Къща Черни връх

Черни връх с. Черни връх, общ. Смядово
½ ид.ч. от урегулиран поземлен имот с площ 505 кв.м. представляващ дворище пл. №119, за което е отреден парцел III-119 в кв.10 по сега действащия план на с. Черни връх, обл. Шумен, общ. Смядово, ведно с построената в дворното място жилищна сграда, стопански постройки и подорения при граници на парцела: улица парцел I-118 и парцел IV-120, а по констатация на място имот – масивна къща на един етаж с тухлени стени, покрив дървена конструкция с керемиди, дограма-дървена частично липсва. Видомо имота е необитаем,в лошо състояние.
9.01.17 г., 18:47 targimot.com
1 650,00 лв

Къща Смядово

Смядово ул. Ришки проход 12, вх. 1, ет.3, ап. 12
Недвижим имот – апартамент № 12 находящ се в гр. Смядово, ул. Ришки проход №12 вх. 1 ет.3 състоящ се от две стаи, кухня и сервизни помещения с обща застроена площ от 75.68 кв.м. и прилежащото му избено помещение № 12 с полезна площ от 3.3 кв.м. и 0.02445% ид.ч. от ОЧС при граници на апартамента: от ляво-въздух, от дясно – ап.9, от горе- ап.16, от долу-ап.8, граници на избата: от ляво-изба №9 и от дясно изба № 11, а съгласно КК на гр. Смядово съставляващ самостоятелен обект в сграда с № 67708.308.539.1.12 с площ от 75.68 кв.м. попадащ в сграда №67708.308.539.1 в ПИ № 67708.308.539 при граници за ПИ: 67708.308.542; 67708.308.541; 67708.308.65; 67708.308.77 и 67708.308.540, а по констатация на място сградата е стоманобетонова панелна, подове балатум и мокет, стени тапети и боядисване,тавани-боядисване, санитарен възел - боядисване и фаянс.
6.01.17 г., 18:41 targimot.com
76.0 м²
12 690,00 лв

Къща Смядово

Смядово ул. Любен Каравелов № 11
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 67708.305.97 по КК на гр. Смядово,общ. Смядово, с площ 1819 кв.м.,трайно предназначение на територията-урбанизирана, начин на трайно ползване-за ниско застрояване, адм.адрес на имота гр. Смядово,ул. Любен Каравелов № 11, при съседи на имота:67708.304.91, 67708.305.118, 67708.305.98, 67708.305.96, заедно със съществуващите в имота сгради, както следва:жилищна еднофамилна сграда с идентификатор 67708.305.97.1 едноетажна, ЗП 85 кв.м.; жилищна еднофамилна сграда с идентификатор 67708.305.97.2, едноетажна ЗП 58 кв.м.; селскостопанска сграда с идентификатор 67708.305.97.3, едноетажна ЗП 35 кв.м., селскостопанска сграда с идентификатор 67708.305.97.4, едноетажна ЗП 43 кв.м.Всички сгради са паянтови, с керпичени стени, покрив дървена конструкция с керемиди.Покривите са частично пропаднали, дограма липсва, няма ел. и В и К инсталации, силно влошено състояние.
4.01.17 г., 16:40 targimot.com
2 400,00 лв
Имот на публична продан за период от 02. 01. 2017 г. до 02. 02. 2017 г. с начална тръжна цена 34 875 лева, по изпълнително дело 423/2012 на ЧСИ Даниела Златева, тел. за контакт: 054/802125. Представлява къща на ул. 'Кирил и Методий' 36 с площ 87 кв.м. Прилежащо дворно място с площ 2 696 кв.м. и селскостопанска постройка. Предмет на публична продан по ИД 625/2008 по същото време е цех за колбаси в същото дворно място с административна част с начална тръжна цена 25 000 лв. Подробно описание на имота в приложеното обявление.
20.12.16 г., 16:07 bazar.bg
87.0 м²
34 875,00 лв

