Продава МАГАЗИН, град София, Редута

град София, Редута ул. Калиманци
72.0 м²
75 900 €
20.07.17 г., 16:48
ЛУКСОЗНО ЗАВЪРШЕН, РАЗРАБОТЕН, ДЕЙСТВАЩ и ОБОРУДВАН ФРИЗЬОРСКИ САЛОН, с богат набор от услуги в ПРЕСТИЖЕН квартал, на оживено и комуникативно място, близо до парк Гео Милев. Партерен етаж в нова тухлена сграда от 2009 г. ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ - 65 кв. м. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ: голямо помещение с рецепция, два фризьорски стола, място за маникюр и педикюр, два сепарирани кабинета - масажист, козметик, два санитарни възела /баня, баня с тоалетна/. Витрина към улица. ПОДОВИ НАСТИЛКИ: гранитогрес, санитарни възли - фаянс и теракота, окачен - таван. ОТОПЛЕНИЕ: климатици. ЗА ПОВЕЧЕ ПОДРОБНОСТИ И ОГЛЕДИ мобилен телефон: 0899 995 928; оферта А2654
Още imot.bg

Магазин СОФИЯ

СОФИЯ ул. Калиманци № 19
151.0 м²
165 600 лв
15.06.17 г., 20:21
Подписаната Ренета Милчева, Частен Съдебен Изпълнител, рег. №790, с район на действие СГС, обявявам на интересуващите се, че на основание чл.494, ал.2 ГПК във връзка с чл.487 от ГПК, по искане на взискателя БАНКА ДСК ЕАД е насрочена ПУБЛИЧНА ПРОДАН с времетраене от 17.06.2017 г. до 17.07.2017 г. на следния недвижим имот, собственост на Евтим Крумов Аризанов и Маргарита Георгиева Аризанова, а именно: МАГАЗИН №1 /едно/, находящ се в гр. София, Столична община, район "Слатина", ул. "Калиманци" №19 /деветнадесет/, ет.1 /едно/, на кота -6.50 /минус шест цяло и петдесет стотни/ м., със застроена площ от 150.91 /сто и петдесет цяло деветдесет и една стотни/ кв.м., състоящ се от две помещения и санитарен възел, при съседи: улица, двор, гараж №19 /деветнадесет/, подземна улица и магазин №2 /две/, заедно с 5.08% /пет цяло и осем стотни върху сто/ идеални части от общите части на сградата и от дворното място, върху което е построена сградата, съставляващо УПИ XXVII-1011 /двадесет и седми, отреден за имот с планоснимачен номер хиляда и единадесет/ от квартал 26А /двадесет и шест "А"/ по плана на гр. София, местността "Гео Милев Подуяне Редута", при граници на имота: ул. "Калиманци", УПИ XXVI-1057 /двадесет и шести, отреден за имот с планоснимачен номер хиляда петдесет и седем/, перцел IV /четвърти/ - за ОЖС и КОО, улица и пешеходна алея. Забележка: Към момента на описа магазинът е с променено предназначение на „Релакс център с дейности: козметика, маникюр – педикюр, солариум, сауна, турска баня, I/R лъчение“. Движимите вещи, находящи се в магазина, не са обект на публична продан. Публичната продажба ще се произведе в сградата на СРС, в гр.София, бул. „Цар Борис ІІІ“ №54, п.к.1612, тел.: 8955300, 9526539, факс: 9516798. и приключва на основание чл.489, ал.5 от ГПК в края на работното време в последния ден. Началната цена, от която ще започне наддаването за имота, е 165600.00 лв. (сто шестдесет и пет хиляди и шестстотин лева). Същата представлява 80% от началната цена по предходната публична продан. Тежести за имота: 1.Договорна ипотека в полза на взискателя „Банка ДСК“ ЕАД, вписана в СВ-гр.София, акт №149, том 030, дв.вх.рег.№41029/29.06.2006 г. за сумата от 273 000 лв., подновена с Подновяване/новиране на договорна ипотека, вписан в СВ-гр.София, акт №259, том 28, дв.вх.рег.№3082/30.05.2016 г. (договор за ипотечен кредит от 26.06.2006 г. по Изпълнителен лист от 31.10.2012г., на чието основание е образувано настоящото изпълнително дело); 2.Възбрана по настоящото изпълнително дело в полза на „Банка ДСК“ ЕАД, вписана в СВ-гр.София, акт № 203, том 7, дв.вх.рег.№15060/03.04.2014 г. за сумата от 372 016,86 лв.; 3.Възбрана в полза на „Банка ДСК“ ЕАД, по изпълнително дело № 20128380409972 по описа на ЧСИ Милен Бъзински, вписана в СВ-гр. София, акт № 63, том 16, дв.вх.рег.№ 33734/17.07.2013 г. за сумата от 97 925.67 лв. Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията на съда всеки присъствен ден, за да прегледат книжата/чл.488, ал.2 от ГПК/. Всички желаещи да прегледат имота, могат да сторят това всеки вторник, четвъртък и петък от 8.00 до 10.00 часа. За пазач на имота е назначен Маргарита Аризанова, тел.: 0878 161 064. Задатъкът - 10 % върху началната цена на продавания имот за участие в проданта се внася предварително по сметка на Частен Съдебен Изпълнител Ренета Милчева - IBAN BG 04 STSA 9300 0018 3930 61, BIC код STSABGSF по изпълнително дело № 20147900400544 (чл.489, ал.1 от ГПК). Взискателят не внася задатък, ако вземането надвишава неговия размер. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в канцеларията на районния съд, което се отразява във входящия регистър (чл.489, ал. 4 ГПК). Наддавачът може да направи повече наддавателни предложения. Всяко наддавателно предложение се прави отделно. Всички интересуващи се от имота следва да имат предвид ограничението по чл.185 ЗЗД, посочващо лимитативно лицата, които НЕ могат да бъдат купувачи на публична продан, нито пряко, нито чрез подставено лице! На 18.07.2017 г. в 9.00 часа в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявя купувача по реда на чл.492 от ГПК.
Още targimot.com

