Не е намерено нищо
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
София, Ресен

Офис ПЛЕВЕН

ПЛЕВЕН площад "Възраждане" №5
36 м²
8,920 лв
2018-1-12
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ Татяна Кирилова, с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, адрес на кантората: гр.Плевен, ул.”Ресен”№15, ет.1, тел.:064/806 778 О Б Я В Л Е Н И Е ПО ИД № 1402 / 2010 г. с Изх. № 1728/ 12.01.2018г. Подписаната Татяна Кирилова, ЧСИ с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, обявявам на интересуващите се, че от 12.02.2018г. до 17.00 часа на 12.03.2018г. в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, ул.”Димитър Константинов”№25 ще се проведе публична продажба, след определяне на нова начална цена, приключваща в края на работното време на последния ден на следния недвижим имот принадлежащ на ГЕОРГИ ИВАНОВ ПЕТРОВ, а именно: ½ /една втора/ идеална част от: ОФИС №13 /тринадесет/, находящ се в град Плевен, в офис сграда с магазини на площад "Възраждане" №5 /пет/, на III /трети/ етаж, съгласно схема №15-112247-19.03.2015г. на СГКК гр.Плевен, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56722.659.871.1.13 /петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две, точка, шестотин петдесет и девет, точка, осемстотин седемдесет и едно, точка, едно, точка, тринадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Плевен, одобрени със заповед №РД-18-71/06.06.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, предназначение на самостоятелния обект- за офис, брой нива на обекта- едно, със застроена площ от 35,59 кв.м. /тридесет и пет цяло и петдесет и девет стотни квадратни метра/, при съседни самостоятелни обекти в сградата по кадастралната схема: на същия етаж- обект с идентификатор 56722. 659.871.1.12, под обекта- обект с идентификатор 56722.659.871.1.8, над обекта- обект с идентификатор 56722.659.871.1.18, и при съседи по нотариален акт: коридор, площад "Възраждане", офис №12, двор, отгоре- кафе-сладкарница, отдолу- офис №8, както и припадащите се на офиса 3,3245 % /три цяло три хиляди двеста четиридесет и пет десетохилядни процента/' идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж на сградата, която сграда е обозначена по кадастралната схема като сграда №1/едно/, построена в поземлен имот с идентификатор 56722.659.871 /петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две, точка, шестотин петдесет и девет, точка, осемстотин седемдесет и едно/, а по нотариален акт в урегулиран поземлен имот, съставляващ УПИ II-5990 /втори римско за имот пет хиляди деветстотин и деветдесет арабско/, в квартал 85а /осемдесет и пет букава “а“/, с площ от 295 кв.м./ двеста деветдесет и пет квадратни метра/, съгласно уличната регулация, утвърдена със заповед №РД-15-1894 от 2000г., при съседи на УПИ:от две страни улици, УПИ I-5991 на ЕООД „Хоризонт-Иванов" и УПИ III-5989 на Мария Драгомирова Петева и др. - при първоначална цена – 8 920 лв /осем хиляди деветстотин и двадесет лева/ Данъчната оценка за имота е 28 967.30 лв, данъчна оценка на имота за лицето е 14 483.70 лв,съгласно справка на МДТ Плевен. Тежести за имота: възбрана том 6, акт №122/2010г. в полза на „АЛФА БАНКА” АД, ЕИК 831694000, с правоприемник "ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ" ЕАД, с ЕИК 000694749, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул.„Околовръстен път“ №260; възбрана том 1, акт №50/2011г. в полза на „ПИБ”АД, ЕИК 831094393, съгласно удостоверение за тежести на АВ имотен регистър с Изх.№1474/25.03.2015г. Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Книжата за проданта се държат в деловодството на СИС при РС-Плевен, ет.2 на разположение на всеки, който се интересува от имота. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това всеки вторник и четвъртък от 14 ч. до 16 ч. на посочен адрес в гр.Плевен, при г-жа Надежда Петрова. За участие в наддаването по сметка на съдебния изпълнител се внася задатъкът 10 на сто върху началната цена съгласно чл.489, ал.1 от ГПК по сметка в „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД, IBAN:BG66 CECB 9790 50D4 5129 00, BIC: CECBBGSF-титуляр ЧСИ Татяна Кирилова, по изп.дело № 20108150401402/10 г. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи, и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, Районен съд-Плевен, деловодство на Съдебно Изпълнителна Служба, което се отразява във входящ регистър. На 13.03.2018 год. в 9.45 ч., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, зала №10, етаж 4 в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявява купувача. Ако при обявяването на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък, съдебният изпълнител отразява предложението в протокола и след като наддавачът го подпише, съдебният изпълнител пита три пъти има ли желаещи да предложат по висока цена с размера на още един задатък. Ако постъпи предложение, то се отразява в протокола и наддавачът го подписва. След изчерпване на предложенията за купувач на имота се обявява този наддавач който е предложил най-висока цена.
Ощеtargimot.com

Къща Деков

Деков ул. „Христо Ботев“ № 10
950 м²
3,120 лв
2017-10-5
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ Татяна Кирилова, с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, адрес на кантората: гр.Плевен, ул.”Ресен”№15, ет.1, тел.:064/806 778 О Б Я В Л Е Н И Е ПО ИД № 155 / 2014 г. с Изх.№ 43874/ 05.10.2017г. Подписаната Татяна Кирилова, ЧСИ с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, обявявам на интересуващите се, че от 12.11.2017г. до 17.00 часа на 12.12.2017г. в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, в град Левски, на бул.”България”№58, ще се проведе втора публична продажба, приключваща в края на работното време на последния ден на следния недвижим имот принадлежащ на РУМЕН АНГЕЛОВ АНДРЕЕВ от гр. София, ж.к. Ботунец-2 № 9, вх.А, ет.4, ап.14, а именно: УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ от 950 кв.м. /деветстотин и петдесет квадратни метра/, находящ се в с. Деков, Община Белене, ул. „Христо Ботев“ № 10 /десет/, ведно с построената в него ЕДНОЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, с разгъната застроена площ от 52 кв.м. /петдесет и два квадратни метра/, ПАЯНТОВА ЖИЛИЩНА СГРАДА и ВСИЧКИ ДРУГИ ПОДОБРЕНИЯ, който имот съгласно действащия кадастрален и регулационен план на селото, одобрен със Заповед № 757/1987г. съставлява УПИ с № XVI /шестнадесети/, отреден за индивидуално жилищно строителство, планоснимачен номер 279 /двеста седемдесет и девет/, в квартал 91 /деветдесет и едно/, при граници и съседи на имота: улица „Христо Ботев“, УПИ с № XVII – 280 на наследници на Велика Цветанова Гулева, УПИ с № XV – 278 на наследници на Върбина Първанова Стойкова, площад и УПИ VIII - отреден за прием.пункт, аптека, здравна служба, автоспирка. Имотът е ограден от всички страни. В имота са построени жилищна сграда, лятна кухня и стопански сгради. - при първоначална цена – 3 120 лева /три хиляди сто и двадесет лева/ Тежести за имота: договорна ипотека том 1, акт №38/2007г., в полза на „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“АД; договорна ипотека том 1, акт №64/2008г., в полза на „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“АД; възбрана вписана под том 1, №31/2014г. в полза на „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“АД, възбрана том 1, акт №70/2016г., на ЧСИ Стоян Якимов, по изп.д.№20168440400824, в полза на „БИ ЕНД ДЖИ КРЕДИТ“; възбрана том 1, акт №136/2016г., в полза на „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“АД, по изп.д.№20148150400155, съгласно удостоверение за тежести с изх. №537/02.11.2016г. на Агенция Вписвания, Имотен Регистър. Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Книжата за проданта се държат в деловодството на СИС при РС-Левски, на разположение на всеки, който се интересува от имота. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това всеки вторник и четвъртък от 14 ч. до 16 ч. в с.Деков, при управителя Радинка Йосифова. За участие в наддаването по сметка на съдебния изпълнител се внася задатъкът 10 на сто върху началната цена съгласно чл.489, ал.1 от ГПК по сметка в „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД, IBAN:BG66 CECB 9790 50D4 5129 00, BIC: CECBBGSF- титуляр ЧСИ Татяна Кирилова, по изп.дело № 20148150400155/14г. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи, и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, Районен съд-Левски, деловодство на Съдебно Изпълнителна Служба, което се отразява във входящ регистър. На 13.12.2017 год. в 11.00 ч., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Левски, Съдебно изпълнителна служба, в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявява купувача. Ако при обявяването на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък, съдебният изпълнител отразява предложението в протокола и след като наддавачът го подпише, съдебният изпълнител пита три пъти има ли желаещи да предложат по висока цена с размера на още един задатък. Ако постъпи предложение, то се отразява в протокола и наддавачът го подписва. След изчерпване на предложенията за купувач на имота се обявява този наддавач който е предложил най-висока цена.
Ощеtargimot.com

