Не е намерено нищо
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Сливен, 53
22138 м²
49,000
2018-1-18
Прекрасна и чиста природа. Красиви планински панорами. Статут Овцеферма. Подходящо за финансиране по Европейските Земеделски програми. Възможно и Вилно селище, налична виза. На асфалтов път, трафопост 100 м, 200 м. от бивш пионерски лагер. Кипилово 3 км. Котел 30 км. Елена 35 км. Сливен 53 км. От собственика.
Ощеolx.bg

Магазин СОФИЯ

СОФИЯ ул. Сливен №21
166 м²
184,275 лв
2018-1-12
МАГАЗИН №1 (едно), находящ се в град София, зона В17, Столична община, район Сердика, ул „Сливен“ № 21 на първи етаж, кота +/- 0.00 (нула) м, на МОНОЛИТНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, състояща се от сутерен с подземни гаражи, партерен етаж, пет жилищни етажа и два етажа в подпокривното пространсто, със застроена площ на магазина 166.40 (сто шестедест и шест цяло и четиридесет стотни) кв. м., състоящ се от магазинно помещение и санитарен възел, при съседи: ул. “Сливен”, рампа, вход за офис сграда (допълващо застрояване), вътрешен двор, гараж №1 (едно), стълбищна клетка и главен вход, който магазин съгласно схема №15-96689-07.03.2017 г. представлява самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.512.311.1.35 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, петстотин и дванадесет, точка триста и единадесет, точка, едно, точка, тридесет и пет) находящ се в: гр. София, общ. Столична, обл. София (столица), по кадастралната карта и кадстралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-53/23.11.2011 г. на изпълнителен директор на АГКК, без изменение на заповедта, с адрес на имота: гр. София, район Сердика, ул. Сливен № 19-21, ет. 1, предствлващ самостоятелен обект в сграда № 1 разположен в поземлен имот с идентификатор 68134.512.311 (шейсет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, петстотин и дванадесет), с предназнчение на обекта — търговска дейност, с площ по документ 152.93 кв. м. (сто петдесет и два и деветдесет и три) кв.м. При съседи на самостоятелния обект в сградата : са същия етаж — няма, под обекта - няма, над обекта — 68134.512.311.1.4., заедно с припадащите се за магазина 49,658% (четиридесет и девет цяло шестстотин педесет и осем хиляди върху сто) идеални части от общите части на партерната част на сградата, заедно 6,346 (шест цяло триста четиридесет и шест хилядни върху сто) идеални части от правото на строеж върху мястото, върху което е построена сградата, съставляващо УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ VI–7,8 (шестдесет, отреден за имоти планоснимачни номера седем и осем) с идентификатор 68134.512.311.1.35 (шейсет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, петстотин и дванадесет, точка триста и единадесет, точка, едно, точка, тридесет и пет) , от квартал 9а (девет, буква “а”), по плана на гр. София, местност “ГГЦ – Зона В- 17 (седемнадесет)”, целият с площ – 572 (петстотин седмдесет и два) кв.м., при съседи: ул. “Сливен”, УПИ – VII-9 (седми, за имот планоснимачен номер девет), УПИ IV-4 (четвърти, за имот планоснимачен номер четири) и УПИ V-5,6 (пети, за имот планоснимачни номера пет и шест).
Ощеtargimot.com

