Земеделска земя СОФИЯ

СОФИЯ гр. София, кв. Челопечене, съставляващ съгласно Протокол № 24 от 30.03.2001 год. по Решение № 75 на СОС УПИ /парцел/ VI-685
Урегулиран поземлен имот, находящ се в гр. София, кв. Челопечене, съставляващ съгласно Протокол № 24 от 30.03.2001 год. по Решение № 75 на СОС УПИ /парцел/ VI-685 (шести за имот планоснимачен номер шестотин осемдесет и пет), в кв.4 (четири) по одобрения регулационен план на м. "Челопечене", /бивш стопански двор/, идентичен с бившия парцел XXV /двадесет и пети/ по плана на Стопански двор кв. Челопечене, целият с площ от 3948 (три хиляди деветстотин четиридесет и осем) кв. м., при съседи скица: УПИ VII общ, УПИ IV-671, УПИ V общ., улицам заедно с изградения върху терена обект № 19 /деветнадесет/ - силажовместилище с обща застроена площ 2098 кв.м. /две хиляди дееветдесет и осем/ кв. м.
19.01.17 г., 18:20 targimot.com
3948.0 м²
75 300,00 лв

Земеделска земя с.Нови Хан,София област

София и област Елин Пелин Нови Хан
Теренът е равен. Възможност за промяна на статута на мястото. Намира се в близост до центъра на с. Нови Хан. С излаз към полски път. Директно от собственика.
13.01.17 г., 20:12 555.bg
3.3 м²
68 600,00 лв

Земеделска земя СОФИЯ

СОФИЯ местност "Крушата"
О Б Я В Л Е Н И Е по изп. дело № 20138440401478 Подписаната Ирина Парапунова, Помощник- Частен съдебен изпълнител при ЧСИ Стоян Якимов, с район на действие Софийски градски съд, на основание чл. 487 и сл. от ГПК изнасям на ПУБЛИЧНА ПРОДАН следния недвижим имот, описан с протокол от 03.09.2012 г., собственост на "Лаймстоун" ЕООД, а именно: НИВА, находяща се в землището на село Световрачене, Столична община – р-н „Нови Искър”, област София, местността „Крушата”, пета категория, с полощ от 2702 /две хиляди седемстотин и два/ кв.м., съставляващо съгласно скица ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 007013 /нула, нула, седем, нула, едно, три/ по плана за земеразделяне в землището на село Световрачене, с ЕКАТТЕ 65601 /шест, пет, шест, нула, едно/, при граници и съседи: имот № 007012 /нула, нула, седем, нула, едно, две/ - нива на Димитър Иванов Славков и др., имот № 7022 /седем, нула, две, две/ - полски път на Столична община – полски, имот № 007014 /нула, нула, седем, нула, едно, четири/ - нива на „Лаймстоун” ЕООД и имот № 000019 /нула, нула, нула, нула, едно, девет/ - път І /първи/ клас за държавата, и при следните ограничения върху имота: електропровод 110 kV – на 20 /двадесет/ метра от двете страни до крайните проводници или на 24 /двадесет и четири/ метра от оста на електропровода, не мога да се строят сгради и съоръжения и засажда високостеблена растителност, и магистрален газопровод 700 /седемстотин / mm или от 600 /шестстотин/ mm до 800 /осемстотин/ mm – в охранителна зона на 200 /двеста/ метра от двете му страни се забранява засаждане на овощни и други и други градини, дървета с развита коренова система и на горски и дървесни видове в предоставените площи за просеки за строителство на газопровода на по-малко от 10 /десет/ метра от двете му страни, който имот представлява ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 65601.5443.13 /шест, пет, шест, нула, едно, точка, пет, четири, четири, три, точка, едно, три/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Световрачене, СО, одобрени със Заповед № РД-18-8/16.01.2012 г. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на имота: местност „Крушата”, площ 2702 /две хиляди и два/ кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване – нива, номер на предходен план: 007013 /нула, нула, седем, нула, едно, три/, съседи: ПИ с идентификатор № 65601.5443.14, ПИ с идентификатор № 65601.5443.22, ПИ с идентификатор № 65601.5443.12 и ПИ с идентификатор № 65601.5443.40. Върху изнесения на публична продан имот има следните вписани тежести: Договорна ипотека № 166, том № ХI, вх. рег № 19161/2009, дело № 11787/2009 г.; Договорна ипотека № 11, том № ХХІІІ, вх. рег № 30232/2006; Договорна ипотека № 17, том № ХLІІI, вх. рег № 50028/2007; Договорна ипотека № 10, том № ХХІІI, вх. рег № 30231/2006; Възбрана № 65, том 3, дв.вх. рег. № 4089/2014 г.; Възбрана № 232, том 9, вх. рег. № 27074/2011 г. в полза на „Банка ДСК” ЕАД. ЦЕНАТА, ОТ КОЯТО ЗАПОЧВА ПРОДАНТА НА ИМОТА Е В РАЗМЕР НА 33 000.00 лв. /тридесет и три хиляди лева/. Проданта ще се проведе в канцеларията на Софийски районен съд, с адрес: гр. София, бул.“Цар Борис ІІІ” № 54, на 24.01.2017 г. в началото на работния ден, като започва на 23.12.2016 г. и завършва на 23.01.2017 г.- 17.00 часа. Недвижимият имот може да бъде преглеждан понеделник, сряда и петък от 17.00 часа до 19.00 часа. За пазач на имота е определен Мирослав Дунчев Николов. Задатъкът в размер на 10 на сто от началната цена се внася предварително по сметка на Частен съдебен изпълнител Стоян Якимов, рег. № 844 по сметка IBAN BG41STSA93000020534252, BIC STSABGSF при „Банка ДСК” ЕАД, ФЦ "Батенберг" по изп. дело № 20138440401478. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в канцеларията на Софийски районен съд, което се отразява във входящия регистър / при условията на чл. 489 ал. 4 и 5 от ГПК/. На 24.01.2017 г. в началото на работния ден в сградата на Софийски районен съд ще се състави протокол и ще бъде обявен купувач от частния съдебен изпълнител /чл. 492 ал. 1 ГПК/. Ако при обявяване на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък ще се пристъпи към устно наддаване със стъпка в размер на един задатък /чл. 492, ал. 2 от ГПК/.
22.12.16 г., 0:59 targimot.com
2702.0 м²
33 000,00 лв