Къща ЧЕРВЕН БРЯГ

ЧЕРВЕН БРЯГ улица „Георги Бенковски“ № 20
254 м²
3,460 лв
2017-9-18
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ Татяна Кирилова, с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, адрес на кантората: гр.Плевен, ул.”Ресен”№15, ет.1, тел.:064/806 778 О Б Я В Л Е Н И Е по изп.дело №1350/2016г. с Изх. № 41080/ 18.09.2017г. Подписаната Татяна Кирилова, ЧСИ с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, обявявам на интересуващите се, че от 06.10.2017г. до 17.00 часа на 06.11.2017г. в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, на ул.”Димитър Константинов”№25 ще се проведе втора публична продажба, приключваща в края на работното време на последния ден на следния недвижим имот собственост на собственост на НАТАЛИЯ ИВАНОВА ПАУНОВ, а именно: 1/3 /една трета/ идеална част от: 254/490 /двеста петдесет и четири върху четиристотин и деветдесет/ идеални части от: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 80501.806.17 /осемдесет хиляди петстотин и едно, точка, осемстотин и шест, точка, седемнадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-2/20.01.2005г./20.01.2005г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на имота град Червен бряг, на улица „Георги Бенковски“ № 20, посочена в документа площ от 529,00 кв.м. /петстотин двадесет и девет квадратни метра/, трайно предназначение на територията: урбанизирана, при начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.), при съседи: имоти с идентификатори 80501.806.16, 80501.806.20, 80501.806.18, 80501.806.6 и 80501.806.7, ЗАЕДНО с построените в този поземлен имот сгради, както следва: 1. Сграда с идентификатор 80501.806.17.2 /осемдесет хиляди петстотин и едно, точка, осемстотин и шест, точка, седемнадесет, точка, две/ със застроена площ от 66,00 кв.м. /шестдесет и шест квадратни метра/, брой етажи: 2 /два/, предназначение: жилищна – еднофамилна; 2. Сграда с идентификатор 80501.806.17.3 /осемдесет хиляди петстотин и едно, точка, осемстотин и шест, точка, седемнадесет, точка, три/ със застроена площ от 15,00 кв.м. /петнадесет квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, предназначение: селскостопанска сграда; - при първоначална цена – 3 460 лева /три хиляди четиристотин и шестдесет лева/ Данъчна оценка на целият имот е в размер на 8155.90 лева, съгласно удостоверение на Община Червен бряг, МДТ. Част от покрива на сградата се е срутил и от покривни течове са повредени и етажния гредоред между първи и втори етаж. Дограма дървена, изветряла с липси на остъкляване. Сградата е опасна за огледи вътре в имота. Тежести за имота: Съдебни решения том 6, акт №124/2012г.; Покупко-продажба на неддв.имот с нот.акт том 3, акт №16/2013г.; Възбрана том 1, акт №56/2014г., в полза на ДАЙНЪРС КЛУБ БЪЛГАРИЯ, ЕИК 121230735 на ЧСИ Стоян Якимов рег.№844 по ид №20118440403659; Възбрана том 1, акт №71/2014г., в полза на ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ с ЕИК 831609046 на ЧСИ М.Бъзински рег.№838 по ид№20138380403569; Възбрана том 1, акт №99/2014г., в полза на ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ ЕИК 000694749 на ЧСИ Сия Халаджова рег.№863 по ид №201086304001207; Възбрана том 1, акт №5/2016г., в полза на Бойко Илиев Оронов на ЧСИ Стефан Петров рег.№921 по ид№20159210400005; Възбрана том 1, акт №29/2016г., в полза на БАНКА ДСК ЕАД, ЕИК 121830616 на ЧСИ Неделчо Митев рег.№841 по ид №20168410403122; Вписана възбрана том 1, акт №45/2016г., в полза на ЦВЕТЕЛИН МИХАЙЛОВ ИВАНОВ, по изп.д.№20167860400259 по описа на ЧСИ Миладин Миладинов, рег.–786, изпратено за продължаване на изп.действия и образувано при ЧСИ Кирилова под изп.дело № 20168150401350/16г.; Възбрана том 1, акт №46/2016г., в полза на Маргарита Петкова Иванова на ЧСИ Миладинов рег.№786 по ид №20167860400483, изпратено за продължаване на изп.действия на ЧСИ Кирилова и обр.под №20168150401349 ; Възбрана том 1, акт №145/2016г., в полза на Бойко Илиев Оронов по ид №20168150401439 по описа на ЧСИ Кирилова, съгласно удостоверения за тежести с Изх. №794;795;796/21.12.2016г. на АВ, Имотен регистър. Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Книжата за проданта се държат в деловодството на СИС при РС-Плевен, ет.2 на разположение на всеки, който се интересува от имота. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това всеки вторник и четвъртък от 14 ч. до 16 ч. на горепосочен адрес в гр. Червен бряг. За участие в наддаването по сметка на съдебния изпълнител се внася задатъкът 10 на сто върху началната цена съгласно чл.489, ал.1 от ГПК по сметка в „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД, IBAN:BG66 CECB 9790 50D4 5129 00, BIC: CECBBGSF-титуляр ЧСИ Татяна Кирилова, по изп.дело № 20168150401350/16г. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи, и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, Районен съд-Плевен, деловодство на Съдебно Изпълнителна Служба, което се отразява във входящ регистър. На 07.11.2017 год. в 9.45 ч., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, зала №10, етаж 4 в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявява купувача. Ако при обявяването на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък, съдебният изпълнител отразява предложението в протокола и след като наддавачът го подпише, съдебният изпълнител пита три пъти има ли желаещи да предложат по висока цена с размера на още един задатък. Ако постъпи предложение, то се отразява в протокола и наддавачът го подписва. След изчерпване на предложенията за купувач на имота се обявява този наддавач който е предложил най-висока цена.
Ощеtargimot.com

