Предлагаме ви двустаен монолитен апартамент с реална квадратура в гр. Сопот. Намира се на 2-ри жилищен етаж. Състои се от спалня, хол, кухня, баня, тоалетна и тераса. Южно изложение. Жилището е за ремонт. Чиста квадратура на апартамента - 60 кв.м. Подова настилка - естествен паркет. Имота има прилежащо избено помещение. В кухнята, дограмата е сменена с алуминиева.
21.04.17 г., 0:10 bazar.bg
2 стаи
60.0 м²
36 700 лв

Тристаен апартамент Сопот

Сопот ул. „Иван Вазов“ № 78
ИД 20148250400444 - Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68080.504.2.6.3 (шест, осем, нула, осем, нула, точка, пет, нула, четири, точка, две, точка, шест, точка, три), по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сопот, общ. Сопот, обл. Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-8/11.03.2011 г. на Изпълнителен директор на АГКК, адрес на имота: гр. Сопот, ул. „Иван Вазов“ № 78 (седемдесет и осми), бл. 5 (пети), вх. А, ет. 1 (първи), ап. 3 (трети), със застроена площ съгласно акт за собственост: 70,40 кв.м. (седемдесет цяло и четиридесет стотни квадратни метра) предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 (едно), съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 68080.504.2.6.2, 68080.504.2.6.4, под обекта: няма, над обекта: 68080.504.2.6.9, който СОС се намира в сграда с идентификатор 68080.504.2.6 (шест, осем, нула, осем, нула, точка, пет, нула, четири, точка, две, точка, шест), по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сопот, общ. Сопот, обл. Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-8/11.03.2011 г. на Изпълнителен директор на АГКК, адрес на имота: гр. Сопот, ул. „Иван Вазов“ № 78 (седемдесет и осми), бл. 5 (пети), застоена площ: 524 кв.м. (петстотин двадесет и четири квадратни метра), брой етажи: 4 (четири), предназначение: Жилищна сграда – многофамилна, която сграда се намира в поземлен имот с идентификатор 68080.504.2 (шест, осем, нула, осем, нула, точка, пет, нула, четири, точка, две), по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сопот, общ. Сопот, обл. Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-8/11.03.2011 г. на Изпълнителен директор на АГКК, адрес на имота: гр. Сопот, ул. „Иван Вазов“, местност: „Кучур Кория“, площ: 48 204 кв.м. (четиридесет и осем хиляди двеста и четири квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Комплексно застрояване, номер по предходен план – 22, при съседи: 68080.504.22, 68080.504.77, 68080.501.9008, 68080.504.84, ведно с принадлежащите му: ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 3 (три), с площ от 12 кв.м. (дванадесет квадратни метра), при граници и съседи: от изток – външен зид и двора на блока и от запад – изба на Недка Иванова Сотирова; ТАВАН № 3 (три) при граници и съседи: от запад – таван на Мария Христова Ранчева и от изток – външен зид и двора на блока, както и 3,93 % ид.ч. (три цяло и деветдесет и три стотни процента идеални части) от общите части на сграда с идентификатор 68080.504.2.6 и от правото на строеж върху поземлен имот с идентификатор 68080.504.2 – описание по кадастрална карта с данни от КРНИ, а съгласно договорна ипотека вписана в СВ Карлово под акт № 10, том 2, № от дв.вх.рег. 3209/28.08.2008 г. представлява: АПАРТАМЕНТ № 3 (трети), находящ се на I (първия) етаж в жилищна сграда - блок, построен върху държавна земя в гр. Сопот, Пловдивска област, с административен адрес: ул. „Иван Вазов“ № 78 (седемдесет и осем), вход А, ет. I (първи), ап. 3 (трети), състоящ се от три стаи и кухня, със застроена площ: 70,40 кв.м. (седемдесет цяло и четиридесет стотни квадратни метра), при граници и съседи: от изток – апартамент на Ангел Николов Маринов; от запад – апартамент на Мария Гечева Гечева, отдолу – изби и отгоре – апартамент на Блага Василева Димитрова; ведно с принадлежащите му: ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 3 (три), с площ от 12 кв.м. (дванадесет квадратни метра), при граници и съседи: от изток – външен зид и двора на блока и от запад – изба на Недка Иванова Сотирова; ТАВАН № 3 (три) при граници и съседи: от запад – таван на Мария Христова Ранчева и от изток – външен зид и двора на блока, както и 3,93 % ид.ч. (три цяло и деветдесет и три стотни процента идеални части) от общите части на сградата и от правото на строеж върху държавна земя. Началната цена, от която ще започне наддаването, е в размер на 26 400 лева (двадесет и шест хиляди и четиристотин лева), съставляваща 80 % от началната цена за първата продан, съгласно чл. 494, ал. 2, във вр. с чл. 485, във вр. с чл. 468 от ГПК.
26.04.17 г., 22:59 targimot.com
70.0 м²
26 400 лв

