Двустаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ р-н Надежда, ул. Бял Люляк № 12-14, ет.2, ап. Ж2
52 м²
30,780 лв
2017-12-11
НЕДВИЖИМ ИМОТ, находящ се в жилищна сграда с идентификатор №68134.1384.2006.2 по КККР, в град София, Столична община, район „Надежда”, с площ на сградата от 499 кв.м, построена на етап „груб строеж”, съгласно Разрешение за строеж №24/02.04.2007г, издадено от Гл.Архитект на р-н „Надежда”, влязло в сила на 20.04.2007г, по инв.проект от 02.04.2007г, одобрен от СО р-н „Надежда” и Протокол по чл.181 (2) ЗУТ с №28/13.11.2008г, издаден от СО р-н „Надежда”, която сграда попада в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ІХ-709, 710, 711 (девети, отреден за имоти с планоснимачни номера седемстотин и девет, седемстотин и десет, седемстотин и единадесет), целият с площ от 946 (деветстотин четиридесет и шест) кв.м., в кв. 46 (четиридесет и шести), стар квартал 46, 47 (четиридесет и шест, четиридесет и седем), по плана на гр. София, местност бул. „Станке Димитров”, при съседи на целия УПИ по скица от 25.04.2016г, приложена по делото: ул. „Бял Люляк”, УПИ ХІ-712 (единадесети, отреден за имот с планоснимачен номер седемстотин и дванадесети); УПИ VІ-702 (шести, отреден за имот с планоснимачен номер седемстотин и втори); УПИ VІІ-703 (седми, отреден за имот с планоснимачен номер седемстотин и три) и УПИ VІІІ-706, 707 и 708 (осми, отреден за имоти с планоснимачни номера седемстотин и шест, седемстотин и седем и седемстотин и осем), което УПИ ІХ-709, 710, 711е нанесено в Кадастралната Карта и Кадастрални Регистри на София с идентификатор №68134.1384.2006, съгласно Заповед РД-18-48/12.10.2011г на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АГКК, с адрес на имота: гр. София, п.к.0, ул. „Бял Люляк” №12-14, площ: 1043 кв.м, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10м), Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: 709, 710, 711, квартал: 46, парцел: ІХ, при съседи по скица: 68134.1384.2130; 68134.1384.2129; 68134.1384.703; 68134.1384.702; 68134.1384.712; 68134.1384.2085, а именно: АПАРТАМЕНТ № Ж2 (буква „Ж” две), находящ се на кота +5,50м (плюс пет цяло и петдесет стотни метра), на ІІ (втори) етаж, със застроена площ от 52,06 (петдесет и две цяло и шест стотни) кв.метра, състоящ се от: входно антре, склад, баня с тоалетна, дневна-столова с кухненски бокс, спалня и тераса, при съседи: от север-улица, от изток-стълбищна клетка, от юг-коридор и апартамент №Е2 (буква „Е” две), от запад-двор, заедно с 2,892 % (две цяло и осемстотин деветдесет и две хилядни върху сто) идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 5,86 (пет цяло и осемдесет и шест стотни) кв.м и от правото на строеж върху гореописания УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ІХ-709, 710, 711.