Къща ЧЕРВЕН БРЯГ

ЧЕРВЕН БРЯГ улица „Георги Бенковски“ № 20
254 м²
3,460 лв
2017-9-18
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ Татяна Кирилова, с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, адрес на кантората: гр.Плевен, ул.”Ресен”№15, ет.1, тел.:064/806 778 О Б Я В Л Е Н И Е по изп.дело №1350/2016г. с Изх. № 41080/ 18.09.2017г. Подписаната Татяна Кирилова, ЧСИ с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, обявявам на интересуващите се, че от 06.10.2017г. до 17.00 часа на 06.11.2017г. в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, на ул.”Димитър Константинов”№25 ще се проведе втора публична продажба, приключваща в края на работното време на последния ден на следния недвижим имот собственост на собственост на НАТАЛИЯ ИВАНОВА ПАУНОВ, а именно: 1/3 /една трета/ идеална част от: 254/490 /двеста петдесет и четири върху четиристотин и деветдесет/ идеални части от: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 80501.806.17 /осемдесет хиляди петстотин и едно, точка, осемстотин и шест, точка, седемнадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-2/20.01.2005г./20.01.2005г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на имота град Червен бряг, на улица „Георги Бенковски“ № 20, посочена в документа площ от 529,00 кв.м. /петстотин двадесет и девет квадратни метра/, трайно предназначение на територията: урбанизирана, при начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.), при съседи: имоти с идентификатори 80501.806.16, 80501.806.20, 80501.806.18, 80501.806.6 и 80501.806.7, ЗАЕДНО с построените в този поземлен имот сгради, както следва: 1. Сграда с идентификатор 80501.806.17.2 /осемдесет хиляди петстотин и едно, точка, осемстотин и шест, точка, седемнадесет, точка, две/ със застроена площ от 66,00 кв.м. /шестдесет и шест квадратни метра/, брой етажи: 2 /два/, предназначение: жилищна – еднофамилна; 2. Сграда с идентификатор 80501.806.17.3 /осемдесет хиляди петстотин и едно, точка, осемстотин и шест, точка, седемнадесет, точка, три/ със застроена площ от 15,00 кв.м. /петнадесет квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, предназначение: селскостопанска сграда; - при първоначална цена – 3 460 лева /три хиляди четиристотин и шестдесет лева/ Данъчна оценка на целият имот е в размер на 8155.90 лева, съгласно удостоверение на Община Червен бряг, МДТ. Част от покрива на сградата се е срутил и от покривни течове са повредени и етажния гредоред между първи и втори етаж. Дограма дървена, изветряла с липси на остъкляване. Сградата е опасна за огледи вътре в имота. Тежести за имота: Съдебни решения том 6, акт №124/2012г.; Покупко-продажба на неддв.имот с нот.акт том 3, акт №16/2013г.; Възбрана том 1, акт №56/2014г., в полза на ДАЙНЪРС КЛУБ БЪЛГАРИЯ, ЕИК 121230735 на ЧСИ Стоян Якимов рег.№844 по ид №20118440403659; Възбрана том 1, акт №71/2014г., в полза на ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ с ЕИК 831609046 на ЧСИ М.Бъзински рег.№838 по ид№20138380403569; Възбрана том 1, акт №99/2014г., в полза на ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ ЕИК 000694749 на ЧСИ Сия Халаджова рег.№863 по ид №201086304001207; Възбрана том 1, акт №5/2016г., в полза на Бойко Илиев Оронов на ЧСИ Стефан Петров рег.№921 по ид№20159210400005; Възбрана том 1, акт №29/2016г., в полза на БАНКА ДСК ЕАД, ЕИК 121830616 на ЧСИ Неделчо Митев рег.№841 по ид №20168410403122; Вписана възбрана том 1, акт №45/2016г., в полза на ЦВЕТЕЛИН МИХАЙЛОВ ИВАНОВ, по изп.д.№20167860400259 по описа на ЧСИ Миладин Миладинов, рег.–786, изпратено за продължаване на изп.действия и образувано при ЧСИ Кирилова под изп.дело № 20168150401350/16г.; Възбрана том 1, акт №46/2016г., в полза на Маргарита Петкова Иванова на ЧСИ Миладинов рег.№786 по ид №20167860400483, изпратено за продължаване на изп.действия на ЧСИ Кирилова и обр.под №20168150401349 ; Възбрана том 1, акт №145/2016г., в полза на Бойко Илиев Оронов по ид №20168150401439 по описа на ЧСИ Кирилова, съгласно удостоверения за тежести с Изх. №794;795;796/21.12.2016г. на АВ, Имотен регистър. Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Книжата за проданта се държат в деловодството на СИС при РС-Плевен, ет.2 на разположение на всеки, който се интересува от имота. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това всеки вторник и четвъртък от 14 ч. до 16 ч. на горепосочен адрес в гр. Червен бряг. За участие в наддаването по сметка на съдебния изпълнител се внася задатъкът 10 на сто върху началната цена съгласно чл.489, ал.1 от ГПК по сметка в „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД, IBAN:BG66 CECB 9790 50D4 5129 00, BIC: CECBBGSF-титуляр ЧСИ Татяна Кирилова, по изп.дело № 20168150401350/16г. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи, и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, Районен съд-Плевен, деловодство на Съдебно Изпълнителна Служба, което се отразява във входящ регистър. На 07.11.2017 год. в 9.45 ч., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, зала №10, етаж 4 в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявява купувача. Ако при обявяването на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък, съдебният изпълнител отразява предложението в протокола и след като наддавачът го подпише, съдебният изпълнител пита три пъти има ли желаещи да предложат по висока цена с размера на още един задатък. Ако постъпи предложение, то се отразява в протокола и наддавачът го подписва. След изчерпване на предложенията за купувач на имота се обявява този наддавач който е предложил най-висока цена.
Ощеtargimot.com
47826 м²
46,725 лв
2017-8-31
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ Татяна Кирилова, с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, адрес на кантората: гр.Плевен, ул.”Ресен”№15, ет.1, тел.:064/806 778 О Б Я В Л Е Н И Е ПО ИД № 710 / 2016г. с Изх. № 38502/ 30.08.2017г. Подписаната Татяна Кирилова, ЧСИ с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, обявявам на интересуващите се, че от 10.09.2017г. до 17.00 часа на 10.10.2017г.. в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, ул.”Димитър Константинов”№25 ще се проведе публична продажба, след определяне на нова начална цена, приключваща в края на работното време на последния ден на следните недвижими имоти принадлежащи на „БЪЛГАРСКА КЕРАМИЧНА КОМПАНИЯ“ ЕООД, вписано в Търговския Регистьр на Агенция по вписванията с ЕИК 831643130, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к.„Люлин“ 8, ул.„3005“ №10, представлявано от управителя Камен Пламенов Бенински, а именно: 1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване – Съор.добив.