Продава се къща в с. Отец Паисиево

област Пловдивска , гр. Сопот,
Продава се къща с двор, стопански сгради и кладенец, с обща площ 628 кв.м. Вид на цената: Цена на имота Вид строителство: Гредоред
12.04.17 г., 21:15 pozvanete.bg
20 000 лв

Двустаен, 60m 2 (продажба)

гр.Сопот, общ. Сопот Веселин Илиев
Предлагаме ви двустаен монолитен апартамент с реална квадратура в гр. Сопот. Намира се на 2-ри жилищен етаж. Състои се от спалня, хол, кухня, баня, тоалетна и тераса. Южно изложение. Жилището е за ремонт. Чиста квадратура на апартамента - 60 кв.м. Подова настилка - естествен паркет. Имота има прилежащо избено помещение. В кухнята, дограмата е сменена с алуминиева.
13.04.17 г., 12:19 homes.bg
60.0 м²
36 700 лв
Продавам два етажа от триетажна къща - приземен и първи по 90 кв. + магазин 45кв. + склад 35кв. От собственик.
11.04.17 г., 16:09 alo.bg
220.0 м²
49 000 €

Двустаен апартамент Сопот

Сопот ул. "Иван Вазов" 86, бл. 9, вх. Б, ет. 2, ап. 5
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 68080.504.2.1.11 /шестдесет и осем хиляди и осемдесет .петстотин и четири .две. едно. единадесет/, находящ се в гр. Сопот, общ. Сопот, обл. Пловдив по кадастралната карта и кадастралните регистри , одобрени със Заповед РД -18-8/ 11.03.2011 г. на Изпълнителния Директор на АГКК - без изменения/, с адрес на имота : гр. Сопот, п.к.4330, ул."Иван Вазов '' № 86, бл. 9, вх. ''Б'', ет. 2, ап. 5, който самостоятелен обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 68080.504.2 /шестдесет и осем хиляди и осемдесет .петстотин и четири.две/, с предназначение на самостоятелния обект-жилище, апартамент , брой нива на обекта: 1 /едно/ с посочена в документа площ 50.77 /петдесет цяло и седемдесет и седем стотни/ кв.м., ниво-1, със съседни самостоятелни обекти в сгарaдата : на същия етаж: 68080.504.2.1.10, 68080.504.2.1.12, под обекта: 68080.504.2.1.5, над обекта: 68080.504.2.1.17, стар идентификатор: няма, който обект има описание съгласно нотариален акт за учредяване право на ползване и дарение на недвижим имот № 13, том V, от 2010 г. на Служба по вписванията Карлово, както следва : Апартамент № 5 /пет/ на етаж II /втори/, в жилищна сграда, блок № 9 /девет/, вх.Б, построен върху държавна земя, находящ се в гр. Сопот, Пловдивска област, с административен адрес: гр. Сопот, обл.Пловдив , ул. "Иван Вазов'' № 9, вх. ''Б'', ет. 2, ап. 5, в квартал 94 /деветдесет и четири/, състоящ се от две стаи, коридор и клозет, със застроена площ от 50. 77 / петдесет цяло и седемдесет и седем стотни/ кв.м., при съседи: отгоре - ап. 8, отляво - ап. 4, отдясно-ап. 6, отдолу- ап.2, ведно с избено помещение № 5 /пет/ с площ от 7 /седем/ кв.м., при съседи-отляво-изба 4, отдясно-изба-6 и с прилежащите 5.524% /пет цяло петстотин двадесет и четири хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж.
3.04.17 г., 15:26 targimot.com
51.0 м²
12 900 лв
Кантора 'Адрес Карлово' отдава под наем хранителен магазин в гр.Сопот. Магазинът е с търговска площ от 60 кв.м. Отдава се с оборудване- хладилни витрини, рафтове и климатик. Разполага втори вход за зареждане и със санитарен възел и складова част. Обектът е свързан със СОТ , и е обезопасен с външна ролетна щора.
24.03.17 г., 2:14 bazar.bg
70.0 м²
200 лв
Оферта 909 -Вила на два етажа от 115 м2, двор от 3207 м2. За повече информация заповядайте в офиса на фирмата на ул.Катя Попова 2, ет.2, офис 3 или на тел 064/800680 ;064/ 800928 ; 0878 / 323231 ; Фирмата съдейства за потребителски и ипотечни кредити.
4.04.17 г., 18:36 bazar.bg
115.0 м²
36 000 €