Ощеtargimot.com

Двустаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ ул. Бял люляк №12-14, ет.2, ап.Ж2
52 м²
34,200 лв
2017-9-4
НЕДВИЖИМ ИМОТ, находящ се в жилищна сграда с идентификатор №68134.1384.2006.2 по КККР, в град София, Столична община, район „Надежда”, с площ на сградата от 499 кв.м, построена на етап „груб строеж”, съгласно Разрешение за строеж №24/02.04.2007г, издадено от Гл.Архитект на р-н „Надежда”, влязло в сила на 20.04.2007г, по инв.проект от 02.04.2007г, одобрен от СО р-н „Надежда” и Протокол по чл.181 (2) ЗУТ с №28/13.11.2008г, издаден от СО р-н „Надежда”, която сграда попада в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ІХ-709, 710, 711 (девети, отреден за имоти с планоснимачни номера седемстотин и девет, седемстотин и десет, седемстотин и единадесет), целият с площ от 946 (деветстотин четиридесет и шест) кв.м., в кв. 46 (четиридесет и шести), стар квартал 46, 47 (четиридесет и шест, четиридесет и седем), по плана на гр. София, местност бул. „Станке Димитров”, при съседи на целия УПИ по скица от 25.04.2016г, приложена по делото: ул. „Бял Люляк”, УПИ ХІ-712 (единадесети, отреден за имот с планоснимачен номер седемстотин и дванадесети); УПИ VІ-702 (шести, отреден за имот с планоснимачен номер седемстотин и втори); УПИ VІІ-703 (седми, отреден за имот с планоснимачен номер седемстотин и три) и УПИ VІІІ-706, 707 и 708 (осми, отреден за имоти с планоснимачни номера седемстотин и шест, седемстотин и седем и седемстотин и осем), което УПИ ІХ-709, 710, 711е нанесено в Кадастралната Карта и Кадастрални Регистри на София с идентификатор №68134.1384.2006, съгласно Заповед РД-18-48/12.10.2011г на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АГКК, с адрес на имота: гр. София, п.к.0, ул. „Бял Люляк” №12-14, площ: 1043 кв.м, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10м), Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: 709, 710, 711, квартал: 46, парцел: ІХ, при съседи по скица: 68134.1384.2130; 68134.1384.2129; 68134.1384.703; 68134.1384.702; 68134.1384.712; 68134.1384.2085, а именно: АПАРТАМЕНТ № Ж2 (буква „Ж” две), находящ се на кота +5,50м (плюс пет цяло и петдесет стотни метра), на ІІ (втори) етаж, със застроена площ от 52,06 (петдесет и две цяло и шест стотни) кв.метра, състоящ се от: входно антре, склад, баня с тоалетна, дневна-столова с кухненски бокс, спалня и тераса, при съседи: от север-улица, от изток-стълбищна клетка, от юг-коридор и апартамент №Е2 (буква „Е” две), от запад-двор, заедно с 2,892 % (две цяло и осемстотин деветдесет и две хилядни върху сто) идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 5,86 (пет цяло и осемдесет и шест стотни) кв.м и от правото на строеж върху гореописания УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ІХ-709, 710, 711.
Ощеtargimot.com

Двустаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ р-н Надежда, ул. Бял Люляк № 12-14, ет.2, ап. Ж2
52 м²
42,750 лв
2017-7-7
НЕДВИЖИМ ИМОТ, находящ се в жилищна сграда с идентификатор №68134.1384.2006.2 по КККР, в град София, Столична община, район „Надежда”, с площ на сградата от 499 кв.м, построена на етап „груб строеж”, съгласно Разрешение за строеж №24/02.04.2007г, издадено от Гл.Архитект на р-н „Надежда”, влязло в сила на 20.04.2007г, по инв.проект от 02.04.2007г, одобрен от СО р-н „Надежда” и Протокол по чл.181 (2) ЗУТ с №28/13.11.2008г, издаден от СО р-н „Надежда”, която сграда попада в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ІХ-709, 710, 711 (девети, отреден за имоти с планоснимачни номера седемстотин и девет, седемстотин и десет, седемстотин и единадесет), целият с площ от 946 (деветстотин четиридесет и шест) кв.м., в кв. 46 (четиридесет и шести), стар квартал 46, 47 (четиридесет и шест, четиридесет и седем), по плана на гр. София, местност бул. „Станке Димитров”, при съседи на целия УПИ по скица от 25.04.2016г, приложена по делото: ул. „Бял Люляк”, УПИ ХІ-712 (единадесети, отреден за имот с планоснимачен номер седемстотин и дванадесети); УПИ VІ-702 (шести, отреден за имот с планоснимачен номер седемстотин и втори); УПИ VІІ-703 (седми, отреден за имот с планоснимачен номер седемстотин и три) и УПИ VІІІ-706, 707 и 708 (осми, отреден за имоти с планоснимачни номера седемстотин и шест, седемстотин и седем и седемстотин и осем), което УПИ ІХ-709, 710, 711е нанесено в Кадастралната Карта и Кадастрални Регистри на София с идентификатор №68134.1384.2006, съгласно Заповед РД-18-48/12.10.2011г на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АГКК, с адрес на имота: гр. София, п.