изк., находящ се в землището на село Рибен, с ЕКАТТЕ 62596, община Долна Митрополия, област Плевен, съставляващ имот № 000613 /нула, нула, нула, шест, едно, три/, III - трета категория, в местността „Друма”, с площ от 47.826 дка /четиридесет и седем декара и осемстотин двадесет и шест квадратни метра/, при граници и съседи по документ за собственост: имот №000607 - изоставена нива на Д.Митрополия, имот № 052001 - нива на Тодоричка Николова Райкова, имот № 000605 - полски път на община Д.Митрополия, имот № 053001 - нива на Стефка Николова Кирова, имот №000624 - напоителен канал на община Д.Митрополия, имот №053027 - нива на Стефка Николова Кирова, имот №000620 - напоителен канал на община Д.Митрополия, имот №052014 - пасище, мера на община Д.Митрополия, имот №000614 - полски път на община Д.Митрополия, имот №052008 - пасище, мера на община Д.Митрополия, имот № 052005 - пасище, мера на община Д.Митрополия, имот №000612 - полски път на община Д.Митрополия, землищна граница, имот №000605 - полски път на община Д.Митрополия, имот №052003 - изоставена нива - жп канал на общината, имот №000604 - напоителен канал на община Д.Митрополия, а съгласно скица: имот № 053027 - нива на насл.на Стефка Кирова, имот № 000624 - напоителен канал на Община Долна Митрополия, имот № 053001 - нива на насл.на Стефка Кирова, имот №000605 - полски път на Община Долна Митрополия, имот №052001 - нива на Тодоричка Райкова, имот № 000607 - изоставена нива на „Българска керамична компания „ ЕООД , имот №000604 - напоителен канал на Община Долна Митрополия, имот №052003 - из. нива жп. канал на община Долна Митрополия, имот №000605 - полски път на Община Долна Митрополия, землищна граница, имот №052005 - пасище, мера на Община Долна Митрополия, имот №000612 - полски път на Община Долна Митрополия, имот №052008 - пасище, мера на Община Долна Митрополия, имот №000614 - полски път на Община Долна Митрополия, имот №052014 - пасище, мера на Община Долна Митрополия, имот №000620 - нопоителен канал - на Община Долна Митрополия. Имотът е образуван от имоти с № 000609, № 000610 и №000611. Съгласно нотариален акт за покупко - продажба вписан в АВ, Имотен регистър под том LIII, акт 81 от 31.10.2007г., Нотариален акт за учредяване на договорна ипотека вписан в АВ, Имотен регистър под том 2, акт 127 от 12.06.2009г., в имота са съществували следните сгради: НАВЕС на един етаж с масивна конструкция, МАШИННО ОТДЕЛЕНИЕ на един етаж с масивна конструкция, ТОАЛЕТНА, ТРАНСФОРМАТОР, СГРАДА С ДВЕ СТАИ, КАНЦЕЛАРИЯ с две стаи, ГЛИНОПРИЕМНО, ГЛИНОПРЕРАБОТВАТЕЛНО, ТОВАРАЧНО ЗА ТУХЛИ, СКЛАД, КУХНЯ, СТОЛОВА, БАНЯ с две отделения, КЪЩИЧКИ - два броя. Към датата на описа е устнановено, че всички сгради в имота са съборени. В имота съществува тухлен комин, сграда трафопост- без оборудване и част от рингова пещ-полуразрушена. - при първоначална цена – 46 725 лева /четиридесет и шест хиляди седемстотин двадесет и пет лева/ Тежести за имота: вписана договорна ипотека том 2/127/2009г. в полза на „СИБАНК“ ЕАД с ЕИК 831686320; възбрана том 5/14/2010г., в полза на Надежда Флорова, Стефан Флоров, Наталия Флорова; възбрана том 1/41/2011г., в полза на Дирекция „Обл.Инспекция по Труда“-Плевен, ЕИК 8315453940153; възбрана том 3/10/2013г., в полза на Васил Димитров; възбрана в полза на „СИБАНК“ ЕАД с ЕИК 831686320, том 2/163/2016г., по изп.дело № 20168150400710/16г. по описа на ЧСИ Татяна Кирилова, съгласно удостоверение за тежести на АВ, Имотен регистър. 2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване ИЗОСТАВЕНА НИВА, находящ се в землището на село Рибен, с ЕКАТТЕ 62596, община Долна Митрополия, област Плевен, съставляващ имот № 000607 /нула, нула, нула, шест, нула, седем/, III - трета категория, в местността „Друма”, с площ от 44.131 дка /четиридесет и четири декара сто тридесет и един квадратни метра/, при граници и съседи по скица: имот № 052001 - нива на Тодоричка Райкова, имот № 052002 - пасище, мера на Община Долна Митрополия, имот № 000604 - напоителен канал на Община Долна Митрополия, имот № 000613 - съор. добив. изк. на „Българска керамична компания” ЕООД. - при първоначална цена – 26 340 лева /двадесет и шест хиляди триста и четиридесет лева/ Тежести за имота: вписана договорна ипотека том 2/127/2009г. в полза на „СИБАНК“ ЕАД с ЕИК 831686320; възбрана том 5/10/2010г., в полза на Надежда Флорова, Стефан Флоров, Наталия Флорова; възбрана том 5/14/2010г., в полза на Надежда Флорова, Стефан Флоров, Наталия Флорова; възбрана том 1/41/2011г., в полза на Дирекция „Обл.Инспекция по Труда“-Плевен, ЕИК 8315453940153; възбрана том 3/10/2013г., в полза на Васил Димитров; възбрана в полза на „СИБАНК“ ЕАД с ЕИК 831686320, том 2/163/2016г., по изп.дело № 20168150400710/16г. по описа на ЧСИ Татяна Кирилова, съгласно удостоверение за тежести на АВ, Имотен регистър. Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Книжата за проданта се държат в деловодството на СИС при РС-Плевен, ет.2 на разположение на всеки, който се интересува от имота. Всички желаещи да прегледат имотите могат да сторят това всеки ден в землището на село Рибен. За участие в наддаването по сметка на съдебния изпълнител се внася задатъкът 10 на сто върху началната цена съгласно чл.489, ал.1 от ГПК по сметка в „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД, IBAN:BG66 CECB 9790 50D4 5129 00, BIC: CECBBGSF-титуляр ЧСИ Татяна Кирилова, по изп.дело № 20168150400710/16г. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи, и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, Районен съд-Плевен, деловодство на Съдебно Изпълнителна Служба, което се отразява във входящ регистър. На 11.10.2017 год. в 9.45 ч., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, зала №10, етаж 4 в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявява купувача. Ако при обявяването на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък, съдебният изпълнител отразява предложението в протокола и след като наддавачът го подпише, съдебният изпълнител пита три пъти има ли желаещи да предложат по висока цена с размера на още един задатък. Ако постъпи предложение, то се отразява в протокола и наддавачът го подписва. След изчерпване на предложенията за купувач на имота се обявява този наддавач който е предложил най-висока цена.
Ощеtargimot.com
44131 м²
26,340 лв
2017-8-31
