Имот в град Смолян

гр. Смолян, Невястата
1150.0 м²
220 000 лв
22.07.17 г., 13:46
Продавам имот с обща площ 1150кв.м от които УПИ- 780кв.м и 370кв.м извън регулация. Намира се в гр.Смолян с отлична локация. Цената може да се коментира!
Още bazar.bg

Парцел, 1150m 2 (продажба)

жк. Невястата, Смолян
220 000 лв
4.07.17 г., 18:58
Продавам имот с обща площ 1150кв.м от които УПИ- 780кв.м и 370кв.м извън регулация. Намира се в гр.Смолян с отлична локация. Цената може да се коментира!
Още officespace.bg

Тристаен апартамент СМОЛЯН

СМОЛЯН ж.б. "Невястата" 21, ул. Чан, ет. 1, ап. 3
65.0 м²
60 960 лв
2.06.17 г., 18:08
АПАРТАМЕНТ 3 (трети) представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67653.917.705.1.25 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, едно, седем, точка, седем, нула, пет, точка, едно, точка, две, пет) находящ се в гр. Смолян, жилищен блок "Невястата 21" (двадесет и едно), ул. "Чан", на първи жилищен етаж, съответстващ на второ ниво, състоящ се от антре, баня с тоалетна, дневна, кухня, спалня, тераса със застроена площ от 64.67 кв.м. (шестдесет и четири цяло шестдесет и седем стотни квадратни метра), представляващ самостоятелено обособен обект в жилищен блок "Невястатата 21" (двадесет и едно) с идентификатор 67653.917.705.1 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, едно, седем, точка, седем, нула, пет, точка, едно), построен в поземлен имот с идентификатор 67653.917.705 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, едно, седем, точка, седем, нула, пет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян, одобрена със Заповед №РД-18-14/10.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с трайно предназначение на територията "урбанизирана", начин на трайно ползване "територии заети от населени места", с площ на имота по кадастрална карта от 902 кв.м. (деветстотин и два квадратни метра), участващ в УПИ XIII (тринадесети) - за жилищно строителство, кв. 230 (двеста и тридесети)по плана на гр. Смолян, ВЕДНО с ИЗБА № 3 (три) с площ от 5.94 кв.м. (пет цяло деветдесет и четири стотни квадратни метра), ВЕДНО с 4.58 % (четири цяло петдесет и осем стотни процента) идеални части от правото на собственост върху общите части на сградата, съответстващи на 8.68 кв.м. (осем цяло шестдесет и осем стотни) кв.м. и 4.58 % (четири цяло петдесет и осем стотни процента) идеални части от правото на собственост върху поземления имот, съостветстващи на 50.04 кв.м. (петдесет цяло нула четири стотни) квадратни метра, при граници и съседи на апартамента: на същия етаж - 67653.917.705.1.23, 67653.917.705.1.26, под обекта - 67653.917.705.1.9, 67653.917.705.1.10, 67653.917.705.1.11, 67653.917.705.1.21, 67653.917.705.1.6, 67653.917.705.1.7, 67653.917.705.1.12, 67653.917.705.1.19, 67653.917.705.1.8, над обекта - 67653.917.705.1.30, граници и съседи на избеното помещение: избено помещение № 2 и избено помещение № 4, граници и съседи на имота - имоти с идентификатори 67653.917.720, 67652.917.551 и 67653.917.552.
Още targimot.com

Къща СМОЛЯН

СМОЛЯН УЛ. НЕВЯСТАТА № 34
88.0 м²
120 000 лв
12.06.17 г., 17:32
ЗАСТРОЕН И НЕЗАСТРОЕН ТЕРЕН, представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 67653.914.68 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-14/10.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 294 кв.м. (двеста деветдесет и четири квадратни метра), с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), находящ се в землището на гр. Смолян, ЕКАТТЕ 67653, общ. Смолян, обл. Смолян, на административен адрес: ул. Невястата, № 34, при граници и съседи на поземления имот по кадастралната карта и кадастралните регистри: поземлени имоти с идентификатори 67653.914.497, 67653.914.69, 67653.914.456, 67653.914.67, ВЕДНО с разположената в поземления имот ДВУЕТАЖНА ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор 67653.914.68.1 и със застроена площ от 88 кв.м. (осемдесет и осем квадратни метра), ВЕДНО с разположената в поземления имот СГРАДА с идентификатор 67653.914.68.2, със застроена площ от 33 кв.м. (тридесет и три квадратни метра) и с предназначение: Друг вид сграда за обитаване, ВЕДНО с разположената в поземления имот СГРАДА с идентификатор 67653.914.68.3, със застроена площ от 17 кв.м. (седемнадесет квадратни метра) и с предназначение: Хангар, депо, гараж.
Още targimot.com