к.0, ул. „Бял Люляк” №12-14, площ: 1043 кв.м, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10м), Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: 709, 710, 711, квартал: 46, парцел: ІХ, при съседи по скица: 68134.1384.2130; 68134.1384.2129; 68134.1384.703; 68134.1384.702; 68134.1384.712; 68134.1384.2085, а именно: АПАРТАМЕНТ № Ж2 (буква „Ж” две), находящ се на кота +5,50м (плюс пет цяло и петдесет стотни метра), на ІІ (втори) етаж, със застроена площ от 52,06 (петдесет и две цяло и шест стотни) кв.метра, състоящ се от: входно антре, склад, баня с тоалетна, дневна-столова с кухненски бокс, спалня и тераса, при съседи: от север-улица, от изток-стълбищна клетка, от юг-коридор и апартамент №Е2 (буква „Е” две), от запад-двор, заедно с 2,892 % (две цяло и осемстотин деветдесет и две хилядни върху сто) идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 5,86 (пет цяло и осемдесет и шест стотни) кв.м и от правото на строеж върху гореописания УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ІХ-709, 710, 711.
Ощеtargimot.com

Двустаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ р-н Надежда, ул. Бял Люляк № 12-14, ет2, ап.Ж2
52 м²
34,200 лв
2017-5-3
НЕДВИЖИМ ИМОТ, находящ се в жилищна сграда с идентификатор №68134.1384.2006.2 по КККР, в град София, Столична община, район „Надежда”, с площ на сградата от 499 кв.м, построена на етап „груб строеж”, съгласно Разрешение за строеж №24/02.04.2007г, издадено от Гл.Архитект на р-н „Надежда”, влязло в сила на 20.04.2007г, по инв.проект от 02.04.2007г, одобрен от СО р-н „Надежда” и Протокол по чл.181 (2) ЗУТ с №28/13.11.2008г, издаден от СО р-н „Надежда”, която сграда попада в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ІХ-709, 710, 711 (девети, отреден за имоти с планоснимачни номера седемстотин и девет, седемстотин и десет, седемстотин и единадесет), целият с площ от 946 (деветстотин четиридесет и шест) кв.м., в кв. 46 (четиридесет и шести), стар квартал 46, 47 (четиридесет и шест, четиридесет и седем), по плана на гр. София, местност бул. „Станке Димитров”, при съседи на целия УПИ по скица от 25.04.2016г, приложена по делото: ул. „Бял Люляк”, УПИ ХІ-712 (единадесети, отреден за имот с планоснимачен номер седемстотин и дванадесети); УПИ VІ-702 (шести, отреден за имот с планоснимачен номер седемстотин и втори); УПИ VІІ-703 (седми, отреден за имот с планоснимачен номер седемстотин и три) и УПИ VІІІ-706, 707 и 708 (осми, отреден за имоти с планоснимачни номера седемстотин и шест, седемстотин и седем и седемстотин и осем), което УПИ ІХ-709, 710, 711е нанесено в Кадастралната Карта и Кадастрални Регистри на София с идентификатор №68134.1384.2006, съгласно Заповед РД-18-48/12.10.2011г на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АГКК, с адрес на имота: гр. София, п.к.0, ул. „Бял Люляк” №12-14, площ: 1043 кв.м, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10м), Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: 709, 710, 711, квартал: 46, парцел: ІХ, при съседи по скица: 68134.1384.2130; 68134.1384.2129; 68134.1384.703; 68134.1384.702; 68134.1384.712; 68134.1384.2085, а именно: АПАРТАМЕНТ № Ж2 (буква „Ж” две), находящ се на кота +5,50м (плюс пет цяло и петдесет стотни метра), на ІІ (втори) етаж, със застроена площ от 52,06 (петдесет и две цяло и шест стотни) кв.метра, състоящ се от: входно антре, склад, баня с тоалетна, дневна-столова с кухненски бокс, спалня и тераса, при съседи: от север-улица, от изток-стълбищна клетка, от юг-коридор и апартамент №Е2 (буква „Е” две), от запад-двор, заедно с 2,892 % (две цяло и осемстотин деветдесет и две хилядни върху сто) идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 5,86 (пет цяло и осемдесет и шест стотни) кв.м и от правото на строеж върху гореописания УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ІХ-709, 710, 711.
