Земеделска земя СМОЛЯН

СМОЛЯН 1/12 ОТ НИВА, М. СТАНКОВИЦА
1/12 ид. ч. (една дванадесета идеална част) от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 67653.2.303 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян, одобрени със Заповед 300-5-26/28.04.2004 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 2939 кв.м. (две хиляди деветстотин тридесет и девет квадратни метра), находящ се в гр. Смолян, ЕКАТТЕ 67653, м. СТАНКОВИЦА, с трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Друг вид нива, при граници и съседи на поземления имот: имоти с идентификатори 67653.2.674, 67653.2.722, 67653.2.723, 67653.2.724, 67653.2.305, 67653.2.304, 67653.2.735, 67653. 2.797, 67653.2.801
2.11.16 г., 19:19 targimot.com
2939.0 м²
165 лв

Земеделска земя СМОЛЯН

СМОЛЯН 1/12 ОТ НИВА, М. СТАНКОВИЦА
1/12 ид. ч. (една дванадесета идеална част) от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 67653.2.304 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян, одобрени със Заповед 300-5-26/28.04.2004 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 2194 кв.м. (две хиляди сто деветдесет и четири квадратни метра), находящ се в гр. Смолян, ЕКАТТЕ 67653, м. СТАНКОВИЦА, с трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Друг вид нива, при граници и съседи на поземления имот: имоти с идентификатори 67653.2.797, 67653.2.303, 67653.2.305, 67653.2.624, 67653.2.301, 67653.2.735
2.11.16 г., 19:21 targimot.com
2194.0 м²
123 лв

Земеделска земя СМОЛЯН

СМОЛЯН 1/48 ОТ НИВА, М. СТАНКОВИЦА
1/48 ид. ч. (една четиридесет и осма идеална част) от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 67653.2.301 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян, одобрени със Заповед 300-5-26/28.04.2004 г. на Изпълниетлния директор на АГКК, с площ от 3469 кв.м. (три хиляди четиристотин шестдесет и девет квадратни метра), находящ се на адрес гр. Смолян, ЕКАТТЕ 67653, м. СТАНКОВИЦА, с трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Друг вид нива, при граници и съседи на имота: имоти с идентификатори 67653.2.801, 67653.2.796, 67653.2.797, 67653.2.304, 67653.2.735, 67653.2.300
2.11.16 г., 19:20 targimot.com
3469.0 м²
48 лв

Земеделска земя СМОЛЯН

СМОЛЯН 1/48 ОТ НИВА, М. СТАНКОВИЦА
1/48 ид. ч. (една четиридесет и осма идеална част) от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 67653.2.309 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян, одобрени със Заповед 300-5-26/28.04.2004 г. на Изпълниетлния директор на АГКК, с площ от 3946 кв.м. (три хиляди деветстотин четиридесет и шест квадратни метра), находящ се на адрес гр. Смолян, ЕКАТТЕ 67653, м. СТАНКОВИЦА, с трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Друг вид нива, при граници и съседи на имота: имоти с идентификатори 67653.2.310, 67653.2.307, 67653.2.311
2.11.16 г., 19:21 targimot.com
3946.0 м²
55 лв
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Имоти в град Смолян Станковица