Магазин СЕВЛИЕВО

СЕВЛИЕВО ул. "Стефан Пешев" № 145
СГРАДА с идентификатор 65927.501.890.13 /шестдесет и пет хиляди деветстотин двадесет и седем точка петстотин и едно точка осемстотин и деветдесет точка тринадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-77/16.07.2008г. на Изп. директор на АГКК с адрес гр. Севлиево, ул. „Стефан Пешев" с предназначение СГРАДА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ на един етаж със застроена площ 436 /четиристотин тридесет и шест/ квадратни метра, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 65927.501.890 /шестдесет и пет хиляди деветстотин двадесет и седем точка петстотини едно точка осемстотин и деветдесет/, при граници за имота: имот с идентификатор 65927.501.4656, имот с идентификатор 65927.501.4046, имот с идентификатор 65927.501.4614, имот с идентификатор 65927.501.888, имот с идентификатор 65927.501.4286, имот с идентификатор 65927.501.889. По акт за собственост, същият е описан като: МАГАЗИН ЗА АВТОЧАСТИ -ЕДНОЕТАЖНА МАСИВНА СГРАДА, находяща се в град Севлиево, ул. "Стефан Пешев" № 145 /сто четиридесет и пет/, със застроена площ 310 /триста и десет/ квадратни метра, изграден през 1987 година и МАГАЗИН -БАР ЕДНОЕТАЖНА МАСИВНА СГРАДА, находяща се в град Севлиево, ул. "Стефан Пешев" № 145 /сто четиридесет и пет/, със застроена площ 50 /петдесет/ квадратни метра, изграден през 1987 година, а съгласно Удостоверение № 1851 от 22.10.2007г. издадено от Дирекция „ТСУ" при Община Севлиево, общата застроена площ на двата обекта описани по горе е 439 /четиристотин тридесет и девет/ квадратни метра, построен в Урегулиран поземлен имот III /трети римско/ в квартал 12 /дванадесети/ по плана на гр.Севлиево, ул. "Стешан Пешев" № 145 /сто четиридесет и пет/, при граници за имота: север - ул. "Стешан Пешев", юг - улица, изток - канал, запад - бензиностанция и „Водно стопанство". НАЧАЛНА ЦЕНА: 62 700 (шестдесет и две хиляди и седемстотин) лева.
Вчера в 19:11 targimot.com
436.0 м²
62 700,00 лв

Тристаен апартамент СЕВЛИЕВО

СЕВЛИЕВО ул. "Стефан Пешев" № 34
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 65927.501.1197.1.35 /шестдесет и пет хиляди деветстотин двадесет и седем точка петстотин и едно точка хиляда сто деветдесет и седем точка едно точка тридесет и пет/, по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-77/16.07.2008г. на Изп. директор на АГКК, с адрес на имота гр. Севлиево, ул. "Стефан Пешев" № 34 /тридесет и четири/, вх.„Г”, ет. 1 /едно/, ап. 35 /тридесет и пет/, самостоятелният обект се намира в сграда №1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 65927.501.1197 /шестдесет и пет хиляди деветстотин двадесет и седем точка петстотин и едно точка хиляда сто деветдесет и седем/, предназначение на обекта: ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ, брой нива на обекта: 1 /едно/ с площ 79.00 /седемдесет и девет/ кв.м., при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: имот с идентификатор 65927.501.1197.1.34; под обекта: имот с идентификатор 65927.501.1197.1.45; над обекта: имот с идентификатор 65927.501.1197.1.37. По акт за собственост, същият е описан като: АПАРТАМЕНТ 35 /тридесет и пет/ на ІІ /втори/ етаж, вход "Г" от жилищен блок, находящ се в гр. Севлиево, ул. "Стефан Пешев" № 34 /тридесет и четири/ със застроена площ от 78.82 /седемдесет и осем цяло и осемдесет и две стотни/ квадратни метра и състоящ се от: две стаи, хол, кухня, черна кухня, баня - тоалетна, килер, антре и две тераси, при граници: отдолу – магазин и трафопост; отгоре – апартамент на Атанаса и Виктория Наневи; запад - улица "Йонко Карагьозов"; север - двор; изток - стълбище и апартамент на Иванка Петрова Христова и Денчо Гутев Христов; юг -улица "Стефан Пешев", ведно с прилежащите му: ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ, при съседи: отгоре - магазин; запад - улица "Йонко Карагьозов"; изток - изба на Илинка Хараланова Варчева и Христо Маринов Вълчев; юг - улица "Стефан Пешев" и ТАВАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ, при граници: отдолу - апартаменти; запад - улица "Йонко Карагьозов"; изток - таван на Надежда и Михаил Русанови; юг - улица "Стефан Пешев", както и 2.59 % /две цяло и петдесет и девет стотни процента/ идеални части от общите части на сградата и съответните идеални части от отстъпеното право на строеж върху земята, представляваща УПИ ХІ /единадесет римско/ в квартал 42А /четиридесет и втори "А"/ по ПУП на гр. Севлиево. НАЧАЛНА ЦЕНА: 39 760 (тридесет и девет хиляди седемстотин и шестдесет) лева.
2.12.16 г., 19:48 targimot.com
79.0 м²
39 760,00 лв

