Тристаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ ул. "Професор Милко Борисов" № 5, вх. В
77 м²
124,500 лв
2017-5-4
НЕДВИЖИМ ИМОТ, находящ се в секция „В“ в ЖИЛИЩЕН КОМПЛЕКС, със секции A, B, C, D, E, F и подземни гаражи, с РЗП 13426.66 (четиринадесет хиляди четиристотин двадесет и шест цяло и шестдесет и шест стотни) кв.м., която секция „В“ е снабдена с Удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж № 807 от 29.07.2009год. на Дирекция „Контрол по строителството“ при СО, с административен адрес на секция „В“: гр. София, Столична община, район Лозенец, улица „Професор Милко Борисов“ № 5 (пет), вход „В“, построен в три урегулирани поземлени имота: УПИ IV-1267 (четвърти отреден за имот планоснимачен номер хиляда двеста шестдесет и седем) от квартал 96 (деветдесет и шест) по плана на град София, местността „Витоша-ВЕЦ Симеоново“, целият с площ от 1200 (хиляда и двеста) кв.м., при съседи: улица, улица, УПИ III-1267, УПИ I-1267, УПИ III-1267 (трети за имот хиляда двеста шестдесет и седем) от квартал 96 (деветдесет и шест) по плана на град София, местността „Витоша-ВЕЦ Симеоново“, целият с площ 1876 (хиляда осемстотин седемдесет и шест) кв.м., при съседи: улица, УПИ II-1339, УПИ 1476, улица, УПИ I-1276 и УПИ IV-1267 и УПИ I-1267 (първи за имот хиляда двеста шестдесет и седем) от квартал 96 (деветдесет и шест) по плана на град София, местността „Витоша-ВЕЦ Симеоново“, целият с площ от 1220 (хиляда двеста и двадесет) кв.м., при съседи: улица, улица, УПИ IV-1267, УПИ III-1267, а именно: АПАРТАМЕНТ № 33 (тридесет и три), находящ се в секция „В“ на партерен етаж, на кота +/- 0,00 (плюс минус нула) метра, състоящ се от антре, тоалетна, баня с тоалетна, два кабинета, дневна, две тераси, със застроена площ от 76.55 (седемдесет и шест цяло и петдесет и пет стотни) кв.м., при съседи: двор, стълбищна клетка, ап. 32, двор, заедно със СКЛАДОВО ПОМЕЩЕНИЕ № 33 (тридесет и три), с полезна площ от 3.16 (три цяло и шестнадесет стотни) кв.м., при съседи: общо помещение, коридор, мазе 52, двор, заедно с 0.89% (нула цяло и осемдесет и девет стотни върху сто) идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 20.16 (двадесет цяло и шестнадесет стотни) кв.м., както и съответните прилежащи на апартамента идеални части от правото на строеж върхуурегулираните поземлени имоти, върху които е построен комплексът, описани по-горе.
Ощеtargimot.com
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
София, Борисов

Едностаен апартамент БОТЕВГРАД

БОТЕВГРАД гр.Ботевград, област Софийска, ул.”Преслав”№ 48, кв.10, вх.В,ет.5, ап.14
40 м²
10,800 лв
2017-12-7
Апартамент №14 (четиринадесети), находящ се на петия етаж, вх.В на жилищна сграда-блок, построена в квартал 10 (десети) по плана на гр.Ботевград, ул.“Преслав“ №48, община Ботевград, област София, представляващ самостоятелен обект – жилище, апартамент с идентификатор 05815.302.243.2.74, съгласно Схема №15-453896-09.12.2014г., одобрена със Заповед РД-18-49/14.10.2011г. на изп.директор на АГКК, който самостоятелен обект се намира в сграда №2, разположена в поземлен имот с идентификатор 05815.302.243 със застроена площ по акт за собственост и схема от 39.97 (тридесет и девет цяло и деветдесет и седем стотни) кв. метра, състоящ се от стая, кухня и сервизни помещения, при съседи по акт за собственост: ап.№13 (тринадесети), собственост на Веселин Борисов Негойчев и ап.№15 (петнадесети), собственост на Владимир Стоев Проданов и съседи по схема: на същия етаж: 05815.302.243.2.73, 05815.302.243.2.75; под обекта: 05815.302.243.2.71; над обекта: 05815.302.243.2.77, заедно с прилежащото избено помещение №14 (четиринадесети) със светла площ от 2.30 (две цяло и тридесет стотни) кв. метра, при съседи: мазе №13 (тринадесети), собственост на Веселин Борисов Негойчев и мазе №15 (петнадесети), собственост на Владимир Стоев Проданов, както и 3.47 % (три цяло и четиридесет и седем стотни върху сто) идеални части от общите части на сградата и толкова от правото на строеж. На основание чл.494 ал.2 ГПК определената начална цена на описания имот, от която да започне наддаването, e 10 800 лв. /десет хиляди и осемстотин лева/. Всички желаещи да огледат продавания недвижим имот могат да сторят това всеки ден през времетраенето на публичната продан, по посоченото по-горе местонахождение в гр.Ботевград, област Софийска, ул.”Преслав”№ 48, кв.10, вх.В,ет.5, ап.14, след предварително обаждане на тел: 0894 27 84 05 - лице за контакт Светла Симеонова.