Магазин СОФИЯ

СОФИЯ ул. Сливен №21
166 м²
204,750 лв
2017-9-29
МАГАЗИН №1 (едно), находящ се в град София, зона В17, Столична община, район Сердика, ул „Сливен“ № 21 на първи етаж, кота +/- 0.00 (нула) м, на МОНОЛИТНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, състояща се от сутерен с подземни гаражи, партерен етаж, пет жилищни етажа и два етажа в подпокривното пространсто, със застроена площ на магазина 166.40 (сто шестедест и шест цяло и четиридесет стотни) кв. м., състоящ се от магазинно помещение и санитарен възел, при съседи: ул. “Сливен”, рампа, вход за офис сграда (допълващо застрояване), вътрешен двор, гараж №1 (едно), стълбищна клетка и главен вход, който магазин съгласно схема №15-96689-07.03.2017 г. представлява самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.512.311.1.35 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, петстотин и дванадесет, точка триста и единадесет, точка, едно, точка, тридесет и пет) находящ се в: гр. София, общ. Столична, обл. София (столица), по кадастралната карта и кадстралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-53/23.11.2011 г. на изпълнителен директор на АГКК, без изменение на заповедта, с адрес на имота: гр. София, район Сердика, ул. Сливен № 19-21, ет. 1, предствлващ самостоятелен обект в сграда № 1 разположен в поземлен имот с идентификатор 68134.512.311 (шейсет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, петстотин и дванадесет), с предназнчение на обекта — търговска дейност, с площ по документ 152.93 кв. м. (сто петдесет и два и деветдесет и три) кв.м. При съседи на самостоятелния обект в сградата : са същия етаж — няма, под обекта - няма, над обекта — 68134.512.311.1.4., заедно с припадащите се за магазина 49,658% (четиридесет и девет цяло шестстотин педесет и осем хиляди върху сто) идеални части от общите части на партерната част на сградата, заедно 6,346 (шест цяло триста четиридесет и шест хилядни върху сто) идеални части от правото на строеж върху мястото, върху което е построена сградата, съставляващо УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ VI–7,8 (шестдесет, отреден за имоти планоснимачни номера седем и осем) с идентификатор 68134.512.311.1.35 (шейсет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, петстотин и дванадесет, точка триста и единадесет, точка, едно, точка, тридесет и пет) , от квартал 9а (девет, буква “а”), по плана на гр. София, местност “ГГЦ – Зона В- 17 (седемнадесет)”, целият с площ – 572 (петстотин седмдесет и два) кв.м., при съседи: ул. “Сливен”, УПИ – VII-9 (седми, за имот планоснимачен номер девет), УПИ IV-4 (четвърти, за имот планоснимачен номер четири) и УПИ V-5,6 (пети, за имот планоснимачни номера пет и шест).
Ощеtargimot.com

Къща СЛИВЕН

СЛИВЕН ул. Мочурите № 17
86 м²
22,500 лв
2017-8-23
1/2 /една втора/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 67338.516.169 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем, точка, петстотин и шестнадесет, точка, сто шестдесет и девет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сливен, одобрени със Заповед РД-18-31/19.04.2006г. на изпълнителния директор на АГКК, находящ се в гр. Сливен, ул. „Мочурите“ № 17, целият с площ 350 кв.м. /триста и петдесет квадратни метра/, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване до 10 м /десет метра/, стар идентификатор: 6544, при следните съседи /имоти с идентификатори/: № 67338.516.168, № 67338.516.166, № 67338.516.172, № 67338.516.170, № 67338.516.167, ведно с построените в имота: ЕДНОЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор № 67338.516.169.1 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем, точка, петстотин и шестнадесет, точка, сто шестдесет и девет, точка, едно/, с площ от 53 кв.м. /петдесет и три квадратни метра/, на един етаж, ДРУГ ВИД СГРАДА ЗА ОБИТАВАНЕ с идентификатор № 67338.516.169.2 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем, точка, петстотин и шестнадесет, точка, сто шестдесет и девет, точка, две/, с площ от 18 кв.м. /осемнадесет квадратни метра/, на един етаж и ДРУГ ВИД СГРАДА ЗА ОБИТАВАНЕ с идентификатор № 67338.516.169.5 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем, точка, петстотин и шестнадесет, точка, сто шестдесет и девет, точка, пет/, с площ от 15 кв.м. /петнадесет квадратни метра/, на един етаж.
Ощеtargimot.com

