Етаж от къща СМОЛЯН

СМОЛЯН УЛ. НЕЗАБРАВКА № 16, ЕТ. 2
148 м²
30,000 лв
2017-10-11
ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 67653.919.41.1.6 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян, одобрени със Заповед № 300-5-66/11.10.2014 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 147.77 кв.м. (сто четиридесет и седем цяло и седемдесет и седем квадратни метра), с административен адрес: гр. Смолян, ЕКАТТЕ 67653, общ. Смолян, обл. Смолян, ул. Незабравка, № 16, ет. 2, намиращ се в четириетажна жилищна сграда с идентификатор 67653.919.41.1 и със застроена площ от 133 кв.м. (сто тридесет и три квадратни метра), разположена в поземлен имот с идентификатор 67653.919.41, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване /НТП/: Ниско застрояване (до 10 м), и с площ от 420 кв.м. (четиристотин и двадесет квадратни метра), участващ в образуването на УПИ III, кв. 4a по действащия устройствен план на гр. Смолян, кв. Райково, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: 67653.919.41.5, над обекта: 67653.919.41.1.7, при граници и съседи на поземления имот по кадастралната карта и кадастралните регистри: 67653.919.452, 67653.919.37, 67653.919.38, 67653.919.40, ВЕДНО със съответните идеални части от правото на собственост върху общите части на сградата, ВЕДНО със съответните идеални части от правото на строеж върху гореописания поземлен имот.
Ощеtargimot.com

Етаж от къща СМОЛЯН

СМОЛЯН УЛ. НЕЗАБРАВКА № 16, ЕТ. 2
148 м²
33,000 лв
2017-7-13
ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 67653.919.41.1.6 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян, одобрени със Заповед № 300-5-66/11.10.2014 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 147.77 кв.м. (сто четиридесет и седем цяло и седемдесет и седем квадратни метра), с административен адрес: гр. Смолян, ЕКАТТЕ 67653, общ. Смолян, обл. Смолян, ул. Незабравка, № 16, ет. 2, намиращ се в четириетажна жилищна сграда с идентификатор 67653.919.41.1 и със застроена площ от 133 кв.м. (сто тридесет и три квадратни метра), разположена в поземлен имот с идентификатор 67653.919.41, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване /НТП/: Ниско застрояване (до 10 м), и с площ от 420 кв.м. (четиристотин и двадесет квадратни метра), участващ в образуването на УПИ III, кв. 4a по действащия устройствен план на гр. Смолян, кв. Райково, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: 67653.919.41.5, над обекта: 67653.919.41.1.7, при граници и съседи на поземления имот по кадастралната карта и кадастралните регистри: 67653.919.452, 67653.919.37, 67653.919.38, 67653.919.40, ВЕДНО със съответните идеални части от правото на собственост върху общите части на сградата, ВЕДНО със съответните идеални части от правото на строеж върху гореописания поземлен имот.
Ощеtargimot.com

Етаж от къща СМОЛЯН

СМОЛЯН УЛ. НЕЗАБРАВКА № 16, ЕТ. 2
148 м²
41,250 лв
2017-4-27
ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 67653.919.41.1.6 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян, одобрени със Заповед № 300-5-66/11.10.2014 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 147.77 кв.м. (сто четиридесет и седем цяло и седемдесет и седем квадратни метра), с административен адрес: гр. Смолян, ЕКАТТЕ 67653, общ. Смолян, обл. Смолян, ул. Незабравка, № 16, ет. 2, намиращ се в четириетажна жилищна сграда с идентификатор 67653.919.41.1 и със застроена площ от 133 кв.м. (сто тридесет и три квадратни метра), разположена в поземлен имот с идентификатор 67653.919.41, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване /НТП/: Ниско застрояване (до 10 м), и с площ от 420 кв.м. (четиристотин и двадесет квадратни метра), участващ в образуването на УПИ III, кв. 4a по действащия устройствен план на гр. Смолян, кв. Райково, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: 67653.919.41.5, над обекта: 67653.919.41.1.7, при граници и съседи на поземления имот по кадастралната карта и кадастралните регистри: 67653.919.452, 67653.919.37, 67653.919.38, 67653.919.40, ВЕДНО със съответните идеални части от правото на собственост върху общите части на сградата, ВЕДНО със съответните идеални части от правото на строеж върху гореописания поземлен имот.
Ощеtargimot.com

Етаж от къща СМОЛЯН

СМОЛЯН УЛ. НЕЗАБРАВКА № 16
148 м²
42,400 лв
2016-11-21
ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 67653.919.41.1.6 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян, одобрени със Заповед № 300-5-66/11.10.2014 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 147.77 кв.м. (сто четиридесет и седем цяло и седемдесет и седем квадратни метра), с административен адрес: гр. Смолян, ЕКАТТЕ 67653, общ. Смолян, обл. Смолян, ул. Незабравка, № 16, ет. 2, намиращ се в четириетажна жилищна сграда с идентификатор 67653.919.41.1 и със застроена площ от 133 кв.м. (сто тридесет и три квадратни метра), разположена в поземлен имот с идентификатор 67653.919.41, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване /НТП/: Ниско застрояване (до 10 м), и с площ от 420 кв.м. (четиристотин и двадесет квадратни метра), участващ в образуването на УПИ III, кв. 4a по действащия устройствен план на гр. Смолян, кв. Райково, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: 67653.919.41.5, над обекта: 67653.919.41.1.7, при граници и съседи на поземления имот по кадастралната карта и кадастралните регистри: 67653.919.452, 67653.919.37, 67653.919.38, 67653.919.40, ВЕДНО със съответните идеални части от правото на собственост върху общите части на сградата, ВЕДНО със съответните идеални части от правото на строеж върху гореописания поземлен имот.
Ощеtargimot.com
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Смолян, Незабравка