Къща СЛИВЕН

СЛИВЕН ул. Ропотамо № 40
60 м²
13,125 лв
2016-12-22
СГРАДА с идентификатор № 67338.521.53.5 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин двадесет и едно точка петдесет и три точка пет/, със застроена площ от 44 кв.м. /четиридесет и четири квадратни метра/, с предназначение: Жилищна сграда - еднофамилна, брой етажи: 1/един/, състояща се от две стаи и коридор и СГРАДА с идентификатор № 67338.521.53.6 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин двадесет и едно точка петдесет и три точка шест/, със застроена площ от 16 кв.м. /шестнадесет квадратни метра/, с предназначение: Хангар, депо, гараж, брой етажи: 1/един/, построени с отстъпено право на строеж върху общински терен, представляващ поземлен имот с идентификатор 67338.521.53 / шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин двадесет и едно точка петдесет и три/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сливен, общ. Сливен, одобрени със Заповед № РД-18-31/19.04.2006г. на АК, с площ от 481 кв.м. /четиристотин осемдесет и един квадратни метра/, адрес: гр. Сливен, ул. „Ропотамо“ № 40, трайно предназначение: урбанизирана територия, начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м./, при граници на имота: поземлен имот № 67338.521.67, поземлен имот № 67338.521.54, поземлен имот № 67338.521.52, поземлен имот № 67338.521.48, поземлен имот № 67338.521.68
Ощеtargimot.com

Къща СЛИВЕН

СЛИВЕН ул. Ропотамо № 40
60 м²
14,520 лв
2016-10-25
СГРАДА с идентификатор № 67338.521.53.5 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин двадесет и едно точка петдесет и три точка пет/, със застроена площ от 44 кв.м. /четиридесет и четири квадратни метра/, с предназначение: Жилищна сграда - еднофамилна, брой етажи: 1/един/, състояща се от две стаи и коридор и СГРАДА с идентификатор № 67338.521.53.6 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин двадесет и едно точка петдесет и три точка шест/, със застроена площ от 16 кв.м. /шестнадесет квадратни метра/, с предназначение: Хангар, депо, гараж, брой етажи: 1/един/, построени с отстъпено право на строеж върху общински терен, представляващ поземлен имот с идентификатор 67338.521.53 / шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин двадесет и едно точка петдесет и три/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сливен, общ. Сливен, одобрени със Заповед № РД-18-31/19.04.2006г. на АК, с площ от 481 кв.м. /четиристотин осемдесет и един квадратни метра/, адрес: гр. Сливен, ул. „Ропотамо“ № 40, трайно предназначение: урбанизирана територия, начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м./, при граници на имота: поземлен имот № 67338.521.67, поземлен имот № 67338.521.54, поземлен имот № 67338.521.52, поземлен имот № 67338.521.48, поземлен имот № 67338.521.68
Ощеtargimot.com
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Сливен, ул. Ропотамо