Двустаен, гр Сопот

гр. Сопот обл. Пловдив
код990934 Продаваме двустаен слънчев и просторен апартамент в кв. Сарая. Състои се от спалня, хол, кухня, антре, баня и тоалетна. Спалнята и холът са преходни. Към имота има две тераси и мазе. Пред жилището има място за паркиране на автомобили. Скоро е ремонтиран покривът на блока. Апартаментът се нуждае от ремонт. Намира се на хубаво място!!! Побързайте да инвестирате само сега!!!
4.04.17 г., 2:05 alo.bg
63.0 м²
25 500 лв
Двустаен тухлен апартамент, на първи етаж, със следното разпределение коридор,хол, спалня, детска стая,кухня, баня и тоалетна.Апартаментът е след основен ремонт, с изцяло сменена дограма и врати. Подовата настилка в коридора е с висококачествен теракот , а в стаите с ламинат. Изложението на апартамента е юг/север.
23.03.17 г., 13:43 bazar.bg
2 стаи
70.0 м²
58 800 лв
Предлагаме под наем напълно обзаведен етаж от къща, находящ се в центъра на гр. Сопот. Етажът се състои от коридор, всекидневна с кухненски кът, две спални, баня и тоалетна. Във всекидневната има диван с маса за хранене, кухненско обзавеждане, хладилник, готварска печка и пералня. В едната спалня има двойно легло с двукрилен гардероб, а в другата е поставено легло. Банята е напълно оборудвана. Поставена е душкабина. Отоплението е решено с локално парно. Къщата се намира в центъра на гр. Сопот.
4.04.17 г., 12:10 bazar.bg
75.0 м²
250 лв
Масивна тухлена къща със РЗП 140 кв.м и двор към нея 3 декара. Къщата е след основен ремонт с ПВЦ дограми и изолации. Къщата се състои от четири спални, голяма днавна с кухня и тоалетна с баня. Под цялата къща има мазе с височина 187см, което е измазано и послано цялото с теракот. НАМИРА СЕ В с.СОПОТ (Ловешка област) на 400 метра от пътя София-Варна. На 1 км от къщата е язовир Сопот. Къщата е на 100 км от София, 90 от тях магистрала. Само за частни лица.
20.03.17 г., 7:39 bazar.bg
140.0 м²
23 000 €
Продавам втори и трети етаж от 3 - етажна къща с прилежащите към тях преден и заден двор, масивни гараж и сервизно помещение. 2 -ят етаж се състои от - 3 спални, хол, кухня, баня, тоалетна и 3 големи тераси. 3-ят етаж се състои от - 2 спални, хол, всекидневна, кухненски бокс, баня, тоалетна, мокро помещение и 3 тераси. Всеки от етажите е напълно самостоятелен с отделен вход и електромер. С възможност за закупуване и на партерния етаж.
14.03.17 г., 18:44 alo.bg
240.0 м²
59 000 €
Продавам масивна тухлена къща със РЗП 140 кв.м и двор към нея 3 декара. Къщата е след основен ремонт с ПВЦ дограми и изолации. Къщата се състои от четири спални, голяма днавна с кухня и тоалетна с баня. Под цялата къща има мазе с височина 187см, което е измазано и послано цялото с теракот. Намира се в село Сопот (Ловешка област) на 400 метра от пътя София-Варна. На 1 км от къщата е язовир Сопот. Къщата е на 100 км от София, 90 от тях магистрала. Продава се без посредник от частно лице!!!
14.03.17 г., 18:06 alo.bg
140.0 м²
25 000 €
Предлагаме ви монолитна вила в гр.Сопот в непосредствена близост до Лифт Сопот и манастира 'Св.Спас'. Чистата квадратура на вилата е 30кв.м. Парцела е 500кв.м. с прилежащо обработвано лозе с различни сортове грозде. Наличен ток и питейна вода. Целогодишен достъп с автомобил. Отлично място за базов лагер на парапланеристи.
19.03.17 г., 1:36 bazar.bg
30.0 м²
17 500 лв