Двустаен апартамент СМОЛЯН

СМОЛЯН ж.б. "Невястата" 21, ул. Чан, ет. 1, ап. 3
65.0 м²
76 200 лв
22.03.17 г., 19:15
АПАРТАМЕНТ 3 (трети) представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67653.917.705.1.25 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, едно, седем, точка, седем, нула, пет, точка, едно, точка, две, пет) находящ се в гр. Смолян, жилищен блок "Невястата 21" (двадесет и едно), ул. "Чан", на първи жилищен етаж, съответстващ на второ ниво, състоящ се от антре, баня с тоалетна, дневна, кухня, спалня, тераса със застроена площ от 64.67 кв.м. (шестдесет и четири цяло шестдесет и седем стотни квадратни метра), представляващ самостоятелено обособен обект в жилищен блок "Невястатата 21" (двадесет и едно) с идентификатор 67653.917.705.1 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, едно, седем, точка, седем, нула, пет, точка, едно), построен в поземлен имот с идентификатор 67653.917.705 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, едно, седем, точка, седем, нула, пет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян, одобрена със Заповед №РД-18-14/10.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с трайно предназначение на територията "урбанизирана", начин на трайно ползване "територии заети от населени места", с площ на имота по кадастрална карта от 902 кв.м. (деветстотин и два квадратни метра), участващ в УПИ XIII (тринадесети) - за жилищно строителство, кв. 230 (двеста и тридесети)по плана на гр. Смолян, ВЕДНО с ИЗБА № 3 (три) с площ от 5.94 кв.м. (пет цяло деветдесет и четири стотни квадратни метра), ВЕДНО с 4.58 % (четири цяло петдесет и осем стотни процента) идеални части от правото на собственост върху общите части на сградата, съответстващи на 8.68 кв.м. (осем цяло шестдесет и осем стотни) кв.м. и 4.58 % (четири цяло петдесет и осем стотни процента) идеални части от правото на собственост върху поземления имот, съостветстващи на 50.04 кв.м. (петдесет цяло нула четири стотни) квадратни метра, при граници и съседи на апартамента: на същия етаж - 67653.917.705.1.23, 67653.917.705.1.26, под обекта - 67653.917.705.1.9, 67653.917.705.1.10, 67653.917.705.1.11, 67653.917.705.1.21, 67653.917.705.1.6, 67653.917.705.1.7, 67653.917.705.1.12, 67653.917.705.1.19, 67653.917.705.1.8, над обекта - 67653.917.705.1.30, граници и съседи на избеното помещение: избено помещение № 2 и избено помещение № 4, граници и съседи на имота - имоти с идентификатори 67653.917.720, 67652.917.551 и 67653.917.552.
Още targimot.com

Къща СМОЛЯН

СМОЛЯН УЛ. НЕВЯСТАТА № 34
88.0 м²
150 000 лв
20.02.17 г., 18:01
ЗАСТРОЕН И НЕЗАСТРОЕН ТЕРЕН, представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 67653.914.68 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-14/10.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 294 кв.м. (двеста деветдесет и четири квадратни метра), с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), находящ се в землището на гр. Смолян, ЕКАТТЕ 67653, общ. Смолян, обл. Смолян, на административен адрес: ул. Невястата, № 34, при граници и съседи на поземления имот по кадастралната карта и кадастралните регистри: поземлени имоти с идентификатори 67653.914.497, 67653.914.69, 67653.914.456, 67653.914.67, ВЕДНО с разположената в поземления имот ДВУЕТАЖНА ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор 67653.914.68.1 и със застроена площ от 88 кв.м. (осемдесет и осем квадратни метра), ВЕДНО с разположената в поземления имот СГРАДА с идентификатор 67653.914.68.2, със застроена площ от 33 кв.м. (тридесет и три квадратни метра) и с предназначение: Друг вид сграда за обитаване, ВЕДНО с разположената в поземления имот СГРАДА с идентификатор 67653.914.68.3, със застроена площ от 17 кв.м. (седемнадесет квадратни метра) и с предназначение: Хангар, депо, гараж.
Още targimot.com