Магазин СОФИЯ

СОФИЯ ул. Сливен №21
166 м²
242,426 лв
2017-7-20
МАГАЗИН №1 (едно), находящ се в град София, зона В17, Столична община, район Сердика, ул „Сливен“ № 21 на първи етаж, кота +/- 0.00 (нула) м, на МОНОЛИТНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, състояща се от сутерен с подземни гаражи, партерен етаж, пет жилищни етажа и два етажа в подпокривното пространсто, със застроена площ на магазина 166.40 (сто шестедест и шест цяло и четиридесет стотни) кв. м., състоящ се от магазинно помещение и санитарен възел, при съседи: ул. “Сливен”, рампа, вход за офис сграда (допълващо застрояване), вътрешен двор, гараж №1 (едно), стълбищна клетка и главен вход, който магазин съгласно схема №15-96689-07.03.2017 г. представлява самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.512.311.1.35 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, петстотин и дванадесет, точка триста и единадесет, точка, едно, точка, тридесет и пет) находящ се в: гр. София, общ. Столична, обл. София (столица), по кадастралната карта и кадстралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-53/23.11.2011 г. на изпълнителен директор на АГКК, без изменение на заповедта, с адрес на имота: гр. София, район Сердика, ул. Сливен № 19-21, ет. 1, предствлващ самостоятелен обект в сграда № 1 разположен в поземлен имот с идентификатор 68134.512.311 (шейсет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, петстотин и дванадесет), с предназнчение на обекта — търговска дейност, с площ по документ 152.93 кв. м. (сто петдесет и два и деветдесет и три) кв.м. При съседи на самостоятелния обект в сградата : са същия етаж — няма, под обекта - няма, над обекта — 68134.512.311.1.4., заедно с припадащите се за магазина 49,658% (четиридесет и девет цяло шестстотин педесет и осем хиляди върху сто) идеални части от общите части на партерната част на сградата, заедно 6,346 (шест цяло триста четиридесет и шест хилядни върху сто) идеални части от правото на строеж върху мястото, върху което е построена сградата, съставляващо УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ VI–7,8 (шестдесет, отреден за имоти планоснимачни номера седем и осем) с идентификатор 68134.512.311.1.35 (шейсет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, петстотин и дванадесет, точка триста и единадесет, точка, едно, точка, тридесет и пет) , от квартал 9а (девет, буква “а”), по плана на гр. София, местност “ГГЦ – Зона В- 17 (седемнадесет)”, целият с площ – 572 (петстотин седмдесет и два) кв.м., при съседи: ул. “Сливен”, УПИ – VII-9 (седми, за имот планоснимачен номер девет), УПИ IV-4 (четвърти, за имот планоснимачен номер четири) и УПИ V-5,6 (пети, за имот планоснимачни номера пет и шест).
Ощеtargimot.com

Къща СОФИЯ

СОФИЯ ул.Хасково №6
172 м²
108,000 лв
2017-5-12
ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, с ИДЕНТЕФИКАТОР 68134.512.469.1/шестдесет и осем хиляди сто и тридесет и четири, точка петсотин и дванадесет, точка четиристотин шестдесет и девет, точка едно/,по кадастралната карта и кадастралните регистри,одобрени със заповед РД-18-53/23.11.2011 г. на Изпълнителния директор на АГКК.Предназначение на сградата:жилищна сграда-еднофамилна,находяща се в град София,ул. Хасково № 6/шест/с разгърната застроена площ от 172 /сто седмдесет и два / квадратни метра,cъстояща се от две стаи,хол,кухня,антре и клозет със застроена площ от около 87/осемдесет и седем/ квадратни метра на ПЪРВИЯ ЕТАЖ и две стаи,вестибюл,кухня и антре и тоалетна, със застроена площ от 85 /осемдесет и пет/ квадратни метра на ВТОРИЯ ЕТАЖ,заедно с избеното помещение,намиращо се под кухнята на първия етаж и мазето,намиращо се под стаята на първия етаж и подпокривното пространство-таван,заедно с 366/1799 /триста шестедсет и шест върху хиляда седемстотин деветдесет и девет/идеални част от урегулиран поземлен имот XV-2,3,4,9,10,11 /петнадесети отреден за имоти с планоснимачни номера две,три,четири,девет,десет,единадесет/ от квартал 42 /четирдесет и две/по плана на град София,местност ГГЦ-Зона В 17/седемнадесет/,целият с площ от 1799 кв.м.,при съседи:ул.”Сливен”,УПИ III/трети/-за ЖС,улица “Хасково”,УПИ XIV-8/четиринадесети за имот с планоснимачен номер осем/.Сградата е разположена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР:68134.512.469/шестдесет и осем хиляди сто тридесети и четири,точка,петстотин и дванадесет,точка четиристотин шестдесет и девет,находящ се в гр.София,ул.Хасково № 6 /шест/ ,площ на поземления имот 371/триста седемдесет и един/ квадратни метра.Трайно предназначение на територията:Урбанизирана,Начин на трайно ползване:Ниско застрояване(до 10 /десет/м.),номер по предходен план 3/три/,кваратал 42/четирдесет и две/,парцел 15 /петнадесети/,съседи на поземления имот: 68134.512.470/шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка петстотин и дванадесет точка четиристотин и седемдесет/,68134.512.468/шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка петстотин и дванадесет точка четиристотин шестдесет и осем/,68134.512.466/шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка петстотин и дванадесет точка четиристотин шестдесет и шест/,68134.512.465/шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка петстотин и дванадесет точка четиристотин шестдесет и пет/, 68134.512.463/шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка петстотин и дванадесет точка четиристотин шестдесет и три/.Двуетажната жилищна сграда е с повредена строителна конструкция, негодна за обитаване и застрашена от самосрутване.
Ощеtargimot.com