Къща Смядово

Смядово ул. Здравец № 22
Дворно място с площ 1146 кв.м., представляващо НУПИ № 64 по плана на гр. Смядово, обл. Шумен, с адм. адрес ул. Здравец № 22, заедно с построените в имота жилищна сграда с площ 75 кв.м., второстепенна жилищна сграда с площ 39 кв.м. и навес с оградни стени с пл. 25 кв.м. при граници за имота: НУПИ № 63, НУПИ № 65, НУПИ № 67, улица, а по кадастралната карта поземлен имот с идентификатор 67708.304.114 с площ 1213 кв.м., при граници: 67708.304.113, 67708.304.117, 67708.304.115, 67708.304.116, 67708.304.112, заедно с предназначение жилищна еднофамилна с площ 43 кв.м. с идентификатор 67708.304.114.1, заедно със сграда селскостопанска с площ 16 кв.м. с идентификатор 67708.304.114.3 и сграда с идентификатор 67708.304.114.2 с площ 37 кв.м., еднофамилна, жилищна. Сградите са в задоволително състояние, имотът необитаем.
9.12.16 г., 19:37 targimot.com
75.0 м²
8 000,00 лв

Къща Смядово

Смядово ул. Кирил и Методий 36
Дворно място с площ от 2696 кв.м. находящо се в гр. Смядово, ул. Кирил и Методий 36 представляващо парцел Х-1650 с пристроените в същия парцел: къща с площ 87 кв.м., а съгласно скица № 22/05.04.2007 г.на КК сграда с идентификатор 67708.308.311.1 с предназначение – жилищна сграда, еднофамилна, брой етажи един и второстепенна селскостопанска постройка с площ от 45 кв.м, а съгласно скица 21//05.04.2007 г. на АК сграда с идентификатор 67708.308.311.2, находяща се в гр. Смядово с предназначение-селскостопанска сграда на 1 етаж XI-1650 от кв.112 по плана на гр. Смядово при граници: от изток, от севр и от юг улици, от запад наследницИ на Иван Стоянов Бозов съгласно нот. акт за Договорна ипотека № 51, том1, вх. рег. № 1100/27.04.2007 г. на СВ-В.Преслав, а по констатация на място жилищната сграда е с каменни основи, стени тухлена зидария, вътрешна и външна мазилка, подове теракота и дюшеме, дограма метална, дървена и алуминиева, покрив дървена конструкция с керемиди. Състои се от три стаи и предверие, кухня и избено помещение, санитарен възел на ниво избен етаж. Стопанската постройка – масивна със стоманобетонови основи и греди, стени тухлена зидария, без мазилка, покрив дървена конструкция с керемиди, без дограма. В дворното място е изграден плочник, външна чешма, кладенец и асма. В деня на описа по констатация на място се установи, че в имота се намират и сгради, а именно: 67708.308.311.3, 67708.308.311.4, 67708.308.311.5, които са собственост на „СМЯДОВО” ООД, както и сграда 67708.308.311.6 – селскостопанска на един етаж с площ 46 кв.м, с бетонови блокчета с частично пропаднал покрив, представляващ дървена конструкция с керемиди. Сграда 67708.308.311.7 – селскостопанска на 1 етаж с полщ 63 кв.м с тухлени стени, стоманобетонова плоча, покрив дървена конструкция с керемиди. Сграда 67708.308.311.8 на един етаж с площ от 20 кв.м. с тухлени стени, стоманобетонова плоча, покрив дървена конструкция с керемиди. Сграда 67708.308.311.9 – селскостопанска сграда на един етаж с площ 46 кв.м., с тухлени стени, покрив дървена конструкция с керемиди. ЗАБЕЛЕЖКА: НА ПУБЛИЧНА ПРОДАН СЕ ИЗНАСЯ: земя и сгради с идентификатор 67708.308.311.1, сграда с идентификатор 67708.308.311.2; НА ПУБЛИЧНА ПРОДАН СЕ ИЗНАСЯТ ½ ИД.Ч. ОТ СГРАДИ: №№ 67708.308.311.6, 67708.308.311.7, 67708.308.311.8 И 67708.308.311.9 НЕ СА ПРЕДМЕТ НА ПУБЛИЧНАТА ПРОДАН СГРАДИ: 67708.308.311.3, 67708.308.311.4, 67708.308.311.5 !!!
9.12.16 г., 19:34 targimot.com
34 875,00 лв