Продавам 2 етажа от къща

гр. Смолян, Невястата
130.0 м²
45 000 €
17.01.17 г., 0:30
Продават се два етажа от триетажна къща. Жилищен етаж от 64кв.м. с разпределение на втори етаж- спалня, отделна тоалетна, самостоятелна баня, голям коридор, хол и кухня, тераса. Мансарден етаж от 68 кв.м. с разпределение спалня, коридор, баня и тоалетна, хол и кухня, тераса. Добре поддържано дворно място от 400 кв.м. в регулация.
Още bazar.bg

Къща СМОЛЯН

СМОЛЯН УЛ. НЕВЯСТАТА № 34
88.0 м²
157 600 лв
9.12.16 г., 19:39
ЗАСТРОЕН И НЕЗАСТРОЕН ТЕРЕН, представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 67653.914.68 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-14/10.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 294 кв.м. (двеста деветдесет и четири квадратни метра), с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), находящ се в землището на гр. Смолян, ЕКАТТЕ 67653, общ. Смолян, обл. Смолян, на административен адрес: ул. Невястата, № 34, при граници и съседи на поземления имот по кадастралната карта и кадастралните регистри: поземлени имоти с идентификатори 67653.914.497, 67653.914.69, 67653.914.456, 67653.914.67, ВЕДНО с разположената в поземления имот ДВУЕТАЖНА ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор 67653.914.68.1 и със застроена площ от 88 кв.м. (осемдесет и осем квадратни метра), ВЕДНО с разположената в поземления имот СГРАДА с идентификатор 67653.914.68.2, със застроена площ от 33 кв.м. (тридесет и три квадратни метра) и с предназначение: Друг вид сграда за обитаване, ВЕДНО с разположената в поземления имот СГРАДА с идентификатор 67653.914.68.3, със застроена площ от 17 кв.м. (седемнадесет квадратни метра) и с предназначение: Хангар, депо, гараж.
Още targimot.com

Оферти град Смолян Невястата Гараж

Смолян / град Смолян / Невястата
20.0 м²
13 500 лв
14.03.16 г., 12:03
Допълнителна информация Продава се гараж в кв. Невястата, гр. Смолян Йовчо Йовков обл. Смолян / град Смолян 0888579346 Запитване Печат
Още imoti.bg
2 стаи
69.0 м²
18 500 €
21.07.17 г., 0:37
да споделим с вас новото ни предложение за двустаен ваканционен имот, намиращ се в затворен комплекс Невястата в зимния ... с уникална гледка към красотата на Родопите. Модерен жилищно-хотелски комплекс Невястата е един от най-новите и ... от столицата София, на 85 км южно от Пловдив и на 15 км от Смолян, в подножието на връх Снежанка. Курортът гарантира
Още bazar.bg
1 стая
40.0 м²
17 000 €
21.07.17 г., 0:39
затворен комплекс Невястата в зимния ски курорт Пампорово, едва на 1 км от пистите. Планинският курорт е разположен в ... сърцето на Родопите, на 260 км от столицата София, на 85 км южно от Пловдив и на 15 км от Смолян, в подножието на връх ... Родопите. Отоплението е с локално парно и електрически радиатори. Модерен жилищно-хотелски комплекс Невястата е един от най
Още bazar.bg

Тристаен апартамент СМОЛЯН

СМОЛЯН гр. Смолян, ул. "Снежанка" № 63, бл. Невяста 17, вх. Г, ет. 2, ап. 36
59.0 м²
42 750 лв
13.07.17 г., 18:35
Невястата“ № 17 /седемнадесет/, построен в общински поземлен имот в гр. Смолян, ж.к. „Невястата“, ул. "Снежанка" № 63 ... № 4553/14.12.2007 г., издадена от АГКК Служба Смолян, представлява самостоятелно обособен обект с идентификатор ... кадастралната карта на гр. Смолян, одобрена със заповед № РД-18-14/10.05.2005 г. на Изпълнителния директор на Агенцията по
Още targimot.com

Тристаен апартамент СМОЛЯН

СМОЛЯН ул. Чан № 4, бл. Невяста 11, вх. Б, ет. 3, ап. 19
71.0 м²
50 335 лв
3.07.17 г., 20:36
" в жилищен блок "Невястата 11 /единадесет/", построен в град Смолян, ж.к. "Невястата", при граници на апартамента ... Заповед № РД-18-14/10.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес: гр. Смолян, ул. „Чан“ № 4, бл. „Невяста“ 11 ... , точка/ по кадастралната карта на град Смолян, одобрена със Заповед № РД-18-14/ 10.05.2005г. на Изпълнителния директор на
Още targimot.com

