4.0 м²
8 880 €
21.07.17 г., 14:22
Продавам зем. земя, близо е до път. Може да бъде закупен и съседен парцел. Точна площ по скица-4,440. За контакт: Иванка,0877/448858
Още bazar.bg

Земеделска земя СОФИЯ

СОФИЯ гр.София, р-н Люлин, Филиповци, местност "Кория", нива с идентификатор 68134.4385.32. Имотът се намира на 500 м. от гр.Банкя, с лице на Банско шосе-18 метра
5634.0 м²
85 500 лв
17.07.17 г., 22:25
Подписаната частен съдебен изпълнител Ирина Митова-Кирезиева с рег. № 839 и с адрес на кантората: гр. София 1000, ул. „Г.С.Раковски” № 82, ет. 1 над партер, ап. № 3, ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 25.08.2017 г. до 25.09.2017 г. - края на работния ден-17,00 чс., ще се проведе в сградата на Софийски районен съд в гр. София, бул. „Цар Борис III” № 54, ПУБЛИЧНА ПРОДАН на следния недвижим имот, собственост на Мариана Иванова Божилова от гр.София и Борис Илчев Божилов от гр.София, а именно: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 68134.4385.32 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, четири хиляди триста осемдесет и пет, точка, тридесет и две) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-54/30.08.2010 г. на изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: гр.София, Столична община, район „Люлин”, Филиповци, местност Кория, с площ от 5634 (пет хиляди шестстотин тридесет и четири) квадратни метра, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 047032 (нула, четири, седем, нула, три, две), при съседи: 68134.4385.50 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, четири хиляди триста осемдесет и пет, точка, петдесет), 68134.4385.51 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, четири хиляди триста осемдесет и пет, точка, петдесет и едно), 68134.4385.46 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, четири хиляди триста осемдесет и пет, точка, четиридесет и шест), 68134.4385.33 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, четири хиляди триста осемдесет и пет, точка, тридесет и три), съгласно скица № 15-91399/06.03.2015 г. на Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.София, а по документ за собственост – нотариален акт за учредяване на договорна ипотека върху недвижими имоти, вписан в Служба по вписвания-гр.София като акт № 29, том 63I по описа за 2007г. представляващ: НЕУРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - НИВА № 047032 /нула, четиридесет и седем хиляди тридесет и две/, в землището на Филиповци, Столична община, район Люлин, местност "Кория", ЕКАТТЕ 99128 /деветдесет и девет хиляди сто двадесет и осем/, седма категория, целият с площ от 5634 /пет хиляди шестстотин тридесет и четири/ кв.м. по скица, а по доказателствен акт от 5635.50 /пет хиляди шестстотин тридесет и пет цяло и петдесет стотни/ кв.м., при съседи по скица: неурегулиран поземлен имот № 047009 /нула, четиридесет и седем хиляди и девет/ - нива на насл. на Стоян Здравков Вучков, неурегулиран поземлен имот № 000115 /нула, нула, нула сто и петнадесет/ - полски път на Столична община, неурегулиран поземлен имот № 047033 /нула, четиридесет и седем хиляди и тридесет и три/ - нива на Валентин Христов Владимиров и др. и нeypeгулиран поземлен имот № 000194 /нула, нула, нула сто деветдесет и четири/ - полски път на Столична община, а по доказателствен нотариален акт: имот № 047009 /нула, четиридесет и седем хиляди и девет/ на наследниците на Стоян Здравков Вучков, полски път и западната реална част от имот № 47008 / четиридесет и седем хиляди и осем/. Тежести за имота: Върху посочения имот са наложени следните тежести: 1) договорна ипотека в полза на „Алианц Банк България” АД, съгласно нот. акт за договорна ипотека на недв. имоти, вписан в Служба по вписвания – гр.София като акт № 29, том 63 по описа за 2007 г. за сумата от 150 000,00 евро; 2) възбрана по изп.дело № 122/2014 г. по описа на ЧСИ Стоян Якимов с рег. № 844 на КЧСИ, вписана в Служба по вписванията-София като акт № 183, том IV по описа за 2014 год.; 3) възбрана по настоящото изп.дело № 66/2015 г. по описа на ЧСИ Ирина Митова-Кирезиева, вписана в Служба по вписванията-София като акт № 251, том IV по описа за 2015 год.; НАЧАЛНАТА ЦЕНА, от която ще започне наддаването е в размер на 85 500,00 (осемдесет и пет хиляди и петстотин) лева, представляваща 75% от актуализираната пазарна стойност на имота на имота. Всички желаещи да оглеждат имота, могат да го сторят през времетраенето на публичната продан, посочено по-горе, след предварителна уговорка за оглед с управителя на имота Мариана Божилова на тел. 0899 311 151. Купувачите могат да се явяват всеки работен ден и час на горепосочения адрес в сградата на на Софийски районен съд в гр. София, бул. „Цар Борис III” № 54, за да се запознаят с книжата за имота и да подават наддавателни предложения. Задатък за участие в публичната продан в размер на 10 % от посочената по-горе начална цена се внася предварително по сметка IBAN: BG31 SOMB 9130 1039 4258 03, bic: SOMB BGSF, „Общинска банка” АД с титуляр частен съдебен изпълнител Ирина Митова-Кирезиева. За всички превода на суми над 30 000 лева, съобразно Закона за мерките срещу изпиране на пари трябва да се подаде декларация, както следва: За физически лица - Декларация по чл. 4, ал.7 от ЗМИП за произход на средствата, За юридически лица – Декларация по чл.6, ал.2 ЗМИП за действителен собственик. Търгът ще се извърши по реда на чл. 488 – 501 от ГПК под формата на търг с тайно наддаване, който може да премине в търг с устно наддаване по реда на чл. 492, ал.2 от ГПК. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанцията за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в канцеларията на на Софийски районен съд в гр. София, бул. „Цар Борис III” № 54, което се отразява във входящия регистър. Направените предложения под началната цена, посочена по-горе, са недействителни. В публичната продан не могат да участват: длъжникът, неговият законен представител, лицата по чл. 185 от ЗЗД, длъжностните лица от канцеларията на районния съд, както и служителите на частния съдебен изпълнител. Постъпилите наддавателни предложения ще се отворят в присъствието на явилите се наддавачи на 26.09.2017 г. (вторник) в сградата на на Софийски районен съд в гр. София, бул. „Цар Борис III” № 54 в началото на работния ден – 09,00 чс. и ще бъде обявен купувач. При обявяването на купувача всеки от явилите се наддавачи може да предложи устно цена по-висока с размера на един задатък, като в този случай за купувач се обявява наддавачът предложил най-висока цена при устното наддаване. Обявеният за купувач е длъжен да внесе предложената от него цена в едноседмичен срок от приключването на проданта, като приспадне внесения задатък. В противен случай губи внесения от него задатък.
Още targimot.com
5.0 м²
75 000 лв
21.07.17 г., 10:30
Агенция Бориста К Ви предлага парцел в плодородната местност Мерата , намираща се в земите на с. Гурмазово, община Божурище, Софийска област. Селото се намира на 13 км от София и е близо до главен път. Парцелът е с площ 5 дка, има правилна форма и има аренден договор! Както се вижда от снимките парцелът е земеделска обработваща се площ, като в близост има ток. Земята е плодородна, в района се отглеждат различни посеви, което е гаранция за сигурна и добра инвестиция за Вас любителите на земеделието и животновъдството! Пред лицето на парцела има полски път! Ако имате интерес не се колебайте да се свържете с нас! Номер на оферта в агенцията: BBS84 За повече информация и огледи: 0898 808 613 Борислава Симеонова
Още bazar.bg
7.0 м²
108 905 лв
Вчера в 7:49
Предлагаме Ви парцел в местността 'Садината', площта на парцела е 7.100дка! Номер на оферта в агенцията: BSS77
Още bazar.bg
32.0 м²
12 800 лв
21.07.17 г., 10:41
1. Ливада 1,403 дка - 8 категория - местността 'Орниче' 2. Ливада 1,090 дка - 10 категория - местността 'Джупаница' 3. Пасище - мера 1 дка - 10 категория - местността 'Сухарево' 4. Пасище-мера - 22,298 дка - 10 категория - местността 'Мечкарица' 5. Ливада - 1,288 дка - 8 категория - местността 'Орниче' 6. Ливада - 1,379 дка - 8 категория - местността 'Орниче' 7. Нива - 1,411 дка - 9 категория - местността 'Будачица' 8. Нива - 0,930 дка - 9 категория - местността 'Долчините' 9. Ливада - 0,751 дка - 8 категория - местността 'над Селото' 10.Пасище - мера - 0,949 дка - местността 'Мечкарица'. 11.Нива - 1,838 дка - 9 категория - местносттта 'Мечкарица'.
Още bazar.bg
4.0 м²
64 320 лв
Вчера в 8:03
Стартайм продава ниви в землището на с. Мусачево :Нива 1 6800 кв.м. с 20 м. лице на главният път София-Мусачево-Елин Пелин с ПУП П3 / смесено предназначение за производствени, складови дейности, обществено и административно обслужване. Статут на нива - 4-та категория. Цена 170 000 евро /25 Евро на кв. м./. Нива 2 4288 кв. м. 3-та категория в м. Долна Орлица-П, землището на стопанството на село Мусачево с лице на полски път, цена 64320 евро /15 Евро на кв. м./. Нива 3 2535 кв. м. 5-та категория в м.Аговица-П, землището на стопанството на село Мусачево с лице на полски път, цена 12675 евро /5 Евро на кв. м. /.Нива 4 1201 кв. м. ливада 4-та категория в м.Долно ливаде, землището на стопанството на село Мусачево с лице на полски път, цена 6005 евро /5 Евро на кв. м. /. Цената се договаря. 02/981-34-53, 0878/97-90-22.Огледи се извършват след подписан договор с агенцията! Оферта 14346.
Още bazar.bg
10.0 м²
200 000 лв
21.07.17 г., 17:19
Намира се в местност 'Желявски път' в землището на с.'Мусачево'. Имота е с готови документи. Подходящ за инвестиция. ЗА ПОВЕЧЕ ПОДРОБНОСТИ И ОГЛЕДИ : 0884354031 и 028501593 N: 0258
Още bazar.bg

