Тристаен апартамент СЛИВЕН

СЛИВЕН бул. Георги Данчев № 42, ет. 2, ап. 1
99 м²
48,000 лв
2017-6-27
34/510 ид.ч. /тридесет и четири върху петстотин и десет иделни части/ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 67338.558.9 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин петдесет и осем точка девет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Сливен, одобрени със Заповед РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменен със Заповед № КД-14-20-486/12.09.2007г. на началника на СГКК- Сливен, находящ се в гр. Сливен, бул. „Георги Данчев” № 42, целият с площ 510 кв.м. /петстотин и десет квадратни метра/, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг вид застрояване, при граници и съседи: поземлен имот с идентификатор № 67338.558.8, поземлен имот с идентификатор № 67338.558.10, поземлен имот с идентификатор № 67338.558.21 и поземлен имот с идентификатор № 67338.558.1, ведно с построения в имота: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в СГРАДА с идентификатор № 67338.558.9.1.1 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин петдесет и осем точка девет точка едно точка едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Сливен, одобрени със Заповед РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, находящ се в сграда № 1 /едно/, разположена в Поземлен имот с идентификатор № 67338.558.9 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин петдесет и осем точка девет/, находящ се в гр. Сливен, бул. „Георги Данчев” № 42, ет.2, ап.1, целият с площ от 98.50 кв.м. /деветдесет и осем цяло и петдесет квадратни метра/, с предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /едно/, състоящ се от дневна с кухня, спалня, санитарно помещение и две тераси, при граници на самостоятелния обект: на същия етаж - самостоятелен обект № 67338.558.9.1.3, под обекта - самостоятелен обект № 67338.558.9.1.11 и самостоятелен обект № 67338.558.9.1.10, над обекта: самостоятелен обект № 67338.558.9.1.4, ведно с прилежащия СКЛАД №3 /три/ с площ от 4.41 кв.м. /четири цяло и четиридесет и една стотни квадратни метра/, при граници: изток - котелно, запад - склад №4, север - външен зид, юг - коридор, заедно с припадащите 6.26% ид. части /шест цяло и двадесет и шест стотни процента идеални части/ от общите части на сградата, равняващи се на 8.24 кв.м. /осем цяло и двадесет и четири стотни квадратни метра/.
Ощеtargimot.com

Многостаен апартамент СЛИВЕН

СЛИВЕН бул. Георги Данчев № 40, ет. 3, ап. 21
124 м²
51,900 лв
2017-4-8
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 67338.558.8.1.21 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин петдесет и осем точка осем точка едно точка двадесет и едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сливен, одобрени със Заповед РД-18-31/19.04.2006г. на изпълнителния директор на АК, последно изменение със заповед: КД-14-20-177/11.05.2009г., на Началника на СГКК-Сливен, находящ се в сграда № 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор № 67338.558.8 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин петдесет и осем точка осем/, находящ се в гр. Сливен, кв. „Дружба“, ет.3, ап.21, целият с площ 123.72 кв.м. /сто двадесет и три цяло и седемдесет и две стотни квадратни метра/, с предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /едно/, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: самостоятелен обект с идентификатор № 67338.558.8.1.20 и самостоятелен обект с идентификатор № 67338.558.8.1.22, под обекта: самостоятелен обект с идентификатор № 67338.558.8.1.15, над обекта: самостоятелен обект с идентификатор № 67338.558.8.1.27, ведно с прилежащото към жилището - избено помещение № 21 /двадесет и едно/, с полезна площ 11,47 кв.м. /единадесет цяло и четиридесет и седем стотни квадратни метра/, при граници: север – мазе № 20, юг – коридор, изток – коридор, запад – коридор, заедно със съответните 2,45 % /две цяло четиридесет и пет стотни процента/ идеални части от общите части на сградата и съответните идеални части от отстъпеното право на строеж върху имота, заедно с 35,43/1240 ид.ч. /тридесет и пет цяло и четиридесет и три стотни върху хиляда двеста и четиридесет идеални части/ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР № 67338.558.8 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин петдесет и осем точка осем/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сливен, одобрени със Заповед РД-18-31/19.04.2006г. на изпълнителния директор на АК, последно изменение със Заповед: КД-14-20-177/11.05.2009г. на началника на СГКК – Сливен, целият с площ 1240кв.м. /хиляда двеста и четиридесет квадратни метра/, находящ се в гр. Сливен, бул. „ГеоргиДанчев“ № 40, с трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – за друг вид застрояване, при съседи на имота: поземлен имот с идентификатор № 67338.558.7, поземлен имот с идентификатор № 67338.558.12, поземлен имот с идентификатор № 67338.558.136, поземлен имот с идентификатор № 67338.558.10, поземлен имот с идентификатор № 67338.558.9, поземлен имот с идентификатор № 67338.558.1, поземлен имот с идентификатор № 67338.558.6.
Ощеtargimot.com