Тристаен апартамент СЕВЛИЕВО

СЕВЛИЕВО ул. "Стефан Пешев" № 34
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 65927.501.1197.1.41 /шестдесет и пет хиляди деветстотин двадесет и седем точка петстотин и едно точка хиляда сто деветдесет и седем точка едно точка четиридесет и едно/ по кадастралната карта, одобрена със Заповед РД-18-77/16.07.2008г. на Изп. директор на АГКК, представляващ АПАРТАМЕНТ, находящ се в гр. Севлиево, ул."Стефан Пешев" № 34 /тридесет и четири/, вх. „Г”, ет.4 /четвърти/, ап.41 /четиридесет и едно/, самостоятелният обект се намира в сграда №1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 65927.501.1197 /шестдесет и пет хиляди деветстотин двадесет и седем точка петстотин и едно точка хиляда сто деветдесет и седем/, при граници: на същия етаж - 65927.501.1197.1.40 /шестдесет и пет хиляди деветстотин двадесет и седем точка петстотин и едно точка хиляда сто деветдесет и седем точка едно точка четиридесет/, под обекта - 65927.501.1197.1.39 /шестдесет и пет хиляди деветстотин двадесет и седем точка петстотин и едно точка хиляда сто деветдесет и седем точка едно точка тридесет и девет/, над обекта – няма. По акт за собственост, същият е описан като: АПАРТАМЕНТ №8 /осем/ /бивш номер 41/ на пети /четвърти надпартерен/ етаж от вход „Г” на жилищен блок, находящ се в гр. Севлиево, ул.”Стефан Пешев” № 34 /тридесет и четири/ с площ на апартамента от 78.82 /седемдесет и осем цяло и осемдесет и две стотни/ кв.м. и състоящ се от две стаи, хол, кухня, черна кухня, баня, тоалента и две тераси, при граници: отдолу – апартамент на Милка Ангелова Платиканова, отгоре – тавански помещения, запад – ул.”Йонко Карагьозов”, север – ул.”Йонко Карагьозов”, изток – апартамент на Ганка Минкова Цонкова и стълбищна клетка, юг – ул.”Стефан Пешев”, заедно с прилежащите му ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ с площ от 14 /четиринадесет/ кв.м., при граници: отгоре – магазини, запад – избено помещение на Павлина Хинкова и Стефан Стефанов, север – коридор, изток – избено помещение на Ганка Минкова Цонкова, юг – ул. „Стефан Пешев” и ТАВАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ с площ от 14 /четиринадесет/ кв.м., при граници: отдолу – апартаменти, запад – таванско помещение на наследници на Пенка Георгиева Корназова, север – коридор, изток – таванско помещение на Петър и Велика Петрови, юг – ул.”Стефан Пешев”, заедно с 2,33% /две цяло и тридесет и три стотни процента/ идеални части от общите на сградата и съответните идеални части от отстъпеното право на строеж върху земята, представляващи УПИ ХІ /единадесети/ в кв. 42А /четиридесет и две А/ по ПУП на гр. Севлиево. НАЧАЛНА ЦЕНА: 34 927 (тридесет и четири хиляди деветстотин двадесет и седем) лева.
23.11.16 г., 20:41 targimot.com
78.0 м²
34 927,00 лв
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Имоти в град Севлиево ул. Стефан Пешев