Земеделска земя СОФИЯ

СОФИЯ Столична община, район "Кремиковци", ул. "Челопешко шосе", УПИ I-672
1617.0 м²
82 000 лв
2.06.17 г., 20:34
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в град София, Столична община, район "Кремиковци", съставляващ УПИ I - 672 /първи отреден за имот планоснимачен номер шестстотин седемдесет и две/, целият с площ от 1,617.00 /хиляда шестстотин и седемнадесет/ кв. м. в квартал 4 /четири/ по плана на Челопечене /бивш стопански двор/, при съседи по нотариален акт: север и запад - път, изток и юг - стопански двор, а при съседи по скица: улица, УПИ II /втори/ - общ. и УПИ III - 721 /трети за имотпланоснимачен номер седемстотин двадесет и едно/.; Описание съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-61/27.09.2010г. на изпълнителния директор на АГКК - имот с идентификатор 68134.8404.672 и адрес гр. София, район Кремиковци, ул. "Челопешко шосе" с площ от 1,618.00 кв. м., при съседи: 68134.8404.901, 68134.8488.74, 68134.8488.75 и 68134.8488.79. Трайно предназначение на територията - урбанизирана, начин на трайно ползване - за друг вид производствен, складов обект. Номер по предходен план - 059010, квартал 4, парцел I.; Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление.
Още targimot.com
25 000 €
2.06.17 г., 16:38
Земеделска земя в местност ”Курт Тепе”, на трета линия от главен път Бургас-София, на 700 м. от ” Хюндай ”, ъглов с лице на два полски път, трета категория-Посевна площ, 5000 кв.м. - цена 5е. на кв.м., от собственик.
Още alo.bg

Земеделска земя СОФИЯ

СОФИЯ Столична община, район "Нови Искър", с. Кубратово
5201.0 м²
54 000 лв
2.06.17 г., 20:34
ЛИВАДА /пета категория/, находяща се в с. Кубратово, Столична Община, район „Нови Искър”, с площ 5,201.00 /пет хиляди двеста и един/ кв. м., съставляваща имот № 018068 /шестдесет и осем от масив осемнадесети/ по плана за земеразделяне на местността „Твърдако” в землището на с. Кубратово, при съседи: имот № 018069 /шестдесет и девет от масив осемнадесети/- ливада на наследниците на Васил Гьорев Ботев, имот № 018065 /шестдесет и пет от масив осемнадесети/ - ливада на Боян Стойчев Костов, имот № 018064 /шестдесет и четири от масив осемнадесети/- ливада на Любен Иванов Вучков, 018077 /седемдесет и седем от масив осемнадесети/-полски път на Столична Община. Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление.
Още targimot.com

Земеделска земя СОФИЯ

СОФИЯ гр. София, СО - район "Красна поляна", поземлен имот с пл.№ 646
7052.0 м²
378 750 лв
15.05.17 г., 18:16
ДВОРНО МЯСТО, находящо се в град София, СО-район "Красна поляна", цялото с площ от 7 052 (седем хиляди и петдесет и два) кв.м., съставляващо поземлен имот с пл. № 646 (шестстотин четиридесет и шест), попадащ в кадастрални листове № 307, 330 (триста и три и триста и тридесет), Административен район „Красна поляна", Планоснимачен район : Западен район (III-83 /трети-осемдесет и три/), регулационен план (местност): (неурегулирана територия), при съседи: имот с пл.№ 501, имот с пл.№ 80, имот с пл.№ 497, имот с пл.№ 498, имот с пл.№ 502, имот без пл. номер, имот с пл.№ 496, имот без пл. номер; имот с пл,№ 566, имот с пл.№ 506, имот с пл.№ 510, заедно с всички подобрения и приращения в гореописаното дворно място., а съгласно данни кадастрална скица, издадена от служба по геодезия, картография и кадастър – гр. София - поземлен имот с идентификатор 68134.1102.204, находящ се в гр. София, общ. Столична, обл. София (столица), по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-50/02.11.2011 г., последно изменение със заповед : няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземлен ия имот: гр. София, район „Красна поляна“, площ : 7041 кв. м., трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване : Друг вид земеделска земя, стар идентификатор : няма, номер по предходен план: 646, при съседи : 68134.1101.93, 68134.1101.100, 68134.1102.211, 68134.1102.210, 68134.1102.209, 68134.1102.208, 68134.1102.207, 68134.1102.206, 68134.1102.205, 68134.1102.203, 68134.1101.73 Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление.
Още targimot.com