Парцел Смядово

Смядово ул. Стефан Караджа № 9
½ ИД.Ч. ОТ ДВОРНО МЕСТО С ПЛОЩ 900КВ.М. НАХОДЯЩО СЕ В ГР. СМЯДОВО, ОБЛ. ШУМЕН, СЪСТАВЛЯВАЩО ПАРЦЕЛ V – 1408 ОТ КВАРТАЛ 99, НА УЛ. „СТЕФАН КАРАДЖА“ № 9, ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В НЕГО КЪЩА, ПОЛУМАСИВНО ЖИЛИЩЕ И СТОПАНСКИ ПОСТРОЙКИ, А СЪГЛАСНО КК НА ГР. СМЯДОВО, ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР № 67708.307.127, С ПЛОЩ 1,437КВ.М., ВЕДНО СЪС СГРАДИ: № 67708.307.127.1; № 67708.307.127.2 И № 67708.307.127.3, ПРИ ГРАНИЦИ: № 67708.307.126; № 67708.307.128; № 67708.307.134 И № 67708.307.66. ПО КОНСТАТАЦИЯ НА МЯСТО СГРАДАТА Е С КАМЕННИ ОСНОВИ, СТЕНИ ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ, ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ВАРОЦЕМЕНТОВА ЗАМАЗКА, ДЪРВЕНА ДОГРАМА, ПОКРИВ ДЪРВЕНА КОНСТРУКЦИЯ С КЕРЕМИДИ. ЖИЛИЩНАТА СГРАДА СЕ СЪСТОИ ОТ ТРИ СТАИ И ИЗБЕНОПОМЕЩЕНИЕ. СТОПАНСКАТА ПОСТРОЙКА Е С КИРПИЧЕНИ СТЕНИ, ПОКРИВ ДЪРВЕНА КОНСТРУКЦИЯ В ДВОРНОТО МЯСТО Е ИЗГРАДЕНА ВЪНШНА ТОАЛЕТНА НА СЕПТИЧНА ЯМА. НА ПУБЛИЧНА ПРОДАН СЕ ИЗНАСЯТ ДВОРНОТО МЯСТО, СГРАДА № 67708.307.127.2 И № 67708.307.127.3.
9.12.16 г., 18:55 targimot.com
900.0 м²
9 000,00 лв

Парцел Смядово

Смядово ул. Панайот Волов № 12
ДВОРНО МЕСТО С ПЛОЩ 1000 КВ.М., СЪСТАВЛЯВАЩО УПИ – ХХ – 545 ОТ КВАРТАЛ 24 ПО ПЛАНА НА ГР. СМЯДОВО, ОБЩ. СМЯДОВО, ОБЛ. ШУМЕН, УЛ. „ПАНАЙОТ ВОЛОВ“ № 12 ЗАЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В НЕГО ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА В ЮЖНАТА ЧАСТ НА ИМОТА И ЕДНОЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА И СТОПАНСКИ ПОСТРОЙКИ, ПРИ ГРАНИЦИ ЗА ИМОТА: УЛИЦА; ИМОТ № ІІ – 544; ИМОТ № ІІІ – 542 И ИМОТ № ХІХ -546, А НОТ. АКТ№ 188 ТОМ 10/28.09.2006 Г. СЪГЛАСНО КК НА ГР. СМЯДОВО, ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР № 67708.306.218 С ПЛОЩ 1004 КВ.М., ПРИ СЪСЕДИ: УЛИЦА; № 67708.306.382; № 67708.306.217, ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В НЕГО СГРАДИ С ИДЕНТИФИКАТОР № 67708.306.218.1 С ПЛОЩ 83,00 КВ.М. ЖИЛИЩНА СГРАДА НА ЕДИН ЕТАЖ; № 67708.306.218.2 С ПЛОЩ 28,00КВ.М. СТОПАНСКА ПОСТРОЙКА; № 67708.306.218.3 С ПЛОЩ 52,00КВ.М. СТОПАНСКА ПОСТРОЙКА; № 67708.306.218.4 – ЖИЛИЩНА СГРАДА НА ДВА ЕТАЖА С ПЛОЩ 110,00 КВ.М. НА ПУБЛИЧНА ПРОДАН СЕ ИЗНАСЯТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 67708.306.218 И СГРАДИ С №№67708.306.218.1, 67708.306.218.2, 67708.306.218.3. ЖИЛИЩНА СГРАДА №67708.306.218.4 НЕ Е ПРЕДМЕТ НА ПУБЛИЧНА ПОДАН!!!
8.12.16 г., 23:46 targimot.com
1000.0 м²
8 655,00 лв

