Парцел СМОЛЯН

СМОЛЯН УЛ. ХАН АСПАРУХ
900 м²
36,000 лв
2017-9-4
НЕЗАСТРОЕН ТЕРЕН, представляваща ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 67653.918.314 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-14/10.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 900 кв. м. (деветстотин квадратни метра), с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), с адрес: гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян, ул. Хан Аспарух, при граници и съседи на поземления имот по кадастралната карта и кадастралните регистри: поземлени имоти с идентификатори 67653.918.749, 67653.918.140, 67653.918.315, 67653.918.41.
Ощеtargimot.com

Парцел СМОЛЯН

СМОЛЯН УЛ. ХАН АСПАРУХ
900 м²
45,000 лв
2016-11-9
НЕЗАСТРОЕН ТЕРЕН, представляваща ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 67653.918.314 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-14/10.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 900 кв. м. (деветстотин квадратни метра), с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), с адрес: гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян, ул. Хан Аспарух, при граници и съседи на поземления имот по кадастралната карта и кадастралните регистри: поземлени имоти с идентификатори 67653.918.749, 67653.918.140, 67653.918.315, 67653.918.41.
Ощеtargimot.com
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Смолян, Хан Аспарух

Етаж от къща ДЕВИН

ДЕВИН УЛ. ХАН АСПАРУХ № 5, ЕТ. 2
99 м²
25,200 лв
2017-10-19
ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 20465.501.12.40.1.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Девин, общ. Девин, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-90/18.12.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, и последно изменени със Заповед № 18-10691-31.07.2014 г. на Началника на СГКК – Смолян, с площ от 99 кв.м. (деветдесет и девет квадратни метра), с административен адрес: гр. Девин, ЕКАТТЕ 20465, общ. Девин, обл. Смолян, ул. Хан Аспарух, № 5, ет. 2, намиращ се в триетажна еднофамилна жилищна сграда с идентификатор 20465.501.1240.1 и със застроена площ от 100 кв.м. (сто квадратни метра), състояща се от един избен и два жилищни етажа, разположена в поземлен имот с идентификатор 20465.501.1240, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване /НТП/: Ниско застрояване (до 10 м), и с площ от 570 кв.м. (петстотин и седемдесет квадратни метра), образуващ Урегулиран поземлен имот (УПИ) XVII-1240, кв. 9 по Подробния устройствен план (ПУП) на гр. Девин, общ. Девин, обл. Смолян, одобрен със Заповед № РД-1004/06.10.1980 г. на Председателя на Окръжен народен съвет (ОНС) – Смолян, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: 20465.501.1240.1.2, над обекта: няма, при граници и съседи на поземления имот по кадастралната карта и кадастралните регистри: 20465.501.1241, 20465.501.5201, 20465.501.5017, ВЕДНО с ТАВАНСКА СТАЯ от североизточната страна на сградата с прилежащото й тъмно помещение, с площ от 28 кв.м. (двадесет и осем квадратни метра), ВЕДНО със съответните идеални части от правото на собственост върху общите части на сградата, ВЕДНО със съответните идеални части от правото на строеж върху гореописания поземлен имот.
Ощеtargimot.com

Етаж от къща ДЕВИН

ДЕВИН УЛ. ХАН АСПАРУХ № 5, ЕТ. 1
100 м²
25,200 лв
2017-9-8
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 20465.501.1240.1.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Девин, общ. Девин, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД- 18- 90/ 18.12.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, изменена със Заповед № 18- 10691/ 31.07.2014 г. на Началника на СГКК- Смолян, с адрес: гр. Девин, ул. Хан Аспарух № 5, ет. 1, с предназначение: жилище, апартамент, със съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж- няма, под обекта- № 20465.501.1240.1.1, над обекта- № 20465.501.1240.1.3, който самостоятелен обект се намира в триетажна еднофамилна жилищна сграда с идентификатор 20465.501.1240.1, находяща се в гр. Девин, ул. Хан Аспарух № 5, състояща се от един избен и два жилищни етажа, със застроена площ от 100 /сто/ кв.м., построена в поземлен имот с идентификатор 20465.501.1240, с площ 570 /петстотин и седемдесет/ кв.м., с трайно предназначение: урбанизирана територия, с начин на трайно ползване: ниско застрояване, при граници и съседи- поземлени имоти с идентификатори: 20465.501.1241, 20465.501.5201, 20465.501.5017, ВЕДНО с ТАВАНСКА СТАЯ от югозападната страна на сградата с прилежащото й тъмно помещение, заедно с припадащите се идеални части от правото на собственост върху общите части на сградата и от правото на строеж върху поземления имот.
Ощеtargimot.com