Земеделска земя СОФИЯ

СОФИЯ гр. София, кв. „Челопечене“, м-ст "Шагерица"
2416.0 м²
24 000 лв
21.04.17 г., 18:00
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се с. Челопечене, СО, район "Кремиковци", с начин на трайно ползване НИВА, категория пета, с площ от 2, 416 (две хиляди четиристотин и шестнадесет) кв. м., съставляваща ИМОТ с номер 187013 (тринадесет от масив сто осемдесет и седем) в землището на с. Челопечене с ЕКАТТЕ 99137, местността «Шагерица», при съседи: имот № 187014 (четиринадесет от масив сто осемдесет и седем) - нива на наследниците на Лазар Митрев Бенев; имот № 000188 (сто осемдесет и осем) - полски път на Столична Община, к. Челопечене; имот № 187012 (дванадесет от масив сто осемдесет и седем) -нива на наследниците на Борис Йорданов Панов; имот № 000186 (сто осемдесет и шест) - Напоителен канал, собственост на «Кремиковци» АД. Върху имота има следното ограничение - електропровод 20к/, на 10 (десет) метра от двете страни до крайните проводници или на 11 метра от оста на електропровода не могат да се строят сгради и съоръжения и да се засажда високостеблена растителност. Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление.
Още targimot.com

Земеделска земя СОФИЯ

СОФИЯ гр. София, район "Връбница", ж.к. "Обеля 2", местност "Герено"
1000.0 м²
30 000 лв
12.04.17 г., 12:35
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 68134.2816.12 (шeстдeсет и осeм хиляди сто тридесет и четири, точка, две хиляди осемстотин и шестнадесет, точка, дванадесет), по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД 18-39 / 20.07.2011 г, на Изпълнителния директор на АГКК; адрес па поземления имот: гр. София, район „Връбница", ж.к. „Обеля-2", местност „Герено"; трайно предназначение на територията: земеделска; начин на трайно ползване: нива; с площ от 1004 (хиляда и четири) квадратни метра; при сьседи: поземлени имоти с идентификатори 68134,2816.43, 68134.2816.11, 68134.2816.13, 68134.2816.14 и 68134.2816.2312, който имот е описан в Нотариален акт за продажба на недвижим имот № 96, том LLXL, нотариално дело 27488 от 26.09.1997 г., издаден от І-ви нотариус при СНС като: Празно дворно място /бивша нива/, находящо се в гр. София, съставляващо имот пл. № 1026 /хиляда двадесет и шести/, нанесен в кадастрален лист № 99 /деветдесет и девети/, по неодобрения кадастрален план на гр. София, местността „Модерно предградие“ – кв. „Обеля“ І /първа/ част, с площ от 1000 /хиляда/ кв. м., при съседи: север - бивш имот на Св. Велев, а сега – ж.п. линия, югоизток – бивш имот на Св. Велев, а сега – държавна собственост, югозапад – наследници на Миле Божилов. Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление.
Още targimot.com

Земеделска земя СОФИЯ

СОФИЯ гр. София, район "Връбница", ж.к. "Обеля 2", местност "Герено"
1000.0 м²
30 000 лв
6.04.17 г., 12:27
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 68134.2816.12 (шeстдeсет и осeм хиляди сто тридесет и четири, точка, две хиляди осемстотин и шестнадесет, точка, дванадесет), по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД 18-39 / 20.07.2011 г, на Изпълнителния директор на АГКК; адрес па поземления имот: гр. София, район „Връбница", ж.к. „Обеля-2", местност „Герено"; трайно предназначение на територията: земеделска; начин на трайно ползване: нива; с площ от 1004 (хиляда и четири) квадратни метра; при сьседи: поземлени имоти с идентификатори 68134,2816.43, 68134.2816.11, 68134.2816.13, 68134.2816.14 и 68134.2816.2312, който имот е описан в Нотариален акт за продажба на недвижим имот № 96, том LLXL, нотариално дело 27488 от 26.09.1997 г., издаден от І-ви нотариус при СНС като: Празно дворно място /бивша нива/, находящо се в гр. София, съставляващо имот пл. № 1026 /хиляда двадесет и шести/, нанесен в кадастрален лист № 99 /деветдесет и девети/, по неодобрения кадастрален план на гр. София, местността „Модерно предградие“ – кв. „Обеля“ І /първа/ част, с площ от 1000 /хиляда/ кв. м., при съседи: север - бивш имот на Св. Велев, а сега – ж.п. линия, югоизток – бивш имот на Св. Велев, а сега – държавна собственост, югозапад – наследници на Миле Божилов.
Още targimot.com