Къща Смядово

Смядово УЛ. ЗАЙЧАР № 11
Недвижим имот находящ се в гр. Смядово, ул. Зайчар № 11, ведно с построените в имота жилищна сграда – паянтова на един етаж, каменни основи, керпичени стени, покрив дървена конструкция с керемиди, гредоред, дървена дограма.Навес – керпичени стени, покрив дървена конструкция с керемиди, в двора изградена външна тоалетна, а съгласно КК на гр. Смядово имота е с идентификатор 67708.307.144 с площ от 1547 кв.м. при съседи: 67708.307.133, 67708.307.134, 67708.307.135, 67708.307.136, 67708.307.140, ведно с построените в имота сгради: 67708.307.144.1 с площ 40 кв.м. на един етажс с предназначение селскостопанска сграда и сграда 67708.307.144.2 с площ 51 кв.м.,брой етажи – един с предназначение жилищна еднофамилна. По констатация на място жилищната сграда е паянтова с кирпичени стени на каменни основи, вътрешна и външна мазилка,покрив дървена конструкция със старобългарски керемиди, дървена дограма, а стопанската постройка е паянтова с кирпичени стени.
7.12.16 г., 19:35 targimot.com
9 000,00 лв

Къща Смядово

Смядово ул. Средец № 7
1/2 ИД. ЧАСТИ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР № 67708.308.493 С ПЛОЩ ОТ 1491 КВ. М. СЪГЛАСНО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ И КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР - ГР. ШУМЕН, НАХОДЯЩ СЕ В УРБАНИЗИРАНАТА ТЕРИТОРИЯ НА ГР. СМЯДОВО, ОБЛАСТ ШУМЕН, НА УЛ. СРЕДЕЦ № 7, НИСКО ЗАСТРОЯВАНЕ ДО 10 М., ЗАЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА СГРАДИ: 1. СГРАДА - СЕЛСКОСТОПАНСКА, ЕДНОЕТАЖНА С ПЛОЩ 22 КВ. М. С ИДЕНТИФИКАТОР № 67708.308.493.1, при съседи: № 67708.308.493.2. СГРАДА - ЖИЛИЩНА, ЕДНОФАМИЛНА, ЕДНОЕТАЖНА С ПЛОЩ ОТ 71 КВ. М. С ИДЕНТИКАТОР № 67708.308.493.2, при съседи: № 67708.308.493.1. СГРАДА - ХАНГАР, ДЕПО ГАРАЖ ЕДНОЕТАЖЕН С ПЛОЩ ОТ 16 КВ. М. С ИДЕНТИФИКАТОР № 67708.308.493.3. СГРАДА - СЕЛСКОСТОПАНСКА, ЕДНОЕТАЖНА С ПЛОЩ ОТ 28 КВ. М. С ИДЕНТИФИКАТОР № 67708.308.493.4, ПРИ СЪСЕДИ НА ПОЗЕМЛЕНИЯ ИМОТ: ИМОТИ С ИДЕНТИФИКАТОРИ № 67708.308.500, № 67708.308.514, № 67708.308.492, № 67708.308.491, № 67708.308.494. По констатация на място имота представлявачастично застроено дворно място с лице към ул. Средец с изградена ограда. Сграда №1 е селскостопанска сграда - паянтова с дървен покрив и керемиди; пристроена е към жилищна сграда . Сграда №2 е жилищна, еднофсмилна с керпичени и тухлени стени, покрив- дървена конструкция с керемиди, дървена дограма в задоволително състояние. Сграда №3 е гараж с тухлени стени, покрив- стомано-бетонова плоча, добро състояние. Сграда №4 е селскостопанска сграда, паянтова, покрив- дървена конструкция с керемиди в задоволително състояние. Имотът е обитаем.
6.12.16 г., 19:30 targimot.com
2 700,00 лв

