж върху урегулирания поземлен имот, в който е построена сградата;
Още targimot.com

Магазин СОФИЯ

СОФИЯ бул. Христо Смирненски 72, магазин 1
98.0 м²
165 900 лв
24.03.17 г., 19:21
НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, находящи се в Многофункционална сграда: Жилищна сграда с 5 бр. апартаменти, помещения за 2 бр.магазини, офик на две нива с прилежащ вътрешен двор, подземен паркинт за 6 бр. коли и 2 бр. ателиета, находяща се в гр. София, СО район Лозенец, с административен адрес: бул. „Христо Смирненски” № 72 (седемдесет и две), въведена в експлоатация, съгласно Разрешение за ползване №325/ 27.06.2003 г. на Столична РДНСК, изградена в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХІV-537 (четиринадесети, отреден за имот с планоснимачен номер петстотин тридесет и седем) в квартал 131 (сто тридесет и едно) по плана на гр. София, местността “Лозенец”, при граници по скица: УПИ ХІІІ-538, УПИ ХІ-536, бул. “Христо Смирненски” и УПИ ХV-539, целият с площ съгласно скица от 432 кв.м. (четиристотин тридесет и два кв.м.), а според документ за собственост от 390 кв.м. (триста и деветдесет кв.м.), които имоти представляват: 1.) МАГАЗИН № 1 /едно/, на две нива, находящ се в сутерена на кота –2.55 /минус две цяло и петдесет и пет стотни/ метра, и на партерен етаж на кота +-0.00 /нула/ метра, с разгъната застроена площ от 98.27 /деветдесет и осем цяло и двадесет и седем стотни/ квадратни метра, състоящ се: на първо ниво, находящо се в сутерена, със застроена площ от 39.02 /тридесет и девет цяло и две стотни/ квадратни метра, от складово помещение, тоалетна и вътрешна стълба, при съседи на първо ниво: склад на магазин №2 от две страни, стълбищна клетка, калкан, избено помещение №6, избено помещение №5, избено помещение №4, гараж №1, абонатна станция, проход за жилищна сграда и бул.“Христо Смирненски”; на второ ниво, находящо се на партерен етаж, със застроена площ 59.25 /петдесет и девет цяло и двадесет и пет стотни/ квадратни метра, от търговско помещение, тераса и вътрешно стълбище, при съседи на второ ниво: магазин №2, стълбищна клетка, помещение за главно ел. табло, портиерна, двор и проход за жилищна сграда и бул.“Христо Смирненски”, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата и съответните идеални части от правото на строеж върху урегулирания поземлен имот, в който е построена сградата;
Още targimot.com

Офис СОФИЯ

СОФИЯ бул. Христо Смирненски № 72, ет.1, офис 3
401.0 м²
609 750 лв
24.03.17 г., 19:16
НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, находящи се в Многофункционална сграда: Жилищна сграда с 5 бр. апартаменти, помещения за 2 бр.магазини, офик на две нива с прилежащ вътрешен двор, подземен паркинт за 6 бр. коли и 2 бр. ателиета, находяща се в гр. София, СО район Лозенец, с административен адрес: бул. „Христо Смирненски” № 72 (седемдесет и две), въведена в експлоатация, съгласно Разрешение за ползване №325/ 27.06.2003 г. на Столична РДНСК, изградена в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХІV-537 (четиринадесети, отреден за имот с планоснимачен номер петстотин тридесет и седем) в квартал 131 (сто тридесет и едно) по плана на гр. София, местността “Лозенец”, при граници по скица: УПИ ХІІІ-538, УПИ ХІ-536, бул. “Христо Смирненски” и УПИ ХV-539, целият с площ съгласно скица от 432 кв.м. (четиристотин тридесет и два кв.м.), а според документ за собственост от 390 кв.м. (триста и деветдесет кв.м.), които имоти представляват: ОФИС № 3 /три/, на две нива, находящ се на партерен етаж на кота 0 /нула/ метра, и на първи етаж на кота +2.70 /плюс две цяло и седемдесет десети/ метра, с разгъната застроена площ от 400.99 /четиристотин цяло и деветдесет и девет стотни/ кв. м., състоящ се: първо ниво, находящо се на партерен етаж, със застроена площ от 208.48 /двеста и осем цяло и четиридесет и осем стотни/ квадратни метра, от приемна на офис, тоалетна, тераса - двор и вътрешно стълбище, при съседи на първо ниво: калкан, двор от две страни, вход за жилищна сграда с коридор и асансьор; на второ ниво, находящо се на първи етаж, със застроена площ от 192.51 /сто деветдесет и две цяло и петдесет и една стотни/ квадратни метра, състоящо се от преддверие, работно помещение, помещение за секретар, кабинет управител, заседателна зала, коридор, баня с тоалетна, тераса и два балкона, при съседи на второ ниво: калкан, стълбище, асансьор, калкан, двор от две страни, проход към жилищна сграда и бул.“Христо Смирненски”, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата и съответните идеални части от правото на строеж върху урегулирания поземлен имот, в който е построена сградата;
Още targimot.com

