Офис Созопол

Созопол ул."Тракия" № 14, ет.0
144 м²
66,528 лв
2017-6-2
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор № 67800.504.226.1.15 (шестдесет и седем хиляди и осемстотин, точка петстотин и четири, точка двеста двадесет и шест, точка едно, точка петнадесет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Созопол, одобрени със Заповед № РД-18-60/04.10.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес: гр. Созопол, п.к. 8130, ул. „Тракия“ № 14 (четиринадесет), ет. 0 (нула), който самостоятелен обект се намира в сграда № 1 (едно), разположена в поземлен имот с идентификатор № 67800.504.226 (шестдесет и седем хиляди и осемстотин, точка петстотин и четири, точка двеста двадесет и шест), предназначение на самостоятелния обект - за обществено хранене, брой нива - 1 (едно), с площ от 144.22 (сто четиридесет и четири цяло и двадесет и две стотни) кв.м., при съседни самостоятелни обекти - имоти с идентификатори: на същия етаж - няма, под обекта - няма, над обекта - № 67800.504.226.1.1, № 67800.504.226.1.2, № 67800.504.226.1.3, ВЕДНО с 14.05 (четиринадесет цяло и пет стотни) кв.м. ид. части от общите части на сградата и правото на строеж върху терена; Към настоящия момент самостоятелният обект е преустроен в счетоводен офис с работно помещение, архив, технически помещения, кухненски бокс и тоалетна;
Ощеtargimot.com

Офис Созопол

Созопол ул."Тракия" № 14, ет.0
144 м²
66,528 лв
2017-3-22
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор № 67800.504.226.1.15 (шестдесет и седем хиляди и осемстотин, точка петстотин и четири, точка двеста двадесет и шест, точка едно, точка петнадесет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Созопол, одобрени със Заповед № РД-18-60/04.10.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес: гр. Созопол, п.к. 8130, ул. „Тракия“ № 14 (четиринадесет), ет. 0 (нула), който самостоятелен обект се намира в сграда № 1 (едно), разположена в поземлен имот с идентификатор № 67800.504.226 (шестдесет и седем хиляди и осемстотин, точка петстотин и четири, точка двеста двадесет и шест), предназначение на самостоятелния обект - за обществено хранене, брой нива - 1 (едно), с площ от 144.22 (сто четиридесет и четири цяло и двадесет и две стотни) кв.м., при съседни самостоятелни обекти - имоти с идентификатори: на същия етаж - няма, под обекта - няма, над обекта - № 67800.504.226.1.1, № 67800.504.226.1.2, № 67800.504.226.1.3, ВЕДНО с 14.05 (четиринадесет цяло и пет стотни) кв.м. ид. части от общите части на сградата и правото на строеж върху терена; Към настоящия момент самостоятелният обект е преустроен в счетоводен офис с работно помещение, архив, технически помещения, кухненски бокс и тоалетна;
Ощеtargimot.com

Офис Созопол

Созопол ул."Тракия" № 14, ет.0
144 м²
83,160 лв
2017-1-13
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор № 67800.504.226.1.15 (шестдесет и седем хиляди и осемстотин, точка петстотин и четири, точка двеста двадесет и шест, точка едно, точка петнадесет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Созопол, одобрени със Заповед № РД-18-60/04.10.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес: гр. Созопол, п.к. 8130, ул. „Тракия“ № 14 (четиринадесет), ет. 0 (нула), който самостоятелен обект се намира в сграда № 1 (едно), разположена в поземлен имот с идентификатор № 67800.504.226 (шестдесет и седем хиляди и осемстотин, точка петстотин и четири, точка двеста двадесет и шест), предназначение на самостоятелния обект - за обществено хранене, брой нива - 1 (едно), с площ от 144.22 (сто четиридесет и четири цяло и двадесет и две стотни) кв.м., при съседни самостоятелни обекти - имоти с идентификатори: на същия етаж - няма, под обекта - няма, над обекта - № 67800.504.226.1.1, № 67800.504.226.1.2, № 67800.504.226.1.3, ВЕДНО с 14.05 /четиринадесет цяло и пет стотни/ кв.м. ид. части от общите части на сградата и правото на строеж върху терена; Към настоящия момент самостоятелният обект е преустроен в счетоводен офис с работно помещение, архив, технически помещения, кухненски бокс и тоалетна;
Ощеtargimot.com

Двустаен апартамент Созопол

Созопол ул. "Тракия" №14, ет.2, ап.6
35 м²
33,176 лв
2017-1-13
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор № 67800.504.226.1.4 (шестдесет и седем хиляди и осемстотин, точка петстотин и четири, точка двеста двадесет и шест, точка едно, точка четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Созопол, одобрени със Заповед № РД-18-60/04.10.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес: гр. Созопол, п.к. 8130, ул. „ Тракия“ № 14 (четиринадесет), ет. 2 (две), ап. 6 (шест), който самостоятелен обект се намира в сграда № 1 (едно), разположена в поземлен имот с идентификатор № 67800.504.226 (шестдесет и седем хиляди и осемстотин, точка петстотин и четири, точка двеста двадесет и шест), предназначение на самостоятелния обект - жилище, апартамент, брой нива — 1 (едно), с площ от 35 (тридесет и пет) кв.м., при съседни самостоятелни обекти — имоти с идентификатори: на същия етаж - № 67800.504.226.1.5, под обекта - № 67800.504.226.1.2 и № 67800.504.226.1.1, над обекта - № 67800.504.226.1.8 и № 67800.504.226.1.9 и № 67800.504.226.1.7, ВЕДНО с 3,88 /три цяло и осемдесет и осем стотни/ кв.м. ид. части от общите части на сградата и от правото на строеж върху терена;
Ощеtargimot.com

