Тристаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ ул. Екатерина Ненчева № 10, ет. 2
72.0 м²
99 000 лв
17.11.16 г., 20:38
Подписаната Ренета Милчева, Частен Съдебен Изпълнител, рег. №790, с район на действие СГС, обявявам на интересуващите се, че на основание чл.494, ал.2 ГПК във връзка с чл.487 от ГПК, по искане на взискателя БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ АД е насрочена ПУБЛИЧНА ПРОДАН с времетраене от 21.11.2016 г. до 21.12.2016 г. на следния недвижим имот, собственост на ВИКТОР ВАСИЛЕВ АНДРЕЕВ, а именно: АПАРТАМЕНТ №6 /шест/, находящ се в гр. София, Столична община, район "Лозенец", ул. "Екатерина Ненчева" №10 /десет/, ет.2 /две/, със застроена площ от 71.67 /седемдесет и едно цяло шестдесет и седем стотни/ кв.м., състоящ се от входно антре, стая, кухненски бокс, трапезария, дневна, баня с тоалетна, един балкон, при съседи: двор, двор, апартаемент №5 /пет/, стълбище, апартамент №7 /седем/, двор, заедно с 3.40% /три цяло и четиридесет стотни върху сто/ идеални части от сградата и заедно с 1.99% /едно цяло деветдесет и девет стотни върху сто/ идеални части от правото на собственост върху мястото, върху което е построена сградата, представляващо УПИ XI-1070,1382 /единадесети, отреден за имот с планоснимачни номера хиляда и седемдесет, хиляда триста осемдесет и две/ от квартал 36 /тридесет и шест/ по плана на гр. София, местност "Витоша-ВЕЦ-Симеоново", целият с площ по нотариален акт от 1850 /хиляда осемстотин и петдесет/ кв.м., а по скица с площ от 1815 /хиляда осемстотин и петнадесет/ кв.м., при съседи по скица: бара, УПИ XII-741 /дванадесети, отреден за имот с планоснимачен номер седемстотин четиридесет и едно/, УПИ XIV-739 /четиринадесети, отреден за имот с планоснимачен номер седемстотин тридесет и девет/, УПИ X-734 /десети, отреден за имот с планоснимачен номер седемстотин тридесет и четири/ и улица Публичната продажба ще се произведе в сградата на СРС, в гр.София, бул. „Цар Борис ІІІ“ №54, п.к.1612, тел.: 8955300, 9526539, факс: 9516798. и приключва на основание чл.489, ал.5 от ГПК в края на работното време в последния ден. Началната цена, от която ще започне наддаването за имота, е 99 000.00 лв. (деветдесет и девет хиляди лева). Същата представлява 80% от началната цена по първата публична продан. Върху имота има следните тежести: Върху имота е учредена договорна ипотека, вписана в СВ – гр. София, акт 79, том 46, дв.вх.рег. № 53533/27.07.2007г. в полза на БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ АД - взискателя по настоящото изпълнително дело № 2013790400683. Върху имота е наложена възбрана, вписана в СВ – гр. София, акт 246, том 8, дв.вх.рег. №17520/18.04.2013г. по настоящото изпълнително дело № 2013790400683 по мой опис в полза на взискателя БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ АД . Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията на съда всеки присъствен ден, за да прегледат книжата/чл.488, ал.2 от ГПК/. Всички желаещи да прегледат имота, могат да сторят това всеки понеделник, сряда и петък от 17 до 19 часа. За пазач на имота е назначен Виктор Василев Андреев, тел.: 0895555373. Задатъкът - 10 % върху началната цена на продавания имот за участие в проданта се внася предварително по сметка на Частен Съдебен Изпълнител Ренета Милчева - IBAN BG 43 PIRB 8050 1604 0134 21, BIC код PIRBBGSF по изпълнително дело № 20137900400683 (чл.489, ал.1 от ГПК). Взискателят не внася задатък, ако вземането надвишава неговия размер. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в канцеларията на районния съд, което се отразява във входящия регистър (чл.489, ал. 4 ГПК). Наддавачът може да направи повече наддавателни предложения. Всяко наддавателно предложение се прави отделно. Всички интересуващи се от имота следва да имат предвид ограничението по чл.185 ЗЗД, посочващо лимитативно лицата, които НЕ могат да бъдат купувачи на публична продан, нито пряко, нито чрез подставено лице! На 22.12.2016 г. в 9.00 часа в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявя купувача по реда на чл.492 от ГПК.
Още targimot.com