Офис СОФИЯ

СОФИЯ ул. Българска морава 97
ОФИС №1(едно) с площ от 52.50 (петдесет и две цяло и петдесет стотни) кв.м. разположен на две нива в сутерен и партер на сградата и състоящ се от едно помещение, склад и санитарен възел, при съседи: в партера: ул.”Българска морава” офис №2, проход на блока, а в сутерена: складово помещение на офис №2, улица „Българска морава”, абонатна станция, ведно с 6.96%(шест цяло и деветдесет и шест стотни процента)идеални части от общите части на сградата и от описания по-горе урегулиран поземлен имот.
16.12.16 г., 4:17 targimot.com
53.0 м²
47 000,00 лв

Тристаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ ул. Българска морава 97
АПАРТАМЕНТ №18 (осемнадесет). разположен на целия мансарден етаж с площ от 179.34 (сто седемдесет и девет цяло и тридесет и четири стотни)кв.м.. състоящ се от дневна кухня с кът за хранене в непосредствена връзка с нея, две спални, едната от които с дрешник. тоалетна, баня с тоалетна, кабинет и две открити тераси ведно с МАЗЕ №18 (осемнадесет) с площ от 2.9 (две цяло и девет десети) кв.м. при сьседи:мазе№17, коридор и тоалетна, както и ведно с 8 2% (осем цяло и две десети процента) идеални части от общите части на сградата и 3.249%(три цяло и двеста четиридесет и девет хилядни процента) идеални части от имота. в който е построена сградата.
15.12.16 г., 21:09 targimot.com
179.0 м²
140 000,00 лв

Двустаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ гр. София, ул. Българска морава 97
Подписаната, Ирина Митова-Кирезиева, частен съдебен изпълнител с рег. № 839 и район на действие Софийски градски съд, ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 08.12.2016г. до 08.01.2017г. ще се проведе ПУБЛИЧНА ПРОДАН на недвижим имот, съсобственост на СТЕЛИАН АНГЕЛОВ ПЕТРОВ – ДЛЪЖНИК и НЕЛИ ВАСИЛЕВА ЦАНКОВА – ПЕТРОВА – ИПОТЕКАРЕН ДЛЪЖНИК, а именно: АПАРТАМЕНТ № 12 (дванадесети), находящ се на четвърти жилищен етаж в жилищна сграда в град София, район „Възраждане“, Столична община, улица „Българска морава“ № 97 (деветдесет и седем), със застроена площ 91, 74 (деветдесет и едно цяло и седемдесет и четири стотни) квадратни метра, състоящ се от: антре, две стаи, дневна, кухня, тоалетна, баня с тоалетна, при съседи: север – стълбищна площадка; юг – двор; изток – апартамент № 13 (тринадесет) и улица „Българска морава“; запад – двор, заедно с 5, 92 % (пет цяло и деветдесет и две стотни) идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 19, 43 кв.м. (деветнадесет цяло и четиридесет и три стотни квадратни метра) и толкова идеални части от правото на строеж върху мястото, при квадратура за ценообразуване от 111, 17 кв.м. (сто и единадесет цяло и седемнадесет стотни квадратни метра), включваща застроена площ и размера на идеалните части, заедно с прилежащото МАЗЕ № 11 (единадесет), с площ 3, 69 (три цяло и шестдесет и девет стотни) квадратни метра, при съседи: север – мазе № 7 (седем) и стълбище; юг – коридор; изток – мазе № 12 (дванадесет); запад – мазе № 10 (десет), заедно с 0, 07 % (нула цяло и седем стотни върху сто) идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 0, 22 кв.м. (нула цяло двадесет и две стотни квадратни метра) и толкова идеални части от правото на строеж върху мястото, при квадратура за ценообразуване от 3, 91 кв.м. (три цяло деветдесет и една стотни квадратни метра), включваща застроена площ и размера на идеалните части, като дворното място е с площ от 510, 23 (петстотин и десет цяло и двадесет и три стотни квадратни метра) кв.м., съставляващо УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ стар номер XIII – 26 /тринадесети, отреден за имот планоснимачен номер двадесет и шести/ от квартал № 160 /сто и шестдесети/ по плана на град София, местност „Зона Б-4 /четири/“, ул. „Българско морава“ № 97 (деветдесет и седем), включен съгласно подробен устройствен план, одобрен със Заповед РД-09-50-698/30.-9.2004г. в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ XII – 25, 26 /дванадесети, отреден за имоти с планоснимачни номера двадесет и пет и двадесет и шест/ от квартал № 160 /сто и шестдесети/ по плана на град София, местност „Зона Б-4“, ул. „Българско морава“ № 97, 99 /деветдесет и седем, деветдесет и девет/, целият от 1010, 58 /хиляда и десет цяло и петдесет и осем стотни/ кв. м., при граници на новообразувания имот: ул. „Българско морава“, УПИ XI за ХВК Хр. Ников, УПИ XX за ХВК, УПИ XX за музей и УПИ XIV – 21, 28, който недвижим имот, съгласно схема № 15-554019-11.11.2016г., издадена от СГКК – гр. София, представлява самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.301.575.2.12 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-32/01.04.2016г. на изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на имота: гр. София, район Възраждане, ул. Българска морава № 97, ет. 5, ап. 12, самостоятелният обект се намира в сграда № 2, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.301.575, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 68134.301.575.2.13; под обекта: 68134.301.575.2.9; над обекта: 68134.301.575.2.15, стар идентификатор: няма. НАЧАЛНАТА ЦЕНА, от която ще започне наддаването за посочените недвижими имоти е в размер на 200 025, 00 /двеста хиляди и двадесет и пет/ лева, представляващи 75% от оценката на имота. Продажбата на недвижимия имот ще продължи един месец, като започне на 08.12.2016г. до 08.01.2017г. Тъй като последният ден от срока – 08.01.2017г. е неприсъствен ден /неделя/, срокът за подаване на писмени наддавателни предложения изтича в първия следващ присъствен ден – 09.01.2017г. /понеделник/. Постъпилите наддавателни предложения ще се отворят в присъствието на явилите се наддавачи на 10.01.2017 г. (вторник) в сградата на Софийски районен съд в гр.София, бул. „Цар Борис III” № 54 в началото на работния ден - 09,00 ч. и ще бъде обявен купувач. Тежести за имота: Имотът е придобит от длъжника въз основа на Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 87, том 5, рег. № 13061, дело № 818/2008г., вписан в служба по вписвания София с вх. № 54002, акт 17, том СXXXII, дело № 31002/2008г. Върху посочения имот са наложени следните тежести: 1. Договорна ипотека, вписана в Служба по вписванията-София като акт № 31, том LII, вх.рег. № 54003 от 22.07.2008 год., за сумата от 127 500 eвро; 2. Възбрана по настоящото изпълнително дело, вписана в служба по вписвания София като акт № 147, том 20, вх. рег. № 72880 от 22/11/2016 г. 3. Възбрана по изп. дело № 186/2016г. по описа на ЧСИ Ивелина Божилова, вписана в служба по вписвания София като акт № 64, том 6, вх. рег. № 19401 от 07.04.2016г.; 4. Възбрана, вписана в служба по вписвания София като акт № 292, том 3, вх. рег. № 7566 от 08.03.2010г. Всички желаещи да оглеждат имота, могат да го сторят през времетраенето на публичната продан, посочено по-горе, след предварително обаждане в кантората на частния съдебен изпълнител за уговаряне на оглед. Купувачите могат да се явяват всеки работен ден и час на горепосочения адрес в сградата на Районен съд гр. София, за да се запознаят с книжата за имота и да подават наддавателни предложения. За всички превода на суми над 30 000 лева, съобразно Закона за мерките срещу изпиране на пари трябва да се подаде декларация, както следва: За физически лица - Декларация по чл. 4, ал.7 от ЗМИП за произход на средствата, За юридически лица – Декларация по чл.6, ал.2 ЗМИП за действителен собственик. Задатък за участие в публичната продан в размер на 10 % от посочената по-горе начална цена се внася предварително по сметка IBAN: BG31 SOMB 9130 1039 4258 03, bic: SOMB BGSF, „Общинска банка” АД с титуляр частен съдебен изпълнител Ирина Митова-Кирезиева. Търгът ще се извърши по реда на чл. 488 – 501 от ГПК под формата на търг с тайно наддаване, който може да премине в търг с устно наддаване по реда на чл. 492, ал.2 от ГПК. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанцията за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в канцеларията на Софийски районен съд в гр.София, бул. „Цар Борис III” № 54, което се отразява във входящия регистър. Направените предложения под началната цена, посочена по-горе, са недействителни. В публичната продан не могат да участват: длъжникът, неговият законен представител, лицата по чл. 185 от ЗЗД, длъжностните лица от канцеларията на районния съд, както и служителите на частния съдебен изпълнител. Постъпилите наддавателни предложения ще се отворят в присъствието на явилите се наддавачи на 10.01.2017 г. (вторник) в сградата на Софийски районен съд в гр.София, бул. „Цар Борис III” № 54 в началото на работния ден - 09,00 ч. и ще бъде обявен купувач. При обявяването на купувача всеки от явилите се наддавачи може да предложи устно цена по-висока с размера на един задатък, като в този случай за купувач се обявява наддавачът предложил най-висока цена при устното наддаване. Обявеният за купувач е длъжен да внесе предложената от него цена в едноседмичен срок от приключването на проданта, като приспадне внесения задатък. В противен случай губи внесения от него задатък.
7.12.16 г., 19:18 targimot.com
91.0 м²
200 025,00 лв