Етаж от къща ДЕВИН

ДЕВИН УЛ. ХАН АСПАРУХ № 5, ЕТ. 2
100 м²
25,200 лв
2017-8-3
ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 20465.501.12.40.1.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Девин, общ. Девин, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-90/18.12.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, и последно изменени със Заповед № 18-10691-31.07.2014 г. на Началника на СГКК – Смолян, с площ от 99 кв.м. (деветдесет и девет квадратни метра), с административен адрес: гр. Девин, ЕКАТТЕ 20465, общ. Девин, обл. Смолян, ул. Хан Аспарух, № 5, ет. 2, намиращ се в триетажна еднофамилна жилищна сграда с идентификатор 20465.501.1240.1 и със застроена площ от 100 кв.м. (сто квадратни метра), състояща се от един избен и два жилищни етажа, разположена в поземлен имот с идентификатор 20465.501.1240, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване /НТП/: Ниско застрояване (до 10 м), и с площ от 570 кв.м. (петстотин и седемдесет квадратни метра), образуващ Урегулиран поземлен имот (УПИ) XVII-1240, кв. 9 по Подробния устройствен план (ПУП) на гр. Девин, общ. Девин, обл. Смолян, одобрен със Заповед № РД-1004/06.10.1980 г. на Председателя на Окръжен народен съвет (ОНС) – Смолян, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: 20465.501.1240.1.2, над обекта: няма, при граници и съседи на поземления имот по кадастралната карта и кадастралните регистри: 20465.501.1241, 20465.501.5201, 20465.501.5017, ВЕДНО с ТАВАНСКА СТАЯ от североизточната страна на сградата с прилежащото й тъмно помещение, с площ от 28 кв.м. (двадесет и осем квадратни метра), ВЕДНО със съответните идеални части от правото на собственост върху общите части на сградата, ВЕДНО със съответните идеални части от правото на строеж върху гореописания поземлен имот.
Ощеtargimot.com

Многостаен апартамент ЧЕПЕЛАРЕ

ЧЕПЕЛАРЕ УЛ. ХАН АСПАРУХ № 1, ЕТ. 3, АП. 9
92 м²
36,000 лв
2017-6-2
АПАРТАМЕНТ № 9 с идентификатор 80371.241.356.2.9, с площ от 91.77 (деветдесет и едно цяло и седемдесет и седем стотни) кв.м., находящ се на адрес гр. Чепеларе, ул. Хан Аспарух № 1, ет. 3, ап. 9, общ. Чепеларе, обл. Смолян, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж – 80371.241.356.2.8, под обекта - 80371.241.356.2.6, над обекта - 80371.241.356.2.12, който обект е построен в седем етажна сграда с идентификатор 80371.241.356.2, с площ от 361 (триста шестдесет и един) кв.м. и предназначение – Жилищна сграда - еднофамилна, разположена в поземлен имот с идентификатор 80371.241.356, с площ от 2809 (две хиляди осемстотин и девет) кв.м., с предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м.), при граници и съседи на поземления имот: 80371.241.363, 80371.241.1900, 80371.241.358, 80371.241.357, 80371.241.355, 80371.241.9007, 80371.241.9008, 80371.241.261 и 80371.241.362, ВЕДНО с прилежащото ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 7, без посочена площ, при съседи на избеното помещение – Илия Христов Сираков, Мария Димитрова Пенкова и магазин, ВЕДНО с 5.63% (пет цяло шестдесет и три процента) идеални части от правото на собственост върху общите части на сградата и от правото на строеж върху терена.
Ощеtargimot.com

Етаж от къща ДЕВИН

ДЕВИН УЛ. ХАН АСПАРУХ № 5
100 м²
31,500 лв
2017-5-15
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 20465.501.1240.1.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Девин, общ. Девин, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД- 18- 90/ 18.12.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, изменена със Заповед № 18- 10691/ 31.07.2014 г. на Началника на СГКК- Смолян, с адрес: гр. Девин, ул. Хан Аспарух № 5, ет. 1, с предназначение: жилище, апартамент, със съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж- няма, под обекта- № 20465.501.1240.1.1, над обекта- № 20465.501.1240.1.3, който самостоятелен обект се намира в триетажна еднофамилна жилищна сграда с идентификатор 20465.501.1240.1, находяща се в гр. Девин, ул. Хан Аспарух № 5, състояща се от един избен и два жилищни етажа, със застроена площ от 100 /сто/ кв.м., построена в поземлен имот с идентификатор 20465.501.1240, с площ 570 /петстотин и седемдесет/ кв.м., с трайно предназначение: урбанизирана територия, с начин на трайно ползване: ниско застрояване, при граници и съседи- поземлени имоти с идентификатори: 20465.501.1241, 20465.501.5201, 20465.501.5017, ВЕДНО с ТАВАНСКА СТАЯ от югозападната страна на сградата с прилежащото й тъмно помещение, заедно с припадащите се идеални части от правото на собственост върху общите части на сградата и от правото на строеж върху поземления имот.
Ощеtargimot.com