Земеделска земя СОФИЯ

СОФИЯ местност "Крушата"
О Б Я В Л Е Н И Е по изп. дело № 20138440401478 Подписаната Ирина Парапунова, Помощник- Частен съдебен изпълнител при ЧСИ Стоян Якимов, с район на действие Софийски градски съд, на основание чл. 487 и сл. от ГПК изнасям на ПУБЛИЧНА ПРОДАН следния недвижим имот, описан с протокол от 03.09.2012 г., собственост на "Лаймстоун" ЕООД, а именно: НИВА, находяща се в землището на село Световрачене, Столична община – р-н „Нови Искър”, област София, местността „Крушата”, пета категория, с площ от 2519 /две хиляди петстотин и деветнадесет/ кв.м., съставляващо съгласно скица ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 007014 /нула, нула, седем, нула, едно, четири/ по плана за земеразделяне в землището на село Световрачене, с ЕКАТТЕ 65601 /шест, пет, шест, нула, едно/, при граници и съседи: имот № 007013 /нула, нула, седем, нула, едно, три/ - нива на „Лаймстоун” ЕООД, имот № 007022 /нула, нула, седем, нула, две, две/ - полски път на Столична община – полски, имот № 007016 /нула, нула, седем, нула, едно, шест/ - нива на Цветан Илиев Михалкова, имот № 007015 /нула, нула, седем, нула, едно, пет/ - нива на наследниците на Благой Тодоров Гьошев и имот № 000019 /нула, нула, нула, нула, едно, девет/ - път І /първи/ клас за държавата, и при следните ограничения върху имота: електропровод 110 kV – на 20 /двадесет/ метра от двете страни до крайните проводници или на 24 /двадесет и четири/ метра от оста на електропровода, не мога да се строят сгради и съоръжения и засажда високостеблена растителност, и магистрален газопровод 700 /седемстотин / mm или от 600 /шестстотин/ mm до 800 /осемстотин/ mm – в охранителна зона на 200 /двеста/ метра от двете му страни се забранява засаждане на овощни и други и други градини, дървета с развита коренова система и на горски и дървесни видове в предоставените площи за просеки за строителство на газопровода на по-малко от 10 /десет/ метра от двете му страни, който имот представлява ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 65601.5443.14 /шест, пет, шест, нула, едно, точка, пет, четири, четири, три, точка, едно, четири/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Световрачене, СО, одобрени със Заповед № РД-18-8/16.01.2012 г. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на имота: местност „Крушата”, площ 2519 /две хиляди петстотин и деветнадесет/ кв.м, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване – нива, номер на предходен план: 007014 /нула, нула, седем, нула, едно, четири/, съседи: ПИ с идентификатор № 65601.5443.15, ПИ с идентификатор № 65601.5443.16, ПИ с идентификатор № 65601.5443.22 и ПИ с идентификатор № 65601.5443.40. Върху изнесения на публична продан имот има следните вписани тежести: Договорна ипотека № 166, том № ХI, вх. рег № 19161/2009, дело № 11787/2009 г.; Договорна ипотека № 11, том № ХХІІІ, вх. рег № 30232/2006; Договорна ипотека № 17, том № ХLІІI, вх. рег № 50028/2007; Договорна ипотека № 10, том № ХХІІI, вх. рег № 30231/2006; Възбрана № 65, том 3, дв.вх. рег. № 4089/2014 г. и Възбрана № 215, том 9, вх. рег. № 26803/2011 г. в полза на взискателя „Банка ДСК” ЕАД в полза на взискателя „Банка ДСК” ЕАД; ЦЕНАТА, ОТ КОЯТО ЗАПОЧВА ПРОДАНТА НА ИМОТА Е В РАЗМЕР НА 37 500.00 лв. /тридесет и седем хиляди и петстотин лева/. Проданта ще се проведе в канцеларията на Софийски районен съд, с адрес: гр. София, бул.“Цар Борис ІІІ” № 54, на 24.01.2017 г. в началото на работния ден, като започва на 23.12.2016 г. и завършва на 23.01.2017 г.