Парцел Горно Александрово

Горно Александрово с. Горно Александрово, общ. Сливен
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № VІІ-263 /седем за двеста шестдесет и три/ по плана на с. Горно Александрово, общ. Сливен, с площ от 1 000 кв.м. /хиляда квадратни метра/, при следните граници: изток – улица, запад – имот № V-262, север – имот № VІ-263 и юг – имот № VІІІ-264.
Днес в 17:50 targimot.com
1000.0 м²
375,00 лв

Парцел СЛИВЕН

СЛИВЕН местност Пандар бунар
7/12 ид.ч. /седем дванадесети идеални части/ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 67338.246.1 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка двеста четиридесет и шест точка едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сливен, одобрени със заповед РД-18- 31/19.04.2006г. на изпълнителния директор на АК, целият с площ 15 701 кв.м. /петнадесет хиляди седемстотин и един квадратни метра/, находящ се в гр. Сливен, местност „Пандар бунар“, с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: изоставена орна земя, номер по предходен план: 246001, ведно с всички подобрения и трайни насаждения в имота, при граници за целия имот: поземлен имот с идентификатор № 67338.246.4, поземлен имот с идентификатор № 67338.246.3, поземлен имот с идентификатор № 67338.33.11, поземлен имот с идентификатор № 67338.176.5, поземлен имот с идентификатор № 67338.176.18, поземлен имот с идентификатор № 67338.176.8, поземлен имот с идентификатор № 67338.176.14, поземлен имот с идентификатор № 67338.176.7, поземлен имот с идентификатор № 67338.245.2 и поземлен имот с идентификатор № 67338.246.2.
Днес в 17:49 targimot.com
15701.0 м²
14 580,00 лв

Парцел Горно Александрово

Горно Александрово с. Горно Александрово, общ. Сливен
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № VІ-263 /шести за двеста шестдесет и три/ по плана на с. Горно Александрово, общ. Сливен, с площ от 1 000 кв.м. /хиляда квадратни метра/, при следните граници: изток – улица, запад – имот № V-262, север – улица и юг – имот № VІІ-263, ведно с построената в имота ЖИЛИЩНА СГРАДА, състояща се от три стаи и сервизно помещение, със застроена площ от 60 кв.м. /шестдесет квадратни метра/, ЛЯТНА КУХНЯ със застроена площ от 20 кв.м. /двадесет квадратни метра/ и ТРИ СТОПАНСКИ СГРАДИ. Забележка: сградите, намиращи се в имота са изоставени и полусрутени.
Днес в 17:46 targimot.com
1000.0 м²
2 250,00 лв
Апартамент на Ларго. Състои се от хол с кухненски бокс, спалня, баня и санитарен възел, тераса. Има прилежащи таван и мазе. Жилището е свободно, разполагаме с ключ за огледи.
Днес в 14:17 homes.bg
55.0 м²
47 000,00 лв

Къща СЛИВЕН

СЛИВЕН УЛ. ЦАР ИВАН ШИШМАН 20
По кадастрална скица на поземлен имот № 205/15.01.2009 г. - идентификатор № 67338.537.165 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин тридесет и седем точка сто шестдесет и пет/, гр. Сливен, общ. Сливен, обл. Сливен, по кадастралната карта, одобрена със заповед № РД-18-31/19.04.2006г. на Агенция по кадастъра, адрес:гр. Сливен, п.к. 8800 ул. Цар Иван Шишман № 20 /двадесет/, с площ: 264.00 кв.м. /двеста шестдесет и четири кв.м./, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м./, стар идентификатор: № 1171; при съседи: поземлени имоти с идентификатори: № 67338.537.161, №67338.537.166, №67338.537.167, №67338.537.164, №67338.537.162, ведно с построените в имота: 1. Сграда с идентификатор № 67338.537.165.1 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин тридесет и седем точка сто шестдесет и пет точка едно/, с площ: 74.00 кв.м. /седемдесет и четири кв.м./, брой етажи: 1/един/, начин на трайно ползване: жилищна сграда-еднофамилна, 2. Сграда с идентификатор № 67338.537.165.2 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин тридесет и седем точка сто шестдесет и пет точка две/, с площ: 19.00 кв.м. /деветнадесет кв.м./, брой етажи: 1/един/, начин на трайно ползване: друг вид сграда за обитаване; 3. Сграда с идентификатор № 67338.537.165.3 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин тридесет и седем точка сто шестдесет и пет точка три/, с площ: 11.00 кв.м. /единадесет кв.м./, брой етажи: 1/един/, начин на трайно ползване: хангар, депо, гараж.
Вчера в 18:53 targimot.com
264.0 м²
34 920,00 лв

