Едностаен апартамент СМОЛЯН

СМОЛЯН ул. "Адалберт Антонов - Малчика" № 45, вх. В, ет. 3
23 м²
11,280 лв
2017-10-4
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 67653.919.358.1.37 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, едно, девет, точка, три, пет, осем, точка, едно, точка, три, седем), по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № 300-5-26/28.04.2004 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес: гр. Смолян, ул. "Адалберт Антонов - Малчика" № 45, вх. В, ет. 2, ап. 47, с площ 22.92 кв.м. (двадесет и две цяло и деветдесет и две стотни квадратни метра) на едно ниво, с предназначение: жилище, апартамент, състоящ се от една стая и сервизни помещения, при граници и съседи имоти с идентификатори: на същия етаж - 67653.919.358.1.36, под обекта - 67653.919.358.1.23, над обекта - 67653.919.358.1.51, ведно с 0.72% (нула цяло и седемдесет и две стотни процента) идеални части от общите части на сградата и 0.72% (нула цяло и седемдесет и две стотни процента) идеални части от правото на строеж върху поземления имот, който самостоятелен обект е разположен в сграда с идентификатор 67653.919.358.1 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, едно, девет, точка, три, пет, осем, точка, едно), построен на ул. "Малчика" № 45 построена върху поземлен имот с идентификатор 67653.919.358 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, едно, девет, точка, три, пет, осем), при съседи на имота: поземлени имоти с идентификатори 67653.919.473 и 67653.919.22.
Ощеtargimot.com

Етаж от къща СМОЛЯН

СМОЛЯН УЛ. АДАЛБЕРТ АНТОНОВ - МАЛЧИКА № 27-Б, ЕТ. 1
110 м²
36,000 лв
2017-10-2
ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 67653.919.378.1.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, ЕКАТТЕ 67653, общ. Смолян, обл. Смолян, одобрени със Заповед № 300-5-26/28.04.2004 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 110 кв.м. (сто и десет квадратни метра), с административен адрес: гр. Смолян, ЕКАТТЕ 67653, общ. Смолян, обл. Смолян, ул. Адалберт Антонов – Малчика № 27-б, ет. 1, находящ се в ТРИЕТАЖНА СГРАДА с идентификатор 67653.919.378.1, със застроена площ от 112 кв.м. (сто и дванадесет квадратни метра), разположена в поземлен имот с идентификатор 67653.919.378, с площ от 311 кв.м. (триста и единадесет квадратни метра), с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: 67653.919.378.1.1, над обекта: 67653.919.378.1.3, при граници и съседи на поземления имот по кадастралната карта и кадастралните регистри: поземлени имоти с идентификатори 67653.919.377, 67653.919.380, 67653.919.379, 67653.919.473, 67653.919.376, ВЕДНО със северното ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 5, при граници и съседи на избеното помещение: избени помещения на Мария Чешитева и Шинка Четрокова, ВЕДНО с 1/3 (една трета) идеални части от правото на собственост върху общите части на сградата, ВЕДНО с 1/3 (една трета) идеални части от правото на строеж върху поземления имот.
Ощеtargimot.com

Двустаен апартамент СМОЛЯН

СМОЛЯН ул."МАЛЧИКА" № 24
93 м²
8,000 лв
2017-8-1
½ (една втора) идеална част от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 67653.919.337.1.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, обл. Смолян, одобрени със Заповед № 300-5-26/28.04.2004г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 92.95 кв.м. (деветдесет и две цяло и деветдесет и пет стотни квадратни метра), с предназначение: жилище, апартамент, с административен адрес: гр. Смолян, ЕКАТТЕ 67653, общ. Смолян, обл. Смолян, ул. „Адалберт Антонов-Малчика“ №24, ет.1, представляващ първи, призем етаж от триетажна сграда с идентификатор 67653.919.337.1 и със застроена площ от 93 кв.м. (деветдесет и три квадратни метра), разположена в поземлен имот с идентификатор 67653.919.337, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване /НТП/: ниско застрояване (до 10 м), и с площ 1423 кв.м. (хиляда четиристотин двадесет и три квадратни метра), попадащ в УПИ XII-658, кв. 15 по подробния устройствен план (ПУП) на гр. Смолян, кв. „Райково“, при съседи самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: няма, над обекта: 67653.919.337.1.2, и при граници и съседи на поземления имот по кадастралната карта и кадастралните регистри: 67653.919.336, 67653.919.465, 67653.919.321, 67653.919.473, ВЕДНО със съответните идеални части от общите части на сградата, ВЕДНО със съответните идеални части от правото на строеж върху гореописания поземлен имот
Ощеtargimot.com