Къща в центъра на град Сопот

центъра град Сопот гр. Сопот обл. Пловдив
Къща на 3 етажа с наземна търговска площ, двор от 460 лв. м. с място за Навес, Барбекю или подобни. Изведен ток, вода и канализация. На всеки Етаж има по 2 апартамента тотално независими с по 50 кв.м. всеки. С по 1 спалня, хол и кухненски бокс и просторни тераси с изглед към Планината. има бетонирана площ за 3 коли. Котелно помещение с котел обезпечаващ отоплението и топлата вода на къщата.
14.03.17 г., 21:37 alo.bg
490.0 м²
150 000 €
Предлагаме за продажба двустаен апартамент с площ 65 кв.м, на пети етаж, състоящ се от входно антре, хол с голяма тераса и преходна спалня, просторна кухня с втора, малка тераса, отделни баня и тоалетна. Апартаментът се намира в кв.Сарая на гр.Сопот. Към апартамента има изба. За повече информация: www.donatex.com
17.03.17 г., 17:18 bazar.bg
2 стаи
65.0 м²
25 000 лв

Етаж от къща в центъра на град Сопот

град Сопот гр. Сопот обл. Пловдив
На всеки Етаж има по 2 апартамента тотално независими с по 50 кв.м. всеки. С по 1 спалня, хол и кухненски бокс и просторни тераси с изглед към Планината. Възможност да се съединят двата апартамента
14.03.17 г., 21:37 alo.bg
110.0 м²
50 000 €
Предлагаме ви двуетажна монолитна вила във вилна зона на гр.Сопот. Първия етаж се състои от просторен хол, къхня, баня с тоалетна и тераса. Втория етаж се състои от две спални, коридор и тераса. Към имота има прилежащи таван и престройка към вилата подходяща за работилница или механа. Чиста квадратура на вилата е 107кв.м. Дворно място - 500кв.м. Наличен е павиран път и септична яма. В непосредсвена близост до Сопотски манастир 'Свети Спас' и Лифт Сопот.
9.03.17 г., 11:07 bazar.bg
107.0 м²
40 800 €
Продавам вила с един дк, място близо до лифта на гр. Сопот.
21.02.17 г., 19:26 bazar.bg
40.0 м²
8 500 лв
Оферта 2728. Продавам два етажа от триетажна къща - приземен и първи по 90 кв. + магазин 45кв. + склад 35кв. Къщата е в много добро състояние и е на хубаво място.Продава се с обзавеждането.Третият етаж също ще се продава. За информация 0877 701 725Ани ВИЖТЕ ВСИЧКИ НАШИ ОФЕРТИ НА САЙТА НИ -WWW.ARTCASA-BG.COM
13.02.17 г., 12:43 bazar.bg
220.0 м²
49 000 €