Къща СЛИВЕН

СЛИВЕН УЛ. ПРОЛЕТ" 3
Поземлен имот с идентификатор 67338.590.53 (шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин и деветдесет точка петдесет и три), гр. Сливен, общ. Сливен, обл. Сливен. По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД – 18 – 31 / 19.04.2006 г. на изпълнителния директор на АК. Последно изменение със заповед: КД – 14 – 20 – 1130 / 09.10.2006 г. на началник на СГКК – Сливен. Адрес на поземления имот: гр. Сливен, ул. Пролет № 3 (три). Площ 778 кв. м. (седемстотин седемдесет и осем квадратни метра). Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: За ниско застрояване (до 10 метра). Съседи: 67338.590.58; 67338.590.54; 67338.590.41; 67338.590.42, ведно с построените в имота: Сграда с идентификатор 67338.590.53.1 (шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин и деветдесет точка петдесет и три точка едно); Застроена площ 72 кв. м. (седемдесет и два квадратни метра); Брой етажи 1 (един); Предназначение: Жилищна сграда еднофамилна. Сграда с идентификатор 67338.590.53.2 (шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин и деветдесет точка петдесет и три точка две); Застроена площ 122 кв. м. (сто двадесет и два квадратни метра); Брой етажи 1 (един); Предназначение: Селскостопанска .сграда.
Вчера в 18:50 targimot.com
778.0 м²
42 000,00 лв

Двустаен апартамент СЛИВЕН

СЛИВЕН КВ. СТОЯН ЗАИМОВ, БЛ. 62, ЕТ. 12, АП. 55
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 67338.561.80.1.55 (шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин шестдесет и едно точка осемдесет точка едно точка петдесет и пет), по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД – 18 – 31 от 19.04.2006 г. на Агенция по кадастъра; Адрес на имота: гр. Сливен, кв. Стоян Заимов, бл. 62 (шестдесет и две), ет. 12 (дванадесет), ап. 55 (петдесет и пет). Самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор № 67338.561.80 (шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин шестдесет и едно точка осемдесет). Предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент. Брой нива на обекта: 1 (едно); Посочена в документа площ: 67,64 кв. м (шестдесет и седем цяло и шестдесет и четири стотни квадратни метра); Прилежащи части: Изба № 55 (петдесет и пет), с площ 5,00 кв. м. (пет квадратни метра) и 1,803 % ид. части от общ. Части на сградата; Ниво: 1 Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: № 67338.561.80.1.54; Под обекта: № 67338.561.80.1.50; Над обекта: няма.
Вчера в 18:31 targimot.com
68.0 м²
29 964,00 лв