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ Татяна Кирилова, с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, адрес на кантората: гр.Плевен, ул.”Ресен”№15, ет.1, тел.:064/806 778 О Б Я В Л Е Н И Е ПО ИД № 710 / 2016г. с Изх. № 38502/ 30.08.2017г. Подписаната Татяна Кирилова, ЧСИ с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, обявявам на интересуващите се, че от 10.09.2017г. до 17.00 часа на 10.10.2017г.. в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, ул.”Димитър Константинов”№25 ще се проведе публична продажба, след определяне на нова начална цена, приключваща в края на работното време на последния ден на следните недвижими имоти принадлежащи на „БЪЛГАРСКА КЕРАМИЧНА КОМПАНИЯ“ ЕООД, вписано в Търговския Регистьр на Агенция по вписванията с ЕИК 831643130, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к.„Люлин“ 8, ул.„3005“ №10, представлявано от управителя Камен Пламенов Бенински, а именно: 1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване – Съор.добив.изк., находящ се в землището на село Рибен, с ЕКАТТЕ 62596, община Долна Митрополия, област Плевен, съставляващ имот № 000613 /нула, нула, нула, шест, едно, три/, III - трета категория, в местността „Друма”, с площ от 47.826 дка /четиридесет и седем декара и осемстотин двадесет и шест квадратни метра/, при граници и съседи по документ за собственост: имот №000607 - изоставена нива на Д.Митрополия, имот № 052001 - нива на Тодоричка Николова Райкова, имот № 000605 - полски път на община Д.Митрополия, имот № 053001 - нива на Стефка Николова Кирова, имот №000624 - напоителен канал на община Д.Митрополия, имот №053027 - нива на Стефка Николова Кирова, имот №000620 - напоителен канал на община Д.Митрополия, имот №052014 - пасище, мера на община Д.Митрополия, имот №000614 - полски път на община Д.Митрополия, имот №052008 - пасище, мера на община Д.Митрополия, имот № 052005 - пасище, мера на община Д.Митрополия, имот №000612 - полски път на община Д.Митрополия, землищна граница, имот №000605 - полски път на община Д.Митрополия, имот №052003 - изоставена нива - жп канал на общината, имот №000604 - напоителен канал на община Д.Митрополия, а съгласно скица: имот № 053027 - нива на насл.на Стефка Кирова, имот № 000624 - напоителен канал на Община Долна Митрополия, имот № 053001 - нива на насл.на Стефка Кирова, имот №000605 - полски път на Община Долна Митрополия, имот №052001 - нива на Тодоричка Райкова, имот № 000607 - изоставена нива на „Българска керамична компания „ ЕООД , имот №000604 - напоителен канал на Община Долна Митрополия, имот №052003 - из. нива жп. канал на община Долна Митрополия, имот №000605 - полски път на Община Долна Митрополия, землищна граница, имот №052005 - пасище, мера на Община Долна Митрополия, имот №000612 - полски път на Община Долна Митрополия, имот №052008 - пасище, мера на Община Долна Митрополия, имот №000614 - полски път на Община Долна Митрополия, имот №052014 - пасище, мера на Община Долна Митрополия, имот №000620 - нопоителен канал - на Община Долна Митрополия. Имотът е образуван от имоти с № 000609, № 000610 и №000611. Съгласно нотариален акт за покупко - продажба вписан в АВ, Имотен регистър под том LIII, акт 81 от 31.10.2007г., Нотариален акт за учредяване на договорна ипотека вписан в АВ, Имотен регистър под том 2, акт 127 от 12.06.2009г., в имота са съществували следните сгради: НАВЕС на един етаж с масивна конструкция, МАШИННО ОТДЕЛЕНИЕ на един етаж с масивна конструкция, ТОАЛЕТНА, ТРАНСФОРМАТОР, СГРАДА С ДВЕ СТАИ, КАНЦЕЛАРИЯ с две стаи, ГЛИНОПРИЕМНО, ГЛИНОПРЕРАБОТВАТЕЛНО, ТОВАРАЧНО ЗА ТУХЛИ, СКЛАД, КУХНЯ, СТОЛОВА, БАНЯ с две отделения, КЪЩИЧКИ - два броя. Към датата на описа е устнановено, че всички сгради в имота са съборени. В имота съществува тухлен комин, сграда трафопост- без оборудване и част от рингова пещ-полуразрушена. - при първоначална цена – 46 725 лева /четиридесет и шест хиляди седемстотин двадесет и пет лева/ Тежести за имота: вписана договорна ипотека том 2/127/2009г. в полза на „СИБАНК“ ЕАД с ЕИК 831686320; възбрана том 5/14/2010г., в полза на Надежда Флорова, Стефан Флоров, Наталия Флорова; възбрана том 1/41/2011г., в полза на Дирекция „Обл.Инспекция по Труда“-Плевен, ЕИК 8315453940153; възбрана том 3/10/2013г., в полза на Васил Димитров; възбрана в полза на „СИБАНК“ ЕАД с ЕИК 831686320, том 2/163/2016г., по изп.дело № 20168150400710/16г. по описа на ЧСИ Татяна Кирилова, съгласно удостоверение за тежести на АВ, Имотен регистър. 2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване ИЗОСТАВЕНА НИВА, находящ се в землището на село Рибен, с ЕКАТТЕ 62596, община Долна Митрополия, област Плевен, съставляващ имот № 000607 /нула, нула, нула, шест, нула, седем/, III - трета категория, в местността „Друма”, с площ от 44.131 дка /четиридесет и четири декара сто тридесет и един квадратни метра/, при граници и съседи по скица: имот № 052001 - нива на Тодоричка Райкова, имот № 052002 - пасище, мера на Община Долна Митрополия, имот № 000604 - напоителен канал на Община Долна Митрополия, имот № 000613 - съор. добив. изк. на „Българска керамична компания” ЕООД. - при първоначална цена – 26 340 лева /двадесет и шест хиляди триста и четиридесет лева/ Тежести за имота: вписана договорна ипотека том 2/127/2009г. в полза на „СИБАНК“ ЕАД с ЕИК 831686320; възбрана том 5/10/2010г., в полза на Надежда Флорова, Стефан Флоров, Наталия Флорова; възбрана том 5/14/2010г., в полза на Надежда Флорова, Стефан Флоров, Наталия Флорова; възбрана том 1/41/2011г., в полза на Дирекция „Обл.Инспекция по Труда“-Плевен, ЕИК 8315453940153; възбрана том 3/10/2013г., в полза на Васил Димитров; възбрана в полза на „СИБАНК“ ЕАД с ЕИК 831686320, том 2/163/2016г., по изп.дело № 20168150400710/16г. по описа на ЧСИ Татяна Кирилова, съгласно удостоверение за тежести на АВ, Имотен регистър. Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Книжата за проданта се държат в деловодството на СИС при РС-Плевен, ет.2 на разположение на всеки, който се интересува от имота. Всички желаещи да прегледат имотите могат да сторят това всеки ден в землището на село Рибен. За участие в наддаването по сметка на съдебния изпълнител се внася задатъкът 10 на сто върху началната цена съгласно чл.489, ал.1 от ГПК по сметка в „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД, IBAN:BG66 CECB 9790 50D4 5129 00, BIC: CECBBGSF-титуляр ЧСИ Татяна Кирилова, по изп.дело № 20168150400710/16г. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи, и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, Районен съд-Плевен, деловодство на Съдебно Изпълнителна Служба, което се отразява във входящ регистър. На 11.10.2017 год. в 9.45 ч., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, зала №10, етаж 4 в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявява купувача. Ако при обявяването на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък, съдебният изпълнител отразява предложението в протокола и след като наддавачът го подпише, съдебният изпълнител пита три пъти има ли желаещи да предложат по висока цена с размера на още един задатък. Ако постъпи предложение, то се отразява в протокола и наддавачът го подписва. След изчерпване на предложенията за купувач на имота се обявява този наддавач който е предложил най-висока цена.
Ощеtargimot.com