- 17.00 часа. Недвижимият имот може да бъде преглеждан понеделник, сряда и петък от 17.00 часа до 19.00 часа. За пазач на имота е определен Мирослав Дунчев Николов. Задатъкът в размер на 10 на сто от началната цена се внася предварително по сметка на Частен съдебен изпълнител Стоян Якимов, рег. № 844 по сметка IBAN BG41STSA93000020534252, BIC STSABGSF при „Банка ДСК” ЕАД, ФЦ "Батенберг"по изп. дело № 20138440401478. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в канцеларията на Софийски районен съд, което се отразява във входящия регистър / при условията на чл. 489 ал. 4 и 5 от ГПК/. На 24.01.2017 г. в началото на работния ден в сградата на Софийски районен съд ще се състави протокол и ще бъде обявен купувач от частния съдебен изпълнител /чл. 492 ал. 1 ГПК/. Ако при обявяване на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък ще се пристъпи към устно наддаване със стъпка в размер на един задатък /чл. 492, ал. 2 от ГПК/.
22.12.16 г., 0:00 targimot.com
2519.0 м²
37 500,00 лв
О Б Я В Л Е Н И Е по изп. дело № 20148440400627 Подписаната Ирина Парапунова, Помощник- Частен съдебен изпълнител, при Стоян Якимов, Частен съдебен изпълнител с район на действие Софийски градски съд, на основание чл. 487 и сл. от ГПК изнасям на ПУБЛИЧНА ПРОДАН следния недвижим имот, описан с протокол от 02.04.2014 г., собственост на Андон Стойчев Коцинов и Боянка Трайкова Коцинова, а именно: НЕУРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ от 967,00 /деветстотин шестдесет и седем/ кв.м., съставляващ имот с планоснимачен номер 2066 /две хиляди шестдесет и шест/ от кадастрални листи № 616 /шестстотин и шестнадесет/, находящ се в гр. София, в.з. „Драгалевци І /първа/ част, Ботаническа градина”, бивша местност „Голяма могила”, при граници, съгласно доказателствен акт: наследници на Стефан Иванов Йосифов, имот стопанисван от Столична община, жилищни застроени терени, наследниците на Иван Велков Божилов и послки път, който имот съгласно Копие от Кадастрална карта с данни от КРНИ представлява поземлен имот с идентификатор 68134.1944.2066 /шест, осем, едно, три, четири, точка, едно, девет, четири, четири, точка, две, нула, шест, шест/ в местност „Средорек” с трайно предназначение на територията – земеделска и начин на трайно ползване – ливада, с площ от 972 /деветстотин седемдесет и два/ кв.м., при съседи по кадастрална карта: 68134.1944.2711, 68134.1944.2076, 68134.1944.2756, 68134.1944.2751, 68134.1944.2755, 68134.1944.2693 и 68134.1944.2711; Върху изнесения на публична продан имот има следните вписани тежести: Договорна ипотека № 164, том № 3, дв.вх. рег. № 7942 от 28.02.2013 г.; Възбрана № 251, том 9, дв. вх. рег. № 76396/17.12.2015 г. и Възбрана № 82, том № 5 дв. вх. рег. № 8892/04.03.2014 г. в полза на взискателя „Банка ДСК” ЕАД за сумата от 317536.34 лв.- главница, ведно със съответната лихва, съгласно Договор за ипотечен кредит от 26.06.2008 г.. ЦЕНАТА, ОТ КОЯТО ЗАПОЧВА ПРОДАНТА НА ИМОТА Е В РАЗМЕР НА 201 300.00 лв. /двеста и една хиляди и триста/ лв. Проданта ще се проведе в канцеларията на Софийски районен съд, с адрес: гр. София, бул. “Цар Борис III” № 54, на 23.12.2016 г. в началото на работния ден, като започва на 22.11.2016 г. и завършва на 22.12.2016 г.- 17.00 часа. Недвижимият имот може да бъде преглеждан, след предварителна уговорка на тел.: 0887/ 600 262. За пазач на имота е определен Евгений Красимиров Евгениев. Задатъкът в размер на 10 на сто от началната цена се внася предварително по сметка на Частен съдебен изпълнител Стоян Якимов, рег. № 844 по сметка БАНКА ДСК ЕАД, BG41STSA93000020534252, BIC КОД: STSABGSF, с титуляр ЧСИ Стоян Якимов по изп. дело № 20148440400627. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в канцеларията на Софийски районен съд, което се отразява във входящия регистър / при условията на чл. 489 ал. 4 и 5 от ГПК/. На 23.12.2016 г. в началото на работния ден в сградата на Софийски районен съд в гр. София, бул. “Цар Борис III” № 54 ще се състави протокол и ще бъде обявен купувач от частния съдебен изпълнител /чл. 492 ал. 1 ГПК/. Ако при обявяване на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък ще се пристъпи към устно наддаване със стъпка в размер на един задатък /чл. 492, ал. 2 от ГПК/.
