Магазин СОФИЯ

СОФИЯ ул. "Каварна"
55.0 м²
44 000 лв
24.10.16 г., 14:18
О Б Я В Л Е Н И Е по изп. дело № 20128440401244 Подписаната Ирина Парапунова, Помощник – Частен Стоян Якимов, Частен съдебен изпълнител с район на действие Софийски градски съд, на основание чл. 487 и сл. от ГПК изнасям на ПУБЛИЧНА ПРОДАН следния недвижим имот, описан с протокол от 15.05.2012.г., собственост на "София Риалити Финанс- С. Р. Ф." ООД, а именно: МАГАЗИН № 2 (две), на две нива, находящ се в гр. София, „Столична" Община, Район „Красно село", като се състои от: 1-во ниво - кота +0,00 м.; партер - търговска зала със санитарен възел; долно ниво-сутерен-2,60м, до което се стига от партера по вътрешна стоманобетонова стълба. В таванската плоча на кота партер (+3,45м, това е било третото ниво) е имало отвор, който е затворен с гипскартон отдолу. Магазинът е разположен в жилищната сграда, построена в груб строеж в подробно описания по-долу урегулиран поземлен имот, с обща разгърната застроена площ на магазина от 54.97 кв. м. (петдесет и четири цяло и деветдесет и седем стотни квадратни метра), състоящ се: на сутеренния етаж - от склад, със застроена площ от 21.97 кв. м. (двадесет и едно цяло деветдесет и седем стотни квадратни метра), при съседи: улица, подземен паркинг, машинно за асансьор, коридор, коридор, на партерния етаж - от търговско помещение, със застроена площ от 33.00 кв. м. (тридесет и три квадратни метра), при съседи: рампа, улица, магазин № 1 (едно), асансьор, стълбище, заедно с 10.02 % (десет цяло и две стотни върху сто) идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 34.48 кв. м. (четиридесет и четири цяло и четиридесет и осем стотни квадратни метра) и заедно със съответните идеални части от правото на строеж върху мястото, върху което е построена сградата, с площ от 311.70 кв. м. (триста и единадесет цяло и седемдесет стотни квадратни метра), съставляващо съгласно доказателствения акт за собственост урегулиран поземлен имот (парцел) VI - 735 (шести, отреден за имот с планоснимачен номер седемстотин тридесет и пет) от квартал 34 (тридесет и четири) по плана на гр. София, местността „Лагера”, (идентичен с имот с планоснимачен номер 3 (три) от квартал 88 (осемдесет и осем) (стар квартал 90 (деветдесет) по предишен план на гр. София, местността бул. „9-ти септември”), при съседи по нотариален акт ул. „Каварна”, Георги Чергаров, Цветко Димчев, Борис Яначков и Вл. Миндизов и при съседи по скица: урегулиран поземлен имот VII - 754 (седми, отреден за имот с планоснимачен номер седемстотин петдесет и четири), урегулиран поземлен имот II - 734 (втори, отреден за имот с планоснимачен номер седемстотин тридесет и четири), урегулиран поземлен имот III - 733 (трети, отреден за имот с планоснимачен номер седемстотин тридесет и три), урегулиран поземлен имот № IV - 736, 737 (четвърти, отреден за имоти с планоснимачни номера седемстотин тридесет и шест и седемстотин тридесет и седем) и ул. „Каварна"; Върху изнесения на публична продан имот има следните вписани тежести: Договорна ипотека № 84, том XVII, дело № 18699/2009 г.; Възбрана № 106, том № 25 от 2012 г., вх. рег. № 54440/03.12.2012 г. и Възбрана № 41, том № IX от 2012 г., вх. рег. № 15786/23.04.2012 г. в полза на взискателя „Банка ДСК” ЕАД за сумата от 702985.50 евро- главница, ведно със съответната лихва съгласно договор за кредит от 20.12.2008 г.. ЦЕНАТА, ОТ КОЯТО ЗАПОЧВА ПРОДАНТА НА ИМОТА Е В РАЗМЕР НА 44 000 лв. /четиридесет и четири хиляди лева/ лв. Проданта ще се проведе в канцеларията на Софийски районен съд, с адрес: гр. София, бул. “Цар Борис III” № 54, на 04.11.2016г. в началото на работния ден, като започва на 03.10.2016 г. и завършва на 03.11.2016г.- 17.00 часа. Недвижимият имот може да бъде преглеждан понеделник, сряда и петък от 17.00 часа до 19.00 часа. За пазач на имота е определен Цоло Николаев Цолов. Задатъкът в размер на 10 на сто от началната цена се внася предварително по сметка на Частен съдебен изпълнител Стоян Якимов, рег. № 844 по сметка БАНКА ДСК ЕАД, BG41STSA93000020534252, BIC КОД: STSABGSF, с титуляр ЧСИ Стоян Якимов по изп. дело № 20128440401244. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в канцеларията на Софийски районен съд, което се отразява във входящия регистър / при условията на чл. 489 ал. 4 и 5 от ГПК/. На 04.11.2016 г. в началото на работния ден в сградата на Софийски районен съд в гр. София, бул. “Цар Борис III” № 54 ще се състави протокол и ще бъде обявен купувач от частния съдебен изпълнител /чл. 492 ал. 1 ГПК/. Ако при обявяване на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък ще се пристъпи към устно наддаване със стъпка в размер на един задатък /чл. 492, ал. 2 от ГПК/.
Още targimot.com
55043.0 м²
170 000 €
22.07.17 г., 19:54
, местността Дълбока с известната мидена ферма, Каварна. ГЕОГРАФСКИ ОРИЕНТИРИ: Крапец е село в Североизточна България част ... от община Шабла в Добричка област. -на 597 км от София; -на 15 км от ГКПП Дуранкулак; -на 90 км от Варна; -на 85 км от
Още homes.bg
141.0 м²
170 000 €
20.04.17 г., 22:50
от Каварна. Близо до Балчик се намира новопостроеното голф игрище, което се простира на 1000 декара площ и е ... проектирано по дизайн на легендата Ян Ушнам с помощта на Европейски Голф Дизайн. Има редовна транспортна връзка от/до София
Още bazar.bg
170 000 €
20.04.17 г., 19:03
, местността Дълбока с известната мидена ферма, Каварна. ГЕОГРАФСКИ ОРИЕНТИРИ: Крапец е село в Североизточна България част ... от община Шабла в Добричка област. -на 597 км от София; -на 15 км от ГКПП Дуранкулак; -на 90 км от Варна; -на 85 км от
Още officespace.bg

Магазин СОФИЯ

СОФИЯ месност "Лагера"
55.0 м²
35 200 лв
3.05.17 г., 20:07
.“ ООД, а именно: ПОДЗЕМЕН ПАРКИНГ, находящ се в град София, Столична община – район „Красно село”, улица „Каварна”, в ... ПУБЛИЧНА ПРОДАН следните недвижими имоти, описани с протокол от 15.05.2012г., собственост на „София Риалити Финанс“ - С.Р.Ф ... четири) по плана на гр. София, местността "Лагера", идентичен с имот с планоснимачен номер 3 (три) от квартал 88
Още targimot.com
550 лв
7.12.16 г., 16:59
град София, Лагера, ул. Каварна, 66 кв.м, 4-ти ет., ТЕЦ, ОБЗАВЕДЕН. НАСТИЛКИ- ЛАМИНАТ И ТЕРАКОТА. ПВЦ ДОГРАМА. НОВА
Още obiavite.com