Двустаен апартамент СЛИВЕН

СЛИВЕН КВ. СТОЯН ЗАИМОВ, БЛ. 62, ЕТ. 12, АП. 55
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 67338.561.80.1.55 (шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин шестдесет и едно точка осемдесет точка едно точка петдесет и пет), по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД – 18 – 31 от 19.04.2006 г. на Агенция по кадастъра; Адрес на имота: гр. Сливен, кв. Стоян Заимов, бл. 62 (шестдесет и две), ет. 12 (дванадесет), ап. 55 (петдесет и пет). Самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор № 67338.561.80 (шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин шестдесет и едно точка осемдесет). Предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент. Брой нива на обекта: 1 (едно); Посочена в документа площ: 67,64 кв. м (шестдесет и седем цяло и шестдесет и четири стотни квадратни метра); Прилежащи части: Изба № 55 (петдесет и пет), с площ 5,00 кв. м. (пет квадратни метра) и 1,803 % ид. части от общ. Части на сградата; Ниво: 1 Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: № 67338.561.80.1.54; Под обекта: № 67338.561.80.1.50; Над обекта: няма.
Вчера в 18:30 targimot.com
68.0 м²
29 964,00 лв

Етаж от къща СЛИВЕН

СЛИВЕН УЛ. "КАРАНДИЛА" 99
½ ид. ч. (една втора идеална част) от Поземлен имот с идентификатор: 67338.526.159. (шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин двадесет и шест точка сто петдесет и девет), по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрена със Заповед № РД – 18 – 31 от 19.04.2006 г. на изпълнителния директор на Агенция по кадастъра; Адрес на поземления имот: гр. Сливен, ул. Карандила, № 99 (деветдесет и девет). Площ: 404 кв.м. (четиристотин и четири квадратни метра). Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м.). Номер по предходен план 7235 (седем хиляди двеста тридесет и пет); Съседи: 67338.526.189; 67338.526.158; 67338.526.155; 67338.526.154; 67338.526.153; 67338.526.160, ведно със самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67338.526.159.1.1 (шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин двадесет и шест точка сто петдесет и девет точка едно точка едно); по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрена със Заповед № РД – 18 – 31 от 19.04.2006 г. на изпълнителния директор на Агенция по кадастъра; Адрес на имота: гр. Сливен, ул. Карандила, № 99 (деветдесет и девет), етаж 1 (едно); Самостоятелният обект се намира в сграда № 1 (едно), разположена в поземлен имот с идентификатор 67338.526.159 (шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин двадесет и шест точка сто петдесет и девет); Предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент; Брой нива на обекта: 1 (едно); Посочена в документа площ: 99,00 кв. м. (деветдесет и девет квадратни метра). Ниво 1 (едно); Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: няма; Под обекта: няма; Над обекта: 67338.526.159.1.2.
Вчера в 18:26 targimot.com
99.0 м²
48 889,00 лв