Магазин СОФИЯ

СОФИЯ ул. Калиманци № 19
151.0 м²
207 000 лв
12.04.17 г., 19:58
Подписаната Ренета Милчева, Частен Съдебен Изпълнител, рег. №790, с район на действие СГС, обявявам на интересуващите се, че на основание чл.494, ал.2 ГПК във връзка с чл.487 от ГПК, по искане на взискателя БАНКА ДСК ЕАД е насрочена ПУБЛИЧНА ПРОДАН с времетраене от 15.04.2017 г. до 15.05.2017 г. на следния недвижим имот, собственост на Евтим Крумов Аризанов и Маргарита Георгиева Аризанова, а именно: МАГАЗИН №1 /едно/, находящ се в гр. София, Столична община, район "Слатина", ул. "Калиманци" №19 /деветнадесет/, ет.1 /едно/, на кота -6.50 /минус шест цяло и петдесет стотни/ м., със застроена площ от 150.91 /сто и петдесет цяло деветдесет и една стотни/ кв.м., състоящ се от две помещения и санитарен възел, при съседи: улица, двор, гараж №19 /деветнадесет/, подземна улица и магазин №2 /две/, заедно с 5.08% /пет цяло и осем стотни върху сто/ идеални части от общите части на сградата и от дворното място, върху което е построена сградата, съставляващо УПИ XXVII-1011 /двадесет и седми, отреден за имот с планоснимачен номер хиляда и единадесет/ от квартал 26А /двадесет и шест "А"/ по плана на гр. София, местността "Гео Милев Подуяне Редута", при граници на имота: ул. "Калиманци", УПИ XXVI-1057 /двадесет и шести, отреден за имот с планоснимачен номер хиляда петдесет и седем/, перцел IV /четвърти/ - за ОЖС и КОО, улица и пешеходна алея. Забележка: Към момента на описа магазинът е с променено предназначение на „Релакс център с дейности: козметика, маникюр – педикюр, солариум, сауна, турска баня, I/R лъчение“. Движимите вещи, находящи се в магазина, не са обект на публична продан. Публичната продажба ще се произведе в сградата на СРС, в гр.София, бул. „Цар Борис ІІІ“ №54, п.к.1612, тел.: 8955300, 9526539, факс: 9516798. и приключва на основание чл.489, ал.5 от ГПК в края на работното време в последния ден. Началната цена, от която ще започне наддаването за имота, е 207000.00 лв. (двеста и седем хиляди лева). Същата представлява новата начална цена за имота. Тежести за имота: 1.Договорна ипотека в полза на взискателя „Банка ДСК“ ЕАД, вписана в СВ-гр.София, акт №149, том 030, дв.вх.рег.№41029/29.06.2006 г. за сумата от 273 000 лв., подновена с Подновяване/новиране на договорна ипотека, вписан в СВ-гр.София, акт №259, том 28, дв.вх.рег.№3082/30.05.2016 г. (договор за ипотечен кредит от 26.06.2006 г. по Изпълнителен лист от 31.10.2012г., на чието основание е образувано настоящото изпълнително дело); 2.Възбрана по настоящото изпълнително дело в полза на „Банка ДСК“ ЕАД, вписана в СВ-гр.София, акт № 203, том 7, дв.вх.рег.№15060/03.04.2014 г. за сумата от 372 016,86 лв.; 3.Възбрана в полза на „Банка ДСК“ ЕАД, по изпълнително дело № 20128380409972 по описа на ЧСИ Милен Бъзински, вписана в СВ-гр. София, акт № 63, том 16, дв.вх.рег.№ 33734/17.07.2013 г. за сумата от 97 925.67 лв. Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията на съда всеки присъствен ден, за да прегледат книжата/чл.488, ал.2 от ГПК/. Всички желаещи да прегледат имота, могат да сторят това всеки вторник, четвъртък и петък от 8.00 до 10.00 часа. За пазач на имота е назначен Маргарита Аризанова, тел.: 0878 161 064. Задатъкът - 10 % върху началната цена на продавания имот за участие в проданта се внася предварително по сметка на Частен Съдебен Изпълнител Ренета Милчева - IBAN BG 04 STSA 9300 0018 3930 61, BIC код STSABGSF по изпълнително дело № 20147900400544 (чл.489, ал.1 от ГПК). Взискателят не внася задатък, ако вземането надвишава неговия размер. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в канцеларията на районния съд, което се отразява във входящия регистър (чл.489, ал. 4 ГПК). Наддавачът може да направи повече наддавателни предложения. Всяко наддавателно предложение се прави отделно. Всички интересуващи се от имота следва да имат предвид ограничението по чл.185 ЗЗД, посочващо лимитативно лицата, които НЕ могат да бъдат купувачи на публична продан, нито пряко, нито чрез подставено лице! На 16.05.2017 г. в 9.00 часа в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявя купувача по реда на чл.492 от ГПК.
Още targimot.com

