Тристаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ в гр.София, ул.”Вълко Радински” №11, бл.72
94.0 м²
104 100 лв
2.06.17 г., 17:45
АПАРТАМЕНТ №8 /осем/, находящ се в гр.София, ул.”Вълко Радински” №11 /единадесет/, на III етаж в жилищна сграда – блок 72, състоящ се от три стаи, кухня и сервизни помещения, със застроена площ 93.71 кв.м. /деветдесет и три цяло и седемдесет и една стотни квадратни метра/, при съседи: на жилището: от север – тревна площ, от юг – улица, от изток – тревна площ и от запад – Евгения Танева, отгоре – Иван Бекярски и отдолу – Стефан Вукарски, който имот съгласно действащата Кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-95/18.12.2015 г. на Изпълнителния директор на АГКК съставлява самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.802.616.1.8, с адрес: гр.София, район „Изгрев“, ул.”Вълко Радински” №11, блок 72, ет.3, ап.8, разположен в сграда №1 в поземлен имот с идентификатор 68134.802.616, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж 68134.802.616.1.9, под обекта:68134.802.616.1.4 и над обекта 68134.802.616.1.12, ведно с принадлежащо ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ №8 /осем/, с полезна площ по документи за собственост от 11.30 кв.м., а съгласно кадастрална схема на самостоятелен обект в сграда от 11.64 кв. м., при съседи: от север – коридор, от юг – улица, от изток – Вукарски и от запад – Тенева, както и ведно с 11.64 % идеални части от общите части на сградата и със съответното право на строеж върху терена
Още targimot.com