Едностаен апартамент СМОЛЯН

СМОЛЯН ул. "Адалберт Антонов - Малчика" № 45, вх. В, ет. 2, ап. 47
23 м²
14,100 лв
2017-8-2
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 67653.919.358.1.37 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, едно, девет, точка, три, пет, осем, точка, едно, точка, три, седем), по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № 300-5-26/28.04.2004 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес: гр. Смолян, ул. "Адалберт Антонов - Малчика" № 45, вх. В, ет. 2, ап. 47, с площ 22.92 кв.м. (двадесет и две цяло и деветдесет и две стотни квадратни метра) на едно ниво, с предназначение: жилище, апартамент, състоящ се от една стая и сервизни помещения, при граници и съседи имоти с идентификатори: на същия етаж - 67653.919.358.1.36, под обекта - 67653.919.358.1.23, над обекта - 67653.919.358.1.51, ведно с 0.72% (нула цяло и седемдесет и две стотни процента) идеални части от общите части на сградата и 0.72% (нула цяло и седемдесет и две стотни процента) идеални части от правото на строеж върху поземления имот, който самостоятелен обект е разположен в сграда с идентификатор 67653.919.358.1 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, едно, девет, точка, три, пет, осем, точка, едно), построен на ул. "Малчика" № 45 построена върху поземлен имот с идентификатор 67653.919.358 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, едно, девет, точка, три, пет, осем), при съседи на имота: поземлени имоти с идентификатори 67653.919.473 и 67653.919.22.
Ощеtargimot.com

Етаж от къща СМОЛЯН

СМОЛЯН гр. Смолян, ул. "Малчика" № 43
111 м²
60,000 лв
2017-7-20
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор 67653.919.476.1.4 /шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, едно, девет, точка, четири, седем, шест, точка, едно, точка, четири/, със застроена площ 111.12 /сто и единадесет цяло и дванадесет стотни/ кв.м., с предназначение: жилище, апартамент, при съседи: съгласно схема № 251/13.01.2009 г., издадена от Агенция по геодезия, картография и кадастър, служба Смолян: на същия етаж - няма, под етажа - обект с идентификатор 67653.919.476.1.3 /шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, едно, девет, точка, четири, седем, шест, точка, едно, точка, три/ и над етажа - няма, представляващ съгласно удостоверение по чл. 202 от ЗУТ № 58/20.01.2009 г., издадено от община Смолян, дирекция „УТ“ ТРЕТИ /3/ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ, състоящ се от три /3/ стаи, хол, кухня и сервизни помещения, попадащ в масивна жилищна сграда с идентификатор 67653.919.476.1 /шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, едно, девет, точка, четири, седем, шест, точка, едно/, построена в поземлен имот с идентификатор 67653.919.476 /шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, едно, девет, точка, четири, седем, шест/, по кадастралната карта на гр. Смолян, община Смолян, област Смолян, утвърдена със Заповед № 300-5-26/28.04.2004 г. на изпълнителния директор на АГКК София, съгласно скица № 331/15.01.2009 г., издадена от СГКК Смолян, с площ по кадастралната карта 1342 кв.м. /хиляда триста четиридесет и два/, с административен адрес: ул. “Малчика“ № 43 /четиридесет и три/, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м./, при граници на имота, съгласно същата скица: имоти с идентификатори 67653.919.361 /шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, едно, девет, точка, три, шест, едно/, 67653.921.478 /шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, две, едно, точка, четири, седем, осем/, 67653.919.362 /шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, едно, девет, точка, три, шест, две/, 67653.919.473 /шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, едно, девет, точка, четири, седем, три/ и 67653.919.22 /шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, едно, девет, точка, две, две/, образуващ урегулиран поземлен имот I-503 /първи, отреден за имот с пл. номер петстотин и три/, в квартал 3 /три/ по действащия устройствен план на гр. Смолян, квартал Райково, и идентичен, съгласно удостоверение за идентичност № 57/20.01.2009 г., издадено от община Смолян, дирекция „УТ“, с имот пл. № 919047600 /девет, едно, девет, нула, четири, седем, шест, нула, нула/, образуващ урегулиран поземлен имот I-503 /първи, отреден за имот с пл. номер петстотин и три/, находящ се в квартал 3 /три/, по стария план на гр. Смолян, кв. Райково, ВЕДНО със съответните идеални части от правото на собственост върху общите части на жилищната сграда, определени съгласно чл. 38 и сл. от ЗС, както и 1/6 /една шеста/ идеална част от правото на собственост върху описания по-горе поземлен имот.
Ощеtargimot.com

