Офис СОФИЯ

СОФИЯ ул. "Осогово" № 5
361.0 м²
543 600 лв
20.07.17 г., 22:21
Подписаната Ренета Милчева, Частен Съдебен Изпълнител, рег. №790, с район на действие СГС, обявявам на интересуващите се, че на основание чл.487 от ГПК, по искане на взискателя СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД е насрочена първа по ред ПУБЛИЧНА ПРОДАН с времетраене от 22.07.2017г. до 22.08.2017г. на следния недвижим имот, собственост на СИТИ МЕДИКО ГРУП ООД C ЕИК 201771620, а именно: Офис № 2, на три нива, находящ се в гр. София, район "Възраждане", Столична община, ул. "Осогово" № 55, в жилищна сграда, изградена съгласно архитектурен проект, одобрен на 15.12.2008г. от дирекция "Архитектура и градоустройство", Столична община и преработка от 29.06.2010г., разположен на сутерен, първи и втори етаж, на коти: - 2.82 м., 0.00 м., + 3.42 м., с площ съгласно преработката на архитектурния проект от 29.06.2010г. от 361.00 кв.м., и с площ съгласно първоначалната таблица за ценообразуване 365.10 кв.м., заедно с 16.38 % идеални части от общите части на сградата, равни на 60.00 кв.м., състоящ се на първо ниво на кота - 2.82 м. от: офис-площ, стълбище към второ ниво, с площ на това ниво 42.90 кв.м., при съседи: коридор, подземен гараж № 3, подземен гараж № 4, офис № 1, асансьорна шахта, улица, на второ ниво на кота 0.00 м., състоящ се от: стълбище, офис-помещение и санитарен възел, с площ 73.90 кв.м., при съседи: асансьорна шахта, улица, проход, стълбищна клетка, гараж № 2, гараж № 3, офис № 1 и на трето ниво на кота + 3.42 м., с площ 244.20 кв.м., състоящо се от: две офис - помещения, стълбище и санитарен възел, четири тераси, при съседи: стълбищна клетка, двор, офис № 1, асансьорна шахта, улица, калкан, и заедно със съответните идеални части от правото на строеж върху урегулирания поземлен имот, в който е построена сградата, с площ от 896.00 кв.м., с планоснимачен номер 5, за който е отреден урегулиран поземлен имот № XI-5, от квартал 179, по плана на гр. София, местност "Зона Б-4а" "Западно направление", с площ на урегулирания поземлен имот 602.00 кв.м., като 294.00 кв.м. от поземлен имот планоснимачен номер 5 попадат в улица, при съседи: ул. "Осогово", УПИ № XII-6, УПИ № V-22 и УПИ № VI-23, УПИ № IX-3 и УПИ № Х-4. С протокол за опис и оценка от 22.06.2017г. на място се констатира, че съгласно разрешение за строеж №92 от 16.12.2011г. за преустройство и съгласно удостоверение за въвеждане в експлоатация №175 от 08.02.2012г. на СО, обектът е с променено предназначение за лечебно заведение за извънболнична помощ и аптека.; както и че обектът е на три нива и се състои от: на първо ниво на кота -2.82 м.: офис- площ, коридор и английски двор, с площ на това ниво 42.90 кв.м.; на второ ниво на кота 0.00м., състоящ се от: фоайе, регистратура, лаборатория /разделена в момента на три кабинета/ със санитарен възел, с площ 73.90 кв.м. и на трето ниво на кота +3.42 м., с площ 244.20 кв.м., състоящо се от: три терапевтични кабинета, АГ кабинет, очен кабинет, хирургичен кабинет с манипулационна, два дентални кабинета и манипулационна. Публичната продажба ще се произведе в сградата на СРС, в гр.София, бул. „Цар Борис ІІІ“ №54, тел.:028955654 , факс: 028955613 и приключва на основание чл.489, ал.5 от ГПК в края на работното време в последния ден. Към момента административният район, в който се намират имота, е кадастриран, като самият обект е нанесен с грешни данни съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. София. Съгласно чл.6, ал.3 ПВ в Постановлението за възлагане недвижимият имот се описва съобразно данните по чл.60, т.1-7 ЗКИР и към него се прилага скица /схема от кадастралната карта. Предвид горното, купувачът ще трябва да инициира и проведе процедура по поправка на явна фактическа грешка при заснемането на имота в кадастрална карта. Началната цена, от която ще започне наддаването за имота, е 543 600.00 лв. (петстотин четиридесет и три хиляди и шестстотин лева). Същата представлява 75% от пазарната цена на имота. Тежести за имота: 1.Законна ипотека във полза на Прокредитбанк България АД, вписана в СВ – гр. София, акт№84, том VII, дв. вх.рег.№53213/02.12.2011г. З а сума в размер на 600 000 евро; 2.Договорна ипотека в полза на Прокредитбанк България АД, вписана в СВ – гр. София, акт№27, том XVIII, вх.рег.№43545/10.09.2013г. За сумата от 180 000 евро. 3. Върху имота е наложена възбрана в полза на взискателя СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД по настоящото изпълнително дело, вписана в СВ – гр. София, акт67, том 15, дв. вх.рег.№54764/18.09.2016 г. за сума в размер на 163 390.42 лв. 4.Върху имота е наложена възбрана в полза на СОФТМЕТАЛ 07 ЕООД по изпълнително дело №20178380403278 по описа на ЧСИ Милен Бъзински, вписана в СВ – гр. София, акт 260, том X, вх.рег.№33919/05.06.2017г. За сума в размер на 59 614.99 лв. Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията на съда всеки присъствен ден, за да прегледат книжата/чл.488, ал.2 от ГПК/. Всички желаещи да прегледат имота, могат да сторят това всеки понеделник, сряда и петък от 17 до 19 часа. За пазач на имота е назначена Анелия Цекова на длъжност „Ръководител административни дейности“ при длъжника СИТИ МЕДИКО ГРУП, тел.: 0885570375; Задатъкът - 10 % върху началната цена на продавания имот за участие в проданта се внася предварително по сметка на Частен Съдебен Изпълнител Ренета Милчева - IBAN BG21 CECB 9790 1066 0623 00, BIC код CECBBGSF по изпълнително дело № 20157900401202 (чл.489, ал.1 от ГПК). Взискателят не внася задатък, ако вземането надвишава неговия размер. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в канцеларията на районния съд, което се отразява във входящия регистър (чл.489, ал. 4 ГПК). Наддавачът може да направи повече наддавателни предложения. Всяко наддавателно предложение се прави отделно. Всички интересуващи се от имота следва да имат предвид ограничението по чл.185 ЗЗД, посочващо лимитативно лицата, които НЕ могат да бъдат купувачи на публична продан, нито пряко, нито чрез подставено лице! На 23.08.2017 г. в 9.00 часа в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявя купувача по реда на чл.492 от ГПК.
Още targimot.com

Тристаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ гр. София, ул. "Осогово" № 55
70.0 м²
105 600 лв
11.07.17 г., 23:04
АПАРТАМЕНТ № 5 /пет/, на III /трети/ етаж, на кота +6.24 /плюс шест цяло двадесет и четири стотни/ м., с площ 69.90 /шестдесет и девет цяло и деветдесет стотни/ кв.м., съгласно преработката на архитектурния проект от 29.06.2010 г., а съгласно първоначална таблица за площообразуване с площ 74.10 /седемдесет и четири цяло и десет стотни/ кв.м, заедно с 3.53 % /три цяло петдесет и три стотни върху сто/ идеални части от общите части на сградата, равни на 12.93 /дванадесет цяло деветдесет и три стотни/ кв.м., състоящ се от дневна с кухненски бокс, стая, склад, баня-тоалетна, коридор и тераса, при съседи: стълбищна клетка, двор, калкан, улица, апартамент № 4 и заедно със съответните идеални части от правото на строеж върху урегулирания поземлен имот, в който е построена сградата, с площ от 896 /осемстотин деветдесет и шест/ кв.м., с планоснимачен номер 5 /пет/, за който е отреден УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № XI-5 (единадесети, отреден за имот планоснимачен номер пети), от квартал 179 (сто седемдесет и девет), по плана на гр. София, местност "Зона Б-4а" "Западно направление", с площ на урегулирания поземлен имот 602 (шестстотин и два) кв.м., като 294 /двеста деветдесет и четири/ кв.м. от поземлен имот планоснимачен номер 5 попадат в улица, при съседи: ул. "Осогово", УПИ № ХII-б, УПИ № V-22 и УПИ № VI-23, УПИ № IX-3 и УПИ № Х-4. Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление.
Още targimot.com