Двустаен апартамент Белене

Белене ул.”Светлин”№3, бл.2/43, вх.А, на ІV /четвърти/ етаж
59 м²
13,120 лв
2017-7-15
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ Татяна Кирилова, с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, адрес на кантората: гр.Плевен, ул.”Ресен”№15, ет.1, тел.:064/806 778 О Б Я В Л Е Н И Е ПО ИД № 615/ 2010 г. с Изх. № 30815/ 14.07.2017г. Подписаната Татяна Кирилова, ЧСИ с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, обявявам на интересуващите се, че от 12.08.2017г. до 17.00 часа на 12.09.2017г. в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Левски, на бул.”България”№58, ще се проведе втора публична продажба, приключваща в края на работното време на последния ден на следния недвижим имот принадлежащ на МОМЧИЛ ИВАНОВ ВРАЙКОВ, от гр. Белене, ул.”Средна гора” №3, а именно: АПАРТАМЕНТ №10, находящ се в град Белене, област Плевен, на ул.”Светлин”№3, бл.2/43, вх.А, на ІV /четвърти/ етаж, състоящ се от ДВЕ СТАИ, КУХНЯ, БАНЯ с КЛОЗЕТ, със застроена площ от 59.30 кв.м., при съседи: изток-апартамент №11, запад-двор, север-двор, юг-стълбище, отгоре-покрив, отдолу-апартамент №7, ведно с прилежащото ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 10, с площ 6.73 кв.м., при съседи: изток-маза №9, запад-маза №11, север-коридор, юг-мази от вх.Б, заедно с 1.411 % идеални части от общите части на сградата и общите помещения от 441 кв.м. и от отстъпеното право на строеж в кв.43 в границите на урбанизираната територия на град Белене, а съгласно кадастрална схема на Служба по геодезия, картография и кадастър- гр.Плевен, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 03366.602.187.1.10 по кадастралната карта на гр.Белене, одобрена със Заповед №РД-18- 58/24.09.2007г. на Изпълнителния Директор на Агенция по кадастъра, с адрес: град Белене, област Плевен, ул.”Светлин”№3, бл.2/43, вх.А, ет.4, ап.10, който самостоятелен обект попада в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 03366.602.187, с предназначение: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, площ по документ: 59.30 кв.м., при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: имот с идентификатор 03366.602.187.1.11; под обекта: имот с идентификатор 03366.602.187.1.7; над обекта -няма. Прилежащи части: маза №10, с площ 6.73 кв.м. - при начална цена- 13 120 лева /тринадесет хиляди сто и двадесет лева/ Тежести за имота: договорна ипотека том 1, №149/2008г. в полза на „БАНКА ДСК” ЕАД за сумата от 97290 евро и възбрана на ЧСИ Татяна Кирилова том 1, №80/2010г. по изп.дело №20108150400615, възбрана том 1, акт №50/2008г. в полза на „София Франс Ауто” АД, ЕИК 040823148; Договорна ипотека том 1, №117/2005г. в полза на „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК” АД, за сумата от 40000 евро; договорна ипотека том 1, №29/2004г. в полза на „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК” АД, съгласно удостоверение за тежести на АВ Имотен регистър.Договор за цесия сключен между „БАНКА ДСК” ЕАД и ОТП Факторинг България ЕООД, ЕИК 201058040. Молба от „Уникредит Булбанк” АД, за подновяване на договорна ипотека том 1, №117/2005г., вписана в АВ Имотен регистър под том 1, акт №129/2015г. Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Книжата за проданта се държат в деловодството на СИС при РС-Левски, на разположение на всеки, който се интересува от имота. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това всеки вторник и четвъртък от 14 ч. до 16 ч. на адрес град Белене, ул.”Светлин”№3, бл.2/43, вх.А, ет.4, при управителя Момчил Врайков, от гр. Белене. За участие в наддаването по сметка на съдебния изпълнител се внася задатъкът 10 на сто върху началната цена съгласно чл.489, ал.1 от ГПК по сметка в „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД, IBAN:BG66 CECB 9790 50D4 5129 00, BIC: CECBBGSF- титуляр ЧСИ Татяна Кирилова, по изп.дело №20108150400615/ 2010 г. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи, и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, Районен съд-Левски, деловодство на Съдебно Изпълнителна Служба, което се отразява във входящ регистър. На 13.09.2017 год. в 15.00 ч., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Левски, Съдебно изпълнителна служба, в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявява купувача. Ако при обявяването на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък, съдебният изпълнител отразява предложението в протокола и след като наддавачът го подпише, съдебният изпълнител пита три пъти има ли желаещи да предложат по висока цена с размера на още един задатък. Ако постъпи предложение, то се отразява в протокола и наддавачът го подписва. След изчерпване на предложенията за купувач на имота се обявява този наддавач който е предложил най-висока цена.
Ощеtargimot.com