Етаж от къща ДЕВИН

ДЕВИН УЛ. ХАН АСПАРУХ № 5, ЕТ. 2
99 м²
31,500 лв
2017-5-15
ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 20465.501.12.40.1.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Девин, общ. Девин, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-90/18.12.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, и последно изменени със Заповед № 18-10691-31.07.2014 г. на Началника на СГКК – Смолян, с площ от 99 кв.м. (деветдесет и девет квадратни метра), с административен адрес: гр. Девин, ЕКАТТЕ 20465, общ. Девин, обл. Смолян, ул. Хан Аспарух, № 5, ет. 2, намиращ се в триетажна еднофамилна жилищна сграда с идентификатор 20465.501.1240.1 и със застроена площ от 100 кв.м. (сто квадратни метра), състояща се от един избен и два жилищни етажа, разположена в поземлен имот с идентификатор 20465.501.1240, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване /НТП/: Ниско застрояване (до 10 м), и с площ от 570 кв.м. (петстотин и седемдесет квадратни метра), образуващ Урегулиран поземлен имот (УПИ) XVII-1240, кв. 9 по Подробния устройствен план (ПУП) на гр. Девин, общ. Девин, обл. Смолян, одобрен със Заповед № РД-1004/06.10.1980 г. на Председателя на Окръжен народен съвет (ОНС) – Смолян, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: 20465.501.1240.1.2, над обекта: няма, при граници и съседи на поземления имот по кадастралната карта и кадастралните регистри: 20465.501.1241, 20465.501.5201, 20465.501.5017, ВЕДНО с ТАВАНСКА СТАЯ от североизточната страна на сградата с прилежащото й тъмно помещение, с площ от 28 кв.м. (двадесет и осем квадратни метра), ВЕДНО със съответните идеални части от правото на собственост върху общите части на сградата, ВЕДНО със съответните идеални части от правото на строеж върху гореописания поземлен имот.
Ощеtargimot.com

Магазин ЧЕПЕЛАРЕ

ЧЕПЕЛАРЕ 1/18 идеална част от МАГАЗИН, УЛ. ХАН АСПАРУХ № 1, БЛ. СКИОР № 1, ЕТ. 0
85 м²
3,570 лв
2017-4-3
1/18(една осемнадесета) идеална част от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 80371.241.356.2.23 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Чепеларе, общ. Чепеларе, обл. Смолян, одобрени със Заповед РД-18-57/28.08.2006г. На Изпълнителния директор на АГКК, с площ 84.60 кв.м (осемдесети четири квадратни метра и шестдесет стотни), с адрес гр. Чепеларе, ул. Хан Аспарух № 1, бл. Скиор № 1, ет. 0, с предназначение: За търговска дейност, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 80371.241.356.2.24, под обекта: няма, над обекта: 80371.241.356.2.3, 80371.241.356.2.2, намиращ се в сграда с идентификатор 80371.241.356.2, с площ 361 кв.м (триста шестдесет и един квадратни метра), разположена в поземлен имот с идентификатор 80371.241.356 , с площ 2 809 кв.м (две хиляди осемстотин и девет квадратни метра), при граници и съседи на имота: 80371.241.363, 80371.241.1900, 80371.241.358, 80371.241.357, 80371.241.355, 80371.241.9007, 80371.241.9008, 80371.241.261, 80371.241.362, ВЕДНО със съответните идеални части от общите части на сградата и правото на строеж върху поземления имот.
Ощеtargimot.com