Магазин СОФИЯ

СОФИЯ гр. София, ул. "Осогово" № 74
43.0 м²
43 100 лв
26.06.17 г., 20:31
МАГАЗИН № М 2 (буква «М», две) на две нива, находящ се в град София, Столична община, Район «Възраждане», в жилищна сграда на улица «Осогово» №74 (седемдесет и четири), който магазин е със застроена площ от 43.00 кв.м. (четиридес и три квадратни метра), състоящ се от склад и стълба - на нивото на сутеренния етаж на кота -2.70 м. (минус две цяло и седемдесет стотни метра) и от търговска зала, стълба, тоалетна на партерния етаж на кота 0.00 м. (нула метра), при граници на нивото на сутеренния етаж - улица, склад на магазин № M 1 (буква «М», едно), стълбищна клетка, склад на Магазин № M 3 (буква «М», три) и на нивото на партерния етаж: улица, търговска зала на магазин № M 1 (буква «М», едно), помещение за ел. табло, стълбищна клетка, Магазин № M3 (буква «М», три), ЗАЕДНО С 2.53 % (две цяло петдесет и три стотни процента) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху урегулирания поземлен имот, в който е построена сградата, целият с площ 570 кв.м, (петстотин и седемдесет квадратни метра), който имот съгласно действащия подробен устройствен план представлява парцел XXII-9 (двадесет и втори, отреден за имот планоснимачен номер девет) от квартал № 133 (сто тридесет и трети), по плана на град София, местност "Зона Б-4", при граници по скица: улица "Осогово", урегулиран поземлен имот /парцел/ XXIII-10 (двадесет и трети, отреден за имот планоснимачен номер десет) урегулиран поземлен имот /парцел/ VII-26 (седми, отреден за имот планоснимачен номер двадесет и шест), урегулиран поземлен имот /париел/ХХVIII-27 (двадесет и осми, отреден за имот планоснимачен номер двадесет и седем), урегулиран поземлен имот /парцел/ XX- 5, 6, 7. 8 (двадесети, отреден за имот планоснимачни номера пет, шест, седем и осем).
Още targimot.com

Магазин СОФИЯ

СОФИЯ ул. Осогово
320.0 м²
570 000 лв
7.04.17 г., 22:46
Помещение МАГАЗИН с обществено-обслужващо предназначение, намиращ се в гр. София, р-н Възраждане, кв. Зона Б-5, ул. Осогово, между бл.4/четири/ и бл.5/пет/, със застроена площ от 320/триста и двадесет/ кв.м., разположен на втори етаж в построената през 1981г до блок 5/пет/ от кв. „Зона Б-5“ двуетажна сграда, състояща се от КЛУБ /на първи етаж/ и МАГАЗИН, с ЕПК конструкция, при съседи съгласно документ за собственост : блок 5, блок 4, ул. „П. Нишавски“, ведно със съответните, приспадащи се за магазина идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху урегулирания поземлен имот /УПИ/ - общинска собственост, в който е изградена описаната по-горе сграда, съставляващ съгласно документ за собственост: УПИ I /първи/ от кв.240 /двеста и четиридесет/ по плана на гр. София, местност „Зона Б-5“
Още targimot.com

Магазин СОФИЯ

СОФИЯ гр. София, ул. "Осогово" № 74
43.0 м²
54 400 лв
3.04.17 г., 15:27
Състояние на имота: Първо ниво, кота +0,00: Под – циментова замазка Стени- мазилка Прокарана ел. инсталация Санитарен възел – под-цим. замазка, ВК– на тапа, без врата Фасадна дограма – витрина алуминиеви профили без стълба между двете нива. Сутеренно ниво, кота -2,70: стени без мазилка
Още targimot.com

Продава 3-СТАЕН, град София, Център

град София, Център ул. Осогово
3 стаи
184.0 м²
160 000 €
24.03.17 г., 16:25
Смарт Консултантс имат удоволствието да ви представят тристаен апартамент в новопостроена луксозна жилищна сграда, в идеалния център на столицата, до Мол София, ул. Осогово 32-34. Мястото е изключително комуникативно, в непосредствена близост до спирки на метрото и градски транспорт. На разположение са парк, училища, детски градини, магазини, кина, заведения. В проекта е заложено луксозно изпълнение, с висококачествени материали: червени тухли porotherm wienerberger, окачена фасада от естествен камък, висок клас асансьор Orona, луксозни общи части, фоайе - по индивидуален дизайнерски проект. Заложено е и структурно окабеляване, което обезпечава комуникациите, охраната и контрола на достъп в обекта. Апартаментът се предава на шпакловка и замазка, с включени ключове, контакти, радиатори, външни врати, видеонаблюдение и видеодомофонна система. Включена е голяма покривна тераса (47 кв. м. ), с проект за приобщаването й, като допълнителна спалня, зимна градина или дори дневна, с изводи
Още imot.bg