Магазин СОФИЯ

СОФИЯ ул. Сливен №21
166 м²
303,032 лв
2017-5-11
МАГАЗИН №1 (едно), находящ се в град София, зона В17, Столична община, район Сердика, ул „Сливен“ № 21 на първи етаж, кота +/- 0.00 (нула) м, на МОНОЛИТНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, състояща се от сутерен с подземни гаражи, партерен етаж, пет жилищни етажа и два етажа в подпокривното пространсто, със застроена площ на магазина 166.40 (сто шестедест и шест цяло и четиридесет стотни) кв. м., състоящ се от магазинно помещение и санитарен възел, при съседи: ул. “Сливен”, рампа, вход за офис сграда (допълващо застрояване), вътрешен двор, гараж №1 (едно), стълбищна клетка и главен вход, който магазин съгласно схема №15-96689-07.03.2017 г. представлява самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.512.311.1.35 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, петстотин и дванадесет, точка триста и единадесет, точка, едно, точка, тридесет и пет) находящ се в: гр. София, общ. Столична, обл. София (столица), по кадастралната карта и кадстралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-53/23.11.2011 г. на изпълнителен директор на АГКК, без изменение на заповедта, с адрес на имота: гр. София, район Сердика, ул. Сливен № 19-21, ет. 1, предствлващ самостоятелен обект в сграда № 1 разположен в поземлен имот с идентификатор 68134.512.311 (шейсет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, петстотин и дванадесет), с предназнчение на обекта — търговска дейност, с площ по документ 152.93 кв. м. (сто петдесет и два и деветдесет и три) кв.м. При съседи на самостоятелния обект в сградата : са същия етаж — няма, под обекта - няма, над обекта — 68134.512.311.1.4., заедно с припадащите се за магазина 49,658% (четиридесет и девет цяло шестстотин педесет и осем хиляди върху сто) идеални части от общите части на партерната част на сградата, заедно 6,346 (шест цяло триста четиридесет и шест хилядни върху сто) идеални части от правото на строеж върху мястото, върху което е построена сградата, съставляващо УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ VI–7,8 (шестдесет, отреден за имоти планоснимачни номера седем и осем) с идентификатор 68134.512.311.1.35 (шейсет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, петстотин и дванадесет, точка триста и единадесет, точка, едно, точка, тридесет и пет) , от квартал 9а (девет, буква “а”), по плана на гр. София, местност “ГГЦ – Зона В- 17 (седемнадесет)”, целият с площ – 572 (петстотин седмдесет и два) кв.м., при съседи: ул. “Сливен”, УПИ – VII-9 (седми, за имот планоснимачен номер девет), УПИ IV-4 (четвърти, за имот планоснимачен номер четири) и УПИ V-5,6 (пети, за имот планоснимачни номера пет и шест).
Ощеtargimot.com