Многостаен апартамент ЧЕПЕЛАРЕ

ЧЕПЕЛАРЕ УЛ. ХАН АСПАРУХ № 1, ЕТ. 3, АП. 9
92 м²
45,000 лв
2017-3-9
АПАРТАМЕНТ № 9 с идентификатор 80371.241.356.2.9, с площ от 91.77 (деветдесет и едно цяло и седемдесет и седем стотни) кв.м., находящ се на адрес гр. Чепеларе, ул. Хан Аспарух № 1, ет. 3, ап. 9, общ. Чепеларе, обл. Смолян, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж – 80371.241.356.2.8, под обекта - 80371.241.356.2.6, над обекта - 80371.241.356.2.12, който обект е построен в седем етажна сграда с идентификатор 80371.241.356.2, с площ от 361 (триста шестдесет и един) кв.м. и предназначение – Жилищна сграда - еднофамилна, разположена в поземлен имот с идентификатор 80371.241.356, с площ от 2809 (две хиляди осемстотин и девет) кв.м., с предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м.), при граници и съседи на поземления имот: 80371.241.363, 80371.241.1900, 80371.241.358, 80371.241.357, 80371.241.355, 80371.241.9007, 80371.241.9008, 80371.241.261 и 80371.241.362, ВЕДНО с прилежащото ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 7, без посочена площ, при съседи на избеното помещение – Илия Христов Сираков, Мария Димитрова Пенкова и магазин, ВЕДНО с 5.63% (пет цяло шестдесет и три процента) идеални части от правото на собственост върху общите части на сградата и от правото на строеж върху терена.
Ощеtargimot.com

Етаж от къща ДЕВИН

ДЕВИН УЛ. ХАН АСПАРУХ № 5, ЕТ. 1
100 м²
28,000 лв
2017-1-26
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 20465.501.1240.1.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Девин, общ. Девин, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД- 18- 90/ 18.12.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, изменена със Заповед № 18- 10691/ 31.07.2014 г. на Началника на СГКК- Смолян, с адрес: гр. Девин, ул. Хан Аспарух № 5, ет. 1, с предназначение: жилище, апартамент, със съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж- няма, под обекта- № 20465.501.1240.1.1, над обекта- № 20465.501.1240.1.3, който самостоятелен обект се намира в триетажна еднофамилна жилищна сграда с идентификатор 20465.501.1240.1, находяща се в гр. Девин, ул. Хан Аспарух № 5, състояща се от един избен и два жилищни етажа, със застроена площ от 100 /сто/ кв.м., построена в поземлен имот с идентификатор 20465.501.1240, с площ 570 /петстотин и седемдесет/ кв.м., с трайно предназначение: урбанизирана територия, с начин на трайно ползване: ниско застрояване, при граници и съседи- поземлени имоти с идентификатори: 20465.501.1241, 20465.501.5201, 20465.501.5017, ВЕДНО с ТАВАНСКА СТАЯ от югозападната страна на сградата с прилежащото й тъмно помещение, заедно с припадащите се идеални части от правото на собственост върху общите части на сградата и от правото на строеж върху поземления имот.
Ощеtargimot.com

Етаж от къща ДЕВИН

ДЕВИН УЛ. ХАН АСПАРУХ № 5, ЕТ. 2
99 м²
28,000 лв
2017-2-7
ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 20465.501.12.40.1.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Девин, общ. Девин, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-90/18.12.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, и последно изменени със Заповед № 18-10691-31.07.2014 г. на Началника на СГКК – Смолян, с площ от 99 кв.м. (деветдесет и девет квадратни метра), с административен адрес: гр. Девин, ЕКАТТЕ 20465, общ. Девин, обл. Смолян, ул. Хан Аспарух, № 5, ет. 2, намиращ се в триетажна еднофамилна жилищна сграда с идентификатор 20465.501.1240.1 и със застроена площ от 100 кв.м. (сто квадратни метра), състояща се от един избен и два жилищни етажа, разположена в поземлен имот с идентификатор 20465.501.1240, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване /НТП/: Ниско застрояване (до 10 м), и с площ от 570 кв.м. (петстотин и седемдесет квадратни метра), образуващ Урегулиран поземлен имот (УПИ) XVII-1240, кв. 9 по Подробния устройствен план (ПУП) на гр. Девин, общ. Девин, обл. Смолян, одобрен със Заповед № РД-1004/06.10.1980 г. на Председателя на Окръжен народен съвет (ОНС) – Смолян, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: 20465.501.1240.1.2, над обекта: няма, при граници и съседи на поземления имот по кадастралната карта и кадастралните регистри: 20465.501.1241, 20465.501.5201, 20465.501.5017, ВЕДНО с ТАВАНСКА СТАЯ от североизточната страна на сградата с прилежащото й тъмно помещение, с площ от 28 кв.м. (двадесет и осем квадратни метра), ВЕДНО със съответните идеални части от правото на собственост върху общите части на сградата, ВЕДНО със съответните идеални части от правото на строеж върху гореописания поземлен имот.
Ощеtargimot.com