Етаж от къща СЛИВЕН

СЛИВЕН УЛ. "КАРАНДИЛА" 99
½ ид. ч. (една втора идеална част) от Поземлен имот с идентификатор: 67338.526.159. (шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин двадесет и шест точка сто петдесет и девет), по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрена със Заповед № РД – 18 – 31 от 19.04.2006 г. на изпълнителния директор на Агенция по кадастъра; Адрес на поземления имот: гр. Сливен, ул. Карандила, № 99 (деветдесет и девет). Площ: 404 кв.м. (четиристотин и четири квадратни метра). Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м.). Номер по предходен план 7235 (седем хиляди двеста тридесет и пет); Съседи: 67338.526.189; 67338.526.158; 67338.526.155; 67338.526.154; 67338.526.153; 67338.526.160, ведно със самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67338.526.159.1.1 (шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин двадесет и шест точка сто петдесет и девет точка едно точка едно); по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрена със Заповед № РД – 18 – 31 от 19.04.2006 г. на изпълнителния директор на Агенция по кадастъра; Адрес на имота: гр. Сливен, ул. Карандила, № 99 (деветдесет и девет), етаж 1 (едно); Самостоятелният обект се намира в сграда № 1 (едно), разположена в поземлен имот с идентификатор 67338.526.159 (шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин двадесет и шест точка сто петдесет и девет); Предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент; Брой нива на обекта: 1 (едно); Посочена в документа площ: 99,00 кв. м. (деветдесет и девет квадратни метра). Ниво 1 (едно); Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: няма; Под обекта: няма; Над обекта: 67338.526.159.1.2.
16.01.17 г., 18:26 targimot.com
99.0 м²
48 889,00 лв

Многостаен апартамент СЛИВЕН

СЛИВЕН ул. Карандила № 1, ет. 1, ап. 1
1/2 /една втора/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 67338.528.11 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем, точка, петстотин двадесет и осем, точка, единадесет/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сливен, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, целият с площ 173 кв.м. /сто седемдесет и три квадратни метра/, находящ се в гр. Сливен, ул. „Карандила“ № 1, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг вид застрояване, стар идентификатор № 7432 /седем хиляди четиристотин тридесет и две/, при граници на имота: № 67338.528.370, № 67338.528.12, № 67338.528.7, ведно с находящия се в имота САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор № 67338.528.11.1.1 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем, точка, петстотин двадесет и осем, точка, единадесет, точка, едно, точка, едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сливен, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на изпълнителния директор на АГКК, построен се в сграда № 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор № 67338.528.11 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем, точка, петстотин двадесет и осем, точка, единадесет/, с административен адрес: гр. Сливен, ул. „Карандила“ № 1, ет. 1, ап. 1, целият с площ 152,70 кв.м. /сто петдесет и две цяло и седемдесет стотни квадратни метра/, с предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /едно/, заедно с 22,35 % /двадесет и две цяло и тридесет и пет стотни/, равняващи се на 26,06 /двадесет и шест цяло и шест стотни/ кв.м. от общите части на сградата, при следните граници: на същия етаж- Няма, под обекта - № 67338.528.11.1.4, над обекта - № 67338.528.11.1.2.
24.10.16 г., 14:36 targimot.com
153.0 м²
56 700,00 лв
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Имоти в град Сливен ул. Карандила