Продава МАГАЗИН, град София, Лозенец

град София, Лозенец бул. Христо Смирненски
195.0 м²
120 000 €
13.03.17 г., 11:10
Стартайм продава магазин! Центъра в близост до бул. 'Евлоги Георгиев' и Метростанция Стадион Васил Левски ! Възможност за паркиране на три автомобила! Тухла 94г. , ЗП-179кв. м. , височина на таваните 2. 60м, лице на витрината - 10м. Имота има лице и вход от улица, както и втори /товарен/ вход от паркинга. Двете нива са свързани посредством вътрешна стълба. Разпределение - На две нива: Партер - ЗП-82кв. м, Сутерен - ЗП-97кв. м! Под Състояние - теракот и латекс, алуминиева дограма. Подходящ за офис, медицински център, лаборатория, фитнес зала и други дейности. С идеални части от земята и възможност за спиране на два автомобила във вътрешен двор. За контакти 078/43 26 77; 02/980-64-12 ; Номер на оферта: 14343
Още imot.bg

Магазин СОФИЯ

СОФИЯ бул. Христо Смирненски 72, магазин 1
98.0 м²
160 560 лв
25.01.17 г., 21:19
НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, находящи се в Многофункционална сграда: Жилищна сграда с 5 бр. апартаменти, помещения за 2 бр.магазини, офик на две нива с прилежащ вътрешен двор, подземен паркинт за 6 бр. коли и 2 бр. ателиета, находяща се в гр. София, СО район Лозенец, с административен адрес: бул. „Христо Смирненски” № 72 (седемдесет и две), въведена в експлоатация, съгласно Разрешение за ползване №325/ 27.06.2003 г. на Столична РДНСК, изградена в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХІV-537 (четиринадесети, отреден за имот с планоснимачен номер петстотин тридесет и седем) в квартал 131 (сто тридесет и едно) по плана на гр. София, местността “Лозенец”, при граници по скица: УПИ ХІІІ-538, УПИ ХІ-536, бул. “Христо Смирненски” и УПИ ХV-539, целият с площ съгласно скица от 432 кв.м. (четиристотин тридесет и два кв.м.), а според документ за собственост от 390 кв.м. (триста и деветдесет кв.м.), които имоти представляват: 1.) МАГАЗИН № 1 /едно/, на две нива, находящ се в сутерена на кота –2.55 /минус две цяло и петдесет и пет стотни/ метра, и на партерен етаж на кота +-0.00 /нула/ метра, с разгъната застроена площ от 98.27 /деветдесет и осем цяло и двадесет и седем стотни/ квадратни метра, състоящ се: на първо ниво, находящо се в сутерена, със застроена площ от 39.02 /тридесет и девет цяло и две стотни/ квадратни метра, от складово помещение, тоалетна и вътрешна стълба, при съседи на първо ниво: склад на магазин №2 от две страни, стълбищна клетка, калкан, избено помещение №6, избено помещение №5, избено помещение №4, гараж №1, абонатна станция, проход за жилищна сграда и бул.“Христо Смирненски”; на второ ниво, находящо се на партерен етаж, със застроена площ 59.25 /петдесет и девет цяло и двадесет и пет стотни/ квадратни метра, от търговско помещение, тераса и вътрешно стълбище, при съседи на второ ниво: магазин №2, стълбищна клетка, помещение за главно ел. табло, портиерна, двор и проход за жилищна сграда и бул.“Христо Смирненски”, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата и съответните идеални части от правото на строеж върху урегулирания поземлен имот, в който е построена сградата;
Още targimot.com

