Магазин СЕВЛИЕВО

СЕВЛИЕВО ул. "Стефан Пешев" № 145
360 м²
50,160 лв
2017-4-21
СГРАДА с идентификатор 65927.501.890.13 /шестдесет и пет хиляди деветстотин двадесет и седем точка петстотин и едно точка осемстотин и деветдесет точка тринадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-77/16.07.2008г. на Изп. директор на АГКК с адрес гр. Севлиево, ул. „Стефан Пешев" с предназначение СГРАДА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ на един етаж със застроена площ 436 /четиристотин тридесет и шест/ квадратни метра, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 65927.501.890 /шестдесет и пет хиляди деветстотин двадесет и седем точка петстотини едно точка осемстотин и деветдесет/, при граници за имота: имот с идентификатор 65927.501.4656, имот с идентификатор 65927.501.4046, имот с идентификатор 65927.501.4614, имот с идентификатор 65927.501.888, имот с идентификатор 65927.501.4286, имот с идентификатор 65927.501.889. По акт за собственост, същият е описан като: МАГАЗИН ЗА АВТОЧАСТИ -ЕДНОЕТАЖНА МАСИВНА СГРАДА, находяща се в град Севлиево, ул. "Стефан Пешев" № 145 /сто четиридесет и пет/, със застроена площ 310 /триста и десет/ квадратни метра, изграден през 1987 година и МАГАЗИН - БАР ЕДНОЕТАЖНА МАСИВНА СГРАДА, находяща се в град Севлиево, ул. "Стефан Пешев" № 145 /сто четиридесет и пет/, със застроена площ 50 /петдесет/ квадратни метра, изграден през 1987 година, а съгласно Удостоверение № 1851 от 22.10.2007г. издадено от Дирекция „ТСУ" при Община Севлиево, общата застроена площ на двата обекта описани по горе е 439 /четиристотин тридесет и девет/ квадратни метра, построен в Урегулиран поземлен имот III /трети римско/ в квартал 12 /дванадесети/ по плана на гр.Севлиево, ул. "Стешан Пешев" № 145 /сто четиридесет и пет/, при граници за имота: север - ул. "Стешан Пешев", юг - улица, изток - канал, запад - бензиностанция и „Водно стопанство". НАЧАЛНА ЦЕНА: 50 160 (петдесет хиляди сто и шестдесет) лева.
Ощеtargimot.com

Тристаен апартамент СЕВЛИЕВО

СЕВЛИЕВО ул. "Стефан Пешев" № 34, вх. Г, ет. 1, ап. 35
79 м²
39,362 лв
2017-3-2
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 65927.501.1197.1.35 /шестдесет и пет хиляди деветстотин двадесет и седем точка петстотин и едно точка хиляда сто деветдесет и седем точка едно точка тридесет и пет/, по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-77/16.07.2008г. на Изп. директор на АГКК, с адрес на имота гр. Севлиево, ул. "Стефан Пешев" № 34 /тридесет и четири/, вх.„Г”, ет. 1 /едно/, ап. 35 /тридесет и пет/, самостоятелният обект се намира в сграда №1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 65927.501.1197 /шестдесет и пет хиляди деветстотин двадесет и седем точка петстотин и едно точка хиляда сто деветдесет и седем/, предназначение на обекта: ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ, брой нива на обекта: 1 /едно/ с площ 79.00 /седемдесет и девет/ кв.м., при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: имот с идентификатор 65927.501.1197.1.34; под обекта: имот с идентификатор 65927.501.1197.1.45; над обекта: имот с идентификатор 65927.501.1197.1.37. По акт за собственост, същият е описан като: АПАРТАМЕНТ 35 /тридесет и пет/ на ІІ /втори/ етаж, вход "Г" от жилищен блок, находящ се в гр. Севлиево, ул. "Стефан Пешев" № 34 /тридесет и четири/ със застроена площ от 78.82 /седемдесет и осем цяло и осемдесет и две стотни/ квадратни метра и състоящ се от: две стаи, хол, кухня, черна кухня, баня - тоалетна, килер, антре и две тераси, при граници: отдолу – магазин и трафопост; отгоре – апартамент на Атанаса и Виктория Наневи; запад - улица "Йонко Карагьозов"; север - двор; изток - стълбище и апартамент на Иванка Петрова Христова и Денчо Гутев Христов; юг -улица "Стефан Пешев", ведно с прилежащите му: ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ, при съседи: отгоре - магазин; запад - улица "Йонко Карагьозов"; изток - изба на Илинка Хараланова Варчева и Христо Маринов Вълчев; юг - улица "Стефан Пешев" и ТАВАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ, при граници: отдолу - апартаменти; запад - улица "Йонко Карагьозов"; изток - таван на Надежда и Михаил Русанови; юг - улица "Стефан Пешев", както и 2.59 % /две цяло и петдесет и девет стотни процента/ идеални части от общите части на сградата и съответните идеални части от отстъпеното право на строеж върху земята, представляваща УПИ ХІ /единадесет римско/ в квартал 42А /четиридесет и втори "А"/ по ПУП на гр. Севлиево. НАЧАЛНА ЦЕНА: 39 362 (тридесет и девет хиляди триста шестдесет и два) лева.
Ощеtargimot.com