Къща Смядово

Смядово УЛ. ШЕСТИ СЕПТЕМВРИ № 3
30.11.16 г., 19:29 targimot.com
92.0 м²
29 040,00 лв

Къща Смядово

Смядово УЛ. В.Левски № 58
ПИ с идентификатор 67708.308.323 по КК на гр. Смядово, ул. В.Левски 58 с площ 1064 кв.м., трайно предназначение урбанизирана територия, начин на трайно ползване - индивидуално застрояване, ведно с жилищна сграда с идентификатор 67708.308.323.2 с площ от 80 кв.м., селскостопанска сграда с идентификатор 67708.308.323.3 с площ 23 кв.м. при граници: 67708.308.322, 67708.308.326, 67708.308.435, 67708.308.212, 67708.308.605. Сградите са паянтови, с кирпичени стени, покрив дървена конструкция, водопровод и външна тоалетна.
30.11.16 г., 19:25 targimot.com
80.0 м²
4 720,00 лв
240.0 м²
21 500,00 €

Парцел Смядово

Смядово ул. Акация № 14
Поземлен имот с идентификатор 67708.306.513 с площ 1391 кв.м, в гр. Смядово, ул. „Акация” № 14, вид територия - урбанизирана, начин на трайно ползване - ниско застрояване, стар номер 653, кв. 73, парцел 8, при съседи: 67708.306.489, 67708.306.512,67708.306.514,67708.306.516, 67708.306.517,67708.306.614, 67708.306.615. Сграда с идентификатор 67708.306.513.1 със застроена площ 42 кв.м, на един етаж, с предназначение - жилищна сграда- еднофамилна, сграда с идентификатор 67708.306.513.2 с площ 21 кв.м, на един етаж, с предназначение - друг вид сграда за обитаване, сграда с идентификатор 67708.306.513.3 с площ 33 кв.м, с предназначение – Стопанска сграда, на един етаж. НА ПУБЛИЧНА ПРОДАН СЕ ИЗНАСЯТ ½ ИД.Ч. ОТ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТ 67708.306.513; ½ ИД.Ч. ОТ 67708.306.513.2 И ½ ИД.Ч. ОТ 67708.306.513.3. СГРАДА идентификатор 67708.306.513.1 НЕ Е ПРЕДМЕТ НА ПУБЛИЧНАТА ПРОДАН!!!
23.11.16 г., 20:34 targimot.com
1391.0 м²
2 052,00 лв
Банка ДСК продава собствен имот представляващ гараж с площ 21 кв.м. Лице за контакт: Тодор Вълчков, Банка ДСК ЕАД, 02/80 10 065, e-mail: ***. Предложена е индикативна офертна цена, окончателната продажна цена ще бъде определена на база постъпилите предложения от купувачите.
14.11.16 г., 10:58 bazar.bg
21.0 м²
4 800,00 лв

Къща Смядово

Смядово ул.Ришки проход № 12,вх. 1, ет. 3, ап. 12
Недвижим имот – апартамент № 12 находящ се в гр. Смядово, ул. Ришки проход №12 вх. 1 ет.3 състоящ се от две стаи, кухня и сервизни помещения с обща застроена площ от 75.68 кв.м. и прилежащото му избено помещение № 12 с полезна площ от 3.3 кв.м. и 0.02445% ид.ч. от ОЧС при граници на апартамента: от ляво-въздух, от дясно – ап.9, от горе- ап.16, от долу-ап.8, граници на избата: от ляво-изба №9 и от дясно изба № 11, а съгласно КК на гр. Смядово съставляващ самостоятелен обект в сграда с № 67708.308.539.1.12 с площ от 75.68 кв.м. попадащ в сграда №67708.308.539.1 в ПИ № 67708.308.539 при граници за ПИ: 67708.308.542; 67708.308.541; 67708.308.65; 67708.308.77 и 67708.308.540, а по констатация на място сградата е стоманобетонова панелна, подове балатум и мокет, стени тапети и боядисване,тавани-боядисване, санитарен възел - боядисване и фаянс.
10.11.16 г., 21:04 targimot.com
76.0 м²
12 690,00 лв
28.10.16 г., 12:18 bazar.bg
105.0 м²
6 000,00 лв