Многостаен апартамент СЛИВЕН

СЛИВЕН БУЛ. ГЕОРГИ ДАНЧЕВ № 40, ЕТ. 1, АП. 10
137 м²
53,625 лв
2017-4-8
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 67338.558.8.1.10 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин петдесет и осем точка осем точка едно точка десет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сливен, одобрени със Заповед РД-18- 31/19.04.2006г. на изпълнителния директор на АК, последно изменение със заповед: КД-14-20- 177/11.05.2009г. находящ се в сграда № 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор № 67338.558.8 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин петдесет и осем точка осем/, находящ се в гр. Сливен, кв. „Дружба“, бул. „Георги Данчев” № 40, ет.1, ап.10, целият с площ 136.84 кв.м. /сто тридесет и шест цяло и осемдесет и четири стотни квадратни метра/, с предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /едно/, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: самостоятелен обект с идентификатор № 67338.558.8.1.9 и самостоятелен обект с идентификатор № 67338.558.8.1.3, под обекта: самостоятелен обект с идентификатор № 67338.558.8.1.34 и самостоятелен обект с идентификатор № 67338.558.8.1.35, над обекта: самостоятелен обект с идентификатор № 67338.558.8.1.15 и самостоятелен обект с идентификатор № 67338.558.8.1.16, ведно с прилежащото към жилището - избено помещение № 10 /десет/, с полезна площ 7,29 кв.м. /седем цяло и двадесет и девет стотни квадратни метра/, при граници: север – външен зид, юг – коридор, изток – мазе № 11, запад – мазе № 9, заедно със съответните 14,78кв.м. /четиринадесет цяло и седемдесет и осем стотни квадратни метра/ от общите части на сградата и съответните идеални части от отстъпеното право на строеж върху поземлен имот с идентификатор № 67338.558.8 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин петдесет и осем точка осем/, заедно с 35,43/1240 ид.ч. /тридесет и пет цяло и четиридесет и три стотни върху хиляда двеста и четиридесет идеални части/ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР № 67338.558.8/шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин петдесет и осем точка осем/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сливен, одобрени със Заповед РД-18- 31/19.04.2006г. на изпълнителния директор на АК, последно изменение със Заповед: КД-14-20- 177/11.05.2009г. на началника на СГКК – Сливен, целият с площ 1240кв.м. /хиляда двеста и четиридесет квадратни метра/, находящ се в гр. Сливен, бул. „Георги Данчев“ № 40, с трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – за друг вид застрояване, при съседи на имота: поземлен имот с идентификатор № 67338.558.7, поземлен имот с идентификатор № 67338.558.12, поземлен имот с идентификатор № 67338.558.136, поземлен имот с идентификатор № 67338.558.10, поземлен имот с идентификатор № 67338.558.9, поземлен имот с идентификатор № 67338.558.1, поземлен имот с идентификатор № 67338.558.6;
Ощеtargimot.com

Многостаен апартамент СЛИВЕН

СЛИВЕН бул. Георги Данчев № 42, ет. 2, ап. 1
99 м²
54,000 лв
2016-10-24
34/510 ид.ч. /тридесет и четири върху петстотин и десет иделни части/ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 67338.558.9 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин петдесет и осем точка девет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Сливен, одобрени със Заповед РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменен със Заповед № КД-14-20-486/12.09.2007г. на началника на СГКК- Сливен, находящ се в гр. Сливен, бул. „Георги Данчев” № 42, целият с площ 510 кв.м. /петстотин и десет квадратни метра/, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг вид застрояване, при граници и съседи: поземлен имот с идентификатор № 67338.558.8, поземлен имот с идентификатор № 67338.558.10, поземлен имот с идентификатор № 67338.558.21 и поземлен имот с идентификатор № 67338.558.1, ведно с построения в имота: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в СГРАДА с идентификатор № 67338.558.9.1.1 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин петдесет и осем точка девет точка едно точка едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Сливен, одобрени със Заповед РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, находящ се в сграда № 1 /едно/, разположена в Поземлен имот с идентификатор № 67338.558.9 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин петдесет и осем точка девет/, находящ се в гр. Сливен, бул. „Георги Данчев” № 42, ет.2, ап.1, целият с площ от 98.50 кв.м. /деветдесет и осем цяло и петдесет квадратни метра/, с предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /едно/, състоящ се от дневна с кухня, спалня, санитарно помещение и две тераси, при граници на самостоятелния обект: на същия етаж - самостоятелен обект № 67338.558.9.1.3, под обекта - самостоятелен обект № 67338.558.9.1.11 и самостоятелен обект № 67338.558.9.1.10, над обекта: самостоятелен обект № 67338.558.9.1.4, ведно с прилежащия СКЛАД №3 /три/ с площ от 4.41 кв.м. /четири цяло и четиридесет и една стотни квадратни метра/, при граници: изток - котелно, запад - склад №4, север - външен зид, юг - коридор, заедно с припадащите 6.26% ид. части /шест цяло и двадесет и шест стотни процента идеални части/ от общите части на сградата, равняващи се на 8.24 кв.м. /осем цяло и двадесет и четири стотни квадратни метра/.
Ощеtargimot.com
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Сливен, бул. Георги Данчев