Етаж от къща СЛИВЕН

СЛИВЕН УЛ. "АБЛАНОВО" 49
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 67338.516.51.1.1 (шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин и шестнадесет точка петдесет едно точка едно точка едно) по кадастралната карта на гр. Сливен, одобрена със Заповед № РД – 18 – 31 от 19.04.2006 г. на Агенция по геодезия и кадастър, с предназначение: жилище, апартамент, представляващ целия първи етаж на сграда с идентификатор № 67338.516.51.1 (шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин и шестнадесет точка петдесет едно точка едно), построена в поземлен имот с идентификатор № 67338.516.51(шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин и шестнадесет точка петдесет едно), с адрес на самостоятелния обект: гр. Сливен, ул. Абланово № 49 (четиридесет и девет), етаж 1 (едно), ап. 1 (едно), със застроена площ на обекта 86,00 кв. м. (осемдесет и шест цяло и нула стотни квадратни метра), състоящ се от две спални, дневна, кухня – бокс, сервизни помещения и мазе с полезна площ 25,56 (кв. м. (двадесет и пет цяло и петдесет и шест стотни квадратни метра), представляващи един обособен самостоятелен жилищен обект, при съседни самостоятелни обекти по кадастрална карта: на същия етаж – не са описани, под обекта – не са описани, над обекта – имот с идентификатор № 67338.516.51.1.2 (шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин и шестнадесет точка петдесет едно точка едно точка две), като неразделна част към обекта са ½ ид. ч. (една втора идеални части), и съответните идеални части от отстъпеното право на строеж за самостоятелния обект върху терена, образуващ общински поземлен имот с идентификатор № 67338.516.51 (шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин и шестнадесет точка петдесет едно) по кадастралната карта на гр. Сливен, с трайно предназначение – урбанизирана територия и начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 метра), целия с площ от 306,00 кв. м. (триста и шест цяло и нула стотни квадратни метра), с адрес: ул. „Абланово“ № 49 (четиридесет и девет), при граници на терена – поземлени имоти с идентификатори № № № № 67338.516.50; 67338.516.20; 67338.516.52; 67338.516.48, със стар идентификатор № 6438 (шест хиляди четиристотин тридесет и осем).
Вчера в 18:24 targimot.com
86.0 м²
42 296,00 лв
Двустаен тухлен апартамент в широк център, близо до Новоселски мост. Имотът е застроен върху 82кв.м на десети, непоследен етаж. Състои се от антре, просторен хол, една спалня и кухня, баня и тоалетна. Две тераси, едната остъклена. Апартаментът е без подобрение, но с отлични жилищни параметри. СГРАДА: Тухлен блок. Секция от единадесет етажа. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: На крачка от центъра, близо до Новоселски мост. ПРЕДИМСТВА: Просторен. Отлична панорама. Обади се СЕГА и цитирай този код 281950!
Вчера в 13:09 bazar.bg
2 стаи
82.0 м²
49 000,00 лв
9040 Масивна жилищна сграда състояща се от: - Първи етаж коридор, дневна кухня, две спални, битова стая, санитарен възел - Втори етаж коридор, дневна кухня, просторен хол с камина, две спални, санитарен възел и тераса - Мансарден етаж две стаи, коридор и панорамна тераса. Дворното место е оградено, има гараж и допълнителни постройки. Цена по договаряне без обзавеждане.
15.01.17 г., 15:45 bazar.bg
200.0 м²
90 000,00 лв

Многостаен, 180m 2 (продажба)

Център, Сливен Антония Желязкова
Предлагаме за продажба луксозен многостаен апартамент в идеален център. Апартаментът е разположен на трети жилищен етаж в нова тухлена сграда с отлични общи части. Застроената площ е 180 кв.м, партерен гараж-22 кв.м. и мазе-12 кв.м. Жилището се състои от коридор, просторна всекидневна,кухня, трапезария и хол, три спални, баня с тоалетна, отделна тоалетна и две тераси. Апартаментът е напълно обзаведен, с вградена кухня, всички необходими електроуреди, луксозни мебели във всички стаи, напълно завършени санитарни възли, ТЕЦ, климатици.
15.01.17 г., 8:59 homes.bg
180.0 м²
130 000,00 €

Двустаен, 68m 2 (продажба)

жк. Даме Груев, Сливен Антония Желязкова
Недвижими имоти Експодом продава двустаен, тухлен апартамент 68 кв.м. в квартал "Даме Груев". Жилището се състои от три самостоятелни стаи, баня и санитарен възел и тераса. Изложението е изцяло на юг. Действащ ТЕЦ! Прилежащи таванска стая и избено помещение.
15.01.17 г., 8:59 homes.bg
68.0 м²
35 000,00 лв

Тристаен, 104m 2 (продажба)

жк. Стоян Заимов, Сливен Антония Желязкова
Апартаментът се намира в южната част на квартала, с действащ ТЕЦ. Състои се от : кухня с трапезария, две спални, хол, баня със санитарен възел, отделно санитарен възел и една тераса. Подовите настилки са теракот и паркет, външни ролетни щори. Продава се обзаведен.
15.01.17 г., 8:59 homes.bg
104.0 м²
60 000,00 лв

Тристаен, 130m 2 (продажба)