Офис СОФИЯ

СОФИЯ бул. Христо Смирненски № 72, ет.1, офис 3
401.0 м²
607 860 лв
25.01.17 г., 19:30
НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, находящи се в Многофункционална сграда: Жилищна сграда с 5 бр. апартаменти, помещения за 2 бр.магазини, офик на две нива с прилежащ вътрешен двор, подземен паркинт за 6 бр. коли и 2 бр. ателиета, находяща се в гр. София, СО район Лозенец, с административен адрес: бул. „Христо Смирненски” № 72 (седемдесет и две), въведена в експлоатация, съгласно Разрешение за ползване №325/ 27.06.2003 г. на Столична РДНСК, изградена в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХІV-537 (четиринадесети, отреден за имот с планоснимачен номер петстотин тридесет и седем) в квартал 131 (сто тридесет и едно) по плана на гр. София, местността “Лозенец”, при граници по скица: УПИ ХІІІ-538, УПИ ХІ-536, бул. “Христо Смирненски” и УПИ ХV-539, целият с площ съгласно скица от 432 кв.м. (четиристотин тридесет и два кв.м.), а според документ за собственост от 390 кв.м. (триста и деветдесет кв.м.), които имоти представляват: ОФИС № 3 /три/, на две нива, находящ се на партерен етаж на кота 0 /нула/ метра, и на първи етаж на кота +2.70 /плюс две цяло и седемдесет десети/ метра, с разгъната застроена площ от 400.99 /четиристотин цяло и деветдесет и девет стотни/ кв. м., състоящ се: първо ниво, находящо се на партерен етаж, със застроена площ от 208.48 /двеста и осем цяло и четиридесет и осем стотни/ квадратни метра, от приемна на офис, тоалетна, тераса - двор и вътрешно стълбище, при съседи на първо ниво: калкан, двор от две страни, вход за жилищна сграда с коридор и асансьор; на второ ниво, находящо се на първи етаж, със застроена площ от 192.51 /сто деветдесет и две цяло и петдесет и една стотни/ квадратни метра, състоящо се от преддверие, работно помещение, помещение за секретар, кабинет управител, заседателна зала, коридор, баня с тоалетна, тераса и два балкона, при съседи на второ ниво: калкан, стълбище, асансьор, калкан, двор от две страни, проход към жилищна сграда и бул.“Христо Смирненски”, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата и съответните идеални части от правото на строеж върху урегулирания поземлен имот, в който е построена сградата;
Още targimot.com

Едностаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ ж.к. Христо Смирненски , ул. Слатинска, бл. 35, вх. Г, ет. 2
46.0 м²
63 750 лв
24.10.16 г., 14:45
Подписаната Ренета Милчева, Частен Съдебен Изпълнител, рег. №790, с район на действие СГС, обявявам на интересуващите се, че на основание чл.348 от ГПК във вр. чл.487от ГПК се изнася на ПЪРВА ПО РЕД ПУБЛИЧНА ПРОДАН с времетраене от 05.09.2016 г. до 05.10.2016 г. на следния недвижим имот, собственост на съделителите Петя Петрова Матеева, Иван Петров Терзиев и Грета Николаева Дерменджиева, като наследник на Николай Христов Дерменджиев, при квоти: 1/6 ид. част за Петя Петрова Матеева, 1/6 ид. част за Иван Петров Терзиев и 4/6 ид. части Грета Николаева Дерменджиева, а именно: Апартамент № 68 (шестдесет и осем), находящ се в град София, ж.к. "Христо Смирненски", ул. "Слатинска", блок 35 (тридесет и пет), вход Г, етаж 2 (втори), със застроена площ от 46,38 (четиридесет и шест цяло и тридесет и осем стотни) кв. метра, състоящ се от стая, кухня и сервизни помещения, при съседи: паркинг, стълбище, апартамент на Мутафчиеви, сем. Камарийски, заедно с прилежащото му избено помещение №2 (две), с площ от 3,65 (три цяло и шестдесет и пет стотни) кв. метра, при съседи: сервизно помещение, мазе на Комарийски и стълбище, заедно с припадащите му се 2,971/100 ид. части от сградата и от правото на строеж върху държавна земя, находяща се в кв. 211 (двеста и единадесет), к.н. 649 от кадастралния план на гр. София от 1975 г. Публичната продажба ще се произведе в сградата на СРС, в гр.София, бул. „Цар Борис ІІІ“ №54, п.к.1612, тел.: 8955300, 9526539, факс: 9516798. и приключва на основание чл.489, ал.5 от ГПК в края на работното време в последния ден. Началната цена, от която ще започне наддаването за имота, е 63750.00 лв. (шестдесет и три хиляди седемстотин и петдесет лева). Същата представлява 75% от пазарната цена на имота. Тежести за имота: Възбрана по настоящото изпълнително дело, вписана в СВ-гр. София, дв.вх.рег.№50040/15.08.2016г. за сумата от 16 980,53 лв.; Възбрана, в полза на Петя Матеева по изпълнително дело № 20138380400816 по описа на ЧСИ Милен Бъзински, висана в СВ-гр.София, акт № 240, том 3, дв.вх.рег.№4989/13.02.2013 г. за сумата от 11734.11лв.; Искова молба, вписана в СВ-гр.София, акт № 172, том 005, дв.вх.рег.№85920/07.12.2006 г. Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията на съда всеки присъствен ден, за да прегледат книжата/чл.488, ал.2 от ГПК/. Всички желаещи да прегледат имота, могат да сторят това всяка събота от 12:00 часа до 13:00 часа. За пазач на имота е назначен Петя Петрова Матеева, тел.: 0889 789 226. Задатъкът - 10 % върху началната цена на продавания имот за участие в проданта се внася предварително по сметка на Частен Съдебен Изпълнител Ренета Милчева - IBAN BG21 CECB 9790 1066 0623 00, BIC код CECBBGSF по изпълнително дело № 20167900401206 (чл.489, ал.1 от ГПК). Взискателят не внася задатък, ако вземането надвишава неговия размер. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в канцеларията на районния съд, което се отразява във входящия регистър (чл.489, ал. 4 ГПК). Наддавачът може да направи повече наддавателни предложения. Всяко наддавателно предложение се прави отделно. Всички интересуващи се от имота следва да имат предвид ограничението по чл.185 ЗЗД, посочващо лимитативно лицата, които НЕ могат да бъдат купувачи на публична продан, нито пряко, нито чрез подставено лице! На 06.10.2016 г. в 9.00 часа в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявя купувача по реда на чл.492 от ГПК.
Още targimot.com

