Къща СЛИВЕН

СЛИВЕН УЛ . СТЕФАН СУЛТАНОВ 60
72 м²
40,050 лв
2017-3-17
Сграда с идентификатор № 67338.555.3.2 (шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин петдесет и пет точка три точка две); Вид на имота: Сграда; Площ: 72 кв. м. (седемдесет и два квадратни метра); Брой етажи: 1 (един); Начин на трайно ползване: Жилищна сграда – еднофамилна, ведно с ½ ид. ч. (една втора идеална част) от Поземлен имот с идентификатор № 67338.555.3 (шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин петдесет и пет точка три), гр. Сливен. По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД – 18 - 31 / 19.04.2006 г. на изпълнителния директор на АК. Адрес на поземления имот гр. Сливен, ул. Стефан Султанов, № 60. Площ: 258 кв. м. (двеста петдесет и осем квадратни метра). Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м.). Стар идентификатор: няма. Номер по предходен план: 8056 (осем хиляди петдесет и шест). Съседи: 67338.555.71; 67338.555.5; 667338.555.4; 67338.555.1.
Ощеtargimot.com

Къща СЛИВЕН

СЛИВЕН УЛ . СТЕФАН СУЛТАНОВ 60
72 м²
41,775 лв
2016-10-24
Сграда с идентификатор № 67338.555.3.2 (шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин петдесет и пет точка три точка две); Вид на имота: Сграда; Площ: 72 кв. м. (седемдесет и два квадратни метра); Брой етажи: 1 (един); Начин на трайно ползване: Жилищна сграда – еднофамилна, ведно с ½ ид. ч. (една втора идеална част) от Поземлен имот с идентификатор № 67338.555.3 (шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин петдесет и пет точка три), гр. Сливен. По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД – 18 - 31 / 19.04.2006 г. на изпълнителния директор на АК. Адрес на поземления имот гр. Сливен, ул. „Стефан Султанов“ № 60. Площ: 258 кв. м. (двеста петдесет и осем квадратни метра). Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м.). Стар идентификатор: няма. Номер по предходен план: 8056 (осем хиляди петдесет и шест). Съседи: 67338.555.71; 67338.555.5; 667338.555.4; 67338.555.1.
Ощеtargimot.com
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Сливен, ул. Стефан Султанов