Тристаен апартамент СЛИВЕН

СЛИВЕН ул. Александър Стамболийски бл. 1, вх. А, ет. 3, ап. 5
96 м²
51,600 лв
2016-10-24
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 67338.532.218.1.5 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин тридесет и две точка двеста и осемнадесет точка едно точка пет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сливен, одобрени със Заповед РД-18-31/19.04.2006г. на изпълнителния директор на АГКК, находящ се в сграда № 1 /едно/, разположена в Поземлен имот с идентификатор № 67338.532.218 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин тридесет и две точка двеста и осемнадесет/, находящ се в гр. Сливен, ул. „Александър Стамболийски“ бл. № 1, вх.“А“, ет.3, ап.5, целият с площ 96.05кв.м. /деветдесет и шест цяло и пет стотни квадратни метра/, с предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /едно/, състоящ се от три стаи, кухня, трапезария и сервизни помещения, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: самостоятелен обект с идентификатор № 67338.532.218.1.6, под обекта: самостоятелен обект с идентификатор № 67338.532.218.1.3, над обекта: самостоятелен обект с идентификатор № 67338.532.218.1.7, ведно с прилежащото избено помещение № 5 /пет/, заедно със съответните идеални части от отстъпеното право на строеж за апартамента и 3.52% /три цяло и петдесет и две стотни процента/ идеални части от общите части на сградата.
Ощеtargimot.com
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Сливен, ул. Александър Стамболийски