Ощеtargimot.com

Двустаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ р-н Надежда, ул. Бял Люляк № 12-14, ет2, ап.Ж2
52 м²
42,750 лв
2017-3-2
НЕДВИЖИМ ИМОТ, находящ се в жилищна сграда с идентификатор №68134.1384.2006.2 по КККР, в град София, Столична община, район „Надежда”, с площ на сградата от 499 кв.м, построена на етап „груб строеж”, съгласно Разрешение за строеж №24/02.04.2007г, издадено от Гл.Архитект на р-н „Надежда”, влязло в сила на 20.04.2007г, по инв.проект от 02.04.2007г, одобрен от СО р-н „Надежда” и Протокол по чл.181 (2) ЗУТ с №28/13.11.2008г, издаден от СО р-н „Надежда”, която сграда попада в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ІХ-709, 710, 711 (девети, отреден за имоти с планоснимачни номера седемстотин и девет, седемстотин и десет, седемстотин и единадесет), целият с площ от 946 (деветстотин четиридесет и шест) кв.м., в кв. 46 (четиридесет и шести), стар квартал 46, 47 (четиридесет и шест, четиридесет и седем), по плана на гр. София, местност бул. „Станке Димитров”, при съседи на целия УПИ по скица от 25.04.2016г, приложена по делото: ул. „Бял Люляк”, УПИ ХІ-712 (единадесети, отреден за имот с планоснимачен номер седемстотин и дванадесети); УПИ VІ-702 (шести, отреден за имот с планоснимачен номер седемстотин и втори); УПИ VІІ-703 (седми, отреден за имот с планоснимачен номер седемстотин и три) и УПИ VІІІ-706, 707 и 708 (осми, отреден за имоти с планоснимачни номера седемстотин и шест, седемстотин и седем и седемстотин и осем), което УПИ ІХ-709, 710, 711е нанесено в Кадастралната Карта и Кадастрални Регистри на София с идентификатор №68134.1384.2006, съгласно Заповед РД-18-48/12.10.2011г на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АГКК, с адрес на имота: гр. София, п.к.0, ул. „Бял Люляк” №12-14, площ: 1043 кв.м, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10м), Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: 709, 710, 711, квартал: 46, парцел: ІХ, при съседи по скица: 68134.1384.2130; 68134.1384.2129; 68134.1384.703; 68134.1384.702; 68134.1384.712; 68134.1384.2085, а именно: АПАРТАМЕНТ № Ж2 (буква „Ж” две), находящ се на кота +5,50м (плюс пет цяло и петдесет стотни метра), на ІІ (втори) етаж, със застроена площ от 52,06 (петдесет и две цяло и шест стотни) кв.метра, състоящ се от: входно антре, склад, баня с тоалетна, дневна-столова с кухненски бокс, спалня и тераса, при съседи: от север-улица, от изток-стълбищна клетка, от юг-коридор и апартамент №Е2 (буква „Е” две), от запад-двор, заедно с 2,892 % (две цяло и осемстотин деветдесет и две хилядни върху сто) идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 5,86 (пет цяло и осемдесет и шест стотни) кв.м и от правото на строеж върху гореописания УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ІХ-709, 710, 711.