Двустаен апартамент Созопол

Созопол ул. "Тракия" №14, ет.2, ап.4
55 м²
42,410 лв
2017-1-13
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор № 67800.504.226.1.6 (шестдесет и седем хиляди и осемстотин, точка петстотин и четири, точка двеста двадесет и шест, точка едно, точка шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Созопол, одобрени със Заповед № РД-18-60/04.10.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес: гр. Созопол, п.к. 8130, ул. „ Тракия“ № 14 (четиринадесет), ет. 2 (две), ап. 4 (четири), които самостоятелен обект се намира в сграда № 1 (едно), разположена в поземлен имот с идентификатор № 67800.504.226 (шестдесет и седем хиляди и осемстотин, точка петстотин и четири, точка двеста двадесет и шест), предназначение на самостоятелния обект - жилище, апартамент, брой нива - 1 (едно), с площ от 55 (петдесет и пет) кв.м., при съседни самостоятелни обекти - имоти с идентификатори: на същия етаж - № 67800.504.226.1.5, под обекта - № 67800.504.226.1.3 и № 67800.504.226.1.2, над обекта - № 67800.504.226.1.9 и № 67800.504.226.1.10, ВЕДНО с 6,27 (шест цяло и двадесет и седем стотни) кв.м. ид. части от общите части на сградата и от правото на строеж върху терена;
Ощеtargimot.com

Стая Созопол

Созопол ул."Тракия" № 14, ет.2, обект 5
26 м²
23,640 лв
2016-10-24
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор № 67800.504.226.1.5 (шестдесет и седем хиляди и осемстотин, точка петстотин и четири, точка двеста двадесет и шест, точка едно, точка пет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Созопол, одобрени със Заповед № РД-18-60/04.10.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес: гр. Созопол, п.к. 8130, ул. „Тракия“ № 14 (четиринадесет), ет. 2 (две), обект 5 (пет), който самостоятелен обект се намира в сграда № 1 (едно), разположена в поземлен имот с идентификатор № 67800.504.226 (шестдесет и седем хиляди и осемстотин, точка петстотин и четири, точка двеста двадесет и шест), предназначение на самостоятелния обект - друг вид самостоятелен обект в сграда, брой нива -1 (едно), с площ от 26 (двадесет и шест) кв.м., при съседни самостоятелни обекти - имоти с идентификатори: на същия етаж -№ 67800.504.226.1.4 и № 67800.504.226.1.6, под обекта - № 67800.504.226.1.1, № 67800.504.226.1.3 и № 67800.504.226.1.2, над обекта-№ 67800.504.226.1.8, № 67800.504.226.1.10 и № 67800.504.226.1.9, ВЕДНО с 2.67 (две цяло и шестдесет и седем стотни) кв.м. ид. части от общите части на сградата и от правото на строелс върху терена;
Ощеtargimot.com

Офис Созопол

Созопол ул."Тракия" № 14, ет.0
144 м²
75,600 лв
2016-10-25
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор № 67800.504.226.1.15 (шестдесет и седем хиляди и осемстотин, точка петстотин и четири, точка двеста двадесет и шест, точка едно, точка петнадесет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Созопол, одобрени със Заповед № РД-18-60/04.10.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес: гр. Созопол, п.к. 8130, ул. „Тракия“ № 14 (четиринадесет), ет. 0 (нула), който самостоятелен обект се намира в сграда № 1 (едно), разположена в поземлен имот с идентификатор № 67800.504.226 (шестдесет и седем хиляди и осемстотин, точка петстотин и четири, точка двеста двадесет и шест), предназначение на самостоятелния обект - за обществено хранене, брой нива - 1 (едно), с площ от 144.22 (сто четиридесет и четири цяло и двадесет и две стотни) кв.м., при съседни самостоятелни обекти - имоти с идентификатори: на същия етаж - няма, под обекта - няма, над обекта - № 67800.504.226.1.1, № 67800.504.226.1.2, № 67800.504.226.1.3, ВЕДНО с 14.05 /четиринадесет цяло и пет стотни/ кв.м. ид. части от общите части на сградата и правото на строеж върху терена; Към настоящия момент самостоятелният обект е преустроен в счетоводен офис с работно помещение, архив, технически помещения, кухненски бокс и тоалетна;
Ощеtargimot.com