Етаж от къща СМОЛЯН

СМОЛЯН УЛ. АДАЛБЕРТ АНТОНОВ - МАЛЧИКА № 27-Б, ЕТ. 1
110 м²
45,000 лв
2017-7-3
ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 67653.919.378.1.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, ЕКАТТЕ 67653, общ. Смолян, обл. Смолян, одобрени със Заповед № 300-5-26/28.04.2004 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 110 кв.м. (сто и десет квадратни метра), с административен адрес: гр. Смолян, ЕКАТТЕ 67653, общ. Смолян, обл. Смолян, ул. Адалберт Антонов – Малчика № 27-б, ет. 1, находящ се в ТРИЕТАЖНА СГРАДА с идентификатор 67653.919.378.1, със застроена площ от 112 кв.м. (сто и дванадесет квадратни метра), разположена в поземлен имот с идентификатор 67653.919.378, с площ от 311 кв.м. (триста и единадесет квадратни метра), с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: 67653.919.378.1.1, над обекта: 67653.919.378.1.3, при граници и съседи на поземления имот по кадастралната карта и кадастралните регистри: поземлени имоти с идентификатори 67653.919.377, 67653.919.380, 67653.919.379, 67653.919.473, 67653.919.376, ВЕДНО със северното ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 5, при граници и съседи на избеното помещение: избени помещения на Мария Чешитева и Шинка Четрокова, ВЕДНО с 1/3 (една трета) идеални части от правото на собственост върху общите части на сградата, ВЕДНО с 1/3 (една трета) идеални части от правото на строеж върху поземления имот.
Ощеtargimot.com

Етаж от къща СМОЛЯН

СМОЛЯН УЛ. АДАЛБЕРТ АНТОНОВ - МАЛЧИКА № 27-Б, ЕТ. 1
110 м²
45,000 лв
2017-7-3
ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 67653.919.378.1.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, ЕКАТТЕ 67653, общ. Смолян, обл. Смолян, одобрени със Заповед № 300-5-26/28.04.2004 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 110 кв.м. (сто и десет квадратни метра), с административен адрес: гр. Смолян, ЕКАТТЕ 67653, общ. Смолян, обл. Смолян, ул. Адалберт Антонов – Малчика № 27-б, ет. 1, находящ се в ТРИЕТАЖНА СГРАДА с идентификатор 67653.919.378.1, със застроена площ от 112 кв.м. (сто и дванадесет квадратни метра), разположена в поземлен имот с идентификатор 67653.919.378, с площ от 311 кв.м. (триста и единадесет квадратни метра), с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: 67653.919.378.1.1, над обекта: 67653.919.378.1.3, при граници и съседи на поземления имот по кадастралната карта и кадастралните регистри: поземлени имоти с идентификатори 67653.919.377, 67653.919.380, 67653.919.379, 67653.919.473, 67653.919.376, ВЕДНО със северното ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 5, при граници и съседи на избеното помещение: избени помещения на Мария Чешитева и Шинка Четрокова, ВЕДНО с 1/3 (една трета) идеални части от правото на собственост върху общите части на сградата, ВЕДНО с 1/3 (една трета) идеални части от правото на строеж върху поземления имот.
Ощеtargimot.com