22.11.16 г., 6:02 targimot.com
967.0 м²
201 300,00 лв
О Б Я В Л Е Н И Е по изп. дело № 20148440400627 Подписаната Ирина Парапунова, Помощник- Частен съдебен изпълнител, при Стоян Якимов, Частен съдебен изпълнител с район на действие Софийски градски съд, на основание чл. 487 и сл. от ГПК изнасям на ПУБЛИЧНА ПРОДАН следния недвижим имот, описан с протокол от 02.04.2014 г., собственост на Андон Стойчев Коцинов и Боянка Трайкова Коцинова, а именно: НЕУРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ от 1038 /хиляда тридесет и осем/ кв.м., съставляващ имот с планоснимачен номер 2076 /две хиляди седемдесет и шест/ от кадастрални листи № 616 /шестстотин и шестнадесет/, находящ се в гр. София, в.з. „Драгалевци І /първа/ част, Ботаническа градина”, бивша местност „Голяма могила”, при граници, съгласно доказателствен акт: път, имот пл. № 359 /триста петдесет и девет/ и река, който имот съгласно Копие от Кадастрална карта с данни от КРНИ представлява поземлен имот с идентификатор 68134.1944.2076 /шест, осем, едно, три, четири, точка, едно, девет, четири, четири, точка, две, нула, седем, шест/ в местност „Средорек” с трайно предназначение на територията – земеделска и начин на трайно ползване – ливада, с площ от 1018 /хиляда и осемнадесет/ кв.м., при съседи по кадастрална карта: 68134.1944.2020, 68134.1944.194, 68134.1944.2756, 68134.1944.2066, 68134.1944.2749 и 68134.1944.2711; Върху изнесения на публична продан имот има следните вписани тежести: Договорна ипотека № 164, том № 3, дв.вх. рег. № 7942 от 28.02.2013 г., Възбрана № 251, том 19, дв. вх. рег. № 76396/17.12.2015 г. и Възбрана № 82, том № 5 дв. вх. рег. № 8892/04.03.2014 г. в полза на взискателя „Банка ДСК” ЕАД за сумата от 317536.34 лв.- главница, ведно със съответната лихва, съгласно Договор за ипотечен кредит от 26.06.2008 г.. ЦЕНАТА, ОТ КОЯТО ЗАПОЧВА ПРОДАНТА НА ИМОТА Е В РАЗМЕР НА 211 275.00 лв. /двеста и единадесет хиляди двеста седемдесет и пет/ лв. Проданта ще се проведе в канцеларията на Софийски районен съд, с адрес: гр. София, бул. “Цар Борис III” № 54, на 23.12.2016 г. в началото на работния ден, като започва на 22.11.2016 г. и завършва на 22.12.2016 г.- 17.00 часа. Недвижимият имот може да бъде преглеждан , след предварителна уговорка на тел.: 0887/ 600 262. За пазач на имота е определен Евгений Красимиров Евгениев. Задатъкът в размер на 10 на сто от началната цена се внася предварително по сметка на Частен съдебен изпълнител Стоян Якимов, рег. № 844 по сметка БАНКА ДСК ЕАД, BG41STSA93000020534252, BIC КОД: STSABGSF, с титуляр ЧСИ Стоян Якимов по изп. дело № 20148440400627. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в канцеларията на Софийски районен съд, което се отразява във входящия регистър / при условията на чл. 489 ал. 4 и 5 от ГПК/. На 23.12.2016 г. в началото на работния ден в сградата на Софийски районен съд в гр. София, бул. “Цар Борис III” № 54 ще се състави протокол и ще бъде обявен купувач от частния съдебен изпълнител /чл. 492 ал. 1 ГПК/. Ако при обявяване на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък ще се пристъпи към устно наддаване със стъпка в размер на един задатък /чл. 492, ал. 2 от ГПК/.
22.11.16 г., 5:54 targimot.com
1038.0 м²
211 275,00 лв