Практичен двустаен апартамент на шпакловка и замазка, център

Област София гр. София "Център" ул. Българска морава
Предлагаме на вашето внимание двустаен апартамент на шпакловка и замазка с площ 62.73 кв.м. находящ се на пети етаж от шест в новострояща се жилищна кооперация в центъра на столицата. Имотът е идеален за инвестиция. Жилището е със западно изложение и се характеризира със следното разпределение: • Спалня • Всекидневна с кухненски бокс • Тераса • Баня и две тоалетни Към апартамента принадлежи мазе с площ 3кв.м. . Има възможност за закупуване на гараж с цена 10000евро. В широкия център на София до училище, на 200 м. от супермаркет Била, на 1 км. от Mall Sofia както и на пешеходно разстояние от пазара Димитър Петков, жилищната кооперация е на безспорно удобна локация. С бърз е лесен достъп до спирки на градски транспорт (Трамвай 22, 10, 3, 8; Автобус 60). В района се намират Национален Дворец на децата, 81 ОДЗ Лилия, 119 ЦДГ и други удобства . Можем да организираме оглед на имота в удобно за вас време. За целта, свържете се с отговорния за офертата брокер и му кажете кога бихте искали да направите оглед. Имотът може да бъде резервиран и свален от продажба със заплащане на депозит, след което се прекратява провеждането на огледи с други купувачи и започва подготовка на документите за сключване на предварителен и окончателен договор. Свържете се с отговорния брокер за този имот за подробна информация относно процедурата на покупка и начините за плащане. Ние сме реномирана компания и ще бъдем с вас не само по време на покупката, но и след това, осигурявайки ви допълнителни услуги по ваше изискване с цел пълноценно и безпроблемно ползване на новозакупения имот. Услугите, които можем да предложим, включват получаване на одобрение за ипотечен кредит, застраховка на движимо и недвижимо имущество, застраховка живот, медицинско и автомобилно застраховане, строителни и ремонтни дейности, обзавеждане, юридически и счетоводни услуги и др.
21.10.16 г., 22:25 bulgarianproperties.bg
62.73 м²
48 000,00 €

Тристаен апартамент на шпакловка и замазка в широк център

Област София гр. София "Център" ул. Българска морава
Предлагаме на вашето внимание функционален тристаен апартамент на шпакловка и замазка с площ 99.35 кв.м. находящ се на шести - последен етаж в нова жилищна кооперация, намираща се в центъра на столицата. Имотът е идеален за инвестиция. Жилището е със западно изложение и се характеризира със следното разпределение: • Две спални • Всекидневна с кухненски бокс • Две тераси • Баня и две тоалетни Към апартамента принадлежи мазе с площ 3кв.м. . Има възможност за закупуване на гараж с цена 10000евро. В широкия център на София до училище, на 200 м. от супермаркет Била, на 1 км. от Mall Sofia както и на пешеходно разстояние от пазара Димитър Петков, жилищната кооперация е на безспорно удобна локация. С бърз е лесен достъп до спирки на градски транспорт (Трамвай 22, 10, 3, 8; Автобус 60). В района се намират Национален Дворец на децата, 81 ОДЗ Лилия, 119 ЦДГ и други удобства . Можем да организираме оглед на имота в удобно за вас време. За целта, свържете се с отговорния за офертата брокер и му кажете кога бихте искали да направите оглед. Имотът може да бъде резервиран и свален от продажба със заплащане на депозит, след което се прекратява провеждането на огледи с други купувачи и започва подготовка на документите за сключване на предварителен и окончателен договор. Свържете се с отговорния брокер за този имот за подробна информация относно процедурата на покупка и начините за плащане. Ние сме реномирана компания и ще бъдем с вас не само по време на покупката, но и след това, осигурявайки ви допълнителни услуги по ваше изискване с цел пълноценно и безпроблемно ползване на новозакупения имот. Услугите, които можем да предложим, включват получаване на одобрение за ипотечен кредит, застраховка на движимо и недвижимо имущество, застраховка живот, медицинско и автомобилно застраховане, строителни и ремонтни дейности, обзавеждане, юридически и счетоводни услуги и др.
21.10.16 г., 22:25 bulgarianproperties.bg
99.35 м²
75 000,00 €
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Имоти в град София Българска Морава

Оферти град София Център Гараж

София / град София / Център
Допълнителна информация Отдавам под наем външно паркомясто на ул. "Българска морава" 54. Михаил Михайлов обл. София / град София 0885216552 Запитване Печат
14.03.16 г., 12:21 imoti.bg
20.0 м²
60,00 лв