Имот с топ локация, простор и естествена светлина

Област София гр. София кв. "Лозенец" ул. Христо Смирненски
120.0 м²
180 000 €
16.08.16 г., 4:12
Предлагаме ексклузивно на вашето внимание тристаен апартамент с висококачествени довършителни работи и стилни интериорни решения. Апартаментът е изцяло луксозно реновиран и обзаведен и разполага с прекрасен аранжиран вътрешен двор. Отоплението е на централен ТЕЦ. Изложението на апартамента е юг/изток/запад като гледката е към парка. Имотът е подходящ за инвестиция и с потенциал за развитие. 1. Комуникативна локация 2. Светли и просторни помещения 3. Гледка към парка 4. Разполага с големи 3 мазета и таван 5. Прекрасен аранжиран вътрешен двор Изключително подходящ за дългосрочно отдаване под наем. Старата част на квартал Лозенец съчетава тишина и спокойствие, с лесен и бърз достъп до центъра на столицата и до Витоша планина. Имотът е в близост до площад Журналист, Районен съд, пазар, Римска стена, ВИАЗ, Технически Университет. Можем да организираме оглед на имота в удобно за вас време. За целта, свържете се с отговорния за офертата брокер и му кажете кога бихте искали да направите оглед. Имотът може да бъде резервиран и свален от продажба със заплащане на депозит, след което се прекратява провеждането на огледи с други купувачи и започва подготовка на документите за сключване на предварителен и окончателен договор. Свържете се с отговорния брокер за този имот за подробна информация относно процедурата на покупка и начините за плащане. Ние сме реномирана компания и ще бъдем с вас не само по време на покупката, но и след това, осигурявайки ви допълнителни услуги по ваше изискване с цел пълноценно и безпроблемно ползване на новозакупения имот. Услугите, които можем да предложим, включват получаване на одобрение за ипотечен кредит, застраховка на движимо и недвижимо имущество, застраховка живот, медицинско и автомобилно застраховане, строителни и ремонтни дейности, обзавеждане, юридически и счетоводни услуги и др.
Още bulgarianproperties.bg

Двустаен апартамент до площад Журналист в кв. Лозенец

Област София гр. София кв. "Лозенец" бул. Христо Смирненски
70.0 м²
48 000 €
25.03.16 г., 13:24
Вид на имота: Двустаен Апартамент, Партер Размер на имота: 70 кв.м. (чиста площ 55.5 кв.м., oбщи части 14 кв. м.) Разпределение: коридор, вестибюл, две стаи, едната с кухненски бокс, баня с тоалетна Изложение: североизточно изложение Довършителни работи: дървена дограма. Подово покритие - теракот Мебели: необзаведен Отопление: ТЕЦ, климатици Гараж: НЕ Такса поддръжка: 10 лв. Предимства на района: Комуникативно място до Борисовата Градина и площад Журналист. Цена на сайта: 48 000евро (без ДДС). Можем да организираме оглед на имота в удобно за вас време. За целта, свържете се с отговорния за офертата брокер и му кажете кога бихте искали да направите оглед. Имотът може да бъде резервиран и свален от продажба със заплащане на депозит, след което се прекратява провеждането на огледи с други купувачи и започва подготовка на документите за сключване на предварителен и окончателен договор. Свържете се с отговорния брокер за този имот за подробна информация относно процедурата на покупка и начините за плащане. Ние сме реномирана компания и ще бъдем с вас не само по време на покупката, но и след това, осигурявайки ви допълнителни услуги по ваше изискване с цел пълноценно и безпроблемно ползване на новозакупения имот. Услугите, които можем да предложим, включват получаване на одобрение за ипотечен кредит, застраховка на движимо и недвижимо имущество, застраховка живот, медицинско и автомобилно застраховане, строителни и ремонтни дейности, обзавеждане, юридически и счетоводни услуги и др.
Още bulgarianproperties.bg
500 лв
19.07.17 г., 7:41
социалист. строителство. София, Нова литература 1933 25. Смирненски, Христо . Зимни Вечери , Звънар, 1924 26. Д. Вазов ... : 1. Каталог на изложбата на югославското дружество "Облик" в София (вж. снимката) 2. Каменовъ, Борисъ. Стихия . София ... , 1929. 3. Бетонъ, Стоманъ. Предизгрев . София, 1930. 4. Фурнаджиев, Никола. Пролетен вятър . София, 1925. 8. Марго, Клара
Още bazar.bg
3 стаи
90.0 м²
500 €
22.07.17 г., 11:13
Смирненски , 148 ОУ Христо Халачев , 157 гимназия с изучаване на чужди езици Сесар Вайехо . Редута е предпочитан район ... , защото е в най-високата част на София благодарение, на което осигурява на жителите си чист въздух, спокойствие и много
Още bazar.bg