Етаж от къща СМОЛЯН

СМОЛЯН УЛ. АДАЛБЕРТ АНТОНОВ - МАЛЧИКА № 27-Б, ЕТ. 1
110 м²
48,000 лв
2017-4-3
ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 67653.919.378.1.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, ЕКАТТЕ 67653, общ. Смолян, обл. Смолян, одобрени със Заповед № 300-5-26/28.04.2004 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 110 кв.м. (сто и десет квадратни метра), с административен адрес: гр. Смолян, ЕКАТТЕ 67653, общ. Смолян, обл. Смолян, ул. Адалберт Антонов – Малчика № 27-б, ет. 1, находящ се в ТРИЕТАЖНА СГРАДА с идентификатор 67653.919.378.1, със застроена площ от 112 кв.м. (сто и дванадесет квадратни метра), разположена в поземлен имот с идентификатор 67653.919.378, с площ от 311 кв.м. (триста и единадесет квадратни метра), с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: 67653.919.378.1.1, над обекта: 67653.919.378.1.3, при граници и съседи на поземления имот по кадастралната карта и кадастралните регистри: поземлени имоти с идентификатори 67653.919.377, 67653.919.380, 67653.919.379, 67653.919.473, 67653.919.376, ВЕДНО със северното ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 5, при граници и съседи на избеното помещение: избени помещения на Мария Чешитева и Шинка Четрокова, ВЕДНО с 1/3 (една трета) идеални части от правото на собственост върху общите части на сградата, ВЕДНО с 1/3 (една трета) идеални части от правото на строеж върху поземления имот.
Ощеtargimot.com

Етаж от къща СМОЛЯН

СМОЛЯН УЛ. АДАЛБЕРТ АНТОНОВ - МАЛЧИКА № 27-Б, ЕТ. 1
110 м²
60,000 лв
2017-1-6
ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 67653.919.378.1.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, ЕКАТТЕ 67653, общ. Смолян, обл. Смолян, одобрени със Заповед № 300-5-26/28.04.2004 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 110 кв.м. (сто и десет квадратни метра), с административен адрес: гр. Смолян, ЕКАТТЕ 67653, общ. Смолян, обл. Смолян, ул. Адалберт Антонов – Малчика № 27-б, ет. 1, находящ се в ТРИЕТАЖНА СГРАДА с идентификатор 67653.919.378.1, със застроена площ от 112 кв.м. (сто и дванадесет квадратни метра), разположена в поземлен имот с идентификатор 67653.919.378, с площ от 311 кв.м. (триста и единадесет квадратни метра), с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: 67653.919.378.1.1, над обекта: 67653.919.378.1.3, при граници и съседи на поземления имот по кадастралната карта и кадастралните регистри: поземлени имоти с идентификатори 67653.919.377, 67653.919.380, 67653.919.379, 67653.919.473, 67653.919.376, ВЕДНО със северното ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 5, при граници и съседи на избеното помещение: избени помещения на Мария Чешитева и Шинка Четрокова, ВЕДНО с 1/3 (една трета) идеални части от правото на собственост върху общите части на сградата, ВЕДНО с 1/3 (една трета) идеални части от правото на строеж върху поземления имот.
Ощеtargimot.com