Къща СОФИЯ

СОФИЯ ул.Хасково №6
172 м²
108,000 лв
2017-4-27
ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, с ИДЕНТЕФИКАТОР 68134.512.469.1/шестдесет и осем хиляди сто и тридесет и четири, точка петсотин и дванадесет, точка четиристотин шестдесет и девет, точка едно/,по кадастралната карта и кадастралните регистри,одобрени със заповед РД-18-53/23.11.2011 г. на Изпълнителния директор на АГКК.Предназначение на сградата:жилищна сграда-еднофамилна,находяща се в град София,ул. Хасково № 6/шест/с разгърната застроена площ от 172 /сто седмдесет и два / квадратни метра,cъстояща се от две стаи,хол,кухня,антре и клозет със застроена площ от около 87/осемдесет и седем/ квадратни метра на ПЪРВИЯ ЕТАЖ и две стаи,вестибюл,кухня и антре и тоалетна, със застроена площ от 85 /осемдесет и пет/ квадратни метра на ВТОРИЯ ЕТАЖ,заедно с избеното помещение,намиращо се под кухнята на първия етаж и мазето,намиращо се под стаята на първия етаж и подпокривното пространство-таван,заедно с 366/1799 /триста шестедсет и шест върху хиляда седемстотин деветдесет и девет/идеални част от урегулиран поземлен имот XV-2,3,4,9,10,11 /петнадесети отреден за имоти с планоснимачни номера две,три,четири,девет,десет,единадесет/ от квартал 42 /четирдесет и две/по плана на град София,местност ГГЦ-Зона В 17/седемнадесет/,целият с площ от 1799 кв.м.,при съседи:ул.”Сливен”,УПИ III/трети/-за ЖС,улица “Хасково”,УПИ XIV-8/четиринадесети за имот с планоснимачен номер осем/.Сградата е разположена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР:68134.512.469/шестдесет и осем хиляди сто тридесети и четири,точка,петстотин и дванадесет,точка четиристотин шестдесет и девет,находящ се в гр.София,ул.Хасково № 6 /шест/ ,площ на поземления имот 371/триста седемдесет и един/ квадратни метра.Трайно предназначение на територията:Урбанизирана,Начин на трайно ползване:Ниско застрояване(до 10 /десет/м.),номер по предходен план 3/три/,кваратал 42/четирдесет и две/,парцел 15 /петнадесети/,съседи на поземления имот: 68134.512.470/шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка петстотин и дванадесет точка четиристотин и седемдесет/,68134.512.468/шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка петстотин и дванадесет точка четиристотин шестдесет и осем/,68134.512.466/шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка петстотин и дванадесет точка четиристотин шестдесет и шест/,68134.512.465/шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка петстотин и дванадесет точка четиристотин шестдесет и пет/, 68134.512.463/шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка петстотин и дванадесет точка четиристотин шестдесет и три/.Двуетажната жилищна сграда е с повредена строителна конструкция, негодна за обитаване и застрашена от самосрутване.
Ощеtargimot.com

Къща КОТЕЛ

КОТЕЛ ул. Жечо Вичов № 20
124 м²
22,800 лв
2017-3-14
1. СГРАДА с идентификатор № 39030.501.411.1 /тридесет и девет хиляди и тридесет точка петстотин и едно точка четиристотин и единадесет точка едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Котел, одобрени със заповед РД-18-95/29.12.2009г. на изпълнителния директор на АГКК, с административен адрес на сградата: гр. Котел, общ. Котел, обл. Сливен, ул. „Жечо Вичов” № 20, със застроена площ 53 кв.м. /петдесет и три квадратни метра/, брой етажи: 2 /два/, предназначение: жилищна сграда – еднофамилна, построена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 39030.501.411 /тридесет и девет хиляди и тридесет точка петстотин и едно точка четиристотин и единадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Котел, одобрени със заповед РД-18-95/29.12.2009г. на изпълнителния директор на АГКК, с площ 280 кв.м. /двеста и осемдесет квадратни метра/, номер по предходен план: 411, квартал 11, парцел ХVII, при граници за целия имот: поземлен имот с идентификатор № 67338.603.140, поземлен имот с идентификатор № 39030.501.2220, поземлен имот с идентификатор № 39030.501.412, поземлен имот с идентификатор № 39030.501.413 и поземлен имот с идентификатор № 39030.501.410. 2. СГРАДА с идентификатор № 39030.501.411.2 /тридесет и девет хиляди и тридесет точка петстотин и едно точка четиристотин и единадесет точка две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Котел, одобрени със заповед РД-18-95/29.12.2009г. на изпълнителния директор на АГКК, с административен адрес на сградата: гр. Котел, общ. Котел, обл. Сливент, ул. „Жечо Вичов” № 20, със застроена площ 18 кв.м. /осемнадесет квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, предназначение: селскостопанска сграда, построена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 39030.501.411 /тридесет и девет хиляди и тридесет точка петстотин и едно точка четиристотин и единадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Котел, одобрени със заповед РД-18-95/29.12.2009г. на изпълнителния директор на АГКК, с площ 280 кв.м. /двеста и осемдесет квадратни метра/, номер по предходен план: 411, квартал 11, парцел ХVII, при граници за целия имот: поземлен имот с идентификатор № 67338.603.140, поземлен имот с идентификатор № 39030.501.2220, поземлен имот с идентификатор № 39030.501.412, поземлен имот с идентификатор № 39030.501.413 и поземлен имот с идентификатор № 39030.501.410.
Ощеtargimot.com

