Многостаен апартамент СЛИВЕН

СЛИВЕН бул. Христо Ботев № 16, ет. 1, ап. 3
126 м²
102,000 лв
2016-10-24
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 67338.530.108.1.3 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин и тридесет точка сто и осем точка едно точка три/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сливен, одобрени със Заповед РД-18- 31/19.04.2006г. на изпълнителния директор на АК, находящ се в сграда № 1 /едно/, разположена в Поземлен имот с идентификатор № 67338.530.108 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин и тридесет точка сто и осем/, находящ се в гр. Сливен, бул. „Христо Ботев“ № 16, ет.1, ап.3, целият с площ 125.80 кв.м. /сто двадесет и пет цяло и осемдесет стотни квадратни метра/, с предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /едно/, състоящ се от две спални, дневна, столова, кабинет, бокс, баня, клозет и перално помещение, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: самостоятелен обект с идентификатор № 67338.530.108.1.2, под обекта: няма, над обекта: самостоятелен обект с идентификатор № 67338.530.108.1.6, ведно с прилежащите: избено помещение № 2 /две/, при граници: изток – стълбище, запад – мазе на Любомир Ранков Нучев и Елена Добрева Ранкова, север – външен зид, юг - коридор и таванско помещение № 5 /пет/, при граници: изток – Зарка Георгиева Тодорова, запад – общо таванско помещение, север – коридор, юг – външен зид, долу апартамент на Христо Николов Начев и Лиляна Георгиева Начева, заедно с 9.01 % /девет цяло и една стотни процента/ идеални части от общите части на сградата и отстъпеното право на стоеж.
Ощеtargimot.com
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Сливен, бул. Христо Ботев