Продава 2-СТАЕН, град София, Зона Б-5

град София, Зона Б-5 ул. Осогово
2 стаи
70.0 м²
66 500 €
24.03.17 г., 14:50
Двустаен апартамент , състоящ се от: дневна с кухненски бокс, спалня, баня, мокро помещение, антре и тераса. Към апартамента има мазе. Жилището се предава на шпакловка и замазка. Луксозни общи части ще бъдат напълно завършени. В сутерена на сградите се намират паркоместата на жилищата. СГРАДА: Сграда с представителен външен вид. Висококачествено строителство, съобразено с всички стандарти на съвременната архитектура. Топлоизолация и хидроизолация на сградата. Четирикамерна PVC дограма. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: Зелени площи, близо до църквата Св. Николай Софийски, метро и транспортни линии, Мол София. Перфектна локация и социална инфраструктура! ПРЕДИМСТВА: Tих и спокоен жилищен квартал, наличие на градинки, детски площадки и училища. Функционални разпределения, просторни помещения с правилни форми. Подходяши за живеене и инвестиция.
Още imot.bg

Продава МЕЗОНЕТ, град София, Център

град София, Център ул. Осогово
184.0 м²
160 000 €
24.03.17 г., 16:24
Смарт Консултантс имат удоволствието да ви представят тристаен апартамент в новопостроена луксозна жилищна сграда, в идеалния център на столицата, до Мол София, ул. Осогово 32-34. Мястото е изключително комуникативно, в непосредствена близост до спирки на метрото и градски транспорт. На разположение са парк, училища, детски градини, магазини, кина, заведения. В проекта е заложено луксозно изпълнение, с висококачествени материали: червени тухли porotherm wienerberger, окачена фасада от естествен камък, висок клас асансьор Orona, луксозни общи части, фоайе - по индивидуален дизайнерски проект. Заложено е и структурно окабеляване, което обезпечава комуникациите, охраната и контрола на достъп в обекта. Апартаментът се предава на шпакловка и замазка, с включени ключове, контакти, радиатори, външни врати, видеонаблюдение и видеодомофонна система. Включена е голяма покривна тераса (47 кв. м. ), с проект за приобщаването й, като допълнителна спалня, зимна градина или дори дневна, с изводи
Още imot.bg

Магазин СОФИЯ

СОФИЯ ул. Осогово
320.0 м²
712 500 лв
20.01.17 г., 6:11
Помещение МАГАЗИН с обществено-обслужващо предназначение, намиращ се в гр. София, р-н Възраждане, кв. Зона Б-5, ул. Осогово, между бл.4/четири/ и бл.5/пет/, със застроена площ от 320/триста и двадесет/ кв.м., разположен на втори етаж в построената през 1981г до блок 5/пет/ от кв. „Зона Б-5“ двуетажна сграда, състояща се от КЛУБ /на първи етаж/ и МАГАЗИН, с ЕПК конструкция, при съседи съгласно документ за собственост : блок 5, блок 4, ул. „П. Нишавски“, ведно със съответните, приспадащи се за магазина идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху урегулирания поземлен имот /УПИ/ - общинска собственост, в който е изградена описаната по-горе сграда, съставляващ съгласно документ за собственост: УПИ I /първи/ от кв.240 /двеста и четиридесет/ по плана на гр. София, местност „Зона Б-5“
Още targimot.com
3 стаи
80.0 м²
6 лв
8.09.16 г., 12:46
Тристаен, необзаведен апартамент след основен освежителен ремонт след последните си наематели. Намира се в непосредственна близост до "Метростанция Опълченска" и мол София.
Още 555.bg
700.0 м²
18 800 €
Вчера в 17:06
. Разстоянието от Кюстендил до София е 86 км. Намира се в близост до границата с Република Македония и с Република Сърбия ... . Балнеоложки и туристически център с национално и международно значение, археологически и архитектурен резерват, изходен пункт за туризъм и ски-спорт в планината Осогово. Оферта 0900510
Още bazar.bg
184.0 м²
180 000 €
22.03.17 г., 15:36
идеалния център на столицата, до Мол София, ул. Осогово 32-34. Мястото е изключително комуникативно, в непосредствена
Още bazar.bg
3 стаи
183.0 м²
182 930 €
13.02.17 г., 13:05
централната градска част на София на тихата улица Осогово и непосредствено до едни от основните и централни столични булеварди
Още bazar.bg
3 стаи
243.0 м²
239 914 €
13.02.17 г., 13:06
централната градска част на София на тихата улица Осогово и непосредствено до едни от основните и централни столични булеварди
Още bazar.bg

Оферти град София Център Склад

София / град София / Център
38.0 м²
150 €
14.03.16 г., 9:46
Помещение в сутерена на бизнессградата на ул. Осогово - 30, на по - малко от 100 метра от Мол София. Под - гранитогрес
Още imoti.bg