Етаж от къща СМОЛЯН

СМОЛЯН УЛ. НЕЗАБРАВКА № 16
ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 67653.919.41.1.6 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян, одобрени със Заповед № 300-5-66/11.10.2014 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 147.77 кв.м. (сто четиридесет и седем цяло и седемдесет и седем квадратни метра), с административен адрес: гр. Смолян, ЕКАТТЕ 67653, общ. Смолян, обл. Смолян, ул. Незабравка, № 16, ет. 2, намиращ се в четириетажна жилищна сграда с идентификатор 67653.919.41.1 и със застроена площ от 133 кв.м. (сто тридесет и три квадратни метра), разположена в поземлен имот с идентификатор 67653.919.41, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване /НТП/: Ниско застрояване (до 10 м), и с площ от 420 кв.м. (четиристотин и двадесет квадратни метра), участващ в образуването на УПИ III, кв. 4a по действащия устройствен план на гр. Смолян, кв. Райково, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: 67653.919.41.5, над обекта: 67653.919.41.1.7, при граници и съседи на поземления имот по кадастралната карта и кадастралните регистри: 67653.919.452, 67653.919.37, 67653.919.38, 67653.919.40, ВЕДНО със съответните идеални части от правото на собственост върху общите части на сградата, ВЕДНО със съответните идеални части от правото на строеж върху гореописания поземлен имот.
21.11.16 г., 20:46 targimot.com
148.0 м²
42 400 лв