Тристаен апартамент СЛИВЕН

СЛИВЕН УЛ. РАДОЙ РАЛИН 3, ЕТ. 2, АП. 4
96.0 м²
78 090 лв
24.10.16 г., 13:34
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 67338.553.15.1.4 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин петдесет и три точка петнадесет точка едно точка четири/, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД – 18 – 31 от 19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК. Адрес на имота: гр. Сливен, ул. Радой Ралин № 3 (три), ет. 2 (две), ап. 4 (четири). Самостоятелният обект се намира в сграда № 1 (едно), разположена в поземлен имот с идентификатор № 67338.553.15 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин петдесет и три точка петнадесет/. Предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент. Брой нива на обекта: 1 (едно). Посочена в документа площ: 96,50 кв.м. (деветдесет и шест цяло и петдесет стотни квадратни метра). Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 67338.553.15.1.5, 67338.553.15.1.3; Под обекта: 67338.553.15.1.54; Над обекта: 67338.553.15.1.14; по предходен документ за собственост: Апартамент № 2 (втори), находящ се на втори етаж от сградата в секция „Б“, със застроена площ от 96,50 кв. м. (деветдесет и шест цяло и петдесет стотни квадратни метра), състоящ се от две спални, дневна, кухня – трапезария, умивалня, тоалетна, баня – тоалетна, коридор и три тераси, при граници: изток – външен зид, запад – стълбищна клетка и външен зид , север - стълбищна клетка и апартамент № 1 (едно) и юг – секция „В“, ведно с 1,6 % (едно цяло и шест десети процента) идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 12,38 кв. м. (дванадесет цяло, тридесет и осем стотни квадратни метра), от жилищна сграда на пет етажа с магазини, находяща се в гр. Сливен, в УПИ № ІV “За общественно обслужване, КОО и жилища“, кв. 666, по плана на гр. Сливен, съгласно НА № 159, том XIII, дело № 3107/2005 г. на СВп гр. Сливен.
Още targimot.com