Ощеtargimot.com

Двустаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ р-н Надежда, ул. Бял Люляк № 12-14, ет2, ап.Ж2
52 м²
36,000 лв
2016-12-15
НЕДВИЖИМ ИМОТ, находящ се в жилищна сграда с идентификатор №68134.1384.2006.2 по КККР, в град София, Столична община, район „Надежда”, с площ на сградата от 499 кв.м, построена на етап „груб строеж”, съгласно Разрешение за строеж №24/02.04.2007г, издадено от Гл.Архитект на р-н „Надежда”, влязло в сила на 20.04.2007г, по инв.проект от 02.04.2007г, одобрен от СО р-н „Надежда” и Протокол по чл.181 (2) ЗУТ с №28/13.11.2008г, издаден от СО р-н „Надежда”, която сграда попада в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ІХ-709, 710, 711 (девети, отреден за имоти с планоснимачни номера седемстотин и девет, седемстотин и десет, седемстотин и единадесет), целият с площ от 946 (деветстотин четиридесет и шест) кв.м., в кв. 46 (четиридесет и шести), стар квартал 46, 47 (четиридесет и шест, четиридесет и седем), по плана на гр. София, местност бул. „Станке Димитров”, при съседи на целия УПИ по скица от 25.04.2016г, приложена по делото: ул. „Бял Люляк”, УПИ ХІ-712 (единадесети, отреден за имот с планоснимачен номер седемстотин и дванадесети); УПИ VІ-702 (шести, отреден за имот с планоснимачен номер седемстотин и втори); УПИ VІІ-703 (седми, отреден за имот с планоснимачен номер седемстотин и три) и УПИ VІІІ-706, 707 и 708 (осми, отреден за имоти с планоснимачни номера седемстотин и шест, седемстотин и седем и седемстотин и осем), което УПИ ІХ-709, 710, 711е нанесено в Кадастралната Карта и Кадастрални Регистри на София с идентификатор №68134.1384.2006, съгласно Заповед РД-18-48/12.10.2011г на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АГКК, с адрес на имота: гр. София, п.к.0, ул. „Бял Люляк” №12-14, площ: 1043 кв.м, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10м), Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: 709, 710, 711, квартал: 46, парцел: ІХ, при съседи по скица: 68134.1384.2130; 68134.1384.2129; 68134.1384.703; 68134.1384.702; 68134.1384.712; 68134.1384.2085, а именно: АПАРТАМЕНТ № Ж2 (буква „Ж” две), находящ се на кота +5,50м (плюс пет цяло и петдесет стотни метра), на ІІ (втори) етаж, със застроена площ от 52,06 (петдесет и две цяло и шест стотни) кв.метра, състоящ се от: входно антре, склад, баня с тоалетна, дневна-столова с кухненски бокс, спалня и тераса, при съседи: от север-улица, от изток-стълбищна клетка, от юг-коридор и апартамент №Е2 (буква „Е” две), от запад-двор, заедно с 2,892 % (две цяло и осемстотин деветдесет и две хилядни върху сто) идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 5,86 (пет цяло и осемдесет и шест стотни) кв.м и от правото на строеж върху гореописания УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ІХ-709, 710, 711.
