Тристаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ ул. Овчаренски водопад, вх. Б, ет. 5, ап. 47
80 м²
117,120 лв
2017-1-13
АПАРТАМЕНТ № 47 /четиридесет и седем/ на V /пети/ жилищен етаж, кота +13,63 /плюс тринадесет цяло и шестдесет и три стотни/ метра в блок "Б" на новопостроена жилищна сграда в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № I-1636 /първи отреден за имот планоснимачен номер хиляда шестотин тридесет и шест/ от квартал 28а /двадесет и осем буква "а"/ по плана на град София, местност "Дървеница", целият с площ от 1027 /хиляда двадесет и седем/ квадратни метра, при съседи по доказателствения акт и по скица: от две страни - улици, УПИ № II-1636 /втори отреден за имот с планоснимачен номер хиляда шестотин тридесет и шест/ и ПИ № 1908 /хиляда деветстотин и осем/, УПИ II-1636 /втори отреден за имот планоснимачен номер хиляда шестотин тридесет и шест/ от квартал 28а /двадесет и осем буква "а"/ по плана на град София, местност "Дървеница", целият с площ от 302 /триста и два/ квадратни метра, при съседи по доказателствения акт и по скица: ПИ № 1908 /хиляда деветстотин и осем/, УПИ № I - 1636 /първи отреден за имот с планоснимачен номер хиляда шестотин тридесет и шест/, ПИ № 1637 /хиляда шестотин тридесет и седем/, имот без планоснимачен номер и ПИ № 1627 /хиляда шестотин двадесет и седем/, който апартамент е със застроена площ от 79,50 /седемдесет и девет цяло и петдесет стотни/ квадратни метра, състоящ се от: дневна с кухненски бокс, две спални, сервизно помещение и тераса, при съседи по одобрен архитектурен проект: от изток - апартамент № 47а /четиридесет и седем, буква "а"/, от север - коридор, от запад - апартамент № 48 /четиридесет и осем/ и от юг - двор, заедно с 1,55 % / едно цяло и петдесет и пет стотни върху сто/ идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 12,11 /дванадесет цяло и единадесет стотни/ квадратни метра, ЗАЕДНО с припадащите се на апартамента идеални части от правото на строеж върху мястото подробно описано по-горе, а съгласно схема № 15-303427-23.06.2016 г., издадена от СГКК - гр. София, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.1604.6061.1.47, находящ се в гр. София, ж.к. Дървеница, ул. Овчаренски водопад №2, вх. Б, ет. 5, ап. 47, предназначение на самостоятелния обект - Жилище, апартамент, брой нива на обекта - 1 /едно/, който самостоятелен обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлени имоти с идентификатори 68134.1604.1636, 68134.1604.6061, 68134.1604.6062 и принадлежи към поземлен имот с идентификатор 68134.1604.6061, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж - 68134.1604.6061.1.67, 68134.1604.6061.1.48, под обекта - 68134.1604.6061.1.43, над обекта - 68134.1604.6061.1.49, 68134.1604.6061.1.50.
Ощеtargimot.com

Офис СОФИЯ

СОФИЯ ж.к. „Дървеница“, ул. „Овчаренски водопад“ № 2
59 м²
37,560 лв
2016-10-24
ОФИС № 2 /две/, находящ се в гр. София, район „Студентски“, във вход „А“, на партера на сградата, със РЗП 58,50 /петдесет и осем цяло и петдесет стотни/ квадратни метра, при граници: изток – стълбищна клетка, север – улица, запад – двор, юг – апартамент № 2 /две/, заедно с 1,04% /едно цяло и четири стотни върху сто/ идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 7,26 /седем цяло и двадесет и шест стотни/ квадратни метра, заедно със съответните идеални части от правото на строеж върху урегулираните поземлени имоти, върху които сградата е построена, съставляващи: УПИ I – 1636 /първи, отреден за имот планоснимачен номер хиляда шестстотин тридесет и шест/ от квартал 28А /двадесет и осем „А“/ по плана на град София, местността „Дървеница“, целият с площ от 1027 /хиляда двадесет и седем/ квадратни метра, при граници по скица: от две страни – улица, УПИ II – 1636 /втори, отреден за имот планоснимачен номер хиляда шестстотин тридесет и шест/, имот планоснимачен №1908 /хиляда деветстотин и осем/ и УПИ II – 1636 /втори, отреден за имот планоснимачен номер хиляда шестстотин тридесет и шест/ от квартал 28А /двадесет и осем „А“/ по плана на град София, местността „Дървеница“, целият с площ от 302 /триста и два/ квадратни метра, при граници: имот планоснимачен №1908 /хиляда деветстотин и осем/, УПИ I – 1636 /първи, отреден за имот планоснимачен номер хиляда шестстотин тридесет и шест/, имот планоснимачен №1637 /хиляда шестстотин тридесет и седем/, имот без планоснимачен номер, имот планоснимачен №1627 /хиляда шестстотин двадесет и седем/, а съгласно схема на АГКК – Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. София, представлява самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.1604.6061.1.70 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. София, община Столична, област София град, одобрени със Заповед № РД-18-38/10.07.2012г. на Изпълнителния директор на АГКК; с адрес на имота: гр. София, пк 1000, вх.А, ет.0, обект 2, намиращ се в сграда № 1 с идентификатор 68134.1604.6061.1, разположена в поземлени имоти с идентификатори 68134.1604.1636, 68134.1604.6061, 68134.1604.6062 и принадлежи към поземлен имот с идентификатор 68134.1604.6061, която сграда, съгласно Удостоверение изх.№ 68-00-1723/21.12.2013г. на „ГИС – София“ ЕООД има следния настоящ адрес: град София, район „Студентски“, ж.к. „Дървеница“, ул. „Овчаренски водопад“ № 2, вход А и вход Б; с предназначение на самостоятелния обект: за офис; брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ: няма данни; при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 68134.1604.6061.1.2; под обекта: 68134.1604.6061.1.87; 68134.1604.6061.1.86; 68134.1604.6061.1.85; над обекта: 68134.1604.6061.1.5; 68134.1604.6061.1.6
Ощеtargimot.com
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
София, Овчаренски водопад