Парцел СОФИЯ

СОФИЯ ул. Пъстър свят 5
Подписаният АЛЕКСАНДЪР ДАЧЕВ, Частен съдебен изпълнител рег. № 853 с Район нa действие Софийски градски съд и адрес на кантора: гр.София, бул. „Васил Левски” № 16, ет.2, тел. (02) 952-06-21, по изпълнително дело № 20168530400504 / 2016 г. ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че по искане на съделителя КРИСТИНА АСЕНОВА НИКОЛОВА, и съгласно чл. чл. 487 – 497 ГПК, от 10.01.2017 г. до 10.02.2017 г. включително, приключваща в края на работното време на Софийския районен съд на последния ден, ще се проведе в сградата на Софийски районен съд, гр. София, бул. “Цар Борис ІІІ” № 54, ПУБЛИЧНА ПРОДАЖБА на следния неподеляем НЕДВИЖИМ ИМОТ, принадлежащ на съделителите КРИСТИНА АСЕНОВА НИКОЛОВА, СОНЯ КИРИЛОВА ЛУКАНОВА и ЛУКАН ГЕОРГИЕВ ЛУКАНОВ, а ИМЕННО: УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ Х-1342 (десети за имот с планоснимачен номер хиляда триста четиридесет и втори) от квартал 24Б (двадесет и четири, буква Б) по плана на гр. София, местността „Витоша – ВЕЦ Симеоново”, одобрен със Заповед № РД-50-250 / 21.09.2007 г., с площ 758 кв.м., при съседи на имота: улица, УПИ VI (шести) – общински, УПИ IV-1342 (четвърти за имот с планоснимачен номер хиляда триста четиридесет и втори ) и УПИ I-3060, 1147 (първи за имоти с планоснимачни номера три хиляди шестдесети и втори, и хиляда сто четиридесет и седми), находящ се в гр.София, район “Студентски”, с лице на улица „Пъстър свят”, до № 5 на същата улица. За имота няма одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри, видно от удостоверение изх.№ 25-8814 / 16.11.2016 г. на СГКК – София. Продаваемият УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ е ОЦЕНЕН на 476 000 лева. Съгласно чл.485 ГПК НАЧАЛНАТА ЦЕНА, от която ще започне наддаването е 357 000 (триста петдесет и седем хиляди) лева. ДДС не се дължи, съделителите не са регистрирани по ЗДДС. За имота има вписана искова молба за делба, решението по която се изпълнява. Не се дължат местни данъци и такси за същия. Всички желаещи да оглеждат имота, могат да сторят това по всяко време, същият е незастроен и неограден, ползва се като нерегламентиран паркинг от живеещите на ул. „Пъстър свят”. Пазач на имота е съделителят КРИСТИНА АСЕНОВА НИКОЛОВА, тел. за контакт (087) 8467835. Желаещите да купят могат да се явят в кантората ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Книжата са на разположение и в деловодството на Софийски районен съд, където се подават наддавателни предложения. Задатъкът за правоучастие в проданта в размер 10 % (десет на сто) от началната цена, от която започва наддаването, съгласно чл.489, ал.1 от ГПК, се внася предварително по специалната сметка на Частен съдебен изпълнител Александър Дачев – IBAN: BG71BUIN95615100424034, BIC: BUINBGSF при „АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ” АД. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи и подава предложението си, заедно с квитанцията за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в канцеларията на Софийски районен съд – ДСИ, което се отразява във входящия регистър (чл.489, ал.4 ГПК). На 13.02.2017 г. в началото на работния ден в сградата на Софийски районен съд, в гр. София, бул. “Цар Борис ІІІ” № 54, ще се състави протокол и ще бъде обявен купувач от Частния съдебен изпълнител (чл. 492 ал. 1 ГПК). Ако при обявяване на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък ще се пристъпи към устно наддаване със стъпка в размер на един задатък (чл. 492, ал. 2 от ГПК)
9.01.17 г., 18:30 targimot.com
758.0 м²
357 000,00 лв
Предлагам под наем обзаведен четиристаен апартамент в ж.к. Студентски град на границата с кв. Витоша. Сградата се намира в близост до бул. Симеоновско шосе и ул. д-р Ив. Странски. Разпределението на апартамента включва просторна дневна с трапезария и кухня, три самостоятелни спални, баня с хидромасажна вана и тоалетна, тоалетна за гости, три балкона. Предлага се с обзавеждането, показано на снимките. Има окабеляване за Интернет и СОТ. В обявената цена са включени мазе и оградено наземно паркомясто.
24.10.16 г., 13:45 mirela.bg
140.0 м²
700,00 €
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Имоти в град София Пъстър свят