Ощеtargimot.com
88 м²
62,400 лв
2017-10-19
О Б Я В Л Е Н И Е по изп. дело № 20108440401125 Подписаният Стоян Якимов, Частен съдебен изпълнител с район на действие Софийски градски съд, на основание чл. 487 и сл. от ГПК изнасям на ПУБЛИЧНА ПРОДАН следния недвижим имот, описан с протокол от 10.06.2010 г., собственост на ипотекарните длъжници Иван Борисов Георгиев и Павлина Ананиева Георгиева, а именно: АПАРТАМЕНТ № 49 /четиридесет и девет/, находящ се в град София, СО, район „Люлин”, ж.к. „Люлин”, блок № 803 /осемстотин и три/, вход „В”, на 4 /четвърти/ етаж, с площ от 87.86 /осемдесет и седем цяло и осемдесет и шест стотни/ квадратни метра, състоящ се от: две стаи, дневна, кухня и сервизни помещения, при съседи: стълбище, държавен апартамент № 48 /четиридесет и осем/, двор, улица „Гоце Делчев”, заедно с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 11 /единадесет/, при съседи: коридор, мазе № 12 /дванадесет/ на държавен апартамент № 50 /петдесет/ и коридор, заедно с 3.222 % /три цяло двеста двадесет и две хилядни върху сто/ идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Върху изнесения на публична продан имот има следните вписани тежести: Договорна ипотека № 34, том 43, дв. вх. рег. № 56809 от 31.08.2016 г., Подновяване/новиране на договорна ипотека № 178, том 43, дв. вх. рег. № 47913 от 08.08.2016 г. и Възбрана № 192, том 9, дв. вх. рег. № 24071 от 10.06.2010 г. в полза на взискателя - „СИбанк” ЕАД за сумата от 49 395.00 лв.- главница, ведно със съответната лихва съгласно договор за кредит от 2006 г.. ЦЕНАТА, ОТ КОЯТО ЗАПОЧВА ПРОДАНТА НА ИМОТА Е В РАЗМЕР НА 62 400.00 лв. /шестдесет и две хиляди и четиристотин лева/. Проданта ще се проведе в канцеларията на Софийски районен съд, с адрес: гр. София, бул. “Цар Борис III” № 54, на 24.11.2017 г. в началото на работния ден, като започва на 23.10.2017 г. и завършва на 23.11.2017 г.- 17.00 часа. Недвижимият имот може да бъде преглеждан понеделник, сряда и петък от 17.00 часа до 19.00 часа. За пазач на имота е определен Павлина Георгиева. Задатъкът в размер на 10 на сто от началната цена се внася предварително по сметка на Частен съдебен изпълнител Стоян Якимов, рег. № 844 по сметка "УНИКРЕДИТ БУЛБАНК" АД, BG57UNCR70001520546988, BIC КОД: UNCRBGSF, с титуляр ЧСИ Стоян Якимов по изп. дело № 20108440401125. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в канцеларията на Софийски районен съд, което се отразява във входящия регистър / при условията на чл. 489 ал. 4 и 5 от ГПК/. На 24.11.2017 г. в началото на работния ден в сградата на Софийски районен съд в гр. София, бул. “Цар Борис III” № 54 ще се състави протокол и ще бъде обявен купувач от частния съдебен изпълнител /чл. 492 ал. 1 ГПК/. Ако при обявяване на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък ще се пристъпи към устно наддаване със стъпка в размер на един задатък /чл. 492, ал. 2 от ГПК/.