Земеделска земя СОФИЯ

СОФИЯ село Негован, р-н Нови Искър, местност "Калугерица", с лице на Окъловръстен път-77м. до входа за с.Негован, без сградите в имота, които също се продават на отделна паралелно провеждаща се публична продан
29927.0 м²
450 000 лв
15.03.17 г., 18:50
Подписаната, Ирина Митова-Кирезиева, частен съдебен изпълнител с рег. № 839 и район на действие Софийски градски съд, ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 19.03.2017 г. до 19.04.2017 г. – края на работния ден – 17,00 чс., ще се проведе в сградата на Софийски районен съд в гр.София, бул.”Цар Борис III” № 54 ПУБЛИЧНА ПРОДАН на следния недвижим имот, принадлежащ на Пламен Славчев Петров от гр. София, а именно: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 51250.5636.261 (петдесет и една хиляди двеста и петдесет, точка, пет хиляди шестстотин тридесет и шест, точка, двеста шестдесет и едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-16/2301.2012г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: село Негован, Столична община, район Нови Искър, местност „Калугерица”, с площ 29 927 (двадесет и девет хиляди деветстотин двадесет и седем) квадратни метра, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, стар идентификатор: няма, номер по предходен план 003261 (нула, нула, три, две, шест, едно) при съседи: поземлени имоти с идентификатори: 51250.5636.132, 51250.5636.143, 51250.5636.95, 51250.5636.111, 51250.5636.253, 51250.5636.254, 51250.5636.258, 51250.5636.260, съгласно скица на поземлен имот № 15-88358-02.04.2014г. на Служба по ГКК-гр.София, а по документ за собственост – нотариален акт за собственост на недвижим имот, вписан в Служба по вписвания-гр.София като акт № 158, том 224 по описа за 2006г., представляващ: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – НИВА, находящ се в село Негован, Столична община, район „Нови Искър”, с площ от 29,927 (двадесет и девет цяло деветстотин двадесет и седем) декара, VII (седма) категория, местност „Калугерица”, представляващ имот № 003261 (нула, нула, три, две, шест, едно) по скица-проект № Ф01120/23.11.2006г. на ОС”Земеделие и гори”, район „Нови Искър”, който имот е образуван от имот № 003259 (нула, нула, три, две, пет, девет), при граници по документ за собственост: имот № 003260 – на „Еврофрейтс” ЕООД, имот № 003099 – полски път на Столична община, имот № 003258 – нива на Славчо Стоянов Ангелов, имот № 003254 – нива на наследниците на Стамен Василев Цветанов, имот № 003253 – нива на наследниците на Тодор Гелев Ганов, имот № 003095 – полски път на Столична община, имот № 003143 – нива на наследниците на Веселка и Пауница Паунови и имот № 003132 – нива на наследниците на Филип Цветанов Анчов, ЗАЕДНО с всички подобрения и приращения на имота БЕЗ следните построени в имота сгради, собственост на „ПЛАМКО 99” ЕООД, ЕИК: 130186661 - гр.София, съгласно Нотариален акт за учредяване на право на строеж върху недвижим имот, вписан в Служба по вписвания-гр. София като акт № 48, том 127 по описа за 2005 година, които сгради са изградени на етап „груб строеж”, а именно: 1) ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, състояща се от две нива, включващи: първо ниво – дневна, кухня, тоалетна, и второ ниво – две спални с обща баня и тоалетна, и дрешник, със застроена площ от 65,25 (шестдесет и пет цяло и двадесет и пет стотни) кв.м. и рзп от 124,50 (сто двадесет и четири цяло и петдесет стотни) кв.м.; 2) ГАРАЖ със застроена площ от 177,10 (сто седемдесет и седем цяло и десет стотни) кв.м. и 3) ХАНГАР ЗА СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕХНИКА със застроена площ от 177,10 (сто седемдесет и седем цяло и десет стотни) кв.м. Върху посочения имот са наложени следните тежести: ПЛАМЕН СЛАВЧЕВ ПЕТРОВ е собственик на гореописания поземлен имот, съгласно нотариален акт за собственост на недвижим имот, вписан в Служба по вписвания-гр.София като акт № 158, том 224 по описа за 2006г. Върху поземления имот са вписани следните вещни тежести: 1) договорна ипотека в полза на „МКБ Юнионбанк” АД за сумата от 300 000 лева, съгласно нот. акт за договорна ипотека на недв. имот, вписан в Служба по вписвания – гр.София като акт № 86, том 15 по описа за 2009 г.; 2) договорна ипотека в полза на „МКБ Юнионбанк” АД за сумата от 200 000 лева, съгласно нот. акт за договорна ипотека на недв. имот, вписан в Служба по вписвания – гр.София като акт № 135, том 6 по описа за 2009 г., 3) договорна ипотека в полза на „МКБ Юнионбанк” АД за сумата от 300 000 лева, съгласно нот. акт за договорна ипотека на недв. имот, вписан в Служба по вписвания – гр.София като акт № 30, том 77 по описа за 2008 г., 4) С договор за цесия от 27.11.2012г. „МКБ Юнионбанк” АД е прехвърлила вземанията си, обезпечените с гореописаните дог. ипотеки, в полза на взискателя по изп.дело „АПС Файнънс” ООД, ЕИК: 202159149, която цесия е отбелязана към договорните ипотеки в Служба по вписвания – гр.София като акт № 44, том 4 по описа за 2013 г. 5) върху имота е наложена възбрана по настоящото изп.дело, вписана в Служба по вписвания-гр.София като акт № 99, том 8 по описа за 2014г. НАЧАЛНАТА ЦЕНА, от която ще започне наддаването е в размер на 450 000,00 (четиристотин и петдесет хиляди) лева, представляваща 75% от актуализираната пазарна стойност на имота. Всички желаещи да оглеждат имота, могат да го сторят през времетраенето на публичната продан, посочено по-горе, след предварителна уговорка за оглед с управителя на имота Пламен Славчев Петров на тел. 0878 526 466. Купувачите могат да се явяват всеки работен ден и час на горепосочения адрес в сградата на Софийски районен съд в гр.София, бул. „Цар Борис III” № 54, за да се запознаят с книжата за имота и да подават наддавателни предложения. Задатък за участие в публичната продан в размер на 10 % от посочената по-горе начална цена се внася предварително по сметка IBAN: BG31 SOMB 9130 1039 4258 03, bic: SOMB BGSF, „Общинска банка” АД с титуляр частен съдебен изпълнител Ирина Митова-Кирезиева. За всички превода на суми над 30 000 лева, съобразно Закона за мерките срещу изпиране на пари трябва да се подаде декларация, както следва: За физически лица - Декларация по чл. 4, ал.7 от ЗМИП за произход на средствата, За юридически лица – Декларация по чл.6, ал.2 ЗМИП за действителен собственик. Търгът ще се извърши по реда на чл. 488 – 501 от ГПК под формата на търг с тайно наддаване, който може да премине в търг с устно наддаване по реда на чл. 492, ал.2 от ГПК. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанцията за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в канцеларията на Софийски районен съд в гр.София, бул. „Цар Борис III” № 54, което се отразява във входящия регистър. Направените предложения под началната цена, посочена по-горе, са недействителни. В публичната продан не могат да участват: длъжникът, неговият законен представител, лицата по чл. 185 от ЗЗД, длъжностните лица от канцеларията на районния съд, както и служителите на частния съдебен изпълнител. Постъпилите наддавателни предложения ще се отворят в присъствието на явилите се наддавачи на 20.04.2017 г. (четвъртък) в сградата на Софийски районен съд в гр.София, бул.”Цар Борис III” № 54 в началото на работния ден – 09,00 чс. и ще бъде обявен купувач. При обявяването на купувача всеки от явилите се наддавачи може да предложи устно цена по-висока с размера на един задатък, като в този случай за купувач се обявява наддавачът предложил най-висока цена при устното наддаване. Обявеният за купувач е длъжен да внесе предложената от него цена в едноседмичен срок от приключването на проданта, като приспадне внесения задатък. В противен случай губи внесения от него задатък.
Още targimot.com