Къща СОФИЯ

СОФИЯ ул.Хасково №6
172 м²
135,000 лв
2017-1-5
ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, с ИДЕНТЕФИКАТОР 68134.512.469.1/шестдесет и осем хиляди сто и тридесет и четири, точка петсотин и дванадесет, точка четиристотин шестдесет и девет, точка едно/,по кадастралната карта и кадастралните регистри,одобрени със заповед РД-18-53/23.11.2011 г. на Изпълнителния директор на АГКК.Предназначение на сградата:жилищна сграда-еднофамилна,находяща се в град София, Хасково № 6/шест/с разгърната застроена площ от 172 /сто седмдесет и два / квадратни метра,cъстояща се от две стаи,хол,кухня,антре и клозет със застроена площ от около 87/осемдесет и седем/ квадратни метра на ПЪРВИЯ ЕТАЖ и две стаи,вестибюл,кухня и антре и тоалетна, със застроена площ от 85 /осемдесет и пет/ квадратни метра на ВТОРИЯ ЕТАЖ,заедно с избеното помещение,намиращо се под кухнята на първия етаж и мазето,намиращо се под стаята на първия етаж и подпокривното пространство-таван,заедно с 366/1799 /триста шестедсет и шест върху хиляда седемстотин деветдесет и девет/идеални част от урегулиран поземлен имот XV-2,3,4,9,10,11 /петнадесети отреден за имоти с планоснимачни номера две,три,четири,девет,десет,единадесет/ от квартал 42 /четирдесет и две/по плана на град София,местност ГГЦ-Зона В 17/седемнадесет/,целият с площ от 1799 кв.м.,при съседи:ул.”Сливен”,УПИ III/трети/-за ЖС,улица “Хасково”,УПИ XIV-8/четиринадесети за имот с планоснимачен номер осем/.Сградата е разположена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР:68134.512.469/шестдесет и осем хиляди сто тридесети и четири,точка,петстотин и дванадесет,точка четиристотин шестдесет и девет,находящ се в гр.София,ул.Хасково № 6 /шест/ ,площ на поземления имот 371/триста седемдесет и един/ квадратни метра.Трайно предназначение на територията:Урбанизирана,Начин на трайно ползване:Ниско застрояване(до 10 /десет/м.),номер по предходен план 3/три/,кваратал 42/четирдесет и две/,парцел 15 /петнадесети/,съседи на поземления имот: 68134.512.470/шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка петстотин и дванадесет точка четиристотин и седемдесет/,68134.512.468/шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка петстотин и дванадесет точка четиристотин шестдесет и осем/,68134.512.466/шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка петстотин и дванадесет точка четиристотин шестдесет и шест/,68134.512.465/шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка петстотин и дванадесет точка четиристотин шестдесет и пет/, 68134.512.463/шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка петстотин и дванадесет точка четиристотин шестдесет и три/.Двуетажната жилищна сграда е с повредена строителна конструкция, негодна за обитаване и застрашена от самосрутване.
Ощеtargimot.com