Двустаен апартамент СМОЛЯН

СМОЛЯН ж.б. "Невястата" 21, ул. Чан, ет. 1, ап. 3
АПАРТАМЕНТ 3 (трети) представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67653.917.705.1.25 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, едно, седем, точка, седем, нула, пет, точка, едно, точка, две, пет) находящ се в гр. Смолян, жилищен блок "Невястата 21" (двадесет и едно), ул. "Чан", на първи жилищен етаж, съответстващ на второ ниво, състоящ се от антре, баня с тоалетна, дневна, кухня, спалня, тераса със застроена площ от 64.67 кв.м. (шестдесет и четири цяло шестдесет и седем стотни квадратни метра), представляващ самостоятелено обособен обект в жилищен блок "Невястатата 21" (двадесет и едно) с идентификатор 67653.917.705.1 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, едно, седем, точка, седем, нула, пет, точка, едно), построен в поземлен имот с идентификатор 67653.917.705 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, едно, седем, точка, седем, нула, пет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян, одобрена със Заповед №РД-18-14/10.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с трайно предназначение на територията "урбанизирана", начин на трайно ползване "територии заети от населени места", с площ на имота по кадастрална карта от 902 кв.м. (деветстотин и два квадратни метра), участващ в УПИ XIII (тринадесети) - за жилищно строителство, кв. 230 (двеста и тридесети)по плана на гр. Смолян, ВЕДНО с ИЗБА № 3 (три) с площ от 5.94 кв.м. (пет цяло деветдесет и четири стотни квадратни метра), ВЕДНО с 4.58 % (четири цяло петдесет и осем стотни процента) идеални части от правото на собственост върху общите части на сградата, съответстващи на 8.68 кв.м. (осем цяло шестдесет и осем стотни) кв.м. и 4.58 % (четири цяло петдесет и осем стотни процента) идеални части от правото на собственост върху поземления имот, съостветстващи на 50.04 кв.м. (петдесет цяло нула четири стотни) квадратни метра, при граници и съседи на апартамента: на същия етаж - 67653.917.705.1.23, 67653.917.705.1.26, под обекта - 67653.917.705.1.9, 67653.917.705.1.10, 67653.917.705.1.11, 67653.917.705.1.21, 67653.917.705.1.6, 67653.917.705.1.7, 67653.917.705.1.12, 67653.917.705.1.19, 67653.917.705.1.8, над обекта - 67653.917.705.1.30, граници и съседи на избеното помещение: избено помещение № 2 и избено помещение № 4, граници и съседи на имота - имоти с идентификатори 67653.917.720, 67652.917.551 и 67653.917.552.
22.03.17 г., 19:15 targimot.com
65.0 м²
76 200 лв

Къща СМОЛЯН

СМОЛЯН УЛ. НЕВЯСТАТА № 34
ЗАСТРОЕН И НЕЗАСТРОЕН ТЕРЕН, представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 67653.914.68 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-14/10.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 294 кв.м. (двеста деветдесет и четири квадратни метра), с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), находящ се в землището на гр. Смолян, ЕКАТТЕ 67653, общ. Смолян, обл. Смолян, на административен адрес: ул. Невястата, № 34, при граници и съседи на поземления имот по кадастралната карта и кадастралните регистри: поземлени имоти с идентификатори 67653.914.497, 67653.914.69, 67653.914.456, 67653.914.67, ВЕДНО с разположената в поземления имот ДВУЕТАЖНА ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор 67653.914.68.1 и със застроена площ от 88 кв.м. (осемдесет и осем квадратни метра), ВЕДНО с разположената в поземления имот СГРАДА с идентификатор 67653.914.68.2, със застроена площ от 33 кв.м. (тридесет и три квадратни метра) и с предназначение: Друг вид сграда за обитаване, ВЕДНО с разположената в поземления имот СГРАДА с идентификатор 67653.914.68.3, със застроена площ от 17 кв.м. (седемнадесет квадратни метра) и с предназначение: Хангар, депо, гараж.
20.02.17 г., 18:01 targimot.com
88.0 м²
150 000 лв

Продавам 2 етажа от къща

гр. Смолян, Невястата
Продават се два етажа от триетажна къща. Жилищен етаж от 64кв.м. с разпределение на втори етаж- спалня, отделна тоалетна, самостоятелна баня, голям коридор, хол и кухня, тераса. Мансарден етаж от 68 кв.м. с разпределение спалня, коридор, баня и тоалетна, хол и кухня, тераса. Добре поддържано дворно място от 400 кв.м. в регулация.
17.01.17 г., 0:30 bazar.bg
130.0 м²
45 000 €