Земеделска земя СОФИЯ

СОФИЯ гр. София, район "Надежда", местност "НПЗ Илиянци - запад"
5194.0 м²
111 000 лв
16.03.17 г., 18:47
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в град София, Столична община, Район "Надежда", местност "НПЗ Илиянци - запад" /по нотариален акт ливада 111 (трета) категория, в землището на квартал "Илиянци", местността "Мекижо"/, с площ пo документ за собственост - 5192 (пет хиляди сто деветдесет и два) квадратни метра, по скица - 5194 (пет хиляди сто деветдесет и четири) квадратни метра, а по актуална скица № АС-94-П-3/16 01.2008 година - с площ от 5193.64 (пет хиляди сто деветдесет и три цяло и шестдесет и четири стотни) квадратни метра с планоснимачен № 1106 (хиляда сто и шест), от квартал 5б (пет, буква "б"), по плана на град София, местност НПЗ Илиянци - запад", при граници на поземления имот, съгласно придобивния нотариален акт: имот № 8121 (осем хиляди сто двадесет и едно) - ливада на Вишня Латинова Гелева и др, имот № 8123 (осем хиляди сто двадесет и три) ливада на Еленка Михайлова Михайлова и др., имот № 8133 (осем хиляди сто тридесет и три) - ливада на наследници на Евтим, Деян и Александър Николови и имот № 8136 (осем хиляди сто тридесет и шест) - ливада на Вишня Латинова Гелева и др. Описаният по - горе поземлен имот е идентичен със стар имот пл. № 00 8122 (осем хиляди сто двадесет и две), по плана на град София, местността "Илиянци". Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление.
Още targimot.com

Земеделска земя СОФИЯ

СОФИЯ гр.София, р-н Люлин, Филиповци, местност "Кория", нива с идентификатор 68134.4385.32. Имотът се намира на 500 м. от гр.Банкя, с лице на Банско шосе-18 метра
5634.0 м²
72 000 лв
28.02.17 г., 3:31
Подписаната частен съдебен изпълнител Ирина Митова-Кирезиева с рег. № 839 и с адрес на кантората: гр. София 1000, ул. „Г.С.Раковски” № 82, ет. 1 над партер, ап. № 3, ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 05.03.2017 г. до 05.04.2017 г. - края на работния ден-17,00 чс., ще се проведе в сградата на Софийски районен съд в гр. София, бул. „Цар Борис III” № 54, ПУБЛИЧНА ПРОДАН – на следния недвижим имот, собственост на Мариана Иванова Божилова от гр.София и Борис Илчев Божилов от гр.София, а именно: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 68134.4385.32 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, четири хиляди триста осемдесет и пет, точка, тридесет и две) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-54/30.08.2010 г. на изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: гр.София, Столична община, район „Люлин”, Филиповци, местност Кория, с площ от 5634 (пет хиляди шестстотин тридесет и четири) квадратни метра, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 047032 (нула, четири, седем, нула, три, две), при съседи: 68134.4385.50 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, четири хиляди триста осемдесет и пет, точка, петдесет), 68134.4385.51 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, четири хиляди триста осемдесет и пет, точка, петдесет и едно), 68134.4385.46 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, четири хиляди триста осемдесет и пет, точка, четиридесет и шест), 68134.4385.33 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, четири хиляди триста осемдесет и пет, точка, тридесет и три), съгласно скица № 15-91399/06.03.2015 г. на Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.София, а по документ за собственост – нотариален акт за учредяване на договорна ипотека върху недвижими имоти, вписан в Служба по вписвания-гр.София като акт № 29, том 63I по описа за 2007г. представляващ: НЕУРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - НИВА № 047032 /нула, четиридесет и седем хиляди тридесет и две/, в землището на Филиповци, Столична община, район Люлин, местност "Кория", ЕКАТТЕ 99128 /деветдесет и девет хиляди сто двадесет и осем/, седма категория, целият с площ от 5634 /пет хиляди шестстотин тридесет и четири/ кв.м. по скица, а по доказателствен акт от 5635.50 /пет хиляди шестстотин тридесет и пет цяло и петдесет стотни/ кв.м., при съседи по скица: неурегулиран поземлен имот № 047009 /нула, четиридесет и седем хиляди и девет/ - нива на насл. на Стоян Здравков Вучков, неурегулиран поземлен имот № 000115 /нула, нула, нула сто и петнадесет/ - полски път на Столична община, неурегулиран поземлен имот № 047033 /нула, четиридесет и седем хиляди и тридесет и три/ - нива на Валентин Христов Владимиров и др. и нeypeгулиран поземлен имот № 000194 /нула, нула, нула сто деветдесет и четири/ - полски път на Столична община, а по доказателствен нотариален акт: имот № 047009 /нула, четиридесет и седем хиляди и девет/ на наследниците на Стоян Здравков Вучков, полски път и западната реална част от имот № 47008 / четиридесет и седем хиляди и осем/. Тежести за имота: Върху посочения имот са наложени следните тежести: 1) договорна ипотека в полза на „Алианц Банк България” АД, съгласно нот. акт за договорна ипотека на недв. имоти, вписан в Служба по вписвания – гр.София като акт № 29, том 63 по описа за 2007 г. за сумата от 150 000,00 евро; 2) възбрана по изп.дело № 122/2014 г. по описа на ЧСИ Стоян Якимов с рег. № 844 на КЧСИ, вписана в Служба по вписванията-София като акт № 183, том IV по описа за 2014 год.; 3) възбрана по настоящото изп.дело № 66/2015 г. по описа на ЧСИ Ирина Митова-Кирезиева, вписана в Служба по вписванията-София като акт № 251, том IV по описа за 2015 год.; НАЧАЛНАТА ЦЕНА, от която ще започне наддаването е в размер на 72 000,00 (седемдесет и две хиляди) лева, представляваща 80% от началната цена по предходната продан на имота. Всички желаещи да оглеждат имота, могат да го сторят през времетраенето на публичната продан, посочено по-горе, след предварителна уговорка за оглед с управителя на имота Мариана Божилова на тел. 0899 311 151. Купувачите могат да се явяват всеки работен ден и час на горепосочения адрес в сградата на на Софийски районен съд в гр. София, бул. „Цар Борис III” № 54, за да се запознаят с книжата за имота и да подават наддавателни предложения. Задатък за участие в публичната продан в размер на 10 % от посочената по-горе начална цена се внася предварително по сметка IBAN: BG31 SOMB 9130 1039 4258 03, bic: SOMB BGSF, „Общинска банка” АД с титуляр частен съдебен изпълнител Ирина Митова-Кирезиева. За всички превода на суми над 30 000 лева, съобразно Закона за мерките срещу изпиране на пари трябва да се подаде декларация, както следва: За физически лица - Декларация по чл. 4, ал.7 от ЗМИП за произход на средствата, За юридически лица – Декларация по чл.6, ал.2 ЗМИП за действителен собственик. Търгът ще се извърши по реда на чл. 488 – 501 от ГПК под формата на търг с тайно наддаване, който може да премине в търг с устно наддаване по реда на чл. 492, ал.2 от ГПК. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанцията за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в канцеларията на на Софийски районен съд в гр. София, бул. „Цар Борис III” № 54, което се отразява във входящия регистър. Направените предложения под началната цена, посочена по-горе, са недействителни. В публичната продан не могат да участват: длъжникът, неговият законен представител, лицата по чл. 185 от ЗЗД, длъжностните лица от канцеларията на районния съд, както и служителите на частния съдебен изпълнител. Постъпилите наддавателни предложения ще се отворят в присъствието на явилите се наддавачи на 06.04.2017 г. (четвъртък) в сградата на на Софийски районен съд в гр. София, бул. „Цар Борис III” № 54в началото на работния ден – 09,00 чс. и ще бъде обявен купувач. При обявяването на купувача всеки от явилите се наддавачи може да предложи устно цена по-висока с размера на един задатък, като в този случай за купувач се обявява наддавачът предложил най-висока цена при устното наддаване. Обявеният за купувач е длъжен да внесе предложената от него цена в едноседмичен срок от приключването на проданта, като приспадне внесения задатък. В противен случай губи внесения от него задатък.
Още targimot.com
2103.0 м²
80 000 €
21.02.17 г., 16:05
ОПИСАНИЕ НА ИМОТА: Поземлен имот с площ от 2103 кв.м. с лице на две улици, намиращ се в квартал «Батареята» на 100м от Ботевградско шосе в София. Имотът представлява земеделска земя с начин на трайно ползване друг вид застрояване. Парцелът е равен, с правилна правоъгълна форма и приблизителни размери около 21м на 100м . Захранванията с ток, вода и канал са на улицата пред имота. Парцелът според вижданията на бъдещият си собственик би могъл да се използва по най-различни предназначения.
Още icbproperties.com