Магазин СОФИЯ

СОФИЯ ул. Калиманци № 19
151.0 м²
212 160 лв
24.01.17 г., 15:17
Подписаната Ренета Милчева, Частен Съдебен Изпълнител, рег. №790, с район на действие СГС, обявявам на интересуващите се, че на основание чл.494, ал.2 ГПК във връзка с чл.487 от ГПК, по искане на взискателя БАНКА ДСК ЕАД е насрочена ПУБЛИЧНА ПРОДАН с времетраене от 27.01.2017 г. до 27.02.2017 г. на следния недвижим имот, собственост на Евтим Крумов Аризанов и Маргарита Георгиева Аризанова, а именно: МАГАЗИН №1 /едно/, находящ се в гр. София, Столична община, район "Слатина", ул. "Калиманци" №19 /деветнадесет/, ет.1 /едно/, на кота -6.50 /минус шест цяло и петдесет стотни/ м., със застроена площ от 150.91 /сто и петдесет цяло деветдесет и една стотни/ кв.м., състоящ се от две помещения и санитарен възел, при съседи: улица, двор, гараж №19 /деветнадесет/, подземна улица и магазин №2 /две/, заедно с 5.08% /пет цяло и осем стотни върху сто/ идеални части от общите части на сградата и от дворното място, върху което е построена сградата, съставляващо УПИ XXVII-1011 /двадесет и седми, отреден за имот с планоснимачен номер хиляда и единадесет/ от квартал 26А /двадесет и шест "А"/ по плана на гр. София, местността "Гео Милев Подуяне Редута", при граници на имота: ул. "Калиманци", УПИ XXVI-1057 /двадесет и шести, отреден за имот с планоснимачен номер хиляда петдесет и седем/, перцел IV /четвърти/ - за ОЖС и КОО, улица и пешеходна алея. Забележка: Към момента на описа магазинът е с променено предназначение на „Релакс център с дейности: козметика, маникюр – педикюр, солариум, сауна, турска баня, I/R лъчение“. Движимите вещи, находящи се в магазина, не са обект на публична продан. Публичната продажба ще се произведе в сградата на СРС, в гр.София, бул. „Цар Борис ІІІ“ №54, п.к.1612, тел.: 8955300, 9526539, факс: 9516798 и приключва на основание чл.489, ал.5 от ГПК в края на работното време в последния ден. Началната цена, от която ще започне наддаването за имота, е 212160.00 лв. (двеста и дванадесет хиляди сто и шестдесет лева). Същата представлява 80% от началната цена по първата публична продан. Тежести за имота: 1.Договорна ипотека в полза на взискателя „Банка ДСК“ ЕАД, вписана в СВ-гр.София, акт №149, том 030, дв.вх.рег.№41029/29.06.2006 г. за сумата от 273 000 лв., подновена с Подновяване/новиране на договорна ипотека, вписан в СВ-гр.София, акт №259, том 28, дв.вх.рег.№3082/30.05.2016 г. (договор за ипотечен кредит от 26.06.2006 г. по Изпълнителен лист от 31.10.2012г., на чието основание е образувано настоящото изпълнително дело); 2.Възбрана по настоящото изпълнително дело в полза на „Банка ДСК“ ЕАД, вписана в СВ-гр.София, акт № 203, том 7, дв.вх.рег.№15060/03.04.2014 г. за сумата от 372 016,86 лв.; 3.Възбрана в полза на „Банка ДСК“ ЕАД, по изпълнително дело № 20128380409972 по описа на ЧСИ Милен Бъзински, вписана в СВ-гр. София, акт № 63, том 16, дв.вх.рег.№ 33734/17.07.2013 г. за сумата от 97 925.67 лв. Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията на съда всеки присъствен ден, за да прегледат книжата/чл.488, ал.2 от ГПК/. Всички желаещи да прегледат имота, могат да сторят това всеки вторник, четвъртък и петък от 8.00 до 10.00 часа. За пазач на имота е назначен Маргарита Аризанова, тел.: 0878 161 064. Задатъкът - 10 % върху началната цена на продавания имот за участие в проданта се внася предварително по сметка на Частен Съдебен Изпълнител Ренета Милчева - IBAN BG 04 STSA 9300 0018 3930 61, BIC код STSABGSF по изпълнително дело № 20147900400544 (чл.489, ал.1 от ГПК). Взискателят не внася задатък, ако вземането надвишава неговия размер. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в канцеларията на районния съд, което се отразява във входящия регистър (чл.489, ал. 4 ГПК). Наддавачът може да направи повече наддавателни предложения. Всяко наддавателно предложение се прави отделно. Всички интересуващи се от имота следва да имат предвид ограничението по чл.185 ЗЗД, посочващо лимитативно лицата, които НЕ могат да бъдат купувачи на публична продан, нито пряко, нито чрез подставено лице! На 28.02.2017 г. в 9.00 часа в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявя купувача по реда на чл.492 от ГПК.
Още targimot.com