Ощеtargimot.com

Двустаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ ул. Бял Люляк № 12-14, ет2, ап.Ж2
52 м²
45,000 лв
2016-10-24
НЕДВИЖИМ ИМОТ, находящ се в жилищна сграда с идентификатор №68134.1384.2006.2 по КККР, в град София, Столична община, район „Надежда”, с площ на сградата от 499 кв.м, построена на етап „груб строеж”, съгласно Разрешение за строеж №24/02.04.2007г, издадено от Гл.Архитект на р-н „Надежда”, влязло в сила на 20.04.2007г, по инв.проект от 02.04.2007г, одобрен от СО р-н „Надежда” и Протокол по чл.181 (2) ЗУТ с №28/13.11.2008г, издаден от СО р-н „Надежда”, която сграда попада в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ІХ-709, 710, 711 (девети, отреден за имоти с планоснимачни номера седемстотин и девет, седемстотин и десет, седемстотин и единадесет), целият с площ от 946 (деветстотин четиридесет и шест) кв.м., в кв. 46 (четиридесет и шести), стар квартал 46, 47 (четиридесет и шест, четиридесет и седем), по плана на гр. София, местност бул. „Станке Димитров”, при съседи на целия УПИ по скица от 25.04.2016г, приложена по делото: ул. „Бял Люляк”, УПИ ХІ-712 (единадесети, отреден за имот с планоснимачен номер седемстотин и дванадесети); УПИ VІ-702 (шести, отреден за имот с планоснимачен номер седемстотин и втори); УПИ VІІ-703 (седми, отреден за имот с планоснимачен номер седемстотин и три) и УПИ VІІІ-706, 707 и 708 (осми, отреден за имоти с планоснимачни номера седемстотин и шест, седемстотин и седем и седемстотин и осем), което УПИ ІХ-709, 710, 711е нанесено в Кадастралната Карта и Кадастрални Регистри на София с идентификатор №68134.1384.2006, съгласно Заповед РД-18-48/12.10.2011г на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АГКК, с адрес на имота: гр. София, п.к.0, ул. „Бял Люляк” №12-14, площ: 1043 кв.м, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10м), Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: 709, 710, 711, квартал: 46, парцел: ІХ, при съседи по скица: 68134.1384.2130; 68134.1384.2129; 68134.1384.703; 68134.1384.702; 68134.1384.712; 68134.1384.2085, а именно: АПАРТАМЕНТ № Ж2 (буква „Ж” две), находящ се на кота +5,50м (плюс пет цяло и петдесет стотни метра), на ІІ (втори) етаж, със застроена площ от 52,06 (петдесет и две цяло и шест стотни) кв.метра, състоящ се от: входно антре, склад, баня с тоалетна, дневна-столова с кухненски бокс, спалня и тераса, при съседи: от север-улица, от изток-стълбищна клетка, от юг-коридор и апартамент №Е2 (буква „Е” две), от запад-двор, заедно с 2,892 % (две цяло и осемстотин деветдесет и две хилядни върху сто) идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 5,86 (пет цяло и осемдесет и шест стотни) кв.м и от правото на строеж върху гореописания УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ІХ-709, 710, 711.
Ощеtargimot.com
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
София, Люляк

Продавам къща - в.з. Малинова долина

в.з. Малинова долина, гр. София, Област София-град
187,000
Вчера в 03:17
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ находящ се в гр. София, Столична община, район Витоша, в.з. „Малинова долина - II Б“, с площ от 638 кв.м, заедно с построената в имота СГРАДА /къща/ състояща се от сутерен и два жилищни етажа и голяма веранда. Застроена площ 55 кв.м. и разгърната застроена площ от 190 кв.м. Къщата е построена през 1979-1980г. В момента се прави основен ремонт: направена е 10см топлоизолация, поставена е нова 5 камерна дограма с топлозащитни стъкло-пакети, подменена е ВиК инсталацията и ел. инсталацията на къщата. В парцела има 10 бр. плодни дръвчета, люляк, дългогодишен бор. Продажна цена EUR 187`000.00 (сто осемдесет и седем хиляди евро). Локацията е отлична на една пресечка е от новостроящият се Геритидж парк, зад офисите на НР. Телефон за връзка: 878 - Покажи -
Ощеolx.bg
190 м²
187,000
2017-9-23
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ находящ се в гр. София, Столична община, район Витоша, в.з. „Малинова долина - II Б“, с площ от 638 кв.м, заедно с построената в имота СГРАДА /къща/ състояща се от сутерен и два жилищни етажа и голяма веранда. Застроена площ 55 кв.м. и разгърната застроена площ от 190 кв.м. Къщата е построена през 1979-1980г. В момента се прави основен ремонт: Направена е 10см топлоизолация, поставена е нова 5 камерна дограма с топлозащитни стъкло-пакети, подменена е ВиК инсталацията и ел. инсталацията на къщата. В парцела има 10 бр. плодни дръвчета, люляк, дългогодишен бор. Локацията е отлична на една пресечка е от новостроящият се Геритидж парк, зад офисите на НР. Продажна цена EUR 187`000.00 (сто осемдесет и седем хиляди евро). Телефон за контакти: 0878867078
Ощеbazar.bg