Земеделска земя с.Нови Хан,София област

София и област Елин Пелин Нови Хан
68 600 лв
13.01.17 г., 20:12
Теренът е равен. Възможност за промяна на статута на мястото. Намира се в близост до центъра на с. Нови Хан. С излаз към полски път. Директно от собственика.
Още 555.bg

Земеделска земя СОФИЯ

СОФИЯ местност "Крушата"
2519.0 м²
37 500 лв
22.12.16 г., 0:00
О Б Я В Л Е Н И Е по изп. дело № 20138440401478 Подписаната Ирина Парапунова, Помощник- Частен съдебен изпълнител при ЧСИ Стоян Якимов, с район на действие Софийски градски съд, на основание чл. 487 и сл. от ГПК изнасям на ПУБЛИЧНА ПРОДАН следния недвижим имот, описан с протокол от 03.09.2012 г., собственост на "Лаймстоун" ЕООД, а именно: НИВА, находяща се в землището на село Световрачене, Столична община – р-н „Нови Искър”, област София, местността „Крушата”, пета категория, с площ от 2519 /две хиляди петстотин и деветнадесет/ кв.м., съставляващо съгласно скица ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 007014 /нула, нула, седем, нула, едно, четири/ по плана за земеразделяне в землището на село Световрачене, с ЕКАТТЕ 65601 /шест, пет, шест, нула, едно/, при граници и съседи: имот № 007013 /нула, нула, седем, нула, едно, три/ - нива на „Лаймстоун” ЕООД, имот № 007022 /нула, нула, седем, нула, две, две/ - полски път на Столична община – полски, имот № 007016 /нула, нула, седем, нула, едно, шест/ - нива на Цветан Илиев Михалкова, имот № 007015 /нула, нула, седем, нула, едно, пет/ - нива на наследниците на Благой Тодоров Гьошев и имот № 000019 /нула, нула, нула, нула, едно, девет/ - път І /първи/ клас за държавата, и при следните ограничения върху имота: електропровод 110 kV – на 20 /двадесет/ метра от двете страни до крайните проводници или на 24 /двадесет и четири/ метра от оста на електропровода, не мога да се строят сгради и съоръжения и засажда високостеблена растителност, и магистрален газопровод 700 /седемстотин / mm или от 600 /шестстотин/ mm до 800 /осемстотин/ mm – в охранителна зона на 200 /двеста/ метра от двете му страни се забранява засаждане на овощни и други и други градини, дървета с развита коренова система и на горски и дървесни видове в предоставените площи за просеки за строителство на газопровода на по-малко от 10 /десет/ метра от двете му страни, който имот представлява ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 65601.5443.14 /шест, пет, шест, нула, едно, точка, пет, четири, четири, три, точка, едно, четири/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Световрачене, СО, одобрени със Заповед № РД-18-8/16.01.2012 г. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на имота: местност „Крушата”, площ 2519 /две хиляди петстотин и деветнадесет/ кв.м, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване – нива, номер на предходен план: 007014 /нула, нула, седем, нула, едно, четири/, съседи: ПИ с идентификатор № 65601.5443.15, ПИ с идентификатор № 65601.5443.16, ПИ с идентификатор № 65601.5443.22 и ПИ с идентификатор № 65601.5443.40. Върху изнесения на публична продан имот има следните вписани тежести: Договорна ипотека № 166, том № ХI, вх. рег № 19161/2009, дело № 11787/2009 г.; Договорна ипотека № 11, том № ХХІІІ, вх. рег № 30232/2006; Договорна ипотека № 17, том № ХLІІI, вх. рег № 50028/2007; Договорна ипотека № 10, том № ХХІІI, вх. рег № 30231/2006; Възбрана № 65, том 3, дв.вх. рег. № 4089/2014 г. и Възбрана № 215, том 9, вх. рег. № 26803/2011 г. в полза на взискателя „Банка ДСК” ЕАД в полза на взискателя „Банка ДСК” ЕАД; ЦЕНАТА, ОТ КОЯТО ЗАПОЧВА ПРОДАНТА НА ИМОТА Е В РАЗМЕР НА 37 500.00 лв. /тридесет и седем хиляди и петстотин лева/. Проданта ще се проведе в канцеларията на Софийски районен съд, с адрес: гр. София, бул.“Цар Борис ІІІ” № 54, на 24.01.2017 г. в началото на работния ден, като започва на 23.12.2016 г. и завършва на 23.01.2017 г.- 17.00 часа. Недвижимият имот може да бъде преглеждан понеделник, сряда и петък от 17.00 часа до 19.00 часа. За пазач на имота е определен Мирослав Дунчев Николов. Задатъкът в размер на 10 на сто от началната цена се внася предварително по сметка на Частен съдебен изпълнител Стоян Якимов, рег. № 844 по сметка IBAN BG41STSA93000020534252, BIC STSABGSF при „Банка ДСК” ЕАД, ФЦ "Батенберг"по изп. дело № 20138440401478. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в канцеларията на Софийски районен съд, което се отразява във входящия регистър / при условията на чл. 489 ал. 4 и 5 от ГПК/. На 24.01.2017 г. в началото на работния ден в сградата на Софийски районен съд ще се състави протокол и ще бъде обявен купувач от частния съдебен изпълнител /чл. 492 ал. 1 ГПК/. Ако при обявяване на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък ще се пристъпи към устно наддаване със стъпка в размер на един задатък /чл. 492, ал. 2 от ГПК/.
Още targimot.com