Къща ЧЕРВЕН БРЯГ

ЧЕРВЕН БРЯГ улица „Георги Бенковски“ № 20
84 м²
4,325 лв
2017-6-22
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ Татяна Кирилова, с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, адрес на кантората: гр.Плевен, ул.”Ресен”№15, ет.1, тел.:064/806 778 О Б Я В Л Е Н И Е по изп.дело №1350/2016г. с Изх. № 26994/ 22.06.2017г. Подписаната Татяна Кирилова, ЧСИ с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, обявявам на интересуващите се, че от 24.07.2017г. до 17.00 часа на 24.08.2017г. в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, на ул.”Димитър Константинов”№25 ще се проведе първа публична продажба, приключваща в края на работното време на последния ден на следния недвижим имот собственост на собственост на НАТАЛИЯ ИВАНОВА ПАУНОВА от гр. София, ж.к. „Младост“ 2, бл. 205 А, вх. 2, ет. 8, ап. 44, а именно: 1/3 /една трета/ идеална част от: 254/490 /двеста петдесет и четири върху четиристотин и деветдесет/ идеални части от: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 80501.806.17 /осемдесет хиляди петстотин и едно, точка, осемстотин и шест, точка, седемнадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-2/20.01.2005г./20.01.2005г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на имота град Червен бряг, на улица „Георги Бенковски“ № 20, посочена в документа площ от 529,00 кв.м. /петстотин двадесет и девет квадратни метра/, трайно предназначение на територията: урбанизирана, при начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.), при съседи: имоти с идентификатори 80501.806.16, 80501.806.20, 80501.806.18, 80501.806.6 и 80501.806.7, ЗАЕДНО с построените в този поземлен имот сгради, както следва: 1. Сграда с идентификатор 80501.806.17.2 /осемдесет хиляди петстотин и едно, точка, осемстотин и шест, точка, седемнадесет, точка, две/ със застроена площ от 66,00 кв.м. /шестдесет и шест квадратни метра/, брой етажи: 2 /два/, предназначение: жилищна – еднофамилна; 2. Сграда с идентификатор 80501.806.17.3 /осемдесет хиляди петстотин и едно, точка, осемстотин и шест, точка, седемнадесет, точка, три/ със застроена площ от 15,00 кв.м. /петнадесет квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, предназначение: селскостопанска сграда; - при първоначална цена – 4 325 лева /четири хиляди триста двадесет и пет лева/ Пазарната стойност на 254/490 /двеста петдесет и четири върху четиристотин и деветдесет/ идеални части от: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 80501.806.17, ведно със сгради с идентификатори 80501.806.17.2 и 80501.806.17.3 е в размер от 17 300 лева . Началната цена е определена в размер на 75% от оценката, до размера на една трета идеална част от имота. Данъчна оценка на целият имот е в размер на 8155.90 лева, съгласно удостоверение на Община Червен бряг, МДТ. Част от покрива на сградата се е срутил и от покривни течове са повредени и етажния гредоред между първи и втори етаж. Дограма дървена, изветряла с липси на остъкляване. Сградата е опасна за огледи вътре в имота. Тежести за имота: Съдебни решения том 6, акт №124/2012г.; Покупко-продажба на неддв.имот с нот.акт том 3, акт №16/2013г.; Възбрана том 1, акт №56/2014г., в полза на ДАЙНЪРС КЛУБ БЪЛГАРИЯ, ЕИК 121230735 на ЧСИ Стоян Якимов рег.№844 по ид №20118440403659; Възбрана том 1, акт №71/2014г., в полза на ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ с ЕИК 831609046 на ЧСИ М.Бъзински рег.№838 по ид№20138380403569; Възбрана том 1, акт №99/2014г., в полза на ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ ЕИК 000694749 на ЧСИ Сия Халаджова рег.№863 по ид №201086304001207; Възбрана том 1, акт №5/2016г., в полза на Бойко Илиев Оронов на ЧСИ Стефан Петров рег.№921 по ид№20159210400005; Възбрана том 1, акт №29/2016г., в полза на БАНКА ДСК ЕАД, ЕИК 121830616 на ЧСИ Неделчо Митев рег.№841 по ид №20168410403122; Вписана възбрана том 1, акт №45/2016г., в полза на ЦВЕТЕЛИН МИХАЙЛОВ ИВАНОВ, по изп.д.№20167860400259 по описа на ЧСИ Миладин Миладинов, рег.–786, изпратено за продължаване на изп.действия и образувано при ЧСИ Кирилова под изп.дело № 20168150401350/16г.; Възбрана том 1, акт №46/2016г., в полза на Маргарита Петкова Иванова на ЧСИ Миладинов рег.№786 по ид №20167860400483, изпратено за продължаване на изп.действия на ЧСИ Кирилова и обр.под №20168150401349 ; Възбрана том 1, акт №145/2016г., в полза на Бойко Илиев Оронов по ид №20168150401439 по описа на ЧСИ Кирилова, съгласно удостоверения за тежести с Изх. №794;795;796/21.12.2016г. на АВ, Имотен регистър. Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Книжата за проданта се държат в деловодството на СИС при РС-Плевен, ет.2 на разположение на всеки, който се интересува от имота. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това всеки вторник и четвъртък от 14 ч. до 16 ч. на горепосочен адрес в гр. Червен бряг. За участие в наддаването по сметка на съдебния изпълнител се внася задатъкът 10 на сто върху началната цена съгласно чл.489, ал.1 от ГПК по сметка в „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД, IBAN:BG66 CECB 9790 50D4 5129 00, BIC: CECBBGSF-титуляр ЧСИ Татяна Кирилова, по изп.дело № 20168150401350/16г. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи, и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, Районен съд-Плевен, деловодство на Съдебно Изпълнителна Служба, което се отразява във входящ регистър. На 25.08.2017 год. в 9.45 ч., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, зала №10, етаж 4 в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявява купувача. Ако при обявяването на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък, съдебният изпълнител отразява предложението в протокола и след като наддавачът го подпише, съдебният изпълнител пита три пъти има ли желаещи да предложат по висока цена с размера на още един задатък. Ако постъпи предложение, то се отразява в протокола и наддавачът го подписва. След изчерпване на предложенията за купувач на имота се обявява този наддавач който е предложил най-висока цена.
Ощеtargimot.com

