Парцел за къща Банкя

Банкя София и област София-град Лале
133,280 лв
2016-4-2
Гр. Банкя, 680 кв.м, Регулация, Ток, Вода, ул.Лале на асфалтов път -перфектен парцел в най-хубавата част на Банкя. Правоъгълна форма с 18м лице. Ток, вода и канал в парцела. Над боровата гора. Симеонова 0888542118, 0898419629.
Още555.bg
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
София, Лале

Къща Нови Искър

Нови Искър с. Житен, ул. Лале №4
270 м²
237,450 лв
2017-7-15
Подписаната Ренета Милчева Василево, Частен Съдебен Изпълнител, рег. № 790, с район на действие СГС, обявявам на интересуващите се, че на основание чл. 487 от ГПК, по искане на взискателя ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД е насрочена ПУБЛИЧНА ПРОДАН с времетраене от 17.07.2017г. до 17.08.2017г. на следния недвижим имот, собственост на МАРГАРИТА ВЕСЕЛИНОВА СТОЯНОВА и ЮРИЙ ПАВЛОВ СТОЯНОВ, а именно: Недвижим имот находящ се в село Житен, Столична община, район "Нови Искър", ул. "Лале" № 4, представляващ: ЕДНОФАМИЛНА ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, състояща се от: партерен етаж, със застроена площ от 145,31 кв.м., състоящ се от гараж, котелно помещение, антре, килер, кухня, дневна, входно антре, стая и санитарен възел, първи етаж, със застроена площ от 124,40 кв.м., състоящ се от антре, две спални, помещение - гардероб, мокро помещение, два санитарни възела и две тераси, заедно с дворно място, в което е построена съставляващо УПИ IV-122 а, квартал 4, по плана на село Житен, с площ от 850,00кв.м., по нотариален акт, а съгласно скица № 18 от 16.01.2004г. на СО, район "Нови Искър", с площ от 878,00 кв.м., при съседи по нотариален акт: улица, Райна Владова, Свилен Венков и наследници на М. Танчев, и при съседи по скица: улица, УПИ V-121, УПИ VI-120, УПИ VII-119, УПИ IX-118 и УПИ III-122, заснет по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Житен, Столична община, област София /столица/, одобрени със Заповед РД – 18- 18/25.01.2012г. на Изпълнителния директор на АГКК, като: Поземлен имот с идентификатор 29430.4705.463, с адрес на поземления имот: с. Житен, район Нови Искър, ул. „Лале“ № 4, с площ от 991,00 кв.м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, при съседи: 29430.4705.120, 29430.4705.121, 29430.4705.724, 29430.4705.122, 29430.4705.118, 29430.4705.659 и Сграда с идентификатор 29430.4705.463.2, разположена в гореописания недвижим имот, със застроена площ от 118,00 кв.м., брой етажи: 2, с предназначение: жилищна сграда – еднофамилна и Сграда с идентификатор 29430.4705.463.1, разположена в гореописания недвижим имот, със застроена площ от 24,00 кв.м., брой етажи: 1, с предназначение: жилищна сграда – еднофамилна. Тежести за имота: Договорна ипотека в полза на взискателя „Обединена българска банка“ АД, вписана в СВ – гр. София, акт № 2, том 6, дв.вх.рег. № 8374/17.03.2004г., за сумата от 120 000,00 лв. - главница. Възбрана в полза на взискателя „Обединена българска банка“ АД, вписан в СВ – гр. София, акт № 216, том 6, дв.вх.рег. № 16850/29.03.2017г., за сумата от 111 450,54 лв. Публичната продажба ще се произведе в сградата на СРС, в гр.София, бул. „Цар Борис ІІІ“ №54, п.к.1612, тел.: 8955300, 9526539, факс: 9516798. и приключва на основание чл.489, ал.5 от ГПК в края на работното време в последния ден. Началната цена, от която ще започне наддаването за имота, е 237 450.00 лв. (двеста тридесет и седем хиляди четиристотин и петдесет лева). Същата представлява 75 % от пазарната цена на имота. Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията на съда всеки присъствен ден, за да прегледат книжата /чл. 488, ал. 2 от ГПК/. Всички желаещи да прегледат имота, могат да сторят това всеки понеделник, сряда и петък от 17,00 до 19,00 часа. За пазач на имота е назначен ЮРИЙ ПАВЛОВ СТОЯНОВ, тел.: 0888/ 727 979. Задатъкът - 10 % върху началната цена на продавания имот за участие в проданта се внася предварително по сметка на Частен Съдебен Изпълнител Ренета Милчева - IBAN BG 41 UBBS 8002 5030 5999 40, BIC код UBBSBGSF по изпълнително дело № 20177900400544 (чл. 489, ал. 1 от ГПК). Взискателят не внася задатък, ако вземането надвишава неговия размер. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в канцеларията на районния съд, което се отразява във входящия регистър (чл. 489, ал. 4 ГПК). Наддавачът може да направи повече наддавателни предложения. Всяко наддавателно предложение се прави отделно. Всички интересуващи се от имота следва да имат предвид ограничението по чл.185 ЗЗД, посочващо лимитативно лицата, които НЕ могат да бъдат купувачи на публична продан, нито пряко, нито чрез подставено лице! На 18.08.2017 г. в 9.00 часа в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявя купувача по реда на чл. 492 от ГПК.
Ощеtargimot.com