Стая Созопол

Созопол ул."Тракия" № 14, ет.2, ап.5
26 м²
29,550 лв
2016-10-24
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор № 67800.504.226.1.5 (шестдесет и седем хиляди и осемстотин, точка петстотин и четири, точка двеста двадесет и шест, точка едно, точка пет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Созопол, одобрени със Заповед № РД-18-60/04.10.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес: гр. Созопол, п.к. 8130, ул. „Тракия“ № 14 (четиринадесет), ет. 2 (две), обект 5 (пет), който самостоятелен обект се намира в сграда № 1 (едно), разположена в поземлен имот с идентификатор № 67800.504.226 (шестдесет и седем хиляди и осемстотин, точка петстотин и четири, точка двеста двадесет и шест), предназначение на самостоятелния обект - друг вид самостоятелен обект в сграда, брой нива -1 (едно), с площ от 26 (двадесет и шест) кв.м., при съседни самостоятелни обекти - имоти с идентификатори: на същия етаж -№ 67800.504.226.1.4 и № 67800.504.226.1.6, под обекта - № 67800.504.226.1.1, № 67800.504.226.1.3 и № 67800.504.226.1.2, над обекта-№ 67800.504.226.1.8, № 67800.504.226.1.10 и № 67800.504.226.1.9, ВЕДНО с 2.67 (две цяло и шестдесет и седем стотни) кв.м. ид. части от общите части на сградата и от правото на строелс върху терена;
Ощеtargimot.com

Офис Созопол

Созопол ул."Тракия" № 14, ет.0
144 м²
94,500 лв
2016-10-24
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор № 67800.504.226.1.15 (шестдесет и седем хиляди и осемстотин, точка петстотин и четири, точка двеста двадесет и шест, точка едно, точка петнадесет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Созопол, одобрени със Заповед № РД-18-60/04.10.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес: гр. Созопол, п.к. 8130, ул. „Тракия“ № 14 (четиринадесет), ет. 0 (нула), който самостоятелен обект се намира в сграда № 1 (едно), разположена в поземлен имот с идентификатор № 67800.504.226 (шестдесет и седем хиляди и осемстотин, точка петстотин и четири, точка двеста двадесет и шест), предназначение на самостоятелния обект - за обществено хранене, брой нива - 1 (едно), с площ от 144.22 (сто четиридесет и четири цяло и двадесет и две стотни) кв.м., при съседни самостоятелни обекти - имоти с идентификатори: на същия етаж - няма, под обекта - няма, над обекта - № 67800.504.226.1.1, № 67800.504.226.1.2, № 67800.504.226.1.3, ВЕДНО с 14.05 /четиринадесет цяло и пет стотни/ кв.м. ид. части от общите части на сградата и правото на строеж върху терена; Към настоящия момент самостоятелният обект е преустроен в счетоводен офис с работно помещение, архив, технически помещения, кухненски бокс и тоалетна;
Ощеtargimot.com
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Созопол, Тракия
1 м²
26,800
2016-10-24
Комплекс се намира в прелестния стар град Созопол - само на 500 метра от центъра му и на 120 метра от морето. Комплексът е напълно завършен и с издадено разрешение за ползване - Акт 16.Созопол е малък древен град, разположен по Южното Българско Черноморие. Със своите 5000 жители днес, Созопол е един от най - старите градове по Черноморието. Разположен на 34 километра южно от Бургас на тънък скалист полуостров, Созопол е основан през 610 г. пр.н.е като елинска колония от милетски гърци под името Аполония, процъфтяващ като посредник между Гърция и Тракия. По-късно през годините на ранното Християнство е бил наречен Созопол и така е бил населяван повече от 2600 години. Периодът на Българското Национално Възраждане маркира ярко облика на този необичаен град с изящни архитектурни ансамбли от масивни дървени къщи. Днес, това очарователно място е известен туристически курорт добре известен със своята непринудена атмосфера, няколкото пясъчни плажа и отличителни къщи от 19-и век от дърво и камъни, 45 от които са определени за национални паметници на културата. Разходка из извиващите се тесни павирани улички на стария град разкрива множество възрожденски къщи с техните каменни основи и закалени от времето дървени етажи. По протежение на крайбрежните улици има малки ресторанти и кафенета, идеални да се наслаждаваш на гледката докато опитваш от местните рибни ястия и други деликатеси. В допълнение на ролята на важна търговска колония, Аполония е бил активен художествен и културен център, традиция която продължава с ежегодния "Фестивал на Изкуствата Аполония" в началото на месец септември. През тези дни на фестивала всяка вечер може да изберете измежду театрална постановка, джаз или камерен концерт, представяне на нова книга или балетна постановка. 10те дни на Фестивала са напълно достатъчни да се насладите на 50тина културни събития с повече от 1000 участващи художници, музиканти, изпълнители. Пет сцени с различна атмосфера предоставят рядката и изключителна възможност да се насладите на изкуството. Докато Созопол е изключително оживено място през периода май - октомври, след приключване на сезона той отново се превръща в заспало рибарско селище предпочитано за посещение от художници, писатели и други хора на изкуството. Блозостта до Бургас - административния и икономически център на Югоизточна България, в комбинация с благоприятните възможности за туризъм, отдих и спорт водят към повече активни инвестиции и основаване на нови предприятия.
Ощеkashti-kvartiri.com