Къща СМОЛЯН

СМОЛЯН УЛ. НЕВЯСТАТА № 34
ЗАСТРОЕН И НЕЗАСТРОЕН ТЕРЕН, представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 67653.914.68 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-14/10.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 294 кв.м. (двеста деветдесет и четири квадратни метра), с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), находящ се в землището на гр. Смолян, ЕКАТТЕ 67653, общ. Смолян, обл. Смолян, на административен адрес: ул. Невястата, № 34, при граници и съседи на поземления имот по кадастралната карта и кадастралните регистри: поземлени имоти с идентификатори 67653.914.497, 67653.914.69, 67653.914.456, 67653.914.67, ВЕДНО с разположената в поземления имот ДВУЕТАЖНА ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор 67653.914.68.1 и със застроена площ от 88 кв.м. (осемдесет и осем квадратни метра), ВЕДНО с разположената в поземления имот СГРАДА с идентификатор 67653.914.68.2, със застроена площ от 33 кв.м. (тридесет и три квадратни метра) и с предназначение: Друг вид сграда за обитаване, ВЕДНО с разположената в поземления имот СГРАДА с идентификатор 67653.914.68.3, със застроена площ от 17 кв.м. (седемнадесет квадратни метра) и с предназначение: Хангар, депо, гараж.
9.12.16 г., 19:39 targimot.com
88.0 м²
157 600 лв

Оферти град Смолян Невястата Гараж

Смолян / град Смолян / Невястата
Допълнителна информация Продава се гараж в кв. Невястата, гр. Смолян Йовчо Йовков обл. Смолян / град Смолян 0888579346 Запитване Печат
14.03.16 г., 12:03 imoti.bg
20.0 м²
13 500 лв
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Имоти в град Смолян Невястата

Пасище 10913 кв.м Не е посочено

СМОЛЯНСКИТЕ ЕЗЕРА гр. Смолян обл. Смолян
Прекрасен терен в началото на гр. Смолян, разположен на два километра от градската част. Имотът се намира в красивата ... , че над терена се извисява красивото скално образувание наречено ”Невястата”. Достъпа до парцела е посредством черен ... път- на около 300м от централното шосе Пловдив - Смолян. Парцелът е с денивилация - на две равнинни тераси , което го
4.04.17 г., 13:51 alo.bg
153 000 лв

Тристаен апартамент СМОЛЯН

СМОЛЯН гр. Смолян, ул. "Снежанка" № 63, бл. Невяста 17, вх. Г, ет. 2, ап. 36
Невястата“ № 17 /седемнадесет/, построен в общински поземлен имот в гр. Смолян, ж.к. „Невястата“, ул. "Снежанка" № 63 ... № 4553/14.12.2007 г., издадена от АГКК Служба Смолян, представлява самостоятелно обособен обект с идентификатор ... кадастралната карта на гр. Смолян, одобрена със заповед № РД-18-14/10.05.2005 г. на Изпълнителния директор на Агенцията по
23.02.17 г., 19:25 targimot.com
59.0 м²
48 750 лв

Тристаен апартамент СМОЛЯН

СМОЛЯН гр. Смолян, ул. "Снежанка" № 63, бл. Невяста 17, вх. Г, ет. 2, ап. 36
Невястата“ № 17 /седемнадесет/, построен в общински поземлен имот в гр. Смолян, ж.к. „Невястата“, ул. "Снежанка" № 63 ... № 4553/14.12.2007 г., издадена от АГКК Служба Смолян, представлява самостоятелно обособен обект с идентификатор ... кадастралната карта на гр. Смолян, одобрена със заповед № РД-18-14/10.05.2005 г. на Изпълнителния директор на Агенцията по
3.11.16 г., 22:28 targimot.com
59.0 м²
41 400 лв
Прекрасен терен в началото на гр. Смолян, разположен на два километра от градската част. Имотът се намира в красивата ... , че над терена се извисява красивото скално образувание наречено "Невястата". Достъпа до парцела е посредством черен ... път- на около 300м от централното шосе Пловдив - Смолян. Парцелът е с денивилация - на две равнинни тераси , което го
15.07.16 г., 21:34 officespace.bg
163 700 лв

Парцел, 1600m 2 (продажба)