Офис СОФИЯ

СОФИЯ ул. "Даскал Никита (Кривина)" № 12
478.0 м²
76 225 лв
5.07.17 г., 18:58
именно: ОФИС № 3, находящ се в гр. София, Столична Община- район „Слатина“, на ул. „Даскал Никита (Кривина)“ № 12, в ... жилищната сграда, построена в „груб строеж“ в УПИ XIII- 801, от квартал № 27, по плана на гр. София, местността „Христо ... Смирненски- Слатина- ул. Кривина“, целият с площ от 478 кв. м., при граници: ул. „Кривина“, УПИ XIV- 803, УПИ XII- 802 и УПИ I
Още targimot.com

Парцел, 1850m 2 (продажба)

с.Смирненски, общ. Брусарци
37 000 €
4.07.17 г., 22:19
Имот за продан в село Смирненски, област Монтана - Слънчев и равен терен на централно и тихо място - площ 1850 м² - в ... , телефон, кабелна телевизия - жп-гара Брусарци: 5 км - на главен път Е79 София-Видин и Лом, 30 км от Монтана, 140 км от София
Още officespace.bg

Двустаен, 53m 2 (продажба)

жк. Света Троица, София Клиентски център
53.0 м²
48 240 €
5.07.17 г., 21:38
сграда, в едно от най-перспективните места за живеене в гр. София - кв. СветаТроица, р-н Илинден, който е ситуиран ... "Христо Смирненски". Районът е тих, спокоен и с висок процент озеленяване, същевремено с пряк достъп до главни пътни артерии
Още homes.bg

Сграда в удобен столичен район

Област София гр. София кв. "Света Троица" Kaufland
48 240 €
24.05.17 г., 21:35
Стилна жилищна сграда, в едно от най-перспективните места за живеене в гр. София - кв. СветаТроица, р-н Илинден, който ... Основно училище "Христо Смирненски". Районът е тих, спокоен и с висок процент озеленяване, същевремено с пряк достъп до
Още bulgarianproperties.bg
3 стаи
100.0 м²
380 €
21.04.17 г., 1:40
междублоково озеленяване, места за разходка и развлечения. Достъпът до центъра на София се извършва за минути, посредством ... намиращите се в удобна близост булеварди Драган Цанков , Евлоги и Христо Георгиеви и Христо Смирненски , както и пеша ... непосредствена близост до центъра на София, в район запазил богатата си зеленина и тиха жилищна среда. В близост се намират
Още bazar.bg

Тристаен, 90m 2 (под наем)

кв. Редута, София Клиентски център
90.0 м²
500 €
25.04.17 г., 8:03
университети. Намира се в близост до109 ОУ „Христо Смирненски“, 148 ОУ „Христо Халачев‘‘, 157 гимназия с изучаване на чужди ... езици „Сесар Вайехо“. Редута е предпочитан район, защото е в най-високата част на София благодарение, на което осигурява
Още homes.bg
90.0 м²
500 €
25.04.17 г., 9:24
. Намира се в близост до109 ОУ „Христо Смирненски“, 148 ОУ „Христо Халачев‘‘, 157 гимназия с изучаване на чужди езици „Сесар ... Вайехо“. Редута е предпочитан район, защото е в най-високата част на София благодарение, на което осигурява на жителите си
Още bulgarianproperties.bg
90.0 м²
500 €
21.04.17 г., 9:22
. Намира се в близост до109 ОУ „Христо Смирненски“, 148 ОУ „Христо Халачев‘‘, 157 гимназия с изучаване на чужди езици „Сесар ... Вайехо“. Редута е предпочитан район, защото е в най-високата част на София благодарение, на което осигурява на жителите си
Още bulgarianproperties.bg