Магазин СОФИЯ

СОФИЯ ул. "Калиманци" № 19
151.0 м²
265 200 лв
24.10.16 г., 14:15
Подписаната Ренета Милчева, Частен Съдебен Изпълнител, рег. №790, с район на действие СГС, обявявам на интересуващите се, че на основание чл.487 от ГПК, по искане на взискателя БАНКА ДСК ЕАД е насрочена ПУБЛИЧНА ПРОДАН с времетраене от 15.10.2016 г. до 15.11.2016 г. на следния недвижим имот, собственост на Евтим Крумов Аризанов и Маргарита Георгиева Аризанова, а именно: МАГАЗИН №1 /едно/, находящ се в гр. София, Столична община, район "Слатина", ул. "Калиманци" №19 /деветнадесет/, ет.1 /едно/, на кота -6.50 /минус шест цяло и петдесет стотни/ м., със застроена площ от 150.91 /сто и петдесет цяло деветдесет и една стотни/ кв.м., състоящ се от две помещения и санитарен възел, при съседи: улица, двор, гараж №19 /деветнадесет/, подземна улица и магазин №2 /две/, заедно с 5.08% /пет цяло и осем стотни върху сто/ идеални части от общите части на сградата и от дворното място, върху което е построена сградата, съставляващо УПИ XXVII-1011 /двадесет и седми, отреден за имот с планоснимачен номер хиляда и единадесет/ от квартал 26А /двадесет и шест "А"/ по плана на гр. София, местността "Гео Милев Подуяне Редута", при граници на имота: ул. "Калиманци", УПИ XXVI-1057 /двадесет и шести, отреден за имот с планоснимачен номер хиляда петдесет и седем/, перцел IV /четвърти/ - за ОЖС и КОО, улица и пешеходна алея. Забележка: Към момента на описа магазинът е с променено предназначение на „Релакс център с дейности: козметика, маникюр – педикюр, солариум, сауна, турска баня, I/R лъчение“. Публичната продажба ще се произведе в сградата на СРС, в гр.София, бул. „Цар Борис ІІІ“ №54, п.к.1612, тел.: 8955300, 9526539, факс: 9516798. и приключва на основание чл.489, ал.5 от ГПК в края на работното време в последния ден. Началната цена, от която ще започне наддаването за имота, е 265200.00 лв. (двеста шестдесет и пет хиляди и двеста лева). Същата представлява 75% от пазарната цена на имота. Тежести за имота: 1.Договорна ипотека в полза на взискателя „Банка ДСК“ ЕАД, вписана в СВ-гр.София, акт №149, том 030, дв.вх.рег.№41029/29.06.2006 г. за сумата от 273 000 лв., подновена с Подновяване/новиране на договорна ипотека, вписан в СВ-гр.София, акт №259, том 28, дв.вх.рег.№3082/30.05.2016 г. (договор за ипотечен кредит от 26.06.2006 г. по Изпълнителен лист от 31.10.2012г., на чието основание е образувано настоящото изпълнително дело); 2.