Земеделска земя СОФИЯ

СОФИЯ местност "Крушата"
2702.0 м²
33 000 лв
22.12.16 г., 0:59
О Б Я В Л Е Н И Е по изп. дело № 20138440401478 Подписаната Ирина Парапунова, Помощник- Частен съдебен изпълнител при ЧСИ Стоян Якимов, с район на действие Софийски градски съд, на основание чл. 487 и сл. от ГПК изнасям на ПУБЛИЧНА ПРОДАН следния недвижим имот, описан с протокол от 03.09.2012 г., собственост на "Лаймстоун" ЕООД, а именно: НИВА, находяща се в землището на село Световрачене, Столична община – р-н „Нови Искър”, област София, местността „Крушата”, пета категория, с полощ от 2702 /две хиляди седемстотин и два/ кв.м., съставляващо съгласно скица ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 007013 /нула, нула, седем, нула, едно, три/ по плана за земеразделяне в землището на село Световрачене, с ЕКАТТЕ 65601 /шест, пет, шест, нула, едно/, при граници и съседи: имот № 007012 /нула, нула, седем, нула, едно, две/ - нива на Димитър Иванов Славков и др., имот № 7022 /седем, нула, две, две/ - полски път на Столична община – полски, имот № 007014 /нула, нула, седем, нула, едно, четири/ - нива на „Лаймстоун” ЕООД и имот № 000019 /нула, нула, нула, нула, едно, девет/ - път І /първи/ клас за държавата, и при следните ограничения върху имота: електропровод 110 kV – на 20 /двадесет/ метра от двете страни до крайните проводници или на 24 /двадесет и четири/ метра от оста на електропровода, не мога да се строят сгради и съоръжения и засажда високостеблена растителност, и магистрален газопровод 700 /седемстотин / mm или от 600 /шестстотин/ mm до 800 /осемстотин/ mm – в охранителна зона на 200 /двеста/ метра от двете му страни се забранява засаждане на овощни и други и други градини, дървета с развита коренова система и на горски и дървесни видове в предоставените площи за просеки за строителство на газопровода на по-малко от 10 /десет/ метра от двете му страни, който имот представлява ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 65601.5443.13 /шест, пет, шест, нула, едно, точка, пет, четири, четири, три, точка, едно, три/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Световрачене, СО, одобрени със Заповед № РД-18-8/16.01.2012 г. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на имота: местност „Крушата”, площ 2702 /две хиляди и два/ кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване – нива, номер на предходен план: 007013 /нула, нула, седем, нула, едно, три/, съседи: ПИ с идентификатор № 65601.5443.14, ПИ с идентификатор № 65601.5443.22, ПИ с идентификатор № 65601.5443.12 и ПИ с идентификатор № 65601.5443.40. Върху изнесения на публична продан имот има следните вписани тежести: Договорна ипотека № 166, том № ХI, вх. рег № 19161/2009, дело № 11787/2009 г.; Договорна ипотека № 11, том № ХХІІІ, вх. рег № 30232/2006; Договорна ипотека № 17, том № ХLІІI, вх. рег № 50028/2007; Договорна ипотека № 10, том № ХХІІI, вх. рег № 30231/2006; Възбрана № 65, том 3, дв.вх. рег. № 4089/2014 г.; Възбрана № 232, том 9, вх. рег. № 27074/2011 г. в полза на „Банка ДСК” ЕАД. ЦЕНАТА, ОТ КОЯТО ЗАПОЧВА ПРОДАНТА НА ИМОТА Е В РАЗМЕР НА 33 000.00 лв. /тридесет и три хиляди лева/. Проданта ще се проведе в канцеларията на Софийски районен съд, с адрес: гр. София, бул.“Цар Борис ІІІ” № 54, на 24.01.2017 г. в началото на работния ден, като започва на 23.12.2016 г. и завършва на 23.01.2017 г.- 17.00 часа. Недвижимият имот може да бъде преглеждан понеделник, сряда и петък от 17.00 часа до 19.00 часа. За пазач на имота е определен Мирослав Дунчев Николов. Задатъкът в размер на 10 на сто от началната цена се внася предварително по сметка на Частен съдебен изпълнител Стоян Якимов, рег. № 844 по сметка IBAN BG41STSA93000020534252, BIC STSABGSF при „Банка ДСК” ЕАД, ФЦ "Батенберг" по изп. дело № 20138440401478. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в канцеларията на Софийски районен съд, което се отразява във входящия регистър / при условията на чл. 489 ал. 4 и 5 от ГПК/. На 24.01.2017 г. в началото на работния ден в сградата на Софийски районен съд ще се състави протокол и ще бъде обявен купувач от частния съдебен изпълнител /чл. 492 ал. 1 ГПК/. Ако при обявяване на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък ще се пристъпи към устно наддаване със стъпка в размер на един задатък /чл. 492, ал. 2 от ГПК/.
Още targimot.com
967.0 м²
201 300 лв
22.11.16 г., 6:02
О Б Я В Л Е Н И Е по изп. дело № 20148440400627 Подписаната Ирина Парапунова, Помощник- Частен съдебен изпълнител, при Стоян Якимов, Частен съдебен изпълнител с район на действие Софийски градски съд, на основание чл. 487 и сл. от ГПК изнасям на ПУБЛИЧНА ПРОДАН следния недвижим имот, описан с протокол от 02.04.2014 г., собственост на Андон Стойчев Коцинов и Боянка Трайкова Коцинова, а именно: НЕУРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ от 967,00 /деветстотин шестдесет и седем/ кв.м., съставляващ имот с планоснимачен номер 2066 /две хиляди шестдесет и шест/ от кадастрални листи № 616 /шестстотин и шестнадесет/, находящ се в гр. София, в.з. „Драгалевци І /първа/ част, Ботаническа градина”, бивша местност „Голяма могила”, при граници, съгласно доказателствен акт: наследници на Стефан Иванов Йосифов, имот стопанисван от Столична община, жилищни застроени терени, наследниците на Иван Велков Божилов и послки път, който имот съгласно Копие от Кадастрална карта с данни от КРНИ представлява поземлен имот с идентификатор 68134.1944.2066 /шест, осем, едно, три, четири, точка, едно, девет, четири, четири, точка, две, нула, шест, шест/ в местност „Средорек” с трайно предназначение на територията – земеделска и начин на трайно ползване – ливада, с площ от 972 /деветстотин седемдесет и два/ кв.м., при съседи по кадастрална карта: 68134.1944.2711, 68134.1944.2076, 68134.1944.2756, 68134.1944.2751, 68134.1944.2755, 68134.1944.2693 и 68134.1944.2711; Върху изнесения на публична продан имот има следните вписани тежести: Договорна ипотека № 164, том № 3, дв.вх. рег. № 7942 от 28.02.2013 г.; Възбрана № 251, том 9, дв. вх. рег. № 76396/17.12.2015 г. и Възбрана № 82, том № 5 дв. вх. рег. № 8892/04.03.2014 г. в полза на взискателя „Банка ДСК” ЕАД за сумата от 317536.34 лв.- главница, ведно със съответната лихва, съгласно Договор за ипотечен кредит от 26.06.2008 г.. ЦЕНАТА, ОТ КОЯТО ЗАПОЧВА ПРОДАНТА НА ИМОТА Е В РАЗМЕР НА 201 300.00 лв. /двеста и една хиляди и триста/ лв. Проданта ще се проведе в канцеларията на Софийски районен съд, с адрес: гр. София, бул. “Цар Борис III” № 54, на 23.12.2016 г. в началото на работния ден, като започва на 22.11.2016 г. и завършва на 22.12.2016 г.- 17.00 часа. Недвижимият имот може да бъде преглеждан, след предварителна уговорка на тел.: 0887/ 600 262. За пазач на имота е определен Евгений Красимиров Евгениев. Задатъкът в размер на 10 на сто от началната цена се внася предварително по сметка на Частен съдебен изпълнител Стоян Якимов, рег. № 844 по сметка БАНКА ДСК ЕАД, BG41STSA93000020534252, BIC КОД: STSABGSF, с титуляр ЧСИ Стоян Якимов по изп. дело № 20148440400627. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в канцеларията на Софийски районен съд, което се отразява във входящия регистър / при условията на чл. 489 ал. 4 и 5 от ГПК/. На 23.12.2016 г. в началото на работния ден в сградата на Софийски районен съд в гр. София, бул. “Цар Борис III” № 54 ще се състави протокол и ще бъде обявен купувач от частния съдебен изпълнител /чл. 492 ал. 1 ГПК/. Ако при обявяване на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък ще се пристъпи към устно наддаване със стъпка в размер на един задатък /чл. 492, ал. 2 от ГПК/.
Още targimot.com

