Етаж от къща СЛИВЕН

СЛИВЕН УЛ. "КАРАНДИЛА" 99
99 м²
39,675 лв
2017-6-2
½ ид. ч. (една втора идеална част) от Поземлен имот с идентификатор: 67338.526.159. (шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин двадесет и шест точка сто петдесет и девет), по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрена със Заповед № РД – 18 – 31 от 19.04.2006 г. на изпълнителния директор на Агенция по кадастъра; Адрес на поземления имот: гр. Сливен, ул. Карандила, № 99 (деветдесет и девет). Площ: 404 кв.м. (четиристотин и четири квадратни метра). Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м.). Номер по предходен план 7235 (седем хиляди двеста тридесет и пет); Съседи: 67338.526.189; 67338.526.158; 67338.526.155; 67338.526.154; 67338.526.153; 67338.526.160, ведно със самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67338.526.159.1.1 (шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин двадесет и шест точка сто петдесет и девет точка едно точка едно); по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрена със Заповед № РД – 18 – 31 от 19.04.2006 г. на изпълнителния директор на Агенция по кадастъра; Адрес на имота: гр. Сливен, ул. Карандила, № 99 (деветдесет и девет), етаж 1 (едно); Самостоятелният обект се намира в сграда № 1 (едно), разположена в поземлен имот с идентификатор 67338.526.159 (шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин двадесет и шест точка сто петдесет и девет); Предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент; Брой нива на обекта: 1 (едно); Посочена в документа площ: 99,00 кв. м. (деветдесет и девет квадратни метра). Ниво 1 (едно); Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: няма; Под обекта: няма; Над обекта: 67338.526.159.1.2.
Ощеtargimot.com

Етаж от къща СЛИВЕН

СЛИВЕН УЛ. "КАРАНДИЛА" 99
99 м²
48,889 лв
2017-1-16
½ ид. ч. (една втора идеална част) от Поземлен имот с идентификатор: 67338.526.159. (шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин двадесет и шест точка сто петдесет и девет), по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрена със Заповед № РД – 18 – 31 от 19.04.2006 г. на изпълнителния директор на Агенция по кадастъра; Адрес на поземления имот: гр. Сливен, ул. Карандила, № 99 (деветдесет и девет). Площ: 404 кв.м. (четиристотин и четири квадратни метра). Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м.). Номер по предходен план 7235 (седем хиляди двеста тридесет и пет); Съседи: 67338.526.189; 67338.526.158; 67338.526.155; 67338.526.154; 67338.526.153; 67338.526.160, ведно със самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67338.526.159.1.1 (шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин двадесет и шест точка сто петдесет и девет точка едно точка едно); по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрена със Заповед № РД – 18 – 31 от 19.04.2006 г. на изпълнителния директор на Агенция по кадастъра; Адрес на имота: гр. Сливен, ул. Карандила, № 99 (деветдесет и девет), етаж 1 (едно); Самостоятелният обект се намира в сграда № 1 (едно), разположена в поземлен имот с идентификатор 67338.526.159 (шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин двадесет и шест точка сто петдесет и девет); Предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент; Брой нива на обекта: 1 (едно); Посочена в документа площ: 99,00 кв. м. (деветдесет и девет квадратни метра). Ниво 1 (едно); Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: няма; Под обекта: няма; Над обекта: 67338.526.159.1.2.
Ощеtargimot.com
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Сливен, ул. Карандила