Възбрана по настоящото изпълнително дело в полза на „Банка ДСК“ ЕАД, вписана в СВ-гр.София, акт № 203, том 7, дв.вх.рег.№15060/03.04.2014 г. за сумата от 372 016,86 лв.; 3.Възбрана в полза на „Банка ДСК“ ЕАД, по изпълнително дело № 20128380409972 по описа на ЧСИ Милен Бъзински, вписана в СВ-гр. София, акт № 63, том 16, дв.вх.рег.№ 33734/17.07.2013 г. за сумата от 97 925.67 лв. Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията на съда всеки присъствен ден, за да прегледат книжата/чл.488, ал.2 от ГПК/. Всички желаещи да прегледат имота, могат да сторят това всеки понеделник, сряда и петък от 17 до 19 часа. За пазач на имота е назначен Маргарита Аризанова, тел.: 0878 161 064; 0885 892 000. Задатъкът - 10 % върху началната цена на продавания имот за участие в проданта се внася предварително по сметка на Частен Съдебен Изпълнител Ренета Милчева - IBAN BG 04 STSA 9300 0018 3930 61, BIC код STSABGSF по изпълнително дело № 20147900400544 (чл.489, ал.1 от ГПК). Взискателят не внася задатък, ако вземането надвишава неговия размер. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в канцеларията на районния съд, което се отразява във входящия регистър (чл.489, ал. 4 ГПК). Наддавачът може да направи повече наддавателни предложения. Всяко наддавателно предложение се прави отделно. Всички интересуващи се от имота следва да имат предвид ограничението по чл.185 ЗЗД, посочващо лимитативно лицата, които НЕ могат да бъдат купувачи на публична продан, нито пряко, нито чрез подставено лице! На 16.11.2016 г. в 9.00 часа в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявя купувача по реда на чл.492 от ГПК.
Още targimot.com

Многостаен, 305m 2 (продажба)

кв. Редута, София Татяна Сурчева
305.0 м²
214 900 €
25.03.17 г., 4:13
592402; Продава Многостаен Апартамент София - Редута 214900 € Панорамен многостаен пентхаус, находящ се в ... представителна сграда от 2010 година на ул. Калиманци; застроена площ - 261 кв. м. представлява два обединени апартамента с отлично
Още homes.bg
151.0 м²
165 600 лв
6.10.16 г., 16:03
., НАХОДЯЩ СЕ В УПИ ХХV -1011, КВ. 26А, М. 'ГЕО МИЛЕВ - ПОДУЯНЕ-РЕДУТА' ПО ПЛАНА НА ГР. СОФИЯ, С АДМ. АДРЕС: РАЙОН 'СЛАТИНА' СО ... , УЛ. 'КАЛИМАНЦИ' 19, ЗАЕДНО С 5,08% ОТ ИД.Ч. ОТ СГРАДАТА И ОТ ДВОРНОТО МЯСТО, ЦЯЛОТО С ПЛОЩ 560 КВ.М. /28,45 КВ.М. ЗЕМЯ ... /и адм.адрес - град София, Гео Милев,ул.Калиманци 19,ет.1.За огледи по време на проданта, след предварителна уговорка с ЧСИ.
Още bazar.bg