Тристаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ гр. София, р-н Лозенец, , м. "Витоша ВЕЦ Симеоново", ул. "Слав Караславов"
59 м²
31,334 лв
2017-2-28
АПАРТАМЕНТ № 10 (десет), находящ се в жилищната сграда изградена в степен на завършеност „груб строеж“ в УПИ пл. № II- 1754 ( втори отреден за имот пл. номер хиляда седемстотин петдесет и четири) от кв. 78 (седемдесет и осми) по плана за гр. София , м. „Витоша ВЕЦ Симеоново “ на втори етаж, със застроена площ 58,82 ( петдесет и осем цяло и осемдесет и две стотни) квадратни метра, състоящ се от: спалня, дневна, трапезария с кухненски бокс, санитарен възел и балкон, при граници: коридор, ап. № 11 ( единадесет), двор и апартамент № 9 ( девет), заедно със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху поземления имот, описан по- горе, ведно с МАЗЕ № 20 (двадесет), с площ 10,05 ( десет цяло и пет стотни) квадратни метра, при граници : коридор, стълбище маневрено пространство и мазе № 21 (двадесет и едно). Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление.
Ощеtargimot.com

Тристаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ гр. София, р-н Лозенец, , м. "Витоша ВЕЦ Симеоново", ул. "Слав Караславов"
119 м²
52 лв
2017-2-28
АПАРТАМЕНТ № 3( три), находящ се в жилищната сграда изградена в степен на завършеност „груб строеж“ в УПИ пл. № II- 1754 ( втори отреден за имот пл. номер хиляда седемстотин петдесет и четири) от кв. 78 ( седемдесет и осми) по плана за гр. София , м. „Витоша ВЕЦ Симеоново “ на партерен етаж, със застроена площ 118,83 ( сто и осемнадесет цяло и осемдесет и три стотни) квадратни метра, състоящ се от: две спални, дневна с кухненски бокс, санитарен възел и тераса, при граници: от две страни улици, коридор, ап. № 2 ( две), асансьорна шахта, ел. табло и стълбищна площадка, заедно със съответните идеални части на сградата и от правото на строеж върху поземления имот , описан по- горе; на кота +2,844 ( плюс две осемстотин четиридесет и четири хилядни метра), ведно с МАЗЕ № 1 ( едно) с площ 7,35 ( седем цяло тридесет и пет стотни) квадратни метра, при граници: от две страни: двор, калкан, коридор, мазе № 2 (две) и мазе № 22 (двадесет и две); Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление.
Ощеtargimot.com

Тристаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ гр. София, р-н Лозенец, , м. "Витоша ВЕЦ Симеоново", ул. "Слав Караславов"
85 м²
41,472 лв
2017-2-28
АПАРТАМЕНТ № 18 ( осемнадесет), находящ се в жилищната сграда изградена в степен на завършеност „груб строеж“ в УПИ пл. № II- 1754 ( втори отреден за имот пл. номер хиляда седемстотин петдесет и четири) от кв. 78 (седемдесет и осми) по плана за гр. София , м. „Витоша ВЕЦ Симеоново “ на на трети етаж със застроена площ 84,56 ( осемдесет и четири цяло и петдесет и шест стотни) квадратни метра, състоящ се от: една спалня, дневна, трапезария, кухненски бокс, санитарен възел, лоджия. бал., при граници: коридор, асансьорна шахта, стълбищна площадка, от две страни улици и ап. № 17 ( седемнадесет), заедно със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху поземления имот, описан по- горе: кота +11,376 ( плюс единадесет цяло триста седемдесет и шест хилядни) метра. Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление.
Ощеtargimot.com

Тристаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ гр. София, р-н Лозенец, , м. "Витоша ВЕЦ Симеоново", ул. "Слав Караславов"
66 м²
34,272 лв
2017-2-28
АПАРТАМЕНТ № 7 ( седем) , находящ се в жилищната сграда изградена в степен на завършеност „груб строеж“ в УПИ пл. № II- 1754 ( втори отреден за имот пл. номер хиляда седемстотин петдесет и четири) от кв. 78 ( седемдесет и осми) по плана за гр. София , м. „Витоша ВЕЦ Симеоново “ на първи етаж, със застроена площ 65,95 ( шестдесет и пет цяло и деветдесет и пет стотни ) квадратни метра, състоящ се от : спалня, дневна, трапезария, кухненски бокс, санитарен възел и балкон, при граници: коридор, ап. № 8 ( осем), улица, двор, ап. № 6 ( шест) , заедно със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху поземления имот, описан по- горе, ведно с МАЗЕ № 7 ( седем), с площ 8,05 ( осем цяло и пет стотни) квадратни метра, при граници: двор, мазе № 8 (осем ), коридор и мазе № 6 ( шест). Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление.
Ощеtargimot.com

Тристаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ гр. София, р-н Лозенец, , м. "Витоша ВЕЦ Симеоново", ул. "Слав Караславов"
66 м²
32,256 лв
2017-2-28
АПАРТАМЕНТ № 17 ( седемнадесет), находящ се в жилищната сграда изградена в степен на завършеност „груб строеж“ в УПИ пл. № II- 1754 ( втори отреден за имот пл. номер хиляда седемстотин петдесет и четири) от кв. 78 (седемдесет и осми) по плана за гр. София , м. „Витоша ВЕЦ Симеоново “ на трети етаж, със застроена площ 65,95 ( шестдесет и пет цяло и деветдесет и пет стотни) квадратни метра, състоящ се от: спалня, дневна, трапезария, кухненски бокс, санитарен възел и балкон, при граници: коридор, ап.№ 18 (осемнадесет), улица, двор и апартамент № 16 ( шестнадесет) заедно със съответните идеални части от общите части на сградата и правото на строеж върху поземления имот, описан по- горе. Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление.
Ощеtargimot.com

Тристаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ гр. София, р-н Лозенец, , м. "Витоша ВЕЦ Симеоново", ул. "Слав Караславов"
79 м²
39,168 лв
2017-2-28
АПАРТАМЕНТ № 9 ( девет), находящ се в жилищната сграда изградена в степен на завършеност „груб строеж“ в УПИ пл. № II- 1754 ( втори отреден за имот пл. номер хиляда седемстотин петдесет и четири) от кв. 78 (седемдесет и осми) по плана за гр. София , м. „Витоша ВЕЦ Симеоново “ на втори етаж, със застроена площ 79,11 ( седемдесет и девет цяло и единадесет стотни) квадратни метра, състоящ се от: една спалня, дневна, трапезария с кухненски бокс, санитарен възел, лоджия балкон при граници: коридор, ап. № 10 ( десет), двор, калкан, улица и стълбищна площадка, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху поземления имот, описан по- горе, ведно с МАЗЕ № 9 (девет) с площ 8,20 ( осем цяло и двадесет стотни) квадратни метра, при граници : двор, мазе № 10 (десет), коридор и мазе № 8. Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление.
Ощеtargimot.com

Тристаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ гр. София, р-н Лозенец, , м. "Витоша ВЕЦ Симеоново", ул. "Слав Караславов"
59 м²
30,888 лв
2017-2-28
АПАРТАМЕНТ № 5 ( пет), находящ се в жилищната сграда изградена в степен на завършеност „груб строеж“ в УПИ пл. № II- 1754 ( втори отреден за имот пл. номер хиляда седемстотин петдесет и четири) от кв. 78 ( седемдесет и осми) по плана за гр. София , м. „Витоша ВЕЦ Симеоново “ на първи етаж, със застроена площ 58,82 ( петдесет и осем цяло и осемдесет и две стотни) квадратни метра, състоящ се от: спалня, дневна, трапезария с кухненски бокс, санитарен възел и балкон при граници: коридор, ап. № 4 ( четири) двор и апартамент № 6 ( шест) , заедно със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху поземления имот, описан по- горе, ведно с МАЗЕ № 5 ( три ), с площ 8,30 ( осем цяло и тридесет стотни ) квадратни метра, при граници : двор, мазе № 6 ( шест), коридор и мазе № 4 ( четири). Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление.
Ощеtargimot.com

Тристаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ гр. София, р-н Лозенец, , м. "Витоша ВЕЦ Симеоново", ул. "Слав Караславов"
79 м²
39,571 лв
2017-2-28
АПАРТАМЕНТ № 4 ( четири ), находящ се в жилищната сграда изградена в степен на завършеност „груб строеж“ в УПИ пл. № II- 1754 ( втори отреден за имот пл. номер хиляда седемстотин петдесет и четири) от кв. 78 ( седемдесет и осми) по плана за гр. София , м. „Витоша ВЕЦ Симеоново “ на първи етаж със застроена площ 79,11 ( седемдесет и девет цяло и единадесет стотни ) квадратни метра, състоящ се от : една спалня, дневна, трапезария с кухненски бокс, санитарен възел, лоджия балкон при граници: коридор, ап. № 5 ( пет), двор, калкан, улица и стълбищна площадка, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху поземления имот, описан по- горе, ведно с МАЗЕ № 21 ( двадесет и едно ), с площ 9,55 ( девет цяло и петдесет и пет стотни) квадратни метра, при граници: коридор, мазе № 20 ( двадесет) , маневрено пространство и двор; на кота – 3,330 ( минус три цяло триста и тридесет хилядни) метра. Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление.
Ощеtargimot.com

Тристаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ гр. София, р-н Лозенец, , м. "Витоша ВЕЦ Симеоново", ул. "Слав Караславов"
85 м²
43,488 лв
2017-2-28
АПАРТАМЕНТ № 8 ( осем), находящ се в жилищната сграда изградена в степен на завършеност „груб строеж“ в УПИ пл. № II- 1754 (втори отреден за имот пл. номер хиляда седемстотин петдесет и четири) от кв. 78 (седемдесет и осми) по плана за гр. София , м. „Витоша ВЕЦ Симеоново “ на първи етаж, със застроена площ 84,56 ( осемдесет и четири цяло и петдесет и шест стотни) квадратни метра, състоящ се от : една спалня, дневна, трапезария, кухненски бокс, санитарен възел, лоджия, бал., при граници: коридор, асансьорна шахта, стълбищна площадка, от две страни улици и ап № 7 ( седем) , заедно със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху поземления имот, описан по- горе, ведно с МАЗЕ № 6 ( шест ), с площ 8,15 ( осем цяло и петнадесет стотни) квадратни метра, при граници: двор, мазе № 7 (седем), коридор и мазе № 5 (пет). Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление.
Ощеtargimot.com

Тристаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ гр. София, р-н Лозенец, , м. "Витоша ВЕЦ Симеоново", ул. "Слав Караславов"
66 м²
34,344 лв
2017-2-28
АПАРТАМЕНТ № 12 ( дванадесет), находящ се в жилищната сграда изградена в степен на завършеност „груб строеж“ в УПИ пл. № II- 1754 ( втори отреден за имот пл. номер хиляда седемстотин петдесет и четири) от кв. 78 (седемдесет и осми) по плана за гр. София , м. „Витоша ВЕЦ Симеоново “ на втори етаж със застроена площ 65,95 ( шестдесет и пет цяло и деветдесет и пет стотни) квадратни метра, състоящ се от: спалня, дневна, трапезария, кухненски бокс, санитарен възел и балкон, при граници: коридор, ап. № 13 ( тринадесет), улица, двор и ап. № 11 ( единадесет), заедно със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху поземления имот, описан по- горе, ведно с МАЗЕ № 12 (дванадесет), с площ 8,30 ( осем цяло и тридесет стотни) квадратни метра, при граници : коридор, мазе № 11 (единадесет), маневрено пространство и мазе № 13 ( тринадесет). Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление.
Ощеtargimot.com

Тристаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ гр. София, р-н Лозенец, , м. "Витоша ВЕЦ Симеоново", ул. "Слав Караславов"
85 м²
43,603 лв
2017-2-28
АПАРТАМЕНТ № 13 ( тринадесет ), находящ се в жилищната сграда изградена в степен на завършеност „груб строеж“ в УПИ пл. № II- 1754 ( втори отреден за имот пл. номер хиляда седемстотин петдесет и четири) от кв. 78 (седемдесет и осми) по плана за гр. София , м. „Витоша ВЕЦ Симеоново “ на втори етаж, със застроена площ 84,56 ( осемдесет и четири цяло и петдесет и шест стотни) квадратни метра, състоящ се от : една спалня, дневна, трапезария, кухненски бокс, санитарен възел, лоджия, бал., при граници: коридор, асансьорна шахта, стълбищна площадка, от две страни улици и ап. № 12 (дванадесет) заедно със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху поземления имот, описан по- горе, ведно с МАЗЕ № 13 ( тринадесет) с площ 8,45 ( осем цяло четиридесет и пет стотни ) квадратни метра , при граници: коридор, мазе № 12 ( дванадесет), маневрено пространство и мазе № 14 ( четиринадесет). Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление.
Ощеtargimot.com

Тристаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ гр. София, р-н Лозенец, , м. "Витоша ВЕЦ Симеоново", ул. "Слав Караславов"
94 м²
45,792 лв
2017-2-28
АПАРТАМЕНТ № 19 ( деветнадесет), находящ се в жилищната сграда изградена в степен на завършеност „груб строеж“ в УПИ пл. № II- 1754 ( втори отреден за имот пл. номер хиляда седемстотин петдесет и четири) от кв. 78 ( седемдесет и осми) по плана за гр. София , м. „Витоша ВЕЦ Симеоново “ на четвърти етаж, със застроена площ 93,65( деветдесет и три цяло и шестдесет и пет стотни) квадратни метра, състоящ се от: две спални, дневна, трапезария с кухненски бокс, санитарен възел, два балкона, при граници: коридор, ап.№ 15 ( петнадесет), двор, калкан, улица и стълбищна площадка, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху поземления имот, описан по- горе. Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление.
Ощеtargimot.com

Тристаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ гр. София, ул. Слав Караславов
66 м²
45,000 лв
2016-11-18
АПАРТАМЕНТ № 7 ( седем) , находящ се в жилищната сграда на първи етаж, със застроена площ 65,95 ( шестдесет и пет цяло и деветдесет и пет стотни ) квадратни метра, състоящ се от : спалня, дневна, трапезария, кухненски бокс, санитарен възел и балкон, при граници: коридор, ап. № 8 ( осем), улица, двор, ап. № 6 ( шест) , заедно със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху поземления имот, описан по- горе, ведно със идеални части от общите части на сградата съответстващи на ПАРКОМЯСТО № 3 ( три ) с площ 11 ( единадесет) квадратни метра, при граници: от две страни маневрено пространство, паркомясто № 2 ( две ) и паркомясто № 4 ( четири ).
Ощеtargimot.com

Тристаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ гр. София, ул. Слав Караславов
79 м²
49,464 лв
2016-11-22
АПАРТАМЕНТ № 4 ( четири ), находящ се в жилищната сграда изградена в степен на завършеност „груб строеж“ в УПИ пл. № II- 1754 ( втори отреден за имот пл. номер хиляда седемстотин петдесет и четири) от кв. 78 ( седемдесет и осми) по плана за гр. София , м. „Витоша ВЕЦ Симеоново “ на първи етаж със застроена площ 79,11 ( седемдесет и девет цяло и единадесет стотни ) квадратни метра, състоящ се от : една спалня, дневна, трапезария с кухненски бокс, санитарен възел, лоджия балкон при граници: коридор, ап. № 5 ( пет), двор, калкан, улица и стълбищна площадка, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху поземления имот, описан по- горе, ведно с МАЗЕ № 21 ( двадесет и едно ), с площ 9,55 ( девет цяло и петдесет и пет стотни) квадратни метра, при граници: коридор, мазе № 20 ( двадесет) , маневрено пространство и двор; на кота – 3,330 ( минус три цяло триста и тридесет хилядни) метра.
Ощеtargimot.com

Тристаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ гр. София, ул. Слав Караславов
119 м²
65,610 лв
2016-11-22
АПАРТАМЕНТ № 3( три), находящ се в жилищната сграда изградена в степен на завършеност „груб строеж“ в УПИ пл. № II- 1754 ( втори отреден за имот пл. номер хиляда седемстотин петдесет и четири) от кв. 78 ( седемдесет и осми) по плана за гр. София , м. „Витоша ВЕЦ Симеоново “ на партерен етаж, със застроена площ 118,83 ( сто и осемнадесет цяло и осемдесет и три стотни) квадратни метра, състоящ се от: две спални, дневна с кухненски бокс, санитарен възел и тераса, при граници: от две страни улици, коридор, ап. № 2 ( две), асансьорна шахта, ел. табло и стълбищна площадка, заедно със съответните идеални части на сградата и от правото на строеж върху поземления имот , описан по- горе; на кота +2,844 ( плюс две осемстотин четиридесет и четири хилядни метра), ведно с МАЗЕ № 1 ( едно) с площ 7,35 ( седем цяло тридесет и пет стотни) квадратни метра, при граници: от две страни: двор, калкан, коридор, мазе № 2 (две) и мазе № 22 (двадесет и две).
Ощеtargimot.com

Тристаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ гр. София, ул. Слав Караславов
59 м²
40,680 лв
2016-11-18
АПАРТАМЕНТ № 15 (петнадесет) находящ се в жилищната сграда на трети етаж, със застроена площ 58,82 ( петдесет и осем цяло и осемдесет и две стотно) квадратни метра, състоящ се от: спалня, дневна, трапезария с кухненски бокс, санитарен възел и балкон, при граници: коридор, ап. № 16 ( шестнадесет), двор и апартамент № 14 ( четиринадесет), заедно със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху поземления имот, описан по- горе, ведно със идеални части от общите части на сградата съответстващи на ПАРКОМЯСТО № 14 ( четиринадесет) с площ 11 ( единадесет квадратни метра , при граници : маневрено пространство, двор, паркомясто № 13 ( тринадесет) и паркомясто № 15 ( петнадесет).
Ощеtargimot.com

Тристаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ гр. София, ул. Слав Караславов
85 м²
56,520 лв
2016-11-18
АПАРТАМЕНТ № 13 ( тринадесет ), находящ се в жилищната сграда на втори етаж, със застроена площ 84,56 ( осемдесет и четири цяло и петдесет и шест стотни) квадратни метра, състоящ се от : една спалня, дневна, трапезария, кухненски бокс, санитарен възел, лоджия, бал., при граници: коридор, асансьорна шахта, стълбищна площадка, от две страни улици и ап. @ 12 ( дванадесет) заедно със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху поземления имот, описан по- горе: кота +8,532 ( плюс осем цяло петстотин тридесет и две хилядни) метра, ведно със идеални части от общите части на сградата съответстващи на ПАРКОМЯСТО № 11 ( единадесет) с площ 11 ( единадесет) квадратни метра при граници: маневрено пространство , от две страни двор и паркомясто № 13 ( тринадесет).
Ощеtargimot.com

Тристаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ гр. София, ул. Слав Караславов
85 м²
51,840 лв
2016-11-23
АПАРТАМЕНТ № 18 ( осемнадесет), находящ се в жилищната сграда изградена в степен на завършеност „груб строеж“ в УПИ пл. № II- 1754 ( втори отреден за имот пл. номер хиляда седемстотин петдесет и четири) от кв. 78 (седемдесет и осми) по плана за гр. София , м. „Витоша ВЕЦ Симеоново “ на на трети етаж със застроена площ 84,56 ( осемдесет и четири цяло и петдесет и шест стотни) квадратни метра, състоящ се от: една спалня, дневна, трапезария, кухненски бокс, санитарен възел, лоджия. бал., при граници: коридор, асансьорна шахта, стълбищна площадка, от две страни улици и ап. № 17 ( седемнадесет), заедно със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху поземления имот, описан по- горе: кота +11,376 ( плюс единадесет цяло триста седемдесет и шест хилядни) метра.
Ощеtargimot.com

Тристаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ гр. София, ул. Слав Караславов
59 м²
40,680 лв
2016-11-18
АПАРТАМЕНТ № 10 ( десет), находящ се в жилищната сграда на втори етаж, със застроена площ 58,82 ( петдесет и осем цяло и осемдесет и две стотни) квадратни метра, състоящ се от: спалня, дневна, трапезария с кухненски бокс, санитарен възел и балкон, при граници: коридор, ап. № 11 ( единадесет), двор и апартамент № 9 ( девет), заедно със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху поземления имот, описан по- горе, ведно със идеални части от общите части на сградата съответстващи на ПАРКОМЯСТО № 9 ( девет) с площ 11 ( единадесет) квадратни метра, при граници: от две страни маневрено пространство, паркомясто № 8 ( осем ) и паркомясто № 10 ( десет).
Ощеtargimot.com
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
София, Слав Караславов