Земеделска земя СОФИЯ

СОФИЯ гр. София, местност Гърдова глава, УПИ № II - 930, 438, кв. 15 А
1340.0 м²
117 735 лв
18.11.16 г., 19:43
A/ Урегулиран поземлен имот, съставляващ имот № I – 930, 438 (първи, отреден за имот с планоснимачен номер деветстотин и тридесет и имот с планоснимачен номер четиристотин тридесет и осем), от квартал 15 А, (петнадесет, индекс „а“), с площ от 1 340 (хиляда триста и четиридесет) кв.м., находящ се в гр. София, кв. Бояна, местността „Гърдова глава“, при граници (съседи) по скица : от две страни – улица, имот № IV – 439 (четвърти, отреден за имот с планоснимачен номер четиристотин тридесет и девет) и имот № II – 930, 438 (първи, отреден за имот с планоснимачен номер деветстотин и тридесет и имот с планоснимачен номер четиристотин тридесет и осем), който имот, съгласно кадастрална карта с данни от КРНИ е идентичен с урегулиран поземлен имот с идентификатор 68134.1935.1998, находящ се в гр. София, общ. Столична, обл. София град, по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-68/02.12.2010 г. на изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед : няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот : гр. София, район Витоша, площ : 1296 кв.м., трайно предназначение на територията : Урбанизирана, начин на трайно ползване : Ниско застрояване (до 10 м), стар идентификатор : 68134.1935.930, номер по предходен план : 438, 930, квартал 15а, съседи : 68134.1935.1999, 68134.1935.2056, 68134.1935.2055, 68134.1935.1997. Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление.
Още targimot.com
1038.0 м²
211 275 лв
22.11.16 г., 5:54
О Б Я В Л Е Н И Е по изп. дело № 20148440400627 Подписаната Ирина Парапунова, Помощник- Частен съдебен изпълнител, при Стоян Якимов, Частен съдебен изпълнител с район на действие Софийски градски съд, на основание чл. 487 и сл. от ГПК изнасям на ПУБЛИЧНА ПРОДАН следния недвижим имот, описан с протокол от 02.04.2014 г., собственост на Андон Стойчев Коцинов и Боянка Трайкова Коцинова, а именно: НЕУРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ от 1038 /хиляда тридесет и осем/ кв.м., съставляващ имот с планоснимачен номер 2076 /две хиляди седемдесет и шест/ от кадастрални листи № 616 /шестстотин и шестнадесет/, находящ се в гр. София, в.з. „Драгалевци І /първа/ част, Ботаническа градина”, бивша местност „Голяма могила”, при граници, съгласно доказателствен акт: път, имот пл. № 359 /триста петдесет и девет/ и река, който имот съгласно Копие от Кадастрална карта с данни от КРНИ представлява поземлен имот с идентификатор 68134.1944.2076 /шест, осем, едно, три, четири, точка, едно, девет, четири, четири, точка, две, нула, седем, шест/ в местност „Средорек” с трайно предназначение на територията – земеделска и начин на трайно ползване – ливада, с площ от 1018 /хиляда и осемнадесет/ кв.м., при съседи по кадастрална карта: 68134.1944.2020, 68134.1944.194, 68134.1944.2756, 68134.1944.2066, 68134.1944.2749 и 68134.1944.2711; Върху изнесения на публична продан имот има следните вписани тежести: Договорна ипотека № 164, том № 3, дв.вх. рег. № 7942 от 28.02.2013 г., Възбрана № 251, том 19, дв. вх. рег. № 76396/17.12.2015 г. и Възбрана № 82, том № 5 дв. вх. рег. № 8892/04.03.2014 г. в полза на взискателя „Банка ДСК” ЕАД за сумата от 317536.34 лв.- главница, ведно със съответната лихва, съгласно Договор за ипотечен кредит от 26.06.2008 г.. ЦЕНАТА, ОТ КОЯТО ЗАПОЧВА ПРОДАНТА НА ИМОТА Е В РАЗМЕР НА 211 275.00 лв. /двеста и единадесет хиляди двеста седемдесет и пет/ лв. Проданта ще се проведе в канцеларията на Софийски районен съд, с адрес: гр. София, бул. “Цар Борис III” № 54, на 23.12.2016 г. в началото на работния ден, като започва на 22.11.2016 г. и завършва на 22.12.2016 г.- 17.00 часа. Недвижимият имот може да бъде преглеждан , след предварителна уговорка на тел.: 0887/ 600 262. За пазач на имота е определен Евгений Красимиров Евгениев. Задатъкът в размер на 10 на сто от началната цена се внася предварително по сметка на Частен съдебен изпълнител Стоян Якимов, рег. № 844 по сметка БАНКА ДСК ЕАД, BG41STSA93000020534252, BIC КОД: STSABGSF, с титуляр ЧСИ Стоян Якимов по изп. дело № 20148440400627. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в канцеларията на Софийски районен съд, което се отразява във входящия регистър / при условията на чл. 489 ал. 4 и 5 от ГПК/. На 23.12.2016 г. в началото на работния ден в сградата на Софийски районен съд в гр. София, бул. “Цар Борис III” № 54 ще се състави протокол и ще бъде обявен купувач от частния съдебен изпълнител /чл. 492 ал. 1 ГПК/. Ако при обявяване на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък ще се пристъпи към устно наддаване със стъпка в размер на един задатък /чл. 492, ал. 2 от ГПК/.
Още targimot.com
1 2