Тристаен апартамент СМОЛЯН

СМОЛЯН ул. "Чан" №3, вх.В, ет.2
59.0 м²
29 112 лв
9.06.17 г., 20:32
., състоящ се от две стаи, кухня и сервизни помещения, с предназначение – жилище апартамент, находящ се в гр. Смолян, ул ... . „Чан“ №3 „в“, вх. „В“ на 2 етаж от жилищен блок „Невястата“ 8, представляващ сграда №5, построена в поземлен имот с ... идентификатор 67653.917.575 по кадастралната карта на гр. Смолян, община Смолян, област Смолян, одобрена със Заповед №РД-18-14
Още targimot.com

Двустаен, 77m 2 (продажба)

Смолян, общ. Смолян
77.0 м²
56 000 €
29.04.17 г., 4:10
. Смолян е на 8км. Заобиколен от чиста природа, Oak Residence е точното място да възстановите силите си, да засилите ... гледка към скалата Невястата. Може да се любувате на тази гледка и от терасата на ресторанта, откъдето пред Вас ще се
Още homes.bg
77.37 м²
56 000 €
28.04.17 г., 3:24
двустайно жилище, разположено в изключителния Oak Residence комплекс на 900м от ски-лифта и Смолянските езера. Смолян е на ... скалата Невястата. Може да се любувате на тази гледка и от терасата на ресторанта, откъдето пред Вас ще се разкрие цялата
Още bulgarianproperties.bg

Тристаен апартамент СМОЛЯН

СМОЛЯН гр. Смолян, ул. "Снежанка" № 63, бл. Невяста 17, вх. Г, ет. 2, ап. 36
59.0 м²
39 000 лв
3.05.17 г., 5:00
Невястата“ № 17 /седемнадесет/, построен в общински поземлен имот в гр. Смолян, ж.к. „Невястата“, ул. "Снежанка" № 63 ... № 4553/14.12.2007 г., издадена от АГКК Служба Смолян, представлява самостоятелно обособен обект с идентификатор ... кадастралната карта на гр. Смолян, одобрена със заповед № РД-18-14/10.05.2005 г. на Изпълнителния директор на Агенцията по
Още targimot.com

Пасище 10913 кв.м Не е посочено

СМОЛЯНСКИТЕ ЕЗЕРА гр. Смолян обл. Смолян
153 000 лв
4.04.17 г., 13:51
Прекрасен терен в началото на гр. Смолян, разположен на два километра от градската част. Имотът се намира в красивата ... , че над терена се извисява красивото скално образувание наречено ”Невястата”. Достъпа до парцела е посредством черен ... път- на около 300м от централното шосе Пловдив - Смолян. Парцелът е с денивилация - на две равнинни тераси , което го
Още alo.bg

Тристаен апартамент СМОЛЯН

СМОЛЯН гр. Смолян, ул. "Снежанка" № 63, бл. Невяста 17, вх. Г, ет. 2, ап. 36
59.0 м²
48 750 лв
23.02.17 г., 19:25
Невястата“ № 17 /седемнадесет/, построен в общински поземлен имот в гр. Смолян, ж.к. „Невястата“, ул. "Снежанка" № 63 ... № 4553/14.12.2007 г., издадена от АГКК Служба Смолян, представлява самостоятелно обособен обект с идентификатор ... кадастралната карта на гр. Смолян, одобрена със заповед № РД-18-14/10.05.2005 г. на Изпълнителния директор на Агенцията по
Още targimot.com

Тристаен апартамент СМОЛЯН

СМОЛЯН гр. Смолян, ул. "Снежанка" № 63, бл. Невяста 17, вх. Г, ет. 2, ап. 36
59.0 м²
41 400 лв
3.11.16 г., 22:28
Невястата“ № 17 /седемнадесет/, построен в общински поземлен имот в гр. Смолян, ж.к. „Невястата“, ул. "Снежанка" № 63 ... № 4553/14.12.2007 г., издадена от АГКК Служба Смолян, представлява самостоятелно обособен обект с идентификатор ... кадастралната карта на гр. Смолян, одобрена със заповед № РД-18-14/10.05.2005 г. на Изпълнителния директор на Агенцията по
Още targimot.com
163 700 лв
15.07.16 г., 21:34
Прекрасен терен в началото на гр. Смолян, разположен на два километра от градската част. Имотът се намира в красивата ... , че над терена се извисява красивото скално образувание наречено "Невястата". Достъпа до парцела е посредством черен ... път- на около 300м от централното шосе Пловдив - Смолян. Парцелът е с денивилация - на две равнинни тераси , което го
Още officespace.bg