к.к.Пампорово, общ. Смолян
К.К. Пампорово. 1600м2 с ПУП и отреждане за вилно селище. Лице-52м. Имотът започва от еко пътека "Невястата" и ... параклиса "Св Пантелеймон", на двайсетина метра от шосето Смолян-Пампорово. Възможно е уедряване със съседен парцел от 2000м
15.07.16 г., 19:00 officespace.bg
58 000 €

Едностаен, 40m 2 (продажба)

к.к.Пампорово, общ. Смолян Клиентски център
63431 Отговорен брокер: Зоя Бенкова Ваканционен имот в затворен комплекс „Невястата” в зимния ски курорт Пампорово, едва ... от Пловдив и на 15 км от Смолян, в подножието на връх Снежанка. Жилището се намира на 6-ти етаж в сградата и разполага с ... . Модерен жилищно-хотелски комплекс „Невястата” е един от най-новите и луксозни хотели в Пампорово, с чудесни апартаменти
5.05.16 г., 4:15 homes.bg
40.0 м²
17 000 €

Парцел, 10913m 2 (продажба)

Смолян, Смолян Гергана Марина
Прекрасен терен в началото на гр. Смолян, разположен на два километра от градската част. Имотът се намира в красивата ... , че над терена се извисява красивото скално образувание наречено "Невястата". Достъпа до парцела е посредством черен ... път- на около 300м от централното шосе Пловдив - Смолян. Парцелът е с денивилация - на две равнинни тераси , което го
16.05.16 г., 11:50 homes.bg
10913.0 м²
163 700 лв

Студио в затворен комплекс Невястата

Област Смолян к.к. Пампорово
Ваканционен имот в затворен комплекс „Невястата” в зимния ски курорт Пампорово, едва на 1 км от пистите. Планинският ... курорт е разположен в сърцето на Родопите, на 260 км от столицата София, на 85 км южно от Пловдив и на 15 км от Смолян, в ... „Невястата” е един от най-новите и луксозни хотели в Пампорово, с чудесни апартаменти с прекрасно южно изложение за много
5.05.16 г., 0:16 bulgarianproperties.bg
40.97 м²
17 000 €

Парцел, 1600m 2 (продажба)

к.к.Пампорово, общ. Смолян Мая Катанска
пътека "Невястата" и параклиса "Св Пантелеймон", на двайсетина метра от шосето Смолян-Пампорово. Възможно е уедряване със
19.04.16 г., 8:11 homes.bg
1600.0 м²
58 000 €

Двустаен апартамент в комплекс Невястата

Област Смолян к.к. Пампорово
комплекс „Невястата” в зимния ски курорт Пампорово. Жилището се разполага на 5ти етаж в сградата и разполага с чиста площ от ... кухненски бокс и тераса с уникална гледка към красотата на Родопите. Модерен жилищно-хотелски комплекс „Невястата” е ... Пампорово е разположен в сърцето на Родопите, на 260 км от столицата София, на 85 км южно от Пловдив и на 15 км от Смолян, в
25.03.16 г., 14:52 bulgarianproperties.bg
69.04 м²
24 500 €
затворен комплекс ''Невястата'' в най-слънчевия ски курорт в България - Пампорово. Имотът се намира в южната част на ... курорта, на самия главен път Пампорово-Смолян и на новия второстепенен път за село Левочево, на 1 километър от пистите и на ... оборудване може да разгледате на снимките. Модерен жилищно-хотелски комплекс "Невястата" е един от най-новите и луксозни
25.03.16 г., 13:32 bulgarianproperties.bg
93.75 м²
55 000 €
ОПИСАНИЕ НА ИМОТА: СПА комплекс „Невястата” е разположен в местността Райковски ливади в курортен комплекс Пампорово ... уникално южно или югоизточно изложение и са с прекрасен изглед към долината над град Смолян. Приземната част на комплекса е
25.03.16 г., 13:23 icbproperties.com
1 стая
67.0 м²
52 891 €
ОПИСАНИЕ НА ИМОТА: Селище "ЕЗЕРОТО" се намира в непосредствена близост до град Смолян. На 140м. от селището се намира ... “Турлука”, “Кайнадина’ и “Невястата”. В района на комплекса има малко застроени терени като всички са с еднофамилни ... района: Град Смолян е известна с неповторимата си красота съчетала едни от най добрите панорами на Родопи планина, чара на
25.03.16 г., 14:08 icbproperties.com
2 стаи
210.0 м²
253 000 €