Ощеtargimot.com

Къща Столник

Столник с.Столник, община Елин Пелин, област Софийска
129 м²
76,200 лв
2017-10-13
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ от 970 (деветстотин и седемдесет) кв. метра по документ за собственост, а по скица от 1 000 (хиляда) кв. метра, находящ се в с. Столник, община Елин Пелин, област София, съставляващ имот с пл. номер 221 (двеста двадесет и едно), за който е отреден парцел XX (двадесети) в кв.29 (двадесет и девети) по плана на селото, утвърден със Заповед №АБ-472/30.12.1982г. и изменен със Заповед №ТС-256/2005г., при граници и съседи по скица: улица, УПИ XXI-223 (двадесет и първи, отреден за двеста двадесет и три), УПИ VI-222 (шести, отреден за двеста двадесет и втори), УПИ VII-490 (седми, отреден за четиристотин и деветдесети) и УПИ XIX-220 (деветнадесети, отреден за двеста и двадесети), а по документ за собственост: шосе, Георги Андреев Богданов и Манчо Неделков Каркчийски, заедно с построената в имота ЕДНОЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА (стая, килер, санитарен възел с баня и коридор), с пристройка на един етаж - дневна с кухненски бокс, гараж със склад, санитарен възел и техническо помещение, заедно със стопанска сграда с обслужващо предназначение с РЗП от 129.00 (сто двадесет и девет) кв. метра, както и всички бъдещи и евентуални постройки, подобрения, приращения и допълнителни построявания върху по-горе описания имот, ведно с Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 860 (осемстотин и шестдесет) кв.м. по документ за собственост, а по скица 905 (деветстотин и пет) кв.м., находящ се в с. Столник, община Елин Пелин, област София, съставляващ имот планоснимачен номер 490 (четиристотин и деветдесет), за който е отреден парцел VII (седми), кв.29 (двадесет и девети) по плана на селото, утвърден със Заповед №АБ-472/30.12.1982г., изменен със Заповед №13/2202.1993г., при граници и съседи по документ за собственост: Илия Борисов Комитски, улица, Витан Андреев Богданов, Георги Андреев и Филип Арахангелов Тодоров, а по скица: улица, УПИ VIII- 219 (осми, отреден за двеста и деветнадесети), УПИ XIX-220 (деветнадесети, отреден за двеста и двадесети), УПИ XX- 221 (двадесети, отреден за двеста двадесет и първи), УПИ XXI-223 (двадесет и първи, отреден за двеста двадесет и трети) и УПИ VI-222 (шести, отреден за двеста двадесет и втори) съгласно скица №76/26.01.2017г. на Община Елин Пелин, със Заповед №ТС-862/2008г. на Кмета на Община Елин Пелин, УПИ XX-221 и УПИ VII-490 в кв.29, се обединяват в един общ нов УПИ VII-221, 490 за ЖС и магазин в кв.29 на с. Столник с площ от 1 905.00 кв. метра със съседи по скица – улица, УПИ VIII-219; УПИ XXII-220; УПИ XIX-220; улица; УПИ XXI-223; УПИ VI-222. На основание чл.494 ал.2 ГПК определената начална цена на описания имот, от която да започне наддаването, е 76 200 лв. /седемдесет и шест хиляди и двеста лева/. Всички желаещи да огледат продавания недвижим имот могат да сторят това всеки ден през времетраенето на публичната продан по местонахождението му в землището на с.Столник, община Елин Пелин, област Софийска, след предварително обаждане на тел. 0884 100 100 с лице за контакт Емил Илиев.
Ощеtargimot.com

Земеделска земя Добърчин

Добърчин с.Добърчин, община Своге, област Софийска
810 м²
25 лв
2017-10-5
1/9 /eдна девета/ идеална част от поземлен имот с площ от 810 / осемстотин и десет) квадрaтни метра, находящ се в землището на село Добърчин, Софийска област и попадащ в границите на околовръстен строителен полигон на местността "Елова река", одобрен с решение 84/11.08.1987г. на ОНС София, при граници и съседи на имота: път, зем. имот на н-ци на Борис Богданов Тасков, Аспарух Борисов Богданов, н-ци на Динчо Борисов Богданов и гора. На основание чл.485 ГПК определената начална цена на описания имот, от която да започне наддаването, е 25 лв. /двадесет и пет лева/.