Тристаен апартамент Сопот

Сопот ул. „Иван Вазов“ № 78
ИД 20148250400444 - Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68080.504.2.6.3 (шест, осем, нула, осем, нула, точка, пет, нула, четири, точка, две, точка, шест, точка, три), по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сопот, общ. Сопот, обл. Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-8/11.03.2011 г. на Изпълнителен директор на АГКК, адрес на имота: гр. Сопот, ул. „Иван Вазов“ № 78 (седемдесет и осми), бл. 5 (пети), вх. А, ет. 1 (първи), ап. 3 (трети), със застроена площ съгласно акт за собственост: 70,40 кв.м. (седемдесет цяло и четиридесет стотни квадратни метра) предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 (едно), съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 68080.504.2.6.2, 68080.504.2.6.4, под обекта: няма, над обекта: 68080.504.2.6.9, който СОС се намира в сграда с идентификатор 68080.504.2.6 (шест, осем, нула, осем, нула, точка, пет, нула, четири, точка, две, точка, шест), по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сопот, общ. Сопот, обл. Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-8/11.03.2011 г. на Изпълнителен директор на АГКК, адрес на имота: гр. Сопот, ул. „Иван Вазов“ № 78 (седемдесет и осми), бл. 5 (пети), застоена площ: 524 кв.м. (петстотин двадесет и четири квадратни метра), брой етажи: 4 (четири), предназначение: Жилищна сграда – многофамилна, която сграда се намира в поземлен имот с идентификатор 68080.504.2 (шест, осем, нула, осем, нула, точка, пет, нула, четири, точка, две), по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сопот, общ. Сопот, обл. Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-8/11.03.2011 г. на Изпълнителен директор на АГКК, адрес на имота: гр. Сопот, ул. „Иван Вазов“, местност: „Кучур Кория“, площ: 48 204 кв.м. (четиридесет и осем хиляди двеста и четири квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Комплексно застрояване, номер по предходен план – 22, при съседи: 68080.504.22, 68080.504.77, 68080.501.9008, 68080.504.84, ведно с принадлежащите му: ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 3 (три), с площ от 12 кв.м. (дванадесет квадратни метра), при граници и съседи: от изток – външен зид и двора на блока и от запад – изба на Недка Иванова Сотирова; ТАВАН № 3 (три) при граници и съседи: от запад – таван на Мария Христова Ранчева и от изток – външен зид и двора на блока, както и 3,93 % ид.ч. (три цяло и деветдесет и три стотни процента идеални части) от общите части на сграда с идентификатор 68080.504.2.6 и от правото на строеж върху поземлен имот с идентификатор 68080.504.2 – описание по кадастрална карта с данни от КРНИ, а съгласно договорна ипотека вписана в СВ Карлово под акт № 10, том 2, № от дв.вх.рег. 3209/28.08.2008 г. представлява: АПАРТАМЕНТ № 3 (трети), находящ се на I (първия) етаж в жилищна сграда - блок, построен върху държавна земя в гр. Сопот, Пловдивска област, с административен адрес: ул. „Иван Вазов“ № 78 (седемдесет и осем), вход А, ет. I (първи), ап. 3 (трети), състоящ се от три стаи и кухня, със застроена площ: 70,40 кв.м. (седемдесет цяло и четиридесет стотни квадратни метра), при граници и съседи: от изток – апартамент на Ангел Николов Маринов; от запад – апартамент на Мария Гечева Гечева, отдолу – изби и отгоре – апартамент на Блага Василева Димитрова; ведно с принадлежащите му: ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 3 (три), с площ от 12 кв.