Земеделска земя СОФИЯ

СОФИЯ гр. София, местност Гърдова глава, УПИ № II - 930, 438, кв. 15 А
A/ Урегулиран поземлен имот, съставляващ имот № I – 930, 438 (първи, отреден за имот с планоснимачен номер деветстотин и тридесет и имот с планоснимачен номер четиристотин тридесет и осем), от квартал 15 А, (петнадесет, индекс „а“), с площ от 1 340 (хиляда триста и четиридесет) кв.м., находящ се в гр. София, кв. Бояна, местността „Гърдова глава“, при граници (съседи) по скица : от две страни – улица, имот № IV – 439 (четвърти, отреден за имот с планоснимачен номер четиристотин тридесет и девет) и имот № II – 930, 438 (първи, отреден за имот с планоснимачен номер деветстотин и тридесет и имот с планоснимачен номер четиристотин тридесет и осем), който имот, съгласно кадастрална карта с данни от КРНИ е идентичен с урегулиран поземлен имот с идентификатор 68134.1935.1998, находящ се в гр. София, общ. Столична, обл. София град, по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-68/02.12.2010 г. на изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед : няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот : гр. София, район Витоша, площ : 1296 кв.м., трайно предназначение на територията : Урбанизирана, начин на трайно ползване : Ниско застрояване (до 10 м), стар идентификатор : 68134.1935.930, номер по предходен план : 438, 930, квартал 15а, съседи : 68134.1935.1999, 68134.1935.2056, 68134.1935.2055, 68134.1935.1997. Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление.
18.11.16 г., 19:43 targimot.com
1340.0 м²
117 735,00 лв

Земеделска земя СОФИЯ

СОФИЯ гр. София, кв. Враждебна, м. Япаджа
Поземлен имот с идентификатор 68134.8621.18 /шест осем едно три четири точка осем шест две едно точка едно осем/, адрес: гр. София, кв. „Враждебна“, местност „Япаджа“, площ: 2000,00 /две хиляди/ кв. м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – ливада, номер по предходен план: 9136126018, при съседи: 68134.8621.28, 68134.8621.23, 68134.8621.3 и 68134.8621.17, а съгласно нотариален акт: Поземлен имот /ливада/ № 126018 /едно две шест нула едно осем/, находящ се в землището на Враждебна с ЕКАТТЕ 99136, общ. „Кремиковци“, местност „Япаджа“, четвърта категория, с площ от 2 000,00 /две хиляди/ квадратни метра, при съседи по скица: имот № 126023, ливада на Катя Стоянова Пейчева, имот № 000289, полски път на СО – кв. Враждебна, имот № 126017, ливада на Катя Стоянова Пейчева и др. и имот № 126003 нива на наследници на Никола Стоянов Палев и др.; Върху имота има следните ограничения: 11 Електропровод kV. На 10 метра от двете страни до крайните проводници или на 11 метра от оста на електропровода не могат да се строят сгради и съоръжения и засажда високостеблена растителност. Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление.
11.11.16 г., 16:54 targimot.com
2000.0 м²
137 400,00 лв
НЕУРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в гр. София, Район '"Витоша", кв. Драгалевци, местност „Копаче", с предназначение по скица - нива представляващ имот 021147/двадесет и една хиляди сто четиридесет и седем/ идентичен с имот е планоснимачен номер 2120 /две хиляди двеста и двадесет/, нанесен в кадастрален лист № 701 /седемстотин и едно/, при съседи на поземления имот по скица имоти №№ 021146 - нива на Илия Йорданов Николов, 021097 — нива на наел. на Йордан и Борис Григорови Бальови, 021135 - нива па наел. на Ангел Николов Бальов,021102 - нива на насл. на Стефан Стойнев Михайлов, с площ по графични данни 1285 /хиляда двеста и осемдесет и пет/кв.м., а по документ за собственост* с площ от 1 282 /хиляда двеста осемдесет и два/кв.м., а по кадастрална карта поземлен имот с идентификатор 68134.1972.2120, при съседи 68134.1972.1502, 68134.1972.2293, 68134.1972.1505, 68134.1972.2119.
9.11.16 г., 22:11 targimot.com
1285.0 м²
133 735,00 лв
НЕУРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в гр. София, Район "Витоша“, кв. Драгалевци, местност „Копаче", с предназначение по скица - нива, представляващ имот 021148/двадесет и една хиляди сто четиридесет и осем/ идентичен с имот имот с планоснимачен номер 2121 /две хиляди двеста двадесет и едно/, нанесен в кадастрален лист № 701 /седемстотин и едно/, при съседи на поземления имот по скица имоти №№ 021146 - нива на Илия Йорданов Николов, 021097 - нива на наел. На Йордан и Борис Григорови Бальови,021095 - нива на наел. на Кръстан Игнатов Ваташки, 021061 - нива на наел. на Кръсто и Борис Стоименови Велкови, 021058 - нива на пасл. Дана Николова Илкова, 021057 - нива на наел. на Васил Стефанов Скорчев, 021056 - нива на Ангел Трайков Йорданов и др ,021145 - нива на „Джи Ем Джей Кетеринг „ ООД, е площ по графични данни 1284 /хиляда; двеста и осемдесет и четири/кв.м., а по документ за собственост - 1282 /хиляда двеста осемдесет и два/кв.м, а по кадастрална карта поземлен имот с идентификатор 68134.1972.2121, при съседи 68134.1972.2779, 68134.1972.2310, 68134.1972.1502, 68134.1972.2119, 68134.1972.2118, 68134.1972.1287, 68134.1972.2660, 68134.1972.1557.
9.11.16 г., 22:10 targimot.com
1284.0 м²
138 000,00 лв