Къща Смядово

Смядово ул. Любен Каравелов № 11
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 67708.305.97 по КК на гр. Смядово,общ. Смядово, с площ 1819 кв.м.,трайно предназначение на територията-урбанизирана, начин на трайно ползване-за ниско застрояване, адм.адрес на имота гр. Смядово,ул. Любен Каравелов № 11, при съседи на имота:67708.304.91, 67708.305.118, 67708.305.98, 67708.305.96, заедно със съществуващите в имота сгради, както следва:жилищна еднофамилна сграда с идентификатор 67708.305.97.1 едноетажна, ЗП 85 кв.м.; жилищна еднофамилна сграда с идентификатор 67708.305.97.2, едноетажна ЗП 58 кв.м.; селскостопанска сграда с идентификатор 67708.305.97.3, едноетажна ЗП 35 кв.м., селскостопанска сграда с идентификатор 67708.305.97.4, едноетажна ЗП 43 кв.м.Всички сгради са паянтови, с керпичени стени, покрив дървена конструкция с керемиди.Покривите са частично пропаднали, дограма липсва, няма ел. и В и К инсталации, силно влошено състояние.
25.10.16 г., 18:40 targimot.com
3 000,00 лв

Земеделска земя Смядово

Смядово местността "КОРИЯТА"
Поземлен имот с начин на трайно ползване – , ЕКАТТЕ 67708, общ. Смядово, обл. Шумен, с , съставляваща имот № 090016 по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот № 090022, имот № 000054-полски път, имот № 090017, имот № 000120- път, : Поземлен имот с идентификатор 67708.90.16, обл. Шумен, общ. Смядово, гр. Смядово, м. КОРИЯТА, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, НТП Нива, площ 3.262 дка, стар номер 090016, при граници: съседни имоти с идентификатори 67708.90.22, 67708.90.17, 67708.91.54, 67708.242.120
24.10.16 г., 15:07 targimot.com
3262.0 м²
2 325,00 лв

Земеделска земя Смядово

Смядово м. Пенчова чука
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР № 67708.172.10 С ПЛОЩ 17 995 КВ.М., В ГР. СМЯДОВО, ОБЩ. СМЯДОВО, ОБЛ. ШУМЕН, МЕСТНОСТ „ПЕНЧОВА ЧУКА“, ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕРИТОРИЯ, НАЧИН НА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ – НЕИЗПОЛЗВАНА НИВА, УГАР, ОРНИЦА, СТАР № 172010, ПРИ ГРАНИЦИ: № 67708.172.11; № 67708.172.247; № 67708.172.9; № 67708.172.8; № 67708.172.7; № 67708.172.6; № 67708.172.13; № 67708.172.3; № 67708.172.2.
24.10.16 г., 13:59 targimot.com
17995.0 м²
8 640,00 лв
Поземлен имот с площ 3,600 кв.м. в близост до град Шумен, урбанизиран начин на трайно ползване - за изграждане на ТИР паркинг с обслужваща сграда, със ЗП 150 кв.м. Имотът се намира на главен път /Шумен-Бургас/ по който няма обособени подобни комплекси. tel. 0899190960 ID 297839ПРЕДИМСТВА: На главен път.Обади се СЕГА и цитирай този код 297839!
27.08.16 г., 3:59 address.bg
26 000,00 €
2000.0 м²
20 000,00 лв
ОПИСАНИЕ НА ИМОТА: Поддържана масивна двуетажна къща,намираща се в село по поречието на река Голяма Камчия до манастир Св. Иван Рилски и само на тридесетина километра южно от гр.Шумен и на около 75км от морето. На първият етаж са разположени две стаи и коридор, а на достъпният по външна стълба втори етаж има коридор и две стаи с подове на дюшеме. До къщата има навес за инвентар и стопанска сграда. Дворното място е равно и оградено, с много овошки в него.Имота е захранен с ток и вода и е целогодишно достъпен. Подходящ е за постоянно обитаване.
25.03.16 г., 14:32 icbproperties.com
2 стаи
100.0 м²
4 600,00 €
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Имоти в град Смядово