Център, Сливен Антония Желязкова
"ЕКСПОДОМ " има удоволствието да Ви представи тристаен луксозен апартамент,ново строителство, разположен в идеален център на град Сливен. Съобразен с разчупените тенденции в строителството и вътрешното разпределение, имотът се характеризира с удобно и идейно позициониране на помещенията. Състои се от входно антре, обединени хол, трапезария и кухненски бокс, две спални, баня и санитарен възел и две тераси. Имотът е напълно обзаведен с много вкус и с избор на качествени мебели и оборудване от реномирани марки за бяла и черна техника. Изложението е север-юг. Жилището впечатлява със стилна, модерна, разчупена и същевременно комфортна атмосфера.
15.01.17 г., 8:59 homes.bg
130.0 м²
110 000,00 €

Двустаен, 74m 2 (продажба)

жк. Даме Груев, Сливен Антония Желязкова
НОВА ЦЕНА! Намира се на бул.Хаджи Димитър, вътрешен с източно изложение.Състои се от три самостоятелни стаи и голяма остъклена тераса. Подовите настилки са теракот и балатум. Жилището се продава напълно обзаведено, с техника и два климатика.
15.01.17 г., 8:59 homes.bg
74.0 м²
40 000,00 лв

Тристаен, 96m 2 (продажба)

жк. Дружба, Сливен Антония Желязкова
Вътрешен апартамент с изложение юг/север. Състои се от: кухня с трапезария, хол, детска, спалня, баня, мокро помещение, санитарен възел и три тераси. Жилището се предлага обзаведено, с действащ ТЕЦ, частично сменена дограма , в много добро състояние.
15.01.17 г., 8:59 homes.bg
96.0 м²
61 500,00 лв

Двустаен, 67m 2 (продажба)

жк. Стоян Заимов, Сливен Антония Желязкова
Жилището се намира в южната част на квартала в непосредствена близост до Мерканто. Състои се от три самостоятелни стаи и две тераси, едната от които е обособена като кухненски бокс. Подовите настилки са паркет и теракот. Апартаментът е с локално парно, ТЕЦ, окачен тавани. Частично подменена PVC дограма. В отлично състояние. Агенцията разполага с ключ.
15.01.17 г., 8:59 homes.bg
67.0 м²
52 000,00 лв

Едностаен, 45m 2 (продажба)

Център, Сливен Антония Желязкова
Гарсониерата се състои от две самостоятелни стаи и една тераса с южно изложение. Подовите настилки са ламинат, теракот и паркет.Предлага се с вградена кухня и сменена дограма. В цената е включен и гараж.Агенцията разполага с ключ за оглед.
15.01.17 г., 8:59 homes.bg
45.0 м²
52 000,00 лв

Двустаен, 64m 2 (продажба)

жк. Даме Груев, Сливен Антония Желязкова
Жилището е с изложение изток-юг, без преход и без подобрения.
15.01.17 г., 8:58 homes.bg
64.0 м²
38 000,00 лв

Тристаен, 96m 2 (продажба)

жк. Дружба, Сливен Антония Желязкова
Тристаен апартамент с разширение, изложение изток-запад, вътрешен, без подобрения. Агенцията разполага с ключ.
15.01.17 г., 8:57 homes.bg
96.0 м²
63 500,00 лв

Двустаен, 62m 2 (продажба)

жк. Младост, Сливен Антония Желязкова
Жилището се състои от три самостоятелни стаи, баня и санитарен възел, килер и две тераси, едната от които затворена с алуминиева дограма.Изложението е юг-запад. В добро състояние, но без съвременни подобрения.
15.01.17 г., 8:57 homes.bg
62.0 м²
42 000,00 лв

Тристаен, 80m 2 (продажба)

жк. Стоян Заимов, Сливен Антония Желязкова
Жилището се състои от четири самостоятелни стаи, отделно баня+санитарен възел, отделно санитарен възел и две тераси.Изложение изток/запад, в добро състояние.
15.01.17 г., 8:57 homes.bg
80.0 м²
53 000,00 лв
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Имоти в град Сливен
1 2 3 4 5 6