Магазин СОФИЯ

СОФИЯ гр. София, ул. Бадемова гора № 9
½ /една втора/ ид. част от МАГАЗИН № 5 /пет/, находящ се на сутерена и първи етаж, в жилищната сграда на ул. „Бадемова гора“ № 9 /девет/ в град София, със застроена площ на сутерена от: 189.81 /сто осемдесет и девет цяло и осемдесет и една стотни/ квадратни метра, и на първи етаж – 244.51/двеста четиридесет и четири цяло и петдесет и една стотни/ квадратни метра, състоящ се на сутерена от: магазинно помещение, склад, санитарен възел, вътрешно стълбище към горното ниво, склад и гардеробно, при съседи в сутерена по документ за собственост: ул. „Костина“, ул. „Бадемова гора“, гараж № 9, гараж № 10, коридор, мазе № 6, мазе № 5, мазе № 4, мазе № 3 и мазе № 2, и на първи етаж състоящ се от: магазинно помещение, санитарен възел, ветробран, приемно, четири офис помещения, при съседи по документ за собственост: ул. „Костина“, ул. „Бадемова гора“, помещение за ел.табло, стълбище, коридор и двор, ЗАЕДНО с прилежащите 16.56% /шестнадесет цяло и петдесет и шест стотни върху сто/ идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху урегулирания поземлен имот, съставляващ урегулиран поземлен имот XI – 161/единадесети за имот сто шестдесет и първи/ в кв.114 /сто и четиринадесети/ по плана на гр. София, м. „Красно село – Стрелбище“, целият от 625 /шестстотин двадесет и пет/ кв.метра, при съседи по документ за собственост: ул. „Бадемова гора“, ул. „Костина“, Димитър Костадинов Яначков и Кръстьо Хр. Бонев и при съседи по скица: ул. „Бадемова гора“, ул. „Костина“ и поземлени имоти номера: X – 162, XIV – 158, XII – 160.
24.10.16 г., 14:22 targimot.com
434.0 м²
179 250,00 лв
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Имоти в град София Бадемова гора

Магазин СОФИЯ

СОФИЯ град София, ул. "Хайдушка гора" № 135
гора“ № 135 (сто тридесет и пет) в град София, със застроена площ на първо ниво от 62.62 (шестдесет и две цяло шестдесет и ... осемдесет и седем) кв.м., при съседи: ул. „Хайдушка гора“, ул. „Бадемова гора“, Видин Попов и Верка Христова Бонева. ... . 114 (сто и четиринадесет) по плана на град София, местност „Красно село – Стрелбище“, цялото с площ от 387 (триста
24.10.16 г., 14:19 targimot.com
107.0 м²
160 000,00 лв