Тристаен апартамент под наем в Лозенец

Област София гр. София кв. "Лозенец" УАСГ
100.0 м²
380 €
24.03.17 г., 19:57
среда, красиво междублоково озеленяване, места за разходка и развлечения. Достъпът до центъра на София се извършва за ... Смирненски”, както и пеша. Апартаментът се намира на 3-ти етаж от общо 4. Изложението е юг, изток, север. Имотът е с площ от ... фурна. Имотът е разположен в непосредствена близост до центъра на София, в район запазил богатата си зеленина и тиха
Още bulgarianproperties.bg
6537.0 м²
700 000 лв
31.03.17 г., 18:30
ХЛЕБОЗАВОД, гр. ВРАЦА, находящ се на адрес: ул. Христо Смирненски 4, с идентификационен 12259.1021.108, представляващ ... част на източна промишлена зона, с адрес ул. Христо Смирненски 4, непосредствено зад ЖП гара Враца и непостедствено до ... близост до центъра на града, на 200 м от детелината на пътя София Видин. Централното местоположение на обекта позволява
Още bazar.bg
3 стаи
100.0 м²
380 €
24.03.17 г., 6:13
междублоково озеленяване, места за разходка и развлечения. Достъпът до центъра на София се извършва за минути, посредством ... намиращите се в удобна близост булеварди Драган Цанков , Евлоги и Христо Георгиеви и Христо Смирненски , както и пеша ... непосредствена близост до центъра на София, в район запазил богатата си зеленина и тиха жилищна среда. В близост се намират
Още bazar.bg
700 000 лв
3.04.17 г., 15:40
ХЛЕБОЗАВОД, гр. ВРАЦА, находящ се на адрес: ул. „Христо Смирненски“ №4, с идентификационен № 12259.1021.108 ... : Местоположение: хлебозавода е разположен в гр. Враца, южната част на източна промишлена зона, с адрес ул. „Христо Смирненски ... София – Видин. Централното местоположение на обекта позволява бърз и ефективен разнос на съхранявани и произвеждани стоки
Още officespace.bg

Магазин СОФИЯ

СОФИЯ блок № 47
72.0 м²
89 100 лв
23.03.17 г., 19:23
, север - паркинг, юг - улица. С удостоверение изх. № 94-00-4035/18.12.2013г. на „ГИС – София“ ЕООД имотът има следния настоящ адрес: град София, ж.к. „Христо Смирненски“, до блок 47. ... МАГАЗИН за бои, стъкла, железария, находящ се в град София, Столична община, район „Слатина“, жк „Слатина“, до блок ... на сградата и от правото на строеж, находящ се в квартал 44 /четиридесет и четири/ по регулационния план на град София
Още targimot.com