Ощеtargimot.com

Едностаен апартамент БОТЕВГРАД

БОТЕВГРАД гр.Ботевград, област Софийска, ул.”Преслав”№ 48, кв.10, вх.В,ет.5, ап.14
40 м²
12,000 лв
2017-9-9
Апартамент №14 (четиринадесети), находящ се на петия етаж, вх.В на жилищна сграда-блок, построена в квартал 10 (десети) по плана на гр.Ботевград, ул.“Преслав“ №48, община Ботевград, област София, представляващ самостоятелен обект – жилище, апартамент с идентификатор 05815.302.243.2.74, съгласно Схема №15-453896-09.12.2014г., одобрена със Заповед РД-18-49/14.10.2011г. на изп.директор на АГКК, който самостоятелен обект се намира в сграда №2, разположена в поземлен имот с идентификатор 05815.302.243 със застроена площ по акт за собственост и схема от 39.97 (тридесет и девет цяло и деветдесет и седем стотни) кв. метра, състоящ се от стая, кухня и сервизни помещения, при съседи по акт за собственост: ап.№13 (тринадесети), собственост на Веселин Борисов Негойчев и ап.№15 (петнадесети), собственост на Владимир Стоев Проданов и съседи по схема: на същия етаж: 05815.302.243.2.73, 05815.302.243.2.75; под обекта: 05815.302.243.2.71; над обекта: 05815.302.243.2.77, заедно с прилежащото избено помещение №14 (четиринадесети) със светла площ от 2.30 (две цяло и тридесет стотни) кв. метра, при съседи: мазе №13 (тринадесети), собственост на Веселин Борисов Негойчев и мазе №15 (петнадесети), собственост на Владимир Стоев Проданов, както и 3.47 % (три цяло и четиридесет и седем стотни върху сто) идеални части от общите части на сградата и толкова от правото на строеж. На основание чл.485 ГПК определената начална цена на описания имот, от която да започне наддаването, e 12 000 лв. /дванадесет хиляди лева/. Всички желаещи да огледат продавания недвижим имот могат да сторят това всеки ден през времетраенето на публичната продан, по посоченото по-горе местонахождение в гр.Ботевград, област Софийска, ул.”Преслав”№ 48, кв.10, вх.В,ет.5, ап.14, след предварително обаждане на тел: 0894 27 84 05 - лице за контакт Светла Симеонова.
Ощеtargimot.com
164 м²
229,800
2017-9-19
Отличен тристаен апартамент със застроена площ 136,58 кв.м. и обща площ 163.78 кв.м в затворен комплекс Преслав! Разпределение: входно антре,просторна дневна с кухненски бокс, трапезария, работен кът и тераса, две спални , едната с дрешник и тераса към нея, две бани с тоалетни. Два склада 4,87 и 4,64 кв.м и подземен гараж 20,06 кв.м.с ролетна щора. Отопление на газ. Стилно обзавеждане, бяла и черна техника.Отопление на газ.Разумна такса за поддръжка. Апартаментът е обединен от два двустайни апартамента.Възможност за трета спалня. Местоположение: кв. Витоша. ул. Милко Борисов, комплекс ' Преслав'. В близост до Фантастико, Кауфланд и комплекс ' Макси'. Бърз достъп по Симеоновско шосе към центъра на София и Околовръстен път. Сграда: Тухлена сграда в луксозен комплекс от затворен тип - ''Преслав''. Отлични общи части.Мазе. Отлично поддържана паркова среда. Детска площадка до блока. Денонощна охрана на входа на комплекса. Паркиране в подземни гаражи с ролетни щори. Предимства: **Луксозно обзаведен апартамент**Функционално разпределение**Затворен комплекс**Паркова среда**Денонощна охрана**Подземен гараж. Обади се сега и цитирай този код: 332509!!! Другите наши оферти вижте на следната карта: ***