Земеделска земя СОФИЯ

СОФИЯ гр.София, р-н Люлин, Филиповци, местност "Кория", нива с идентификатор 68134.4385.32. Имотът се намира на 500 м. от гр.Банкя, с лице на Банско шосе-18 метра
Подписаната частен съдебен изпълнител Ирина Митова-Кирезиева с рег. № 839 и с адрес на кантората: гр. София 1000, ул. „Г.С.Раковски” № 82, ет. 1 над партер, ап. № 3, ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 12.11.2016 г. до 12.12.2016 г. - края на работния ден-17,00 чс., ще се проведе в сградата на Софийски районен съд в гр. София, бул. „Цар Борис III” № 54, ПУБЛИЧНА ПРОДАН на следния недвижим имот, собственост на „Поли - М България” ООД, ЕИК: 130855077, а именно: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.4360.101.1.13 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, четири хиляди триста и шестдесет, точка, сто и едно, точка, едно, точка, тринадесет), с адрес на имота: град София, р-н Люлин, ж.к. „Люлин”, Търговски комплекс „Силвър център”, ет. 0 (нула), обект: магазин № 3 (три), като се намира в сграда № 1 (едно), разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.4360.101, Предназначение на самостоятелния обект: За търговска дейност, брой нива на обекта: 1 (едно), посочена в документа площ: няма данни, при съседни самостоятелния обекти в сградата: на същия етаж: 68134.4360.101.1.12, 68134.4360.101.1.19, под обекта: няма, над обекта: няма, съгласно схема на самостоятелен обект в сграда № 15-205503-19.05.2015г. на Служба по ГКК-гр.София, а по документ за собственост – нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот, вписан в Служба по вписвания-гр.София като акт 75, том 156 по описа за 2004г. представляващ: МАГАЗИН № 3 (три), находящ се в град София, р-н Люлин, ж.к. „Люлин”, бул. „Джавахарлал Неру” № 28 (двадесет и осем), в Търговско-административен комплекс „Силвър център”, със застроена площ от 83,03 кв.м., при съседи: изток-улица, запад-вътрешен двор, север-магазин № 32 и магазин № 19, юг-магазин № 4, ЗАЕДНО с 1,06% идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, съставляващо по документ за собственост урегулиран поземлен имот № I-749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, в квартал 12 по плана на град София, местност „Люлин-Център”, целият с площ от 6905 кв.м., при съседи на поземления имот: от изток-улица и урегулиран поземлен имот № VIII-746, от запад – улица „Фортов път”, от север – улица, от юг – бул. „Джавахарлал Неру”. Тежести за имота: „Поли - М България” ООД, ЕИК: 130855077 е придобило описания имот по силата на нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот, вписан в Служба по вписвания-гр.София, книга Прехвърляния като акт 75, том 156 по описа за 2004г. Върху посочения имот са наложени следните тежести: 1/ договорна ипотека в полза на „Алианц Банк България” АД, съгласно нот. акт за договорна ипотека на недв. имот, вписан в Служба по вписвания – гр.София като акт № 65, том 14 по описа за 2007 г. за сумата от 200 000,00 лева; 2/ възбрана по настоящото изп.дело № 209/2015 г. по описа на ЧСИ Ирина Митова-Кирезиева, вписана в Служба по вписванията-София като акт № 186, том IХ по описа за 2015 год. НАЧАЛНАТА ЦЕНА, от която ще започне наддаването е в размер на 100 200,00 (сто хиляди и двеста) лева, представляваща 80% от началната цена по предходната продан на имота. Всички желаещи да оглеждат имота, могат да го сторят през времетраенето на публичната продан, посочено по-горе, след предварителна уговорка за оглед с управителя на имота Петя Рукова на тел. 0988 33 00 93. Купувачите могат да се явяват всеки работен ден и час на горепосочения адрес в сградата на на Софийски районен съд в гр. София, бул. „Цар Борис III” № 54, за да се запознаят с книжата за имота и да подават наддавателни предложения. Задатък за участие в публичната продан в размер на 10 % от посочената по-горе начална цена се внася предварително по сметка IBAN: BG31 SOMB 9130 1039 4258 03, bic: SOMB BGSF, „Общинска банка” АД с титуляр частен съдебен изпълнител Ирина Митова-Кирезиева. За всички превода на суми над 30 000 лева, съобразно Закона за мерките срещу изпиране на пари трябва да се подаде декларация, както следва: За физически лица - Декларация по чл. 4, ал.7 от ЗМИП за произход на средствата, За юридически лица – Декларация по чл.6, ал.2 ЗМИП за действителен собственик. Търгът ще се извърши по реда на чл. 488 – 501 от ГПК под формата на търг с тайно наддаване, който може да премине в търг с устно наддаване по реда на чл. 492, ал.2 от ГПК. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанцията за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в канцеларията на на Софийски районен съд в гр. София, бул. „Цар Борис III” № 54, което се отразява във входящия регистър. Направените предложения под началната цена, посочена по-горе, са недействителни. В публичната продан не могат да участват: длъжникът, неговият законен представител, лицата по чл. 185 от ЗЗД, длъжностните лица от канцеларията на районния съд, както и служителите на частния съдебен изпълнител. Постъпилите наддавателни предложения ще се отворят в присъствието на явилите се наддавачи на 13.12.2016 г. (вторник) в сградата на на Софийски районен съд в гр. София, бул. „Цар Борис III” № 54 в началото на работния ден – 09,00 чс. и ще бъде обявен купувач. При обявяването на купувача всеки от явилите се наддавачи може да предложи устно цена по-висока с размера на един задатък, като в този случай за купувач се обявява наддавачът предложил най-висока цена при устното наддаване. Обявеният за купувач е длъжен да внесе предложената от него цена в едноседмичен срок от приключването на проданта, като приспадне внесения задатък. В противен случай губи внесения от него задатък.
7.11.16 г., 18:55 targimot.com
5634.0 м²
90 000,00 лв