Офис в бизнес сграда 225 кв.м Необзаведен

Лозенец гр. София обл. София
225.0 м²
1 350 €
14.03.17 г., 20:08
Предлагам под наем голямо помещение на кота 0 с площ от 225 кв.м. на бул. Христо Смирненски, в близост до пл. Журналист ... местоположение в един от най-хубавите жилищни квартали на София, лесният достъп до обекта както с обществен транспорт, така и с
Още alo.bg
137.0 м²
135 880 €
6.03.17 г., 18:03
МНОГОСТАЕН АПАРТАМЕНТ ЗА ПРОДАЖБА В СОФИЯ, кв. Редута ПЛОЩ: 136.88кв.м. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: Чиста площ: 119.90 ... : 72, 11, 9. В близост се намира ' 109 ОУ Христо Смирненски ', ' Детска градина 155 Веселина ' , също и храм ' Света ... -> *** Разгледайте всички наши предложения за продажба на апартаменти в София на www.delta3.bg
Още bazar.bg
3 стаи
125.0 м²
93 667 €
14.02.17 г., 14:35
ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ В НОВОСТРОЯЩА СЕ СГРАДА ЗА ПРОДАЖБА В СОФИЯ, КВАРТАЛ РЕДУТА ПЛОЩ: 124.89 кв.м. ИЗЛОЖЕНИЕ ... Новостроящи се жилищни сгради с общо междублоково пространсто. Сградите се намират непосредствено до 109 ОУ Христо Смирненски ... 722. Ако съм зает и не Ви отговоря, моля, позвънете пак или изпратете запитване по e-mail -> *** Разгледайте всички наши предложения за продажба на апартаменти в София на www.delta3.bg
Още bazar.bg
3 стаи
121.0 м²
101 800 €
14.02.17 г., 14:21
ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ В НОВОСТРОЯЩА СЕ СГРАДА ЗА ПРОДАЖБА В СОФИЯ, КВАРТАЛ РЕДУТА ПЛОЩ: 121.04 кв.м. ИЗЛОЖЕНИЕ ... жилищни сгради с общо междублоково пространсто. Сградите се намират непосредствено до 109 ОУ Христо Смирненски , Редутски ... зает и не Ви отговоря, моля, позвънете пак или изпратете запитване по e-mail -> *** Разгледайте всички наши предложения за продажба на апартаменти в София на www.delta3.bg
Още bazar.bg

Тристаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ жк. Слатина, бл. 73, вх. А, ет. 19
82.0 м²
111 000 лв
13.02.17 г., 18:09
№ 83 /осемдесет и три/, находящ се в гр.София, ж.к.“Слатина“ /ж.к.“Христо Смирненски“/, блок 73 /седемдесет и трети/, вход ... . София, акт 197, том 24, дв. вх. Рег. №26781/18.04.2008г. за сумата от 120 000 лв; 2 .Възбрана по настоящото изп.дело в ... полза на Банка ДСК ЕАД, вписана в СВ – гр. София, акт 94, том XXII, вх. рег. № 76531/21.12.2016г. за сума в размер на
Още targimot.com
225.0 м²
1 350 €
11.01.17 г., 7:09
Предлагам под наем голямо помещение на кота 0 с площ от 225 кв.м. на бул. Христо Смирненски, в близост до пл. Журналист ... местоположение в един от най-хубавите жилищни квартали на София, лесният достъп до обекта както с обществен транспорт, така и с
Още bazar.bg
3 стаи
72.0 м²
550 €
10.01.17 г., 14:54
. Апартамента е на изключително комуникативно място в непосредствена близост до ул. Граф Игнатиев и центъра на София, 20-тина мин ... от Летище София, 11 мин пеша или 3 - 4 мин с кола от НДК. В близост до стадион Васил Левски , включително обновения парк ... Борисова градина , езерото Ариана . Точно до УАСГ и бул. Христо Смирненски , но едновременно с това е на тиха уличка с
Още bazar.bg

Тристаен, 71m 2 (под наем)

жк. Лозенец, София
71.0 м²
550 €
16.12.16 г., 16:55
София, 20-тина мин от Летище София, 11 мин пеша или 3 - 4 мин с кола от НДК. В близост до стадион Васил Левски ... , включително обновения парк Борисова градина , езерото Ариана . Точно до УАСГ и бул. Христо Смирненски , но едновременно с това
Още homes.bg

Едностаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ ул. Света гора № 6
42.0 м²
38 100 лв
30.11.16 г., 2:18
ЕДНОСТАЕН СУТЕРЕНЕН АПАРТАМЕНТ, находящ се в жилищна сграда в гр. София, ул. „Света гора“ № 6 /шест/, състоящ се от ... / по плана на гр. София, местност „Лозенец“ III /трета/ част, целият с площ 755 /седемстотин петдесет и пет/ кв.м, при ... , картография и кадастър София“ за територията на район „Лозенец“, Столична община няма одобрени кадастрална карта и кадастрални
Още targimot.com