м. (дванадесет квадратни метра), при граници и съседи: от изток – външен зид и двора на блока и от запад – изба на Недка Иванова Сотирова; ТАВАН № 3 (три) при граници и съседи: от запад – таван на Мария Христова Ранчева и от изток – външен зид и двора на блока, както и 3,93 % ид.ч. (три цяло и деветдесет и три стотни процента идеални части) от общите части на сградата и от правото на строеж върху държавна земя. Началната цена, от която ще започне публичната продан е в размер на 33 000 лева (тридесет и три хиляди лева), съставляваща 75 % от цената, съгласно чл. 484, във връзка с чл. 485, във връзка с чл. 468 от ГПК.
14.02.17 г., 18:09 targimot.com
70.0 м²
33 000 лв
Предлагаме за продажба къща с РЗП 260 кв. м, обслужващ партер с разработено заведение и автошкола и допълнителни стопански постройкии с площ от 60 кв. м. Прилежащото дворно място е с площ от 1 000 кв. м с лице към главен път София - Бургас. Жилищната част е с площ от 130 кв. м. Състои се от коридор, всекидневна с кухненски кът, две спални, гардеробно помещение, баня и тоалетна, три тераси - южна, западна и северна - с невероятен изглед към Стара планина. Къщата е луксозно обзаведена, напълно готова за живеене. *Коридор - подовите настилки са покрити с гранитогрес, на стената е поставено голямо огледало; *Всекидневна - обзаведена с холова гарнитура с ниска масичка, телевиизор, климатик, подът е покрит с ламиниран паркет. *Кухненски кът - луксозно кухненско обзавеждане с вградени аспиратор, керамични плотове, готварска печка, хладилник и миялна машина. *Спалня 1 - голямо двойно легло и скрин, подът е решен в луксозен мокет, стените са покрити с текстилни копринени тапети; *Спалня 2 - под - ламиниран паркет, поставен е диван. *Баня и тоалетна - душкабина; Инсталирани са пералня и сушилня. Подът и стените са покрити гранитогрес. Има вътрешно стълбище, покрито с мрамор. От стълбището има топла връзка към заведението. То се състои от кухня, склад, тоалетна и тераса. Търговската площ е 45 кв. м, терасата е с площ 56 кв. м. Набълно оборудвано, работещо. Помещението за курсистите на автошколата също е оборудвано с маси и столове. Има тоалетна и баня. Отоплението в цялата къща е решено с локално парно. Към къщата има допълнителни постройки с обща площ 80 кв. м. Къщата е санирана през 2014 г., след основен ремонт и с напълно обновен покрив. Дограмата във всички стаи е трикамерна, REHAU. Имотът е подходящ, както за живеене, така и за развиване на многообразни видове търговска дейност.
1.02.17 г., 16:35 bazar.bg
260.0 м²
220 000 €
Предлагаме за продажба многостаен, тухлен, обзаведен апартамент в гр. Сопот. Състои се от широк коридор, кухня, просторен хол, две спални, баня и тоалетна (отделни), две тераси. Подовите настилки в спалните са изпълнени в дървен паркет, в хола мокет, в кухнята теракот. Банята и тоалетната са решени с теракот и фаянс. В коридора е поставен вграден трикрилен гардероб. В едната спалня е поставено голямо двойно легло, вграден четирикрилен гардероб и нощни шкафчета, в другата двойно легло, четирикрилен гардероб и скрин. В кухнята има поставено кухненско обзавеждане, маса с три стола и диван. Терасата към кухнята е приспособена за за готварна има изграден аспиратор и е поставена е мивка. Към апартамента е прекаран трифазен ток. Има и прилежащо избено помещение, което се намира непосредствено под кухнята.
1.02.17 г., 12:48 bazar.bg
3 стаи
94.0 м²
31 500 €
1 2 3