Ощеbazar.bg

Земеделска земя Владая

Владая местност "Ново село"
3545 м²
20,040 лв
2017-9-20
О Б Я В Л Е Н И Е по изп. дело № 20128440402448 Подписаната Помощник – частен съдебен изпълнител Ирина Парапунова при Стоян Якимов, Частен съдебен изпълнител с район на действие Софийски градски съд, на основание чл. 487 и сл. от ГПК изнасям на ПУБЛИЧНА ПРОДАН следния недвижим имот, описан с протокол от 19.09.2012 г., собственост на Никола Борисов Иванов, а именно: ПАСИЩЕ МЕРА, находящо се в землището в село Владая, СО – р-н „Витоша”, обл. София-град, м. „Ново село”, седма категория, с площ 3545 /три хиляди петстотин четиридесет и пет/ кв.м, съставляващо съгласно скица поземлен имот № 024276 /нула, две, четири, две, седем, шест/, по картата на землището на село Владая, ЕКАТТЕ 11394 /едно, едно, три, девет, четири/, който поземлен имот е образуван при разделянето на имот № 024129 /нула, две, четири, едно, две, девет/, при граници и съседи: имоти № 024277 – пасище, мера на Бистра Борисова Петрова, имот № 024210 – изоставени трайни насаждения, имот № 024258 – пасище, мера на Мария Ангелова Какалова и др., имот № 024259 – пасище, мера на Стаменка Костадинова Братанова, имот № 024260 - пасище, мера на Живко Спасов Панкев, имот № 024226 – пасище, мера на наследниците на Никола Дамянов Благоев, имот № 024115 – пасище, мера на наследниците на Петър Велев Маринков. Върху изнесения на публична продан имот има следните вписани тежести: Договорна ипотека № 157, том XXVI, дело № 29005/2009 г. и Възбрана № 213, том № XX от 2010 г., вх. рег. № 52578/19.11.2010 г., Възбрана № 9, том 3, дв. вх. рег. № 6385/24.02.2011 г., Възбрана № 266, том 22, дв. вх. рег. № 58845/15.12.2010 г., Възбрана № 140, том 17, дв. вх. рег. № 45185/11.10.2010 г. и Възбрана № 64, том 14, дв. вх. рег. № 37294/20.08.2010 г. в полза на взискателя „Банка ДСК” ЕАД за сумата от 120 000 лв.- главница, съгласно Договор за кредит № 19 от 28.09.2006 г. ЦЕНАТА, ОТ КОЯТО ЗАПОЧВА ПРОДАНТА НА ИМОТА Е В РАЗМЕР НА 20040 лв. /двадесет хиляди и четиридесет/ лв. Проданта ще се проведе в канцеларията на Софийски районен съд, с адрес: гр. София, бул. “Цар Борис III” № 54, на 26.10.2017 г. в началото на работния ден, като започва на 25.09.2017 г. и завършва на 25.10.2017 г.- 17.00 часа. Недвижимият имот може да бъде преглеждан след предварителна уговорка на тел: 0876/ 712 032. За пазач на имота е определен Никола Борисов Иванов.. Задатъкът в размер на 10 на сто от началната цена се внася предварително по сметка на Частен съдебен изпълнител Стоян Якимов, рег. № 844 по сметка БАНКА ДСК ЕАД, BG41STSA93000020534252, BIC КОД: STSABGSF, с титуляр ЧСИ Стоян Якимов по изп. дело № 20128440402448. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в канцеларията на Софийски районен съд, което се отразява във входящия регистър / при условията на чл. 489 ал. 4 и 5 от ГПК/. На 26.10.2017 г. в началото на работния ден в сградата на Софийски районен съд в гр. София, бул. “Цар Борис III” № 54 ще се състави протокол и ще бъде обявен купувач от частния съдебен изпълнител /чл. 492 ал. 1 ГПК/. Ако при обявяване на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък ще се пристъпи към устно наддаване със стъпка в размер на един задатък /чл. 492, ал. 2 от ГПК/.