Земеделска земя СОФИЯ

СОФИЯ р - н Витоша, м. Босилковица
НЕЗАСТРОЕН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в гр. София, Столична община, район „Витоша“, квартал „Симеоново“, в землището на село Симеоново, ЕКАТЕ 99124 (девет, девет, едно, две, четири), представляващ земеделска земя по смисъла на ЗСПЗЗ, с начин на трайно ползване – ливада, с категория на земята при неполивни условия – четвърта, идентичен с имот № 016020 (номер нула, едно, шест, нула, две, нула) по плана за земеразделяне на Симеоново, местност „Босилковица“, с площ съгласно представен документ за собственост 10 829,00 (десет хиляди осемстотин двадесет и девет) квадратни метра, при граници североизток – поземлен имот № 016018 (номер нула, едно, шест, нула, едно, осем) – ливада, собственост на Устиянка Валентинова Динева, югоизток – поземлен имот № 016006 (номер нула, едно, шест, нула, нула, шест) – ливада, собственост на Столична община, Кметство „Симеоново“, югозапад – поземлен имот № 016017 (номер нула, едно, шест, нула, едно, седем) – животновъдна ферма и поземлен имот № 016016 (номер нула, едно, шест, нула, едно, шест) - животновъдна ферма, собственост на Държавата и северозапад – поземлен имот № 000031 (нула, нула, нула, нула, три, едно) – дере, собственост на Столична община, който имот съгласно проект на план за застрояване и заповед РД – 09 – 50 – 749 от 18.10.2004 г. на главния архитект на София, и неодобрения кадастрален план на град София представлява поземлен имот планоснимачен номер 775 (седемстотин седемдесет и пет), нанесен в кадастрален лист 755 (седемстотин петдесет и пет) и кадастрален лист 756 (седемстотин петдесет и шест), по неодобрения кадастрален план на град София, местност „Вилна зона Малинова долина – Бункера III – етап“, заедно с всички настоящи и бъдещи подобрения и приращения в имота, който имот, съгласно скица на поземлен имот № 21812/29.07.2011 г., изд. от Служба по геодезия, картография и кадастър – град София, представлява поземлен имот с идентификатор 68134.2044.775 (шест осем едно три четири точка две нула четири четири точка седем седем пет), с адрес на поземления имот – гр. София, район Витоша, местност БОСИЛКОВИЦА, с площ 10886 (десет хиляди осемстотин осемдесет и шест) кв. м., трайно предназначение на територията: Земеделска, при съседи: 68134.2044.1813 (шест осем едно три четири точка две нула четири четири точка едно осем едно три), 68134.2044.95 (шест осем едно три четири точка две нула четири четири точка девет пет), 68134.2044.1831 ( шест осем едно три четири точка две нула четири четири точка едно осем три едно), 68134.2044.852 ( шест осем едно три четири точка две нула четири четири точка осем пет две), 68134.2047.2127 ( шест осем едно три четири точка две нула четири седем точка две едно две седем), 68134.2044.948 (шест осем едно три четири точка две нула четири четири точка девет четири осем)
24.10.16 г., 14:03 targimot.com
10886.0 м²
691 536,00 лв
Земеделска земя попадаща в зона с възможност за застрояване.СГРАДА: Възможност за изграждане на две-три огромни къщи.Обади се СЕГА и цитирай този код 261694!
29.08.16 г., 12:41 address.bg
379 000,00 €
Земеделска земя в землището на с. Челопечене, с площ 3,00 дка, 4 категория, Ниво, в местността Дево мост.МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: Земеделска земя в землището на с. Челопечене, с площ 3,00 дка, 4 категория, Ниво, в местността Дево мост.Обади се СЕГА и цитирай този код 281019!
28.08.16 г., 17:22 address.bg
90 000,00 €
Поземлен имот в с.Бистрица. 3062 кв.м.
28.08.16 г., 17:05 address.bg
25,00 €
Земеделска зема в зеимлището на с. Волуяк в близост до главния път за Костинброд.
28.08.16 г., 16:46 address.bg
69 212,00 €
Земеделска земя в землището на с. Чепинци. Парцелът е със статут нива, четвърта категория.С лице на път 60м. Равен. Подходящ за паркинг, складови площи.
28.08.16 г., 15:07 address.bg
192 600,00 €
Земеделска земя, четвърта категория в с. Чепинци.Равен, с правилна правоъгълна форма. Подходящ за паркинг или складове.
28.08.16 г., 15:07 address.bg
150 600,00 €