Офис ПЛЕВЕН

ПЛЕВЕН улица „Панайот Волов“ №25 и 25 “а“
154 м²
52,440 лв
2017-6-21
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ Татяна Кирилова, с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, адрес на кантората: гр.Плевен, ул.”Ресен”№15, ет.1, тел.:064/806 778 О Б Я В Л Е Н И Е ПО ИД № 891 / 2013 г. с Изх. № 26754/ 21.06.2017г. Подписаната Татяна Кирилова, ЧСИ с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, обявявам на интересуващите се, че от 24.07.2017г. до 17.00 часа на 24.08.2017г. в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, ул.”Димитър Константинов”№25 ще се проведе втора публична продажба, приключваща в края на работното време на последния ден на следния недвижм имот принадлежащ на „ФЕНИКС ИНВЕРС“ ООД, ЕИК 820169617, седалище и адрес на управление гр. София 1142, район Средец, ул.“Гургулят“№5, ет.1, управители Михаил Пенев Михайлов, Любомир Михайлов Михайлов и Пенко Михайлов Михайлов, за задължение на Пламен Иванов Денев и Десислава Драгомирова Симеонова, а именно: ОФИС №1 /едно/, находящ се в град Плевен на улица „Панайот Волов“ №25 и 25 “а“ /двадесет и пет и двадесет и пет „а“/, в сутерена на пететажна жилищна сграда, със застроена площ от 154,19 кв.м. /сто петдесет и четири цяло и деветнадесет стотни квадратни метра/, при съседи: североизток-двор, асансьор и машинно, югозапад-стълбище и ул. „Панайот Волов“, северозапад-стълбище и коридор към мазите, югоизток-жилищна сграда и двор, горе-офис №2 и гаражи, долу-офис №1, заедно с 9,8563 % /девет цяло осем хиляди петстотин шестдесет и три десетохилядни процента/ идеални части от общите части на сградата, с площ 199,51 кв.м. /сто деветдесет и девет цяло и петдесет и една стотни квадратни метра/ и от правото на строеж върху УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в гр. Плевен, целият от 385 кв.м. /триста осемдесет и пет квадратни метра/, съставляващ поземлен имот №XI-2582 /единадесет римско за имот две хиляди петстотин осемдесет и две/ в квартал 211 /двеста и единадесет/ по плана на град Плевен, при съседи на имота: ул. „Панайот Волов“, имот №X-2585 на Василка Данкова Иванова и др., имот №III-2584 на Евгения Иванова Стефанова и др., имот №XIII-2583 на Марин Иванов Гешев, имот №XII-2580,2581 на Йордан Ангелов Младенов и др. и на Дарина Ангелова Петкова и др., който съгласно схема №5903/31.05.2013г. на СГКК-гр. Плевен, представлява самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56722.660.458.1.17, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-71/06.06.2008г., с административен адрес: гр. Плевен, улица „Панайот Волов“ №25,25а, ет.-1, обект офис 1, който самостоятелен обект се намира в сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор 56722.660.458, с предназначение: за офис, с посочена в документа площ от 154.19 кв.м., нива на обекта:1, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж - няма, под обекта-няма, над обекта- самостоятелен обект с идентификатор 56722.660.458.1.14, 56722.660.458.1.15, 56722.660.458.1.16. Сградата е въведена в експлоатация съгласно удостоверение №84 от 13.05.2013г. на Община Плевен. -при първоначална цена – 52 440 лева без ДДС /петдесет и две хиляди четиристотин и четиридесет лева/ „ФЕНИКС ИНВЕРС“ ООД, ЕИК 820169617 е с регистрация по ЗДДС и върху цената на имота се дължи ДДС. Тежести за имота: договорна ипотека том 13, акт №172/2007г. в полза на „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД, продажба том 41, акт №35/2008г., възбрана том 2, акт №200/2013г., в полза на „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД, съгласно удостоверения за тежести на АВ имотен регистър. Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Книжата за проданта се държат в деловодството на СИС при РС- Плевен, ет.2 на разположение на всеки, който се интересува от имота. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това всеки вторник и четвъртък от 14 ч. до 16 ч. на горепосочен адрес при управителя Павел Станчев, търговски пълномощник на „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД. За участие в наддаването по сметка на съдебния изпълнител се внася задатъкът 10 на сто върху началната цена съгласно чл.489, ал.1 от ГПК по сметка в „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД, IBAN:BG66 CECB 9790 50D4 5129 00, BIC: CECBBGSF- титуляр ЧСИ Татяна Кирилова, по изп.дело № 20138150400891/13г. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи, и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, Районен съд-Плевен, деловодство на Съдебно Изпълнителна Служба, което се отразява във входящ регистър. На 25.08.2017 год. в 9.45 ч., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, зала №10, етаж 4 в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявява купувача. Ако при обявяването на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък, съдебният изпълнител отразява предложението в протокола и след като наддавачът го подпише, съдебният изпълнител пита три пъти има ли желаещи да предложат по висока цена с размера на още един задатък. Ако постъпи предложение, то се отразява в протокола и наддавачът го подписва. След изчерпване на предложенията за купувач на имота се обявява този наддавач който е предложил най-висока цена.
Ощеtargimot.com

Къща Деков

Деков ул. „Христо Ботев“ № 10
950 м²
3,900 лв
2017-6-14
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ Татяна Кирилова, с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, адрес на кантората: гр.Плевен, ул.”Ресен”№15, ет.1, тел.:064/806 778 О Б Я В Л Е Н И Е ПО ИД № 155 / 2014 г. с Изх.№ 25369/ 14.06.2017г. Подписаната Татяна Кирилова, ЧСИ с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, обявявам на интересуващите се, че от 21.07.2017г. до 17.00 часа на 21.08.2017г. в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, в град Левски, на бул.”България”№58, ще се проведе публична продажба, след определяне на нова начална цена, приключваща в края на работното време на последния ден на следния недвижим имот принадлежащ на РУМЕН АНГЕЛОВ АНДРЕЕВ от гр. София, ж.к. Ботунец-2 № 9, вх.А, ет.4, ап.14, а именно: УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ от 950 кв.м. /деветстотин и петдесет квадратни метра/, находящ се в с. Деков, Община Белене, ул. „Христо Ботев“ № 10 /десет/, ведно с построената в него ЕДНОЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, с разгъната застроена площ от 52 кв.м. /петдесет и два квадратни метра/, ПАЯНТОВА ЖИЛИЩНА СГРАДА и ВСИЧКИ ДРУГИ ПОДОБРЕНИЯ, който имот съгласно действащия кадастрален и регулационен план на селото, одобрен със Заповед № 757/1987г. съставлява УПИ с № XVI /шестнадесети/, отреден за индивидуално жилищно строителство, планоснимачен номер 279 /двеста седемдесет и девет/, в квартал 91 /деветдесет и едно/, при граници и съседи на имота: улица „Христо Ботев“, УПИ с № XVII – 280 на наследници на Велика Цветанова Гулева, УПИ с № XV – 278 на наследници на Върбина Първанова Стойкова, площад и УПИ VIII - отреден за прием.пункт, аптека, здравна служба, автоспирка. Имотът е ограден от всички страни. В имота са построени жилищна сграда, лятна кухня и стопански сгради. - при първоначална цена – 3 900 лева /три хиляди и деветстотин лева/ Тежести за имота: договорна ипотека том 1, акт №38/2007г., в полза на „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“АД; договорна ипотека том 1, акт №64/2008г., в полза на „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“АД; възбрана вписана под том 1, №31/2014г. в полза на „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“АД, възбрана том 1, акт №70/2016г., на ЧСИ Стоян Якимов, по изп.д.№20168440400824, в полза на „БИ ЕНД ДЖИ КРЕДИТ“; възбрана том 1, акт №136/2016г., в полза на „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“АД, по изп.д.№20148150400155, съгласно удостоверение за тежести с изх. №537/02.11.2016г. на Агенция Вписвания, Имотен Регистър. Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Книжата за проданта се държат в деловодството на СИС при РС-Левски, на разположение на всеки, който се интересува от имота. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това всеки вторник и четвъртък от 14 ч. до 16 ч. в с.Деков, при управителя Радинка Йосифова. За участие в наддаването по сметка на съдебния изпълнител се внася задатъкът 10 на сто върху началната цена съгласно чл.489, ал.1 от ГПК по сметка в „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД, IBAN:BG66 CECB 9790 50D4 5129 00, BIC: CECBBGSF- титуляр ЧСИ Татяна Кирилова, по изп.дело № 20148150400155/14г. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи, и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, Районен съд-Левски, деловодство на Съдебно Изпълнителна Служба, което се отразява във входящ регистър. На 22.08.2017 год. в 15.00 ч., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Левски, Съдебно изпълнителна служба, в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявява купувача. Ако при обявяването на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък, съдебният изпълнител отразява предложението в протокола и след като наддавачът го подпише, съдебният изпълнител пита три пъти има ли желаещи да предложат по висока цена с размера на още един задатък. Ако постъпи предложение, то се отразява в протокола и наддавачът го подписва. След изчерпване на предложенията за купувач на имота се обявява този наддавач който е предложил най-висока цена. гр.Плевен, 14.06.2017г. Частен съдебен изпълнител: ...............................
Ощеtargimot.com