Етаж от къща СОФИЯ

СОФИЯ ул. "Орел” № 5
63 м²
66,000 лв
2017-3-14
ЖИЛИЩЕ, разположено на III /трети/ тавански етаж от триетажна жилищна сграда, находяща се в гр. София, СО, район „Лозенец”, ул. „Орел” № 5 /пет/, със застроена площ от 62.85 /шестдесет и две цяло и осемдесет и пет стотни/ кв. м, състоящо се от две стаи, кухня и сервизни помещения, при съседи: отгоре – покрив, отдолу – ап. на Ал. Александров, от три страни – двор и калкан, заедно със североизточното избено помещение, находящо се в сутерена на сградата, с площ по декларирани данни от 9.00 /девет/ кв. м, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата, построена в урегулиран поземлен имот II – 174 /втори, отреден за имот сто седемдесет и четвърти/ от квартал 5-А /пет, буква „А”/ по плана на гр. София, местността „Драгалевска спирка”, целият имот с площ от 625 /шестстотин двадесет и пет/ кв. м, при граници на урегулирания поземлен имот по скица: ул. „Орел”, ул. „Рилски езера”, УПИ с № III – 178, 179 и УПИ с № I – 175, 176.
Ощеtargimot.com
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
София, Орел