Ощеtargimot.com

Двустаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ жк. Младост 1, бл. 16, вх.Д(5), ет.8
57 м²
58,800 лв
2017-8-24
Подписаната Ренета Милчева, Частен Съдебен Изпълнител, рег. №790, с район на действие СГС, обявявам на интересуващите се, че на основание чл.494, ал.2 ГПК във връзка с чл.487 от ГПК, по искане на взискателя ГЕОРГИНА ЕМИЛОВА БОРИСОВА е насрочена ПУБЛИЧНА ПРОДАН с времетраене от 25.08.2017 г. до 25.09.2017 г. на следния неподеляем недвижим имот, собственост на съделителите Георгина Емилова Борисова, Борислав Любенов Борисов, Любомира Емилова Борисова и Цветанка Бориславова Борисова, съответно при квоти: 1/12 ид.ч. за Георгина Емилова Борисова, 2/12 ид. ч. за Борислав Любенов Борисов, 1/12 ид.ч. за Любомира Емилова Борисова, 8/12 ид.ч. за Марио Траянов Юруков – квотата на Цветанка Бориславова Борисова, прехвърлила му имота с нотариален акт, вписан в СВ-гр.София, акт № 50, том 84, дв.вх.рег.№32697/23.07.2010г., а именно: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда, с идентификатор 68134.4082.727.4.95 (шест, осем, едно, три, четири, точка, четири, нула, осем, две, точка, седем, две, седем, точка, четири, точка, девет, пет) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-15/06.03.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК; с адрес на имота: гр. София, район „Младост“, ж.к. „Младост – 1“, бл. 16 (шестнадесет), вх. 5 (пет), етаж 8 (осми), апартамент 95 (деветдесет и пети); самостоятелният обект се намира в сграда № 4 (четири), разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.4082.727 (шест, осем, едно, три, четири, точка, четири, нула, осем, две, точка, седем, две, седем); предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент; брой нива на обекта: 1 (едно); посочена в документа площ: 57,12 (петдесет и седем цяло и дванадесет стотни) кв. метра; прилежащи части: зимнично помещение и 0,615 % идеални части от общите части на сградата, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – самостоятелни обекти с идентификатор 68134.4082.727.4.94 и 68134.4082.727.4.96, под обекта – самостоятелен обект с идентификатор 68134.4082.727.4.92, над обекта – няма, а по нотариален акт представлява АПАРТАМЕНТ № 95 (деветдесет и пет), находящ се в гр. София, ж.к. „Младост 1“, бл. 16, вх. Д (5), ет. 8, с площ от 57,12 (петдесет и седем цяло и дванадесет стотни) кв. метра, със съседи: стълбище, Радка Стефанова Жекова, двор, Цветанка и Младен Илиеви, ведно с принадлежащото му ЗИМНИЧНО ПОМЕЩЕНИЕ, при съседи: от две страни коридор, Тереза Поли Мустачкова, стълби, заедно с 0,615 % идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху дворното място. Върху имота е запазено право на ползване върху 8/12 ид. ч. за Цветанка Зайкова, видно от нотариален акт, вписан в СВ-гр.София, акт № 3, том CLХІХ, вх.рег. № 57878/15.12.2009г. Публичната продажба ще се произведе в сградата на СРС, в гр.София, бул. „Цар Борис ІІІ“ №54, п.к.1612, тел.: 8955300, 9526539, факс: 9516798. и приключва на основание чл.489, ал.5 от ГПК в края на работното време в последния ден. Началната цена, от която ще започне наддаването за имота, е 58800.00 лв. (петдесет и осем хиляди и осемстотин лева). Същата представлява 80% от началната цена по първата публична продан. Тежести за имота: Възбрана по настоящото изпълнително дело, вписана в СВ-гр.София, акт № 227, том 4, вх.рег. № 10245/01.03.2017г.; Възбрана в полза на „Топлофикация София“ ЕАД по изпълнително дело № 20148440403537 с длъжник Марио Юруков, по описа на ЧСИ Стоян Якимов, вписана в СВ-гр.София, акт № 254, том 3, дв.вх.рег. № 9141/24.02.2015г. за сумата от 2 372,88 лв. главница; Възбрана в полза на „Банка ДСК“ ЕАД по изпълнително дело № 20128440400373 с длъжник Марио Юруков, по описа на ЧСИ Стоян Якимов, вписана в СВ-гр.