Неулегориран парцел от 5000 кв. м . с 82 метра лице на главен път. Равен терен.СГРАДА: Подходящо за бензиностанция, застрояване.МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: Намира се в село Хераково, община Божурище.Обади се СЕГА и цитирай този код 293947!
28.08.16 г., 14:47 address.bg
150 000,00 €
Имотът се намира в землището на с. Доброславци, СО, м. Герена, район Нови Искър. Доброславци се намира на 14 километра от град София в южното подножие на Мала Планина. Граничи със землището на селата Житен и Балша, Церецел и Катина, Славовци, Мировяне и Мрамор. Има обособена зеленчукова градина. В непосредствена близост до имота минава река. Земите са плодородни и благоприятни за отглеждане на различни зърнени култури, овощни дървета. В имота има трайни насаждения: Орехи - 150 броя засадени 2013 година - период на плододаване между 8 и 9 година след създаването на ореховия масив. Период на плододаване над 100 години след началото на плододаването.СГРАДА: Имотът е с параметри 17179 кв. м., от които, обособени като дворно място 1717 кв. м. с къща на 2 етажа със ЗП 129 кв.м. Селскостопанска постройка на два етажа със ЗП 129 кв. м. Останалите 15462 кв.м. са заети от трайни насаждения - орехи и овощни дървета. В параметрите на имота има изграден трафопост, обслужващ нуждите на същия.МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: Имотът се намира в район и се отличава с климат и почвени характеристики, благоприятстващи отглеждането и развитието на трайни насаждения като орехи, царевица, слънчоглед, овощни култури, лозя, плодоволечебни растения, черници, хмел, розови градини, лавандула, многогодишни треви, декоративна растителност и др. Транспортната достъпност в района на имота е много добра за леко и тежкотоварни МПС. Перфектна транспортна комуникация със съседните населени места.ПРЕДИМСТВА: Екология - в района на имота няма източници на вредни емисии във въздуха и почвата. Имотът представлява отлична екологична среда. Целогодишен достъп до имота.Обади се СЕГА и цитирай този код 294860!
28.08.16 г., 14:36 address.bg
100 000,00 €
Земеделска земя в курортното селище Сапарева баня с площ от 6236кв.м. Равен и слънчев парцел намиращ се под градския футболен стадион . Подходяща инвестиция за СПА център. Намира се на 300 метра от минералните бани на гр. Сапарева баня.Обади се СЕГА и цитирай този код 297649!
27.08.16 г., 4:06 address.bg
560 000,00 €
Земеделска земя в курортното селище Сапарева баня с площ от 4719кв.м. Равен и слънчев парцел намиращ се до квартал Гюргево . Подходяща инвестиция за стокова база, чисто производство и др .Обади се СЕГА и цитирай този код 297651!
27.08.16 г., 4:06 address.bg
118 000,00 €
ОПИСАНИЕ НА ИМОТА: Продават се: 1. Нерегулиран поземлен имот с площ от 2286м2 и начин на трайно ползване нива в землището на кв. Суходол, местност Голяма могила в близост до адвокатския комплекс в Горна баня. Имотът е с лек наклон в близост до комуникации и след смяна на предназначението му може да бъде използван за различни строителни нужди. Цена: 94 300 Евро 2. Нерегулиран поземлен имот с площ от 2600м2 и начин на трайно ползване нива в землището на кв.Суходол местност Погледец в близост до околовръстният път срещу езерото.Имотът е с лек наклон в близост до комуникации и след смяна на предназначението му може да бъде използван за различни строителни нужди. Цена: 107 500 Евро
25.03.16 г., 14:28 icbproperties.com
2256.0 м²
94 300,00 €
ОПИСАНИЕ НА ИМОТА: Предлага се за продажба или замяна поземлен имот, намиращ се в гр. София, район “Връбница”,бул. “Европа”, с площ от 7000 м2 и попадащ в зона СМФ2. Имотът е с лице 46 м на бул. “Европа”и е разположен между шоу-рума на “Ситроен”, спедицията на “Шенкер” и шоу-рума на “Волво”, като всички съседни парцели са изкупени с инвестиционна цел. Достъпът е директно от бул. “Европа” и от гр.Божурище по ул. “Иван Вазов”. Непосредствено до границите на имота се намират и всички комуникации като газ, ток, вода и канал.
25.03.16 г., 14:27 icbproperties.com
7000.0 м²
560 000,00 €
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Имоти в град София Земеделска
1 2