Магазин СЕВЛИЕВО

СЕВЛИЕВО ул. "Стефан Пешев" № 145
436 м²
62,700 лв
2017-1-19
СГРАДА с идентификатор 65927.501.890.13 /шестдесет и пет хиляди деветстотин двадесет и седем точка петстотин и едно точка осемстотин и деветдесет точка тринадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-77/16.07.2008г. на Изп. директор на АГКК с адрес гр. Севлиево, ул. „Стефан Пешев" с предназначение СГРАДА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ на един етаж със застроена площ 436 /четиристотин тридесет и шест/ квадратни метра, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 65927.501.890 /шестдесет и пет хиляди деветстотин двадесет и седем точка петстотини едно точка осемстотин и деветдесет/, при граници за имота: имот с идентификатор 65927.501.4656, имот с идентификатор 65927.501.4046, имот с идентификатор 65927.501.4614, имот с идентификатор 65927.501.888, имот с идентификатор 65927.501.4286, имот с идентификатор 65927.501.889. По акт за собственост, същият е описан като: МАГАЗИН ЗА АВТОЧАСТИ -ЕДНОЕТАЖНА МАСИВНА СГРАДА, находяща се в град Севлиево, ул. "Стефан Пешев" № 145 /сто четиридесет и пет/, със застроена площ 310 /триста и десет/ квадратни метра, изграден през 1987 година и МАГАЗИН -БАР ЕДНОЕТАЖНА МАСИВНА СГРАДА, находяща се в град Севлиево, ул. "Стефан Пешев" № 145 /сто четиридесет и пет/, със застроена площ 50 /петдесет/ квадратни метра, изграден през 1987 година, а съгласно Удостоверение № 1851 от 22.10.2007г. издадено от Дирекция „ТСУ" при Община Севлиево, общата застроена площ на двата обекта описани по горе е 439 /четиристотин тридесет и девет/ квадратни метра, построен в Урегулиран поземлен имот III /трети римско/ в квартал 12 /дванадесети/ по плана на гр.Севлиево, ул. "Стешан Пешев" № 145 /сто четиридесет и пет/, при граници за имота: север - ул. "Стешан Пешев", юг - улица, изток - канал, запад - бензиностанция и „Водно стопанство". НАЧАЛНА ЦЕНА: 62 700 (шестдесет и две хиляди и седемстотин) лева.
Ощеtargimot.com

Тристаен апартамент СЕВЛИЕВО

СЕВЛИЕВО ул. "Стефан Пешев" № 34
79 м²
39,760 лв
2016-12-2
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 65927.501.1197.1.35 /шестдесет и пет хиляди деветстотин двадесет и седем точка петстотин и едно точка хиляда сто деветдесет и седем точка едно точка тридесет и пет/, по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-77/16.07.2008г. на Изп. директор на АГКК, с адрес на имота гр. Севлиево, ул. "Стефан Пешев" № 34 /тридесет и четири/, вх.„Г”, ет. 1 /едно/, ап. 35 /тридесет и пет/, самостоятелният обект се намира в сграда №1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 65927.501.1197 /шестдесет и пет хиляди деветстотин двадесет и седем точка петстотин и едно точка хиляда сто деветдесет и седем/, предназначение на обекта: ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ, брой нива на обекта: 1 /едно/ с площ 79.00 /седемдесет и девет/ кв.м., при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: имот с идентификатор 65927.501.1197.1.34; под обекта: имот с идентификатор 65927.501.1197.1.45; над обекта: имот с идентификатор 65927.501.1197.1.37. По акт за собственост, същият е описан като: АПАРТАМЕНТ 35 /тридесет и пет/ на ІІ /втори/ етаж, вход "Г" от жилищен блок, находящ се в гр. Севлиево, ул. "Стефан Пешев" № 34 /тридесет и четири/ със застроена площ от 78.82 /седемдесет и осем цяло и осемдесет и две стотни/ квадратни метра и състоящ се от: две стаи, хол, кухня, черна кухня, баня - тоалетна, килер, антре и две тераси, при граници: отдолу – магазин и трафопост; отгоре – апартамент на Атанаса и Виктория Наневи; запад - улица "Йонко Карагьозов"; север - двор; изток - стълбище и апартамент на Иванка Петрова Христова и Денчо Гутев Христов; юг -улица "Стефан Пешев", ведно с прилежащите му: ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ, при съседи: отгоре - магазин; запад - улица "Йонко Карагьозов"; изток - изба на Илинка Хараланова Варчева и Христо Маринов Вълчев; юг - улица "Стефан Пешев" и ТАВАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ, при граници: отдолу - апартаменти; запад - улица "Йонко Карагьозов"; изток - таван на Надежда и Михаил Русанови; юг - улица "Стефан Пешев", както и 2.59 % /две цяло и петдесет и девет стотни процента/ идеални части от общите части на сградата и съответните идеални части от отстъпеното право на строеж върху земята, представляваща УПИ ХІ /единадесет римско/ в квартал 42А /четиридесет и втори "А"/ по ПУП на гр. Севлиево. НАЧАЛНА ЦЕНА: 39 760 (тридесет и девет хиляди седемстотин и шестдесет) лева.
Ощеtargimot.com
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Севлиево, ул. Стефан Пешев