София, акт № 137, том 8, дв.вх.рег. № 14293/11.04.2012г. за сумата от 4 654,24лв.; Възбрана в полза на „Банка ДСК“ ЕАД по изпълнително дело № 2011838040400754, с длъжник Марио Юруков, по описа на ЧСИ Милен Бъзински, вписана в СВ-гр.София, акт № 142, том 6, дв.вх.рег. № 16833/02.05.2011г. за сумата от 17 784,55 лв.; Искова молба, вписана в СВ-гр.София, акт № 125, том 2, дв.вх.рег. № 5106/19.02.2010г. Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията на съда всеки присъствен ден, за да прегледат книжата/чл.488, ал.2 от ГПК/. Всички желаещи да прегледат имота, могат да сторят това всеки понеделник, сряда и петък от 17 до 19 часа. За пазач на имота е назначен Цветанка Бориславова Борисова, тел.: 0879 288 223 Задатъкът - 10 % върху началната цена на продавания имот за участие в проданта се внася предварително по сметка на Частен Съдебен Изпълнител Ренета Милчева - IBAN BG21 CECB 9790 1066 0623 00, BIC код CECBBGSF по изпълнително дело № 20177900400307 (чл.489, ал.1 от ГПК). Взискателят не внася задатък, ако вземането надвишава неговия размер. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в канцеларията на районния съд, което се отразява във входящия регистър (чл.489, ал. 4 ГПК). Наддавачът може да направи повече наддавателни предложения. Всяко наддавателно предложение се прави отделно. Всички интересуващи се от имота следва да имат предвид ограничението по чл.185 ЗЗД, посочващо лимитативно лицата, които НЕ могат да бъдат купувачи на публична продан, нито пряко, нито чрез подставено лице! На 26.09.2017 г. в 9.00 часа в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявя купувача по реда на чл.492 от ГПК.
Ощеtargimot.com

Вила Лозен

Лозен с. Лозен, ул. Горник № 12
121 м²
36,600 лв
2017-8-24
Подписаната Ренета Милчева, Частен Съдебен Изпълнител, рег. №790, с район на действие СГС, обявявам на интересуващите се, че на основание чл.494, ал.2 ГПК във връзка с чл.487 от ГПК, по искане на взискателя ГЕОРГИНА ЕМИЛОВА БОРИСОВА е насрочена ПУБЛИЧНА ПРОДАН с времетраене от 25.08.2017 г. до 25.09.2017 г. на следния неподеляем недвижим имот, собственост на съделителите Георгина Емилова Борисова, Цветанка Методиева Зайкова, Борислав Любенов Борисов, Любомира Емилова Борисова и Цветанка Бориславова Борисова, съответно при квоти: 5/60 ид.ч. за Георгина Емилова Борисова, 24/60 за Цветанка Методиева Зайкова, 10/60 ид. ч. за Борислав Любенов Борисов, 5/60 ид.ч. за Любомира Емилова Борисова, 16/60 ид.ч. за Цветанка Бориславова Борисова, а именно: Южната част на Сграда с идентификатор 44063.6223.1398.3 (четири, четири, нула, шест, три, точка, шест, две, две, три, точка, едно, три, девет, осем, точка, три), съгласно Скица на сграда № 15-123473/20.03.2017 г. по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-46/18.08.2011 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на сградата: с. Лозен, район „Панчарево“, ул. „Горник“ № 12 (на кръстовището между ул. „Горник“ и ул. „Св.Св. Кирил и Методий“), разположена в поземлен имот с идентификатор 44063.6223.1398, със застроена площ от 121 (сто двадесет и един) кв. метра, брой етажи: 1 (един), предназначение: жилищна сграда – еднофамилна, ведно с 1/3 (една трета) идеална част от Поземлен имот с идентификатор 44063.4223.1398 (четири, четири, нула, шест, три, точка, четири, две, две, три, точка, едно, три, девет, осем), съгласно Скица на поземлен имот №15-123474/20.03.2017г. по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-46/18.08.2011г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота с.