Тристаен апартамент СМОЛЯН

СМОЛЯН ул. Малчика № 24, кв. Райково
93 м²
12,474 лв
2016-12-16
½ (една втора) идеални части от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 67653.919.337.1.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, обл. Смолян, одобрени със Заповед № 300-5-26/28.04.2004г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 92.95 кв.м. (деветдесет и две цяло и деветдесет и пет стотни квадратни метра), с предназначение: жилище, апартамент, с административен адрес: гр. Смолян, ЕКАТТЕ 67653, общ. Смолян, обл. Смолян, ул. „Адалберт Антонов-Малчика“ №24, ет.1, представляващ първи, призем етаж от триетажна сграда с идентификатор 67653.919.337.1 и със застроена площ от 93 кв.м. (деветдесет и три квадратни метра), разположена в поземлен имот с идентификатор 67653.919.337, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване /НТП/: ниско застрояване (до 10 м), и с площ 1423 кв.м. (хиляда четиристотин двадесет и три квадратни метра), попадащ в УПИ XII-658, кв. 15 по подробния устройствен план (ПУП) на гр. Смолян, кв. „Райково“, при съседи самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: няма, над обекта: 67653.919.337.1.2, и при граници и съседи на поземления имот по кадастралната карта и кадастралните регистри: 67653.919.336, 67653.919.465, 67653.919.321, 67653.919.473, ВЕДНО със съответните идеални части от общите части на сградата, ВЕДНО със съответните идеални части от правото на строеж върху гореописания поземлен имот,
Ощеtargimot.com

Етаж от къща СМОЛЯН

СМОЛЯН ул. Малчика № 24, кв. Райково
93 м²
15,592 лв
2016-10-24
½ (една втора) идеални части от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 67653.919.337.1.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, обл. Смолян, одобрени със Заповед № 300-5-26/28.04.2004г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 92.95 кв.м. (деветдесет и две цяло и деветдесет и пет стотни квадратни метра), с предназначение: жилище, апартамент, с административен адрес: гр. Смолян, ЕКАТТЕ 67653, общ. Смолян, обл. Смолян, ул. „Адалберт Антонов-Малчика“ №24, ет.1, представляващ първи, призем етаж от триетажна сграда с идентификатор 67653.919.337.1 и със застроена площ от 93 кв.м. (деветдесет и три квадратни метра), разположена в поземлен имот с идентификатор 67653.919.337, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване /НТП/: ниско застрояване (до 10 м), и с площ 1423 кв.м. (хиляда четиристотин двадесет и три квадратни метра), попадащ в УПИ XII-658, кв. 15 по подробния устройствен план (ПУП) на гр. Смолян, кв. „Райково“, при съседи самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: няма, над обекта: 67653.919.337.1.2, и при граници и съседи на поземления имот по кадастралната карта и кадастралните регистри: 67653.919.336, 67653.919.465, 67653.919.321, 67653.919.473, ВЕДНО със съответните идеални части от общите части на сградата, ВЕДНО със съответните идеални части от правото на строеж върху гореописания поземлен имот
Ощеtargimot.com

Етаж от къща СМОЛЯН

СМОЛЯН УЛ. АДАЛБЕРТ АНТОНОВ - МАЛЧИКА № 27-Б, ЕТ. 1
110 м²
61,477 лв
2016-10-24
ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 67653.919.378.1.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, ЕКАТТЕ 67653, общ. Смолян, обл. Смолян, одобрени със Заповед № 300-5-26/28.04.2004 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 110 кв.м. (сто и десет квадратни метра), с административен адрес: гр. Смолян, ЕКАТТЕ 67653, общ. Смолян, обл. Смолян, ул. Адалберт Антонов – Малчика № 27-б, ет. 1, находящ се в ТРИЕТАЖНА СГРАДА с идентификатор 67653.919.378.1, със застроена площ от 112 кв.м. (сто и дванадесет квадратни метра), разположена в поземлен имот с идентификатор 67653.919.378, с площ от 311 кв.м. (триста и единадесет квадратни метра), с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: 67653.919.378.1.1, над обекта: 67653.919.378.1.3, при граници и съседи на поземления имот по кадастралната карта и кадастралните регистри: поземлени имоти с идентификатори 67653.919.377, 67653.919.380, 67653.919.379, 67653.919.473, 67653.919.376, ВЕДНО със северното ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 5, при граници и съседи на избеното помещение: избени помещения на Мария Чешитева и Шинка Четрокова, ВЕДНО с 1/3 (една трета) идеални части от правото на собственост върху общите части на сградата, ВЕДНО с 1/3 (една трета) идеални части от правото на строеж върху поземления имот.
Ощеtargimot.com
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Смолян, Малчика