Парцел, 1600m 2 (продажба)

к.к.Пампорово, общ. Смолян
58 000 €
15.07.16 г., 19:00
К.К. Пампорово. 1600м2 с ПУП и отреждане за вилно селище. Лице-52м. Имотът започва от еко пътека "Невястата" и ... параклиса "Св Пантелеймон", на двайсетина метра от шосето Смолян-Пампорово. Възможно е уедряване със съседен парцел от 2000м
Още officespace.bg

Едностаен, 40m 2 (продажба)

к.к.Пампорово, общ. Смолян
40.0 м²
17 000 €
5.05.16 г., 4:15
425 68 46 Отговорен брокер: Зоя Бенкова Ваканционен имот в затворен комплекс „Невястата” в зимния ски курорт Пампорово ... южно от Пловдив и на 15 км от Смолян, в подножието на връх Снежанка. Жилището се намира на 6-ти етаж в сградата и разполага ... . Модерен жилищно-хотелски комплекс „Невястата” е един от най-новите и луксозни хотели в Пампорово, с чудесни
Още homes.bg
10913.0 м²
163 700 лв
16.05.16 г., 11:50
Прекрасен терен в началото на гр. Смолян, разположен на два километра от градската част. Имотът се намира в красивата ... , че над терена се извисява красивото скално образувание наречено "Невястата". Достъпа до парцела е посредством черен ... път- на около 300м от централното шосе Пловдив - Смолян. Парцелът е с денивилация - на две равнинни тераси , което го
Още homes.bg

Студио в затворен комплекс Невястата

Област Смолян к.к. Пампорово
40.97 м²
17 000 €
5.05.16 г., 0:16
Ваканционен имот в затворен комплекс „Невястата” в зимния ски курорт Пампорово, едва на 1 км от пистите. Планинският ... курорт е разположен в сърцето на Родопите, на 260 км от столицата София, на 85 км южно от Пловдив и на 15 км от Смолян, в ... „Невястата” е един от най-новите и луксозни хотели в Пампорово, с чудесни апартаменти с прекрасно южно изложение за много
Още bulgarianproperties.bg

Парцел, 1600m 2 (продажба)

к.к.Пампорово, общ. Смолян
1600.0 м²
58 000 €
19.04.16 г., 8:11
пътека "Невястата" и параклиса "Св Пантелеймон", на двайсетина метра от шосето Смолян-Пампорово. Възможно е уедряване със
Още homes.bg

Двустаен апартамент в комплекс Невястата

Област Смолян к.к. Пампорово
69.04 м²
18 500 €
25.03.16 г., 14:52
комплекс „Невястата” в зимния ски курорт Пампорово. Жилището се разполага на 5ти етаж в сградата и разполага с чиста площ от ... кухненски бокс и тераса с уникална гледка към красотата на Родопите. Модерен жилищно-хотелски комплекс „Невястата” е ... Пампорово е разположен в сърцето на Родопите, на 260 км от столицата София, на 85 км южно от Пловдив и на 15 км от Смолян, в
Още bulgarianproperties.bg
93.75 м²
55 000 €
25.03.16 г., 13:32
затворен комплекс ''Невястата'' в най-слънчевия ски курорт в България - Пампорово. Имотът се намира в южната част на ... курорта, на самия главен път Пампорово-Смолян и на новия второстепенен път за село Левочево, на 1 километър от пистите и на ... оборудване може да разгледате на снимките. Модерен жилищно-хотелски комплекс "Невястата" е един от най-новите и луксозни
Още bulgarianproperties.bg
1 стая
67.0 м²
52 891 €
25.03.16 г., 13:23
ОПИСАНИЕ НА ИМОТА: СПА комплекс „Невястата” е разположен в местността Райковски ливади в курортен комплекс Пампорово ... уникално южно или югоизточно изложение и са с прекрасен изглед към долината над град Смолян. Приземната част на комплекса е
Още icbproperties.com
2 стаи
210.0 м²
253 000 €
25.03.16 г., 14:08
ОПИСАНИЕ НА ИМОТА: Селище "ЕЗЕРОТО" се намира в непосредствена близост до град Смолян. На 140м. от селището се намира ... “Турлука”, “Кайнадина’ и “Невястата”. В района на комплекса има малко застроени терени като всички са с еднофамилни ... района: Град Смолян е известна с неповторимата си красота съчетала едни от най добрите панорами на Родопи планина, чара на
Още icbproperties.com