Лозен, район „Панчарево“, с площ от 829 (осемстотин двадесет и девет) кв. метра, трайно предназначение на територията: урбанизирана; начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10м), номер по предходен план: 1397, 1398, квартал: 72, парцел: ХІІ, при съседи поземлени имоти с идентификатори: 44063.6223.1399, 44063.6225.4245, 44063.6223.4062, 44063.6223.1396, а по нотариален акт представлява ЮЖНАТА ЧАСТ ОТ ЕДНОЕТАЖНА ВИЛНА СГРАДА, находяща се в северната част на УПИ ХІІ-1397, 1398 (дванадесети, отреден за имот с планоснимачни номера хиляди триста деветдесет и седем и хиляда триста деветдесет и осем), състояща се от една стая, кухня и входно антре, с площ от 40 (четиридесет) кв. метра, заедно с две зимнични помещения и подпокривно пространство с площ от 34 (тридесет и четири) кв. метра, ведно с 1/3 (една трета) ид. част от ДВОРНОТО МЯСТО, върху което е построена тази сграда, цялото с площ от 850 (осемстотин и петдесет) кв. метра, съставляващо УПИ ХІІ-1397, 1398, кв. 72 по ПУП на гр. София, с. Лозен, при съседи от две страни улици, Рангел Минков и Борис Минков Динев – по нотариален акт, а по скица – от две страни улици, УПИ ХІ-1396 и УПИ ХІІІ-139 Върху имота е запазено право на ползване върху 8/60 ид.ч. за Борислав Борисов и 8/60 ид. ч. за Цветанка Зайкова, видно от нотариален акт, вписан в СВ-гр.София, акт № 175, том СLХІХ, вх.рег.№58120/15.12.2009г. Публичната продажба ще се произведе в сградата на СРС, в гр.София, бул. „Цар Борис ІІІ“ №54, п.к.1612, тел.: 8955300, 9526539, факс: 9516798. и приключва на основание чл.489, ал.5 от ГПК в края на работното време в последния ден. Началната цена, от която ще започне наддаването за имота, е 36600.00 лв. (тридесет и шест хиляди и шестстотин лева). Същата представлява 80% от началната цена по първата публична продан. Тежести за имота: Възбрана по настоящото изпълнително дело, вписана в СВ-гр.София, акт № 268, том 4, вх.рег. № 10244/01.03.2017г., Възбрана в полза на „Софийска вода“, по изпълнително дело № 20168630400390, с длъжник Цветанка Борисова, по описа на ЧСИ Сия Халаджова, вписана в СВ-гр.София, акт № 141, том 6, дв.вх.рег. № 20439/13.04.2016г. за сумата от 1 754,38лв., Възбрана в полза на „Мост Финанс Мениджмънт“ АД по изпълнително дело № 20108380404207, с длъжник Цветанка Борисова, по описа на ЧСИ Милен Бъзински, вписана в СВ-гр.София, акт № 31, том 17, дв.вх.рег. № 44588/07.10.2010г. за сумата от 500лв. главница Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията на съда всеки присъствен ден, за да прегледат книжата/чл.488, ал.2 от ГПК/. Всички желаещи да прегледат имота, могат да сторят това всеки понеделник, сряда и петък от 17 до 19 часа. За пазач на имота е назначен Цветанка Бориславова Борисова, тел.: 0879 288 223 Задатъкът - 10 % върху началната цена на продавания имот за участие в проданта се внася предварително по сметка на Частен Съдебен Изпълнител Ренета Милчева - IBAN BG21 CECB 9790 1066 0623 00, BIC код CECBBGSF по изпълнително дело № 20177900400307 (чл.489, ал.1 от ГПК). Взискателят не внася задатък, ако вземането надвишава неговия размер. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в канцеларията на районния съд, което се отразява във входящия регистър (чл.489, ал. 4 ГПК). Наддавачът може да направи повече наддавателни предложения. Всяко наддавателно предложение се прави отделно. Всички интересуващи се от имота следва да имат предвид ограничението по чл.185 ЗЗД, посочващо лимитативно лицата, които НЕ могат да бъдат купувачи на публична продан, нито пряко, нито чрез подставено лице! На 26.09.2017 г. в 9.00 часа в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявя купувача по реда на чл.492 от ГПК.
Ощеtargimot.com
871 м²
269,990
2017-8-16
Урегулиран поземлен имот от 1030 кв.м. Парцелът се намира в района на летище София, в близост до Източна тангента и с лице към бъдеща улиица . Подходящ е за офиси, складове, магазини и чисто производство. За повече информация - Валентин Борисов - 